Informacja

Pozwalam sobie zamieścić uchwałę, którą Rada Miasta podjęła jednomyślnie  na ostatniej sesji, a która zamyka dywagacje na temat podejmowania przeze mnie innej działalności, niż służba dla miasta. Uzasadnienie do uchwały, ze względu na jego obszerność jest dostępne pod linkiem bip.podkowalesna.pl

Moje wcześniejsze oświadczenie wydane 22 lutego 2016r. w tej sprawie tutaj.

Uchwała nr 122/XX/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw faktycznych do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w zw. z art. 492 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

W wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wszczętego na skutek pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. LEX-I.40.18.2016.AJS, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej (stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały) uznaje się, że Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Michał Tusiński nie naruszył ustawowych zakazów łączenia funkcji burmistrza z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, tj. zakazów określonych w art. 4 pkt 1, 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.), wobec czego stwierdza się brak podstaw faktycznych do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Pana Artura Michała Tusińskiego.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna, zobowiązując go do przesłania Wojewodzie Mazowieckiemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i aktami przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest zadaniem własnym gminy. Sposób jego realizacji wynika z ustawy o ochronie zwierząt, a także z Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami, który należy przyjąć do 31 marca. Jego projekt przygotowuje burmistrz, pamiętając, aby znalazły się w nim regulacje dotyczące schronisk, odławiania bezdomnych psów, dokarmiania bezpańskich kotów. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami podlega obligatoryjnym konsultacjom.

Prace nad  tegorocznym  projektem Gminnego Programu wyglądały inaczej niż dotychczas, bo odbywały się przy szerokim udziale mieszkańców już na początkowym jego etapie. Z propozycją jego obywatelskiego opracowania wystąpiła grupa mieszkańców Podkowy Leśnej, miłośników zwierząt ( w tym weterynarz), również zajmująca się opieką nad bezdomnymi kotami w Podkowie Leśnej, tzw. społeczni opiekunowie. Na spotkaniach  dyskutowano, nad możliwościami zapisów, które można zawrzeć w Programie  oraz wymaganiach Sanepidu w tym względzie.

Celem Programu jest zapewnienie: bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji, odławianie bezdomnych zwierząt, opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypiania ślepych miotów, całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Opiekunowie społeczni kotów otrzymują domki dla zwierząt na czas zimy oraz karmę. kotyW tegorocznym budżecie przewidziano na realizację Programu 31.000zł. Nowością jest przeznaczenie 2500zł jako zabezpieczenie opieki medycznej. W zeszłym roku rozpoczęliśmy akcję dofinansowania  czipowania psów – trwałego, elektronicznego oznakowania psów należących do właścicieli będących osobami fizycznymi zamieszkującymi na terenie Podkowy Leśnej.  Czip umieszczony pod skórą zwierzęcia umożliwia identyfikację pupila gdy się zagubi lub zostanie skradziony.

Zespół opracowujący z ubolewaniem przyjął fakt, że weterynarz opiniujący projekt w Sanepidzie usunął zapis edukacji, z uwagi na to, że ustawa tego nie przewiduje. Jest to o tyle zaskakujące, że w wielu Programach innych miast edukacja jest zawarta. Pomimo braku takiego zapisu, akcje edukacyjne są przeprowadzane w podkowiańskich szkołach, w tym również związane ze zbieraniem jedzenia dla zwierząt przebywających w schronisku w Milanówku. Schronisko w Milanówku będzie miało swoje „stoisko” podczas „Podkowiańskiej Dychy” 29 maja 2016r. Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe włączyło się w pomoc dla naszych mniejszych czworonożnych przyjaciół. zwTego dnia będzie można poznać potrzeby schroniska, udzielić wsparcia jak też zaczerpnąć wiedzy o możliwości adopcji podopiecznych milanowskiego schroniska oraz informacji jak zostać wolontariuszem. Niezwykle ważne jest prowadzenie akcji promujących humanitarne traktowanie zwierząt i reagowanie na ich krzywdę, dlatego każda inicjatywa edukacyjna podejmowana przez mieszkańców jest mile widziana.

Dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie w tworzenie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami.

 

Podwyżka opłat za śmieci

Rada Miasta Podkowa Leśna Uchwałą nr 108/XVIII/2016. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna zmieniła dotychczasowe stawki za wywóz odpadów komunalnych.

I tak od 1 kwietnia 2016 roku opłata za śmieci wynosić będzie

  • 15 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 30,00 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

Nie zmieniły się dotychczasowe zasady segregowania śmieci. Pozostała również możliwość oddawania dowolnej ilości worków z odpadami zielonymi (liście, trawa).

