Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Przebudowa ulic

Ulica Sójek

Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców  zgłaszającym bardzo złą nawierzchnię ulicy Sójek, został przeprowadzony jej remont. Ulica jest położona na terenach podmokłych i po opadach deszczu oraz roztopach do tej pory stawała się grząska, co utrudniało dojazd do posesji mieszkańcom, jak również firmie odbierającej śmieci. Nawierzchnia została utwardzona  płytami betonowymi typu MON z chłonnym poboczem wykonanym z tłucznia.

Ulica Helenowska 

Trwają prace przy przebudowie ulicy Helenowskiej w ramach etapu I (ulica Główna – ulica Jelenia). Na odcinku … zostały wykonane już wszystkie prace budowlane: na ulicy został położony asfalt, wybudowano wyniesione skrzyżowanie, namalowano oznakowanie poziome, ułożono chodnik z kostki betonowej oraz zrobiono odwodnienie ulicy.

Ciąg pieszo rowerowy wzdłuż drogi 719

Trwają prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Podkowie Leśnej na odcinku trasy 719 od ul. Gołębiej do granic miasta z Milanówkiem. Ma on 2,5 m szerokości oraz zostanie wykonany z nawierzchni bitumicznej.  Informujemy także, że Milanówek rozstrzygnął przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy 719 na swoim terenie, co pozwoli dojechać ścieżką rowerową aż do Grodziska Mazowieckiego.

Ulica Akacjowa

Na ulicy zostało wymienione pobocze chłonne, co znacznie ma poprawić odprowadzenie wody.

Ulica Irysowa

Wzorem ulicy Sójek, na ulicy Irysowej zostały położone płyty betonowe z chłonnym poboczem wykonanym z tłucznia.

Ulica Orla 

Trwają prace projektowe. Projektant przygotował koncepcję przebudowy ulicy, która była przedstawiona w ramach konsultacji mieszkańcom. Na zorganizowane spotkanie z udziałem Burmistrza Miasta, projektanta oraz pracowników merytorycznych przybyła liczna grupa podkowian. Podstawowym postulatem mieszkańców było zwiększenie liczby progów zwalniających celem skuteczniejszego wymuszenia spowolnienia i wprowadzenia strefy ograniczenia prędkości do 30km/h. Powyższe postulaty zostaną uwzględnione w projekcie.  Pozostałe sugestie z zakresu parametrów technicznych jak np.: szerokości jezdni i poboczy, przebiegu niwelety rozpatrzone zostaną co do możliwości zastosowania w trakcie dalszych prac projektowych.

 

Dodatkowe oświetlenie

 • Na terenie młodzieżowej strefy aktywności  przy ul. Świerkowej zostały dobudowane trzy lampy oświetlające teren. Dzięki temu dotychczas zacieniony teren zyskał na jakości – po zmroku można bezpiecznie korzystać z urządzeń, a także miejsce już mniej zachęca do przesiadywania tam osób korzystających z używek.

 

 • Na terenie Parku Matki i Dziecka usytuowanym przy ul. Akacjowej na tyłach Urzędu Miasta zostało zamontowanych siedem lamp z żarówkami led, które zostały przeniesione z terenu Pałacyku na ulicy Lilpopa. Zamontowane lampy dają dużo więcej światła niż dotychczasowe, jak również są oszczędne.

 • Zostały podjęte działania mające na celu redukcje kosztów oświetlenia ulicznego. W wyniku tych działań została zmniejszona ilość punktów sterujących oświetleniem nocnym (SON), działanie to zredukuje wysokość opłat i ma na celu porządkowanie sieci elektrycznej oświetleniowej.
 • Trwają prace przy budowie nowego oświetlenia na ulicy Iwaszkiewicza. Nowe oświetlenie wykonane zostanie po stronie północnej, ze stylizowanych słupów i opraw typu „pastorał”.

Radar z pomiarem prędkości

W wyniku działań mających na celu poprawę  bezpieczeństwa mieszkańców Podkowy Leśnej, na ul. Brwinowskiej został zamontowany radar EVOLIS  kontrolujący  prędkość wjeżdżających samochodów do Podkowy Leśnej. Produkt pomaga zapewnić bezpieczeństwo na głównych drogach miejskich oraz na drogach krajowych. Dzięki dokładnemu pomiarowi prędkości, kierowcy wiedzą, kiedy muszą zwolnić. Wyświetla pomiary w kolorze zielonym (gdy prędkość jest dozwolona) lub czerwonym (oznacza to, że trzeba zwolnić). Radar z wyświetlaczem prędkości nie tylko informuje kierowców o złamaniu przepisów, ale również pozwala na ogólną analizę zachowania kierowców na danym obszarze.

45 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

25 października 2019 roku – 28 listopada 2019 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły przetargów, spraw bieżących i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkania z członkami stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich, Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, zespołu ds. odpadów w/s ustalenia wspólnych działań samorządów
 • Udział w pracach zespołu ds. finansów publicznych w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
 • Udział w spotkaniach w ramach ZIT oraz Komitetu Monitorującego województwa Mazowieckiego
 • Spotkania z grupą „Podkowa bez smogu” w sprawie Programu STOP SMOG
 • Spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych i CUW w/s organizacji roku szkolnego 2020/2021 w związku z planowaną budową przedszkola. Odbyły się 2 takie spotkania w tym jedno jako wizja w budynku szkoły.
 • Udział w 37 sesji plenarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities) w Strasburgu. Jest to organ doradczy Komitetu Ministrów, reprezentujący władze lokalne i regionalne państw Rady Europy.
 • Spotkanie z projektantami przedszkola w Podkowie Leśnej w sprawie uwag do projektu jakie w różnej formie wpływają do urzędu miasta.
 • Spotkania z przedstawicielami innych samorządów w sprawie przekazania doświadczeń Podkowy Leśnej w tematyce np. rozliczania opłat za odpady powiązanych ze zużyciem wody, sposobu funkcjonowania i korzyści dokonanych w infrastrukturze miasta – oświetlenie, wodociągi, mikro retencji, oprogramowania obsługującego systemy księgowo-finansowe w kontekście min platform wymiany informacji i komunikacji
 • Spotkanie z przedstawicielami SGGW w sprawie współpracy dotyczącej drzewostanu, retencji i wód podziemnych

Sprawy bieżące:

 • Na terenie Parku Matki i Dziecka zostało postawionych siedem lamp z żarówkami led. Zlecono także wymianę zabawek na placu zabaw.
 • Na terenie MOK (ul. Świerkowa) zostały dobudowane trzy lampy oświetlające teren
 • Została zmniejszona ilość punktów sterujących oświetleniem nocnym (SON), działanie to zredukuje wysokość opłat i miało na celu porządkowanie sieci elektrycznej oświetleniowej.
 • Przeprowadzono remont ul. Sójek.
 • Od ostatniej sesji Rady Miasta Podkowa Leśna nasz urząd kontrolował Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz kontrolę prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Na ulicy Brwinowskiej zamontowano radar mierzący prędkość samochodów.
 • W dniu 19.11.2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą na budowę rekreacyjnego obiektu małej architektury – toru rowerowego typu „pumptrack” przy ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej.
 • W dniu 20.11.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania pn. „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśna”. Złożona została 1 oferta. Obecnie trwa jej weryfikacja.
 • W dniu 21.11.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania „Przebudowa Alei Lipowej w Podkowie Leśnej polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika w podziale na etapy, tj.: ETAP I – zadanie 1 – „Budowa ścieżki rowerowej i zjazdów”, zadanie 2 – „Przebudowa sieci teletechnicznej”, ETAP II – „Budowa chodnika od strony ronda” Złożonych zostało 5 ofert. Obecnie trwa ich weryfikacja.
 • W dniu 22.11.2019 nastąpiło otwarcie ofert (zapytanie ofertowe) w ramach postępowania pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa Alei Lipowej w Podkowie Leśnej polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika w podziale na etapy, tj.: ETAP I – zadanie 1 – „Budowa ścieżki rowerowej i zjazdów”, zadanie 2 – „Przebudowa sieci teletechnicznej”, ETAP II – „Budowa chodnika od strony ronda”. Złożonych zostało 6 ofert. Do realizacji przedmiotowej usługi została wybrana oferta firmy: BIKSBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • W dniu 26.11.2019 ogłoszony został przetarg na „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.”– termin składania ofert: 04.12.2019
 • W dniu 27.11.2019 nastąpiło otwarcie ofert (zapytanie ofertowe) w ramach postępowania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta Podkowa Leśna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

Złożone zostały 2 oferty. Obecnie trwa ich weryfikacja.

 • Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej projektów branżowych – przebudowa linii n.n. i budowa oświetlenia ulicznego traku rowerowego i ciągu pieszego ul. Lipowa.
 • Trwają prace przy budowie trasy pieszo-rowerowej na odcinku od granicy miasta z Milanówkiem do ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej, wzdłuż drogi 719
 • Wyłoniono wykonawcę oraz rozpoczęto budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Iwaszkiewicza.
 • Trwają prace wykończeniowe przy przebudowie ