Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Ile kosztuje bezpieczeństwo w mieście?

W budżecie Podkowy Leśnej na „bezpieczeństwo” przewidziano niecałe 15 złotych na mieszkańca, w sumie 55.000 złotych – tyle pieniędzy znalazło się w tegorocznym budżecie miasta w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z czego 25.000 zł jest przeznaczone na ponadnormatywne służby patrolowe policji, 20.000 zł  dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i 10.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku na zakup umundurowania.

 Na bezpieczeństwo mieszkańców planujemy wydać w obecnym roku zaledwie 0,2% z ponad 23 milionów złotych wydatków bieżących miasta.

Podobnie było w latach poprzednich – w 2012 roku władzom naszego miasta udało się   nawet wydać na bezpieczeństwo w mieście jeszcze mniej, bo aż 8 złotych na mieszkańca: 0, 1% z ponad 18 milionów wszystkich wydatków bieżących miasta.

Zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa naszej wspólnoty jest zadaniem własnym gminy. Tymczasem w Podkowie skupiamy się głównie na dofinansowaniu służb mundurowych. Powstaje pytanie czy równolegle do wspierania finansowego służb mundurowych, nie powinniśmy rozbudować innych instrumentów mających na celu poprawę naszego bezpieczeństwa, instrumentów na które będziemy mieli dużo większy wpływ. Np. monitoring wizyjny, o którym pisałem wcześniej.park 1

Jak wygląda w sąsiednich gminach dbałość władz o bezpieczeństwo mieszkańców, mierzona ilością środków publicznych zapisanych w budżecie na ten cel? Czy także skupiają się jedynie na wsparciu finansowym działań policji?

Władze gminy Brwinów przeznaczyły w 2013 roku w dziale 754 prawie 4% wydatków bieżących, wydając na bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe 93 złote na każdego mieszkańca tej gminy. Poza dotacją dla policji na dodatkowe służby patrolowe z budżetu miasta finansowane jest działanie straży miejskiej, ochotniczych straży pożarnych oraz monitoringu miejskiego, którym objęte są miejsca szczególnie niebezpieczne, w tym park miejski. Monitoring ten jest sukcesywnie rozbudowywany. Gmina Brwinów wzięła udział w rządowym programie „Razem bezpieczniej”, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa młodzieży szkolnej. Na realizację tego programu Brwinów – poza własnymi środkami budżetowymi – skorzystał także z dotacji rządowej.

W dziale 754 władze Milanówka przeznaczyły w ubiegłym roku 3,4% bieżących wydatków budżetowych, co na mieszkańca dało 111 złotych. Dotację dostała policja na ponadnormatywne patrole. Milanówek utrzymuje z budżetu straż miejską, Ochotniczą Straż Pożarną, monitoring miejski, wydaje środki na prowadzenie akcji promujących bezpieczeństwo mieszkańców – w 2013 roku ze środków budżetu miasta przeprowadzono konkurs „Bądź bezpieczny”.

Na tle Trójmiasta Ogrodów, jeśli chodzi o dbałość władz miasta, mierzoną zaangażowaniem środków budżetowych w działania zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, Podkowa wypada bardzo blado.

Nasi sąsiedzi wprowadzili i sukcesywnie rozbudowują system monitoringu wizyjnego. U nas się o tym od lat tylko mówi i obiecuje. Inicjatywa Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych do wprowadzenia systemu monitoringu  przepadła w obliczu niechęci części radnych i braku zainteresowania ze strony Burmistrza Miasta.

Na początku września odbyła się publiczna dyskusja zorganizowana przez policję o bezpieczeństwie w Podkowie Leśnej. Cieszy mnie, że w policyjnych statystykach jesteśmy miastem o małej przestępczości, nie mniej jednak mieszkańcy mają średnie poczucie bezpieczeństwa, co wynika z ostatnio przeprowadzonych badań na terenie miasta. W związku z tym bierna postawa obecnego burmistrza w poszukiwaniu różnych instrumentów wpływających na poprawę bezpieczeństwa, w tym działań profilaktycznych i prewencyjnych przybliżać nas będzie do średniej krajowej. W obecnej kadencji komisariat policji został przekształcony w posterunek, z siedmiu etatów obecnie zostały trzy, przez co czas pracy posterunku jest ograniczony. Burmistrz w swoich działaniach powinien być nie tylko bardziej kreatywny i zdecydowany, ale też bardziej skuteczny.

 

 

 

Dotacje UE nie u nas (RPO)

Powoli dobiega końca perspektywa finansowa 2007 – 2013, w czasie której można było ubiegać się o środki na tzw. projekty twarde – inwestycje infrastrukturalne, jak i na „projekty miękkie” – wspomagające rozwój społeczny. Ze środków mogli korzystać wszyscy: mieszkańcy, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty gospodarcze.

Unijne środki pozwoliły na terenie powiatu grodziskiego zrealizować 116 inwestycji. Powstały m. in. boiska, drogi, kanalizacja, szlaki turystyczne, mieszkańcy mogli zrealizować wiele wydarzeń kulturalnych i społeczno-twórczych. Do beneficjentów z terenu powiatu grodziskiego trafiło prawie 245 mln. zł. ( dla porównania, do beneficjentów z powiatu pruszkowskiego – blisko 160.000 mieszkańców, trafiło 195,7 mln zł.) Przedsiębiorcy z obszaru powiatu grodziskiego pozyskali 141 mln zł, a pruszkowskiego ponad 137 mln zł.

Poniżej przedstawiam zestawienie ilości środków jakie udało się pozyskać okolicznym samorządom w ramach programów RPO czyli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Prezentowane dane udostępnił Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Nazwa jednostki pozyskane środki [pln] liczba mieszkańców31 XII 2012 dane GUS
powiat grodziski 19,2 mln 87 519
Grodzisk Mazowiecki 45,9 mln 43 353
Jaktorów 15 mln 11 131
Żabia Wola 15,7 mln 7 680
Milanówek 2,4 mln 16 387
Podkowa Leśna 3 923

 

W ramach RPO WM 2007-13 dodatkowo zostało zrealizowanych 28 projektów, które swoim zasięgiem obejmują szersze obszary niż powiat grodziski. Wśród nich są inwestycje w tabor kolejowy, bezpieczeństwo w przypadku pożarów, Internet dla Mazowsza oraz działania turystyczne. Wartość tych wszystkich projektów to ponad 1,3 mld zł, a unijne dofinansowanie wyniosło w nich 823 mln zł. Równoległym źródłem finansowania projektów są środki z PROW czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W powiecie grodziskim w ramach PROW zrealizowanych zostało 61 projektów o wartości ponad 9,72 mln zł, z czego ponad 4,3 mln zł to dotacja unijna. Dzięki tym środkom powstało 5 nowych obiektów sportowych (m.in. w gminie Baranów, w Międzyborowie, w Bartoszówce) i plac zabaw w Grodzisku Mazowieckim. Sporą cześć projektów finansowanych z RPO stanowiły inwestycje infrastrukturalne w tym dotyczące przebudowy dróg i budowy nowych ścieżek rowerowych.

Niestety, jak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Podkowa Leśna, w okresie ostatnich 7 lat, bezskutecznie starała się o dotacje unijne w ramach programu RPO lub nie podejmowała żadnych działań w tym zakresie.

Jak wszyscy wiemy, w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Na te kwotę składają się:
– ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych,
– ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
– 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim  w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”,
– ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej,
– ok. 287 mln z zarządzanej przez KE, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną,
– ok 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich.

Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Pozyskanie środków unijnych na wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w tym drogowych w nadchodzącej perspektywie będzie znacznie trudniejsze, najlepszy okres przespaliśmy.

Więcej informacji na obiektyw.info

 

Koszty administracji w Podkowie wzrosły ponad 20% !

Koszty administrowania Podkową Leśną  

Wydatki z budżetu miasta na administrację publiczną (dział 750 w budżecie): (wg sprawozdania z wykonania budżetu – BIP) i                    (wg uchwały budżetowej – BIP)

w 2010                                                                 w 2014

3.063.466,05 zł                                       3.683.110,00 zł

w tym:

zadania zlecone (adm. rządowa):

52.350,00                                                          45.545,00

Rada Miasta:

102.914,00                                                      127.000,00                                                                                 (diety radnych bez zmian od kilkunastu lat)

 Urząd Miasta:

2.864.293,90                                            3.446.000,00 ( + 581.706,10 zł )

pozostałe (czas antenowy w radiu Bogoria, radiu Niepokalanów, druk Biuletynu, składki):

48.262,94                                                   64.565,00

 Wydatki na administrację publiczną w Urzędzie Miasta w ciągu obecnej kadencji wzrosły o 20,27%

W żadnym innym dziale wydatki nie wzrosły w tej kadencji w takim tempie.

Wydatki na administrację publiczną (cały dział 750) stanowią prawie 16% wszystkich wydatków bieżących budżetu miasta .

Dla porównania: na drogi wydajemy ok. 7%; niecałe 7% przeznaczamy na kulturę: ok. 15% na gospodarkę komunalną (w tym wodę, kanalizację, śmieci, ochronę zieleni, oczyszczanie i oświetlenie miasta, inwestycje i bieżące utrzymanie rowów, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz pensje i pochodne dla kilku pracowników gospodarczych).

Koszty utrzymania Urzędu Miasta tylko w ciągu ostatnich 4 lat rozrosły się do wymiarów zatrważających. Jak wygląda to w skali kraju w roku 2013, można przeczytać na stronie GUS.

Mediana wydatków administracyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca/rocznie wśród miast poniżej 10 tys mieszkańców to 353zł, w Podkowie Leśnej to 838, 52zł na mieszkańca i wydatki wciąż rosną! Na 288 miast (do 10tys.) zajmujemy pozycję 283. Na jednego urzędnika wydajemy ponad dwukrotnie więcej niż na inwestycje.

Ranking_-_wydatki_na_administracje__2013

Autostradzie na Bukowej mówimy NIE!

Mijają lata od mojego zaangażowania się w poprawę bezpieczeństwa na podkowiańskich drogach, w tym na ulicy Bukowej.  Moja walka ( jak i innych mieszkańców ) o poprawę komfortu bezpiecznego przemieszczania się, spowolnienie ruchu nie spotkała się ze zrozumieniem zarządzających. Kilka dni temu złożyłem kolejny wniosek do Burmistrza Miasta, choć, przyznam, że nie spodziewam się, aby nastąpiła jakaś radykalna zmiana w działaniu na rzecz poprawy  bezpieczeństwa na drogach naszego miasta.

Wniosek złożony w urzędzie podpisany przez kilkudziesięciu mieszkańców: „W związku z niespodziewaną zmianą  uchwały budżetowej miasta na 2014 rok, wprowadzającą do wykonania zadanie „ przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m ( Lipowa – 40m za Grabową) „  zwracamy uwagę na podnoszony od wielu lat przez mieszkańców naszego miasta problem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Nawiązując do petycji i wystąpień mieszkańców dotyczących uspokojenia ruchu na ulicy Bukowej, prosimy o uwzględnienie w projekcie przebudowy naszych wcześniej podnoszonych postulatów:
– wykonanie przejść dla pieszych,
– wprowadzenie elementów spowalniających ruch samochodów np.  poprzez zastosowanie skrzyżowań z wyniesioną powierzchnią  ( wykorzystanie  zamówionego i będącego w posiadania Urzędu Miasta projektu skrzyżowania z ulicą Wschodnią po dokonaniu niezbędnych poprawek projektowych),
– wyegzekwowanie zakazu poruszania się samochodów o dużym tonażu.

Prosimy aby opracowany na zlecenie Urzędu projekt przebudowy ulicy Bukowej :
spełniał oczekiwania mieszkańców pod względem poprawy ich bezpieczeństwa,
– uwzględniał specyficzne uwarunkowania geometrii ulicy,
– uwzględniał istniejące i pożądane, docelowe  rozwiązanie wysokościowe,
– zawierał docelowe rozwiązanie dotyczące gospodarki wodami opadowymi uwzględniające specyficzne potrzeby naszego miasta.

Wykonanie tylko dodatkowej nakładki asfaltowej, pogorszy jedynie jakość korzystania z ulicy Bukowej i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, pieszych, rowerzystów i pozostałych użytkowników. Nie będzie także odpowiadało pozostałym w/w potrzebom mieszkańców jak i potrzebom miasta jako spójnego organizmu.”

 

Kartki ostrzegawcze w Mieście Ogrodzie

Chodząc po mieście  co rusz napotykam kartki informujące o zagrożeniach ze strony przyrody. Nowo przyjęta reguła wygradzania przestrzeni publicznej taśmami biało – czerwonymi i wieszanie papierowych kartek, które rozpadają się po pierwszym deszczu lub smętnie wiszą, jest niczym innym jak zaśmiecaniem miasta. Pogarsza to w sposób znaczący i tak kulejąca estetykę miasta. IMG_0033Wydzielone obszary użytkowania w Parku Miejskim oraz drewniane słupki z informacją o zagrożeniu upadającymi drzewami i gałęziami ustawione przy korytarzach ekologicznych bądź działkach miejskich wzbudzają głęboki niepokój o przyszły los naszych terenów zielonych. Czy brak pielęgnacji i umiejętnego gospodarowania zielenią nie pozbawi przyszłego pokolenia drzew w Podkowie? Dlaczego w Podkowie zieleń miejska nie jest planowo i systematycznie pielęgnowana? Dlaczego miasto zarasta w sposób niekontrolowany i zagrażający naszemu bezpieczeństwu, o czym mają nam przypominać owe kartki i taśmy.

Razem z innymi mieszkańcami wyraziliśmy swoje zaniepokojenie obecnym stanem zieleni w piśmie do p. Burmistrz. Czekamy na odpowiedź.