Podwyżka była nieuchronna, pisałem o niej w artykule System wywozu śmieci-proponowane zmiany. Dla przypomnienia zasady wywozu opisane Zmiany w odbiorze śmieci.

Przyczyną podwyżki jest fakt, że Miasto nie może finansować systemu odbioru śmieci z budżetu miasta, a dotychczasowe opłaty od mieszkańców nie pokrywały kosztów. Lwią część opłaty za śmieci stanowi wywóz liści. Inne gminy, gdzie problem odpadów zielonych jest podobny, chcąc utrzymać stawkę niższą zrezygnowały z tego przywileju dla mieszkańców i mieszkańcy  worki z liśćmi muszą wywozić na własny koszt. Biorąc pod uwagę, że jest on znacznie wyższy od opłaty zryczałtowanej (np. w Brwinowie wywóz 1 worka liści kosztuje 5-6 zł), radni w Podkowie zdecydowali się na podwyżkę, ale pozostawienie dotychczasowej formy oddawania dowolnej ilości worków „zielonych” , wychodząc z założenia, że jest to znaczne ułatwienie dla mieszkańców, a z drugiej strony dzięki temu  praktycznie nie istnieje na terenie miasta problem palenia liści.

Regionalna Izba Obrachunkowa (organ kontrolny ) w dniu 28 lipca 2014r. powołując się m.in na wyrok WSA z 6.11.2013 nakazała Gminie Podkowa Leśna zweryfikowanie istniejącej stawki opłaty. Od początku funkcjonowania systemu przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływy z opłat nie wystarczają na pokrycie kosztów i w z związku z tym wymagały urealnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przychody z opłat powinny pokrywać koszty ponoszone przez miasto gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w następujących terminach:

– do 15 marca danego roku (za miesiące: styczeń, luty, marzec)
– do 15 maja danego roku (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)
– do 15 września danego roku (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)
– do 15 listopada danego roku (za miesiące: październik, listopad, grudzień)
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Wiosenne porządki

Choć na cieplejsze dni musimy jeszcze poczekać, to wraz z nastaniem wiosny przyszedł czas na porządki w ogrodach i na ulicach. Budzące się do życia rośliny, pąki na drzewach, pierwsze kwiaty, napawają nas optymizmem i dają nowe chęci do działania. W mieście trwa wygrabianie rabat oraz trawnika, zostały zdjęte okrycia zimowe z roślin cebulowych. W pasach zieleni ul. Jana Pawła II została uzupełniona kora.

IMG_0012Po Świętach będzie nawożona ziemia i zasiana trawa na poboczach ul. Bukowej. Zakwitły pierwsze krokusy, lada tydzień zakwitną połacie tulipanów. W paru Przyjaźni Polsko-Węgierskiej  oraz na kilku ulicach  zostały zamontowane nowe kosze na śmieci stylistyką nawiązujące do niedawno postawionych ławek.

DSC_1394 (2)W miarę możliwości finansowych miasta porządkujemy przestrzeń wokół nas, na ul. Jana Pawła zostały w pasie zieleni ustawione donice, tak aby zapobiec parkującym tam samochodom, przygotowujemy się do uporządkowania parkowania na terenie MOK.

Nasze prywatne ogrody też pięknieją, postarajmy się wystawiać worki z liśćmi na dzień przed odbiorem śmieci, by nie zaśmiecać wspólnej przestrzeni przez kilka czy kilkanaście dni. Zeszłoroczne suche liście, puste obumarłe łodygi roślin i stosy gałęzi to miejsce zimowego schronienia dla wielu gatunków zwierząt, w tym tych niezwykle pożytecznych w ogrodzie: jeży, zaskrońców i dzikich pszczół. Sprzątając ogród pamiętajmy również, że palenie odpadów roślinnych nie jest najlepszym sposobem na ich pozbycie się.  Z większą korzyścią nie tylko dla zwierząt, ale i środowiska jest ich kompostowanie. Otrzymujemy w ten sposób  bardzo bogaty w substancje pokarmowe i pożyteczne mikroorganizmy nawóz w formie próchnicy, a jednocześnie dzięki temu oddamy mniej worków „zielonych” na śmietnik.

Porządek w mieście wyznacza również kultura parkowania – nie w miejscach niedozwolonych, nie na chodnikach, nie w przejściach i na trawnikach. Jeżeli wszyscy będziemy szanowali prawo w tym względzie, to nasza wspólna przestrzeń będzie jednakowo cieszyła wszystkich mieszkańców.