Egipskie ciemności!

Uszkodzeniu uległa linia średniego napięcia, w związku z tym w dużej części miasta nie ma prądu. Oprócz tego zostały zerwane linie niskiego napięcia między innymi na ul. Modrzewiowej przez zwalone drzewo. Pozostałych uszkodzeń jeszcze nie zlokalizowano, natomiast wiadomo, że występują. Niestety naprawa możliwa będzie najprawdopodobniej dopiero jutro ( w niedzielę) i dopiero wtedy możliwe będzie sukcesywne przywrócenie prądu. Służby pogotowia energetycznego i straży pożarnej cały czas, również nocą  pracują.IMG_0019

Znowu wyłączyli prąd- czas na kablowanie!

W ostatnich latach w Podkowie (jak i całej Polsce) wobec częstych załamań pogody i bardzo silnych wiatrów wzrasta problem zagrożeń uszkodzenia linii elektroenergetycznych przez rosnące drzewa.

O ile w czasie budowy podkowiańskiej linii elektroenergetycznej problem kolizji z drzewami nie istniał, o tyle po kilkudziesięciu latach drzewa urosły do słusznych rozmiarów. Drzewa rosnące pod lub obok linii w zbyt małej odległości stanowią niebezpieczeństwo i mogą spowodować różne szkody. Co roku przy okazji wichury czy nawalnego śniegu łamią się gałęzie i upadają całe drzewa, co powoduje zerwanie przewodów z konsekwencjami porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. W związku z tym podjąłem rozmowy z  PGE /Polska Grupa Energetyczna S.A/ o możliwości sukcesywnego kablowania miasta, czyli wymiany  napowietrznych linii niskiego i średniego napięcia na przewody podziemne. Zastosowanie nowych technologii nie tylko poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, ale tez doprowadzi do zmniejszenia awaryjności sieci elektroenergetycznej i zminimalizuje wpływ obiektów energetycznych na środowisko. Dzięki temu również znacznie poprawi się estetyka miasta, bo przestaną być okaleczane drzewa (przycinane) i znikną paskudne słupy, a w zamian będziemy mogli postawić nowe latarnie. Niestety, będzie się to wiązało z koniecznością w wielu przypadkach przebudowy napowietrznych przyłączy do budynków.

IMG_00081zmObecnie w urzędzie trwają prace nad analizą kosztów i oszczędności związanych z kablowaniem linii napowietrznych oraz stawiania własnych lamp. Zależy mi również na ustaleniu wspólnego harmonogramu modernizacji i przebudowy linii energetycznych przez  PGE Dystrybucja, tak aby był on kompatybilny z naszymi planami dotyczącymi remontu dróg.

Jako pierwsza kablowana będzie linia energetyczna 15KV na ul.: Szpaków, Wróblej, Warszawskiej, Słowiczej, Błońskiej, Głównej, Myśliwskiej i Akacjowej.

 

Kocie bezdomniaki.

Do tej pory o kotach wiedziałem tylko tyle, że zawsze spadają na cztery łapy i chodzą swoimi drogami. Ale, pracując w urzędzie przyszło mi rozszerzyć tę wiedzę o przyjęty Program opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt przez Radę Gminy Podkowy Leśnej, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.).  W programie  jednym z punktów jest opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Program jest dostępny na stronie BIP Podkowy Leśnej.

Można dyskutować o lubieniu i nie lubieniu kotów, ale ich sanitarna rola w mieście jest tak duża, że dyskusji nie podlega. Kot wolno żyjący jest zwierzęciem pożytecznym, gdyż jest naturalnym wrogiem gryzoni. Ale by łapać myszy – musi być silny i w dobrej kondycji. Dla kota łapanie myszy to naturalna zabawa, a nie tylko zdobywanie pożywienia. Nawet dobrze podkarmione koty zachowują instynkt łowcy. Kocia natura wymaga poszanowania dla swobody bytu, więc kociaki mają prawo wybrać miejsce swojego zamieszkania. Mam też nadzieję, że podkowiańscy odpowiedzialni koci opiekunowie sterylizują swoich podopiecznych (dofinansowanie z budżetu miasta), by nie rozmnażały się niepotrzebnie. Za opiekę nad zwierzakami – kocim wolontariuszom bardzo dziękuję. Dzięki Nim przetrwanie zimy dla kotów jest łatwiejsze.CIMG9151

Osoby społecznie opiekujące się kotami wolno żyjącymi (karmiciele) mogą się zgłosić do Referatu Gospodarki Miejskiej w  celu otrzymania informacji  na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji  bezdomnych kotów. Dodatkowo Urząd Miejski w Podkowie  Leśnej, w celu dokarmiania kotów wolno żyjących wspiera karmicieli przekazując im karmę oraz w ramach możliwości wydaje budki na zimę. Budki są solidne, ocieplone, wykonane zgodnie ze sztuką.

Do zabiegów kwalifikowane są wyłącznie koty bezdomne lub koty dzikie wolno żyjące. Miasto nie pokrywa kosztów karmienia, budek oraz zabiegów kotów będących własnością osób prywatnych.

 

 

Walka z chaosem reklamowym

Nasze miasto, podobnie do innych w kraju cierpi na zalew szpecących różnorakich reklam, afiszów i wielkoformatowych płacht. Czarę goryczy przelała wielkogabarytowa reklama postawiona nielegalnie na działce prywatnej przy trasie 719, na rogu Gołębiej. Uznałem, że działania związane z porządkowaniem miasta trzeba podjąć niezwłocznie. 11 grudnia 2014r. właściciel został wezwany do usunięcia tablicy i powiadomiony został Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Konserwator Zabytków. Mieliśmy też okazję się spotkać i wymienić informacjami. Wszyscy pozostali właściciele reklam w Podkowie Leśnej sukcesywnie będą informowani o obowiązujących przepisach w tym zakresie z prośbą o usuwanie nielegalnych reklam.

Mam nadzieję, że to nie będzie walka z wiatrakami, bo jednak mieszkańcy Podkowy coraz częściej odczuwają współodpowiedzialność za estetykę i porządek. Estetyzacja miasta to proces. Nie uporządkujemy wszystkiego w bardzo krótkim czasie, ale pierwsze efekty będą widoczne szybko. Jestem przekonany, że warto pracować na zmianą myślenia o przestrzeni, w której żyjemy. Ponad miesiąc temu władze francuskiego Grenoble wobec skarg mieszkańców postanowiły całkowicie usunąć reklamy z miasta (nawet te legalne). Jest to pierwszy taki przypadek w Europie. Godne podziwu i naśladowania.

Przepisy w Podkowie, którym należy się podporządkować:

Uchwała Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

art.42 W zakresie reklamy i informacji komercyjnej ustala się:

1) w granicach administracyjnych Miasta Podkowa Leśna ustala się bezwzględny zakaz stosowania reklamy w rozumieniu § 6 pkt 21 z zastrzeżeniem § 42 pkt 3 niniejszej uchwały;

2) dopuszcza się stosowanie informacji komercyjnej określonej przez System Informacji Miejskiej oraz informacji komercyjnej w rozumieniu § 6 pkt 6 z następującymi ograniczeniami:

1) powierzchnia znaków lub szyldów umieszczanych na budynku mieszkalnym nie może przekraczać 1 m2,

2) powierzchnia znaków lub szyldów umieszczanych na budynku innym niż mieszkalny, nie może przekraczać 2 m2,

3) znaki i szyldy mogą być oświetlone, ale nie mogą migać w jakikolwiek sposób,

4) znaki i szyldy umieszczane na budynku wpisanym do rejestru zabytków muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, z zastrzeżeniem § 34 i § 35

5) na bramie wejściowej działki będącej miejscem działalności dopuszcza się umieszczenie zwiastunu szyldu lub tablicy informacyjnej o wymiarach nie przekraczających 20×30 cm,

6) poza nośnikami dopuszczonymi przez System Informacji Miejskiej, ustala się zakaz umieszczania informacji komercyjnej w formie elementów wolnostojących oraz na ogrodzeniach i na drzewach;

3) utrzymanie istniejących reklam, które przed wejściem w życie niniejszej uchwały zostały umieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszcza się do czasu wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej określającego dopuszczalne rozwiązania alternatywne.

W pozostałych dwóch uchwałach dotyczących planu na działkach w Podkowie zapis odnoszący się do reklam jest identyczny.

Miasto Podkowa Leśna jako całość została wpisana do rejestru Konserwatora Zabytków w 1981r. i podlega Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późn. zm.

Art. 6. 1. Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:

1. zabytki nieruchome będące, w szczególności:

b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,

Art. 36. 1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:

10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;

11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;

Dodatkowo w zakresie instalowania tablic i urządzeń reklamowych na terenie miasta obowiązują:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 43. 1. Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: na drogach wojewódzkich i powiatowych w terenie zabudowy 8m, na drogach gminnych 6m.

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe

Art.29 pkt.2.Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych:

1. „O tym czy, urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem, czy też nie, nie decyduje metoda i sposób związania z gruntem, ale to czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania.” (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2012 r. II SA/Gd 559/12).

2. „To, że w przepisie prawa nie wymieniono jako przykładu budowli – tablicy reklamowej niezwiązanej trwale z gruntem, nie oznacza, że tablica taka nie jest budowlą.” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie VII SA/Wa 1763/12).

Prezydent Bronisław Komorowski w czerwcu 2013r.  skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Ustawa powinna być uchwalona na początku tego roku i będzie kolejnym instrumentem chroniącym krajobraz kulturowy i przyrodniczy przed zalewem szpecących reklam.

Sport w Podkowie-wczoraj, dziś, jutro.

Jako człowiek aktywny ruchowo i aktywizujący innych do prowadzenia zdrowego trybu życia, zastanawiam się dlaczego w budżecie Podkowy na sport przeznacza się tak mało środków – 0,2% wszystkich wydatków, w tym roku jest to kwota 55.000zł. Czy wynikało to do tej pory z braku pomysłu na działania sportowe, propagujące aktywność czy chęci i braku widzenia takiej potrzeby? Obecnie sam stoję przed dylematem, co miasto może zrobić w tym zakresie. Pierwsza myśl, jak przyszła mi do głowy, to poszukanie pieniędzy (oszczędności) w innych działach, za które można byłoby zorganizować w tym sezonie przy szkole lodowisko (biorąc pod uwagę temperatury-sztuczne). Lodowisko wraz z wypożyczalnią łyżew powinno być uruchomione 9 stycznia i będzie czynne do końca lutego. Ale to jest rozwiązanie doraźne, a nie systemowe.

Wracając myślami do przedwojennej tradycji w Podkowie Leśnej, nie sposób pominąć roli sportu i trybu życia, który wiązał się z wysiłkiem fizycznym. Jednym z pierwszych działań spółki „Siła i Światło” było wydzielenie z terenu przeznaczonego na Miasto-Ogród, parku miejskiego oraz podjęcie decyzji o stworzeniu w jego północno-wschodniej części pawilonu sportowego. W parku wybudowano korty tenisowe, przygotowano także tereny dla sportów zimowych – tor saneczkowy z wieżą startową i lodowisko. Dzisiejszy Pałacyk Kasyno, zaprojektowany przez Juliusza Dzierżanowskiego pełnił rolę Klubu Sportowego. W Towarzystwie Przyjaciół Miasta Ogrodu działała sekcja sportowa, która utrzymywała zimą lodowisko i tor saneczkowy, a latem kort. Ale to historia, bo dzisiaj w Podkowie nie mamy klubu sportowego, a reaktywowane pod koniec lat osiemdziesiątych Towarzystwo zaniechało podejmowania działań sportowych i kontynuowania tej tradycji.

W ostatnim czasie przybyły nam dwie sale gimnastyczne przy szkołach, więc znacznie polepszyła się infrastruktura, choć tej na świeżym powietrzu nadal bardzo brakuje. Zamontowane urządzenia do ćwiczeń w plenerze na terenie Mok są dobrym pomysłem, szczególnie, że można z nich korzystać cały rok bez względu na pogodę. Pomysł budowy kortów upadł, ale w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przewidziano na nie miejsce. Zaczęły nieśmiało powstawać stowarzyszenia o charakterze m.in. sportowym, sam jestem współzałożycielem jednego z nich -Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego. Przy szkołach działają UKS.

Biorąc pod uwagę, że siedzący tryb życia to jeden z największych problemów zdrowotnych społeczeństw rozwiniętych, to uważam, że samo podejmowanie działań w czynie społecznym przez stowarzyszenia, bez wsparcia miasta jest kroplą w morzu potrzeb. Powszechność siedzącego trybu życia, co gorsza, dotyka znacząco młodzież i dzieci. Co robić, by proces ten stopniowo ulegał zmianie? Mam wrażenie, że samo edukowanie, bez inicjowania działań, nie przyniesie efektów. Nie od dziś wiadomo, że przestrzeganie zasad zdrowego trybu życia zwiększa poziom energii, pomaga radzić sobie ze stresem, poprawia nastrój i kondycję. W jakiej skali, również finansowej miasto powinno być koniem pociągowym dla aktywności sportowej? To pytanie, na którym i ja i radni będą musieli się pochylić konstruując budżet na kolejny rok.