Organizacja ruchu – bezpieczeństwo.

Zapraszam mieszkańców Podkowy Leśnej na pierwsze spotkanie dotyczące wprowadzenia kompleksowego programu zwiększenia bezpieczeństwa  ruchu drogowego i stosowania środków spowolnienia ruchu na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem jego niechronionych użytkowników. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie „ Koncepcja organizacji ruchu na terenie Miasta Ogrodu Podkowa Leśna wraz z programem uspokojenia ruchu”. Na temat bezpieczeństwa i spowolnienia ruchu pisałem wielokrotnie – zachęcam do przeczytania ostatniego mojego artykułu z października 2014r.  Kliknij. Czas na bezpieczne drogi.

Zasady, które zostały przyjęte w opracowanej koncepcji (wyciąg): Podstawą opracowania koncepcji organizacji ruchu dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna było podejście humanistyczne do kształtowania miejskiej przestrzeni publicznej w zabytkowym otoczeniu oraz połączenie doświadczenia przy projektowaniu architektoniczno – urbanistycznym oraz komunikacyjno – drogowym.

Przyjęto, że na terenie Miasta Ogrodu Podkowa Leśna konieczne jest uspokojenie ruchu kołowego – rozumiane jako zespół działań prawnych (znaków drogowych i związanych z ich zastosowaniem odpowiednich przepisów), wspomaganych przez odpowiednie środki techniczne, których celem jest zmuszenie kierujących pojazdami kołowymi do zwiększenia ostrożności w czasie jazdy, a w szczególności do zmniejszenia prędkości. Konieczne jest wdrażanie organizacji ruchu i oznakowanie jednocześnie z realizacją środków technicznych uspokojenia ruchu. Przebudowa ulicy lub wprowadzenie nowej organizacji ruchu nie będzie efektywne, jeżeli sposób zagospodarowania ulicy będzie umożliwiał rozwijanie znacznie większych prędkości niż jest to dopuszczone zgodnie z oznakowaniem.

Teren Miasta Ogrodu Podkowa Leśna został podzielony na obszary ruchu uspokojonego:

OBSZARY ZABUDOWANE obejmujące odcinek ul. Brwinowskiej oraz odcinek Al. Jana Pawła II – w ciągu ulicy klasy zbiorczej kategorii powiatowej,

STREFĘ OGRANICZONEJ PRĘDKOŚCI DO 30 KM/H obejmującą obszar centrum miasta (wskazany na rysunku koncepcji) oraz ulice lokalne prowadzące do centrum (ul. Bukowa, ul. Gołębia, ul. Sokola, ul. Słowicza, ul. Zachodnia, ul. Parkowa, ul. Głowna, ul. Myśliwska, ul. Sarnia, ul. Królicza, ul. Jelenia, ul. Akacjowa.)

STREFY ZAMIESZKANIA dla pozostałych obszarów zabudowy mieszkaniowej.

W poszczególnych obszarach ruchu uspokojonego przewidziano zastosowanie środków technicznych wymuszających ograniczenie prędkości ruchu kołowego i uprzywilejowanie ruchu pieszego i rowerowego. Na rysunku koncepcji zaproponowano dobór środków technicznych oraz rozwiązań przestrzennych, które mogą być uszczegóławiane w rozwiązaniach technicznych dla poszczególnych ulic i miejsc. W ustaleniach szczegółowych wskazano preferowane środki techniczne. Jednocześnie w koncepcji określono, których środków technicznych nie wolno stosować na obszarze Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. W szczególności nie dopuszcza się wprowadzania typowych rond (kształt typowego ronda jest formą agresywną w zabytkowym otoczeniu jakim jest miasto ‐ ogród). Organizacja ruchu może być wprowadzana etapowo, w miarę prowadzenia prac związanych z przebudową poszczególnych ulic. Ulice posiadające obecnie nawierzchnię bitą, nieutwardzoną (w większości wyboistą) nie wymagają realizacji środków technicznych ograniczających prędkość ruchu.

Przyjęty model organizacji ruchu jest dostosowany do układu przestrzennego i funkcjonalnego miasta oraz szanuje jego zabytkowy charakter. Koncepcja organizacji ruchu i jednocześnie koncepcja kształtowania przestrzeni publicznych miasta, jakimi są ulice, place, aleje, tereny zieleni itp. Została dostosowana do istniejącej, ukształtowanej historycznie przestrzeni Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. W związku z powyższym przyjęte do zastosowania rozwiązania techniczne w znacznej mierze są niestandardowe i mają za zadanie współgrać z istniejącym krajobrazem. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – „Droga i związane z nią urządzenia powinny mieć formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającego zagospodarowania” (§ 11), ta podstawowa zasada kształtowania przestrzeni dróg i ulic nabiera szczególnego znaczenia na obszarze Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

W koncepcji uwzględniono ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podkowy Leśnej uchwalonego w 2008 r., szczególnie w zakresie ustalenia klas ulic oraz ich szerokości w liniach rozgraniczających. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego chroni układ przestrzenny Miasta, w szczególności zachowuje pasy uliczne w szerokościach wynikających z istniejącej parcelacji terenów. W związku z powyższym znaczna cześć ulic na terenie Podkowy Leśnej nie spełnia wymogów szerokości pasa drogowego, określonych w warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ze względu na poszanowanie ich historycznego kształtu (układ przestrzenny Podkowy Leśnej jest wpisany do rejestru zabytków). Dlatego konieczne było zastosowanie rozwiązań dostosowanych do istniejących szerokości ulic. W koncepcji przedstawiono sposoby kształtowania przekroi charakterystycznych oraz typowych ulic występujących na terenie miasta. Ze względu na istniejące uwarunkowania konieczne było wskazanie ulic o wspólnym ruchu kołowym i pieszym bez wydzielonej jezdni. Rozwiązanie takie jest właściwe dla przestrzeni miejskiej Podkowy Leśnej i zgodne z jej tradycją oraz wymaga uspokojenia ruchu kołowego na terenie miasta.

Efektem koncepcji jest stworzenie spójnego systemu organizacji ruchu dla całego obszaru miejskiego Podkowy Leśnej i skoordynowanie prac projektowych i realizacyjnych. Projekty przebudowy (budowy) ulic i miejsc oraz projekty organizacji ruchu powinny być zgodne z zatwierdzoną koncepcją. Jednocześnie szczegółowe projekty techniczne przebudowy (budowy) ulic oraz projekty organizacji ruchu, itp. należy uzgadniać i zatwierdzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. W koncepcji uwzględniono istniejące elementy uspokojenia ruchu oraz prowadzone prace projektowe.

Spotkanie odbędzie się 12 marca 2015r. (czwartek) o godz. 18.30 w Pałacyku Kasyno na ul. Lilpopa 18. Drugie spotkanie przewiduję tydzień później w piątek 20 marca. Będzie dotyczyło rodzaju nawierzchni i konstrukcji dróg. Przedstawię swój autorski, nowatorski  pomysł na drogi w Podkowie Leśnej – kompromis pomiędzy walorami użytkowymi, funkcjonalnymi, estetycznymi i ekologicznymi.

 

Obchody 90 lecia Miasta Ogrodu

W sobotę 28 marca o godz. 16.30 w podkowiańskim Kościele – ogrodzie MAZOWSZE (chór wraz z  orkiestrą – 80 osób) wykona REQUIEM Mozarta. Będzie to wydarzenie inaugurujące obchody 90-lecia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Serdecznie zapraszam.

Szczegóły podam wkrótce.

ul.Warszawska oddana

Zostały zakończone prace budowlane na ul. Warszawskiej na odcinku od Brwinowskiej do Głównej.

Zakres robót obejmował między innymi: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe (krawężniki betonowe, ławy pod krawężniki, nawierzchnię bitumiczną, wywiezienie gruzu z terenu budowy),  roboty przygotowawcze: karczowanie drzew, wykopanie krzewów, roboty ziemne: korytowanie pod nawierzchnię, zjazdy i chodniki, wykonanie wymiany gruntu na odcinku występowania nasypu niekontrolowanego, formowanie poboczy, podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z wstawkami z kostki kamiennej. Teren został uporządkowany, pozostały jeszcze do zagospodarowania pasy zieleni. Koszt wykonania ulicy zgodny z rozstrzygnięciem przetargowym to 420.893 zł. (bez nasadzenia zieleni).

Spotkanie z mieszkańcami

Przymierzamy się do wprowadzenia w Podkowie Leśnej budżetu partycypacyjnego- narzędzia umożliwiającego mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z budżetu miasta. Ale zasady i reguły jego stosowania powinny być wypracowane wspólnie przez przedstawicieli władz, urzędu i mieszkańców – do czego będę dążył.

Pierwsze z cyklu spotkań o budżecie partycypacyjnym i inicjatywie lokalnej mam nadzieję, że przybliży mieszkańcom istotę tego procesu zarządzania. Spotkanie będzie zorganizowane przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, podkowiańskie organizacje pozarządowe do udziału i czynnego włączenia się w dyskusję.

Termin: 6 marca (piątek), godz. 18.00 pałacyk Kasyno

foto: streetartutopia.com

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu w Podkowie Leśnej o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste złożenie kwiatów na grobie generała Antoniego Hedy – „Szarego” – dowódcy ugrupowań partyzanckich Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W uroczystości uczestniczyła m.in. córka generała Hedy Maria Hamilton i generał brygady drużyn strzeleckich Ryszard Matrzak – prezes Światowej Federacji Polskich Kombatantów. Wartę przy grobie pełnili harcerze ZHR. Po uroczystościach na cmentarzu, o godzinie 13.00 w intencji Żołnierzy Wyklętych została odprawiona msza w Kościele św. Krzysztofa, po której odbył się apel poległych przy pomniku „Kalwaria Polska”. Mieszkańcom dziękuję za tak liczne uczestnictwo w uroczystościach.