Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Polityka rodzinna

O polityce prorodzinnej można napisać pewnie niejedną książkę. Nad podkowiańską polityką rodzinną będą musieli pochylić się radni. Niewątpliwie bardzo ważny temat społecznie, dyskutowany na szczeblu krajowym, ale dotyka nas też na poziomie lokalnym – samorządowym. Tematem nad którym dyskutowała poprzednia rada, a obecna będzie musiała się zmierzyć jest dofinansowanie żłobka prywatnego.

Na terenie Podkowy Leśnej jest prowadzony jeden taki żłobek przez przedsiębiorcę spoza Podkowy. Do żłobka zapisanych jest 15 dzieci – w tym między 3-5 w zależności od roku – to dzieci podkowiańskie. Właściciele żłobka już dwukrotnie w 2012r. i 2013r. wnioskowali do Rady Miasta o dofinansowanie ich działalności. W obu przypadkach projekt takiej uchwały został negatywnie zaopiniowany przez komisje merytoryczne i odrzucony w głosowaniu. Dyskutowano nad tym, czy podjęcie takiej uchwały może być narzędziem polityki prorodzinnej, w jaki sposób skorzystają mieszkańcy gminy (finansować trzeba wszystkie dzieci bez względu na miejsce zamieszkania). Poruszano problem szerszego spojrzenia na zasadność dofinansowania tego typu placówek w aspekcie rodziny. Szczególnie, że dofinansowanie nie obniżyłoby czesnego – czyli nie było ulgą dla budżetów rodzin. W obecnej kadencji również zwrócono się do mnie o możliwość wsparcia finansowego żłobka przez miasto, choć tegoroczny budżet nie przewiduje takiej możliwości. Podjęcie stosownej uchwały leży w kompetencjach Rady Miasta.

Politykę rodzinną rozumiem jako szeroko pojęta strategię, obejmującą swym zasięgiem wiele sfer życia społecznego, ekonomicznego oraz instytucjonalnego. Nie można mówić tylko o żłobku, bez analizy demograficznej i całościowego spojrzenia na funkcjonowania rodzin w Podkowie. Dyskusja, czy podejmowane działania powinny być skierowane do wszystkich czy do rodzin np. wielodzietnych lub znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych jest przed nami. Nie ulega wątpliwości, że dostępność usług opieki nad dziećmi wpływa na zwiększenie zdolności zatrudnienia szczególnie matek poprzez umożliwienie sprawniejszego godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. Nie mniej jednak z możliwości oddania dziecka do podkowiańskiego żłobka skorzystało zaledwie 5 rodzin, a dzieci w wieku do lat 3 mieszka w Podkowie 124.

Nasuwa się pytanie, czy skoro nie ma zapotrzebowania dzisiaj wśród podkowian na tego typu usługi, to czy istnieje uzasadnienie dla wspierania prywatnych przedsiębiorców, nawet jeśli podejmowane przez nich działania mają szczytny charakter, szczególnie mając na uwadze stan finansów miasta. A może właściciele powinni starać się o dofinansowanie z budżetu centralnego – rządowego programu Maluch prowadzonego od 2011r. przez ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bądź funduszy unijnych? A może nasze miasto powinno kreować politykę sprzyjającą szybkiemu powrotowi rodziców do pracy? Tylko czy to nie jest ze szkodą dla dziecka, rodziców, całego społeczeństwa? A może biorąc pod uwagę podkowiańską demografię, w pierwszej kolejności powinniśmy wspierać domy opieki dla osób starszych?

Na wszystko nie starczy, dlatego podejmowane decyzje powinny być głęboko przeanalizowane i przemyślane, nie mogą być podjęte tak ad hoc. Dyskusja przed nami – wszystkimi mieszkańcami.

 

Czipowanie psów

W tegorocznym budżecie miasta przewidziane jest dofinansowanie do czipowania psów – trwałego, elektroniczneg oznakowania psów należących do właścicieli będących osobami fizycznymi zamieszkującymi na terenie Podkowy Leśnej. Czipowanie jest dobrowolne, dla chętnych.

Czipowanie psów polega na wszczepieniu pod skórę zwierzęcia czipu – mikroprocesora wielkości ziarna ryżu z zakodowanym unikalnym numerem identyfikacyjnym. Czip umieszcza się na grzbiecie lub karku zwierzęcia za pomocą specjalnej strzykawki. Jest to zabieg szybki (trwa około minuty), bezbolesny i nie powoduje uszkodzenia skóry. Sam implant jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia  zwierzęcia. Czip umieszczony pod skórą zwierzęcia umożliwia  identyfikację  pupila gdy się zgubi lub zostanie skradziony. Dzięki temu zapobiegamy bezdomności zwierząt oraz jesteśmy w stanie szybko poznać psy tożsamość psów biegających luzem.

Dofinansowanie do oznakowania psa przez Miasto Podkowa Leśna wynosić będzie 20 zł (brutto) do całej wartości usługi, która wynosi 30 zł (brutto).

Liczba psów, których właściciele będą mogli skorzystać z dofinansowania do zabiegu trwałego, elektronicznego oznakowania, realizowanego przez Miasto Podkowa Leśna, jest ograniczona i wynosi 704. Zachęcam do znakowania swoich psów, informowania sąsiadów (starsze osoby) o takiej możliwości.
Właściciele psów z terenu Podkowy Leśnej mogą je znakować w całodobowej lecznicy weterynaryjnej VET MED. VET VITA Małgorzata Guzowska, przy ul. Grodziskiej 46, 05-840 Brwinów.

Warunkiem dofinansowania oznakowania psa jest:

  • wypełnienie przez właściciela psa wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa, w 2 egzemplarzach( dostępne w lecznicy)
  • okazanie dowodu tożsamości
  • okazanie książeczki szczepień psa, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego, iż osoba zgłaszająca psa do oznakowania, jest jego właścicielem
  • okazanie aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, wykonanego w okresie ostatnich 12 miesięcy
  • wyrażenie zgody przez właściciela, na zamieszczenie jego danych osobowych, niezbędnych do dokonania rejestracji oraz ich przechowywania przez podmiot odpowiedzialny za prowadzenie właściwego rejestru psów.

Lekarz weterynarii wprowadzi dane dotyczące zwierzęcia i właściciela do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal, zarejestrowanej w European Pet Network.

Odszkodowania za drogi

Wszystkie gminy władające 31 grudnia 1998r. nieruchomościami niestanowiącymi ich własność, zajętymi pod drogi publiczne, w tym drogi lokalne miejskie, mają obowiązek wypłaty odszkodowań za te nieruchomości.

Do 31 grudnia 2005 roku do urzędu miasta właściciele gruntów mogli składać wnioski o odszkodowanie za nieruchomości przejęte przez skarb państwa lub samorząd pod drogi publiczne przed 1999 rokiem. Jeżeli wniosek nie wpłynął w w/w terminie to roszczenie o odszkodowanie wygasło.

Takich wniosków w Podkowie Leśnej wpłynęło 54. Przybliżona powierzchnia pasów drogowych, co do których właściciele wystąpili z roszczeniem to ok. 20 000m2.

Postępowanie, które doprowadza do wypłaty rekompensaty jest dwustopniowe. Najpierw wojewoda musi wydać decyzję stwierdzająca przejście gruntu na własność skarbu państwa. Decyzja wojewody stwierdzająca uwłaszczenie stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej i jest dokumentem niezbędnym do otrzymania odszkodowania. Wysokość odszkodowania powinna zostać ustalona w drodze uzgodnień, rokowań pomiędzy występującym o odszkodowanie, a burmistrzem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, wysokość odszkodowania ustala starosta, a rekompensatę wypłaca gmina. Jeśli została wydana decyzja o odszkodowaniu, były właściciel musi je otrzymać w ciągu 14 dni od dnia gdy stała się ostateczna. W razie opóźnienia należą mu się odsetki za zwłokę. Podstawą ustalenia odszkodowania jest wartość rynkowa nieruchomości, zarówno gdy do ustalenia wysokości odszkodowania dochodzi w trakcie rokowań, jak i wtedy, gdy określa się je w drodze decyzji administracyjnej.

Wypłacone odszkodowania do końca 2014r.:

2006r. – 564 m2 – zrealizowano 1 wniosek

2014r.- 2616 m2 – zrealizowano 3 wnioski

Przepisy nie określają żadnych terminów, ani wydania decyzji stwierdzającej uwłaszczenie, ani przyznającej odszkodowanie, w związku z tym sprawy były przeciągane, często wynikające z bałaganu w gminnej ewidencji. Większość spraw jest w toku postępowania, bądź bez rozpoznania. Nie ulega wątpliwości, że taka opieszałość podważa zaufanie do instytucji publicznych. W związku z wieloletnimi zaniedbaniami i brakiem podejmowanych rokowań, Urząd Miasta podjął działania mające na celu uporządkowanie tego stanu rzeczy, co niestety będzie wiązało się z koniecznością wygenerowania w najbliższych latach dużych pieniędzy w budżecie miasta na odszkodowania.

Podkowa przejrzysta.

W ostatnim piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota” z 24 stycznia 2015r. (nr 2/11640) sporo miejsca  poświęcono dostępowi do informacji publicznej. O upublicznianiu rejestrów i korzyściach płynących z polityki przejrzystości, a także o tym, jak Podkowa Leśna dołączyła do gmin jawnych i transparentnych, co w skali Polski jest ciągle ewenementem, możemy przeczytać właśnie w tym numerze, do czego zachęcam.

Forum Organizacji Pozarządowych

Podkowiańskie Forum Organizacji Pozarządowych jest miejscem corocznego spotkania dwóch sektorów: pozarządowego i publicznego, stwarzającym przestrzeń do dyskusji, wzmocnienia i pogłębiania współpracy. Forum jest otwarte, mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalni aktywiści i chętni do społecznego działania. Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe jest wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń. Na najbliższym Forum przedstawione będą projekty konkursów dla organizacji, w nieco zmienionej formule niż dotychczas miało to miejsce, robocze sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2014 oraz dyskusja nad wprowadzeniem platformy konsultacji społecznych. Inicjatywę Forum postrzegam jako część procesu zbliżenia i budowy wzajemnego zaufania. Mam nadzieję, że spotkanie będzie ciekawe i owocne oraz odbędzie się w dobrej atmosferze wzajemnej życzliwości. Serdecznie zapraszam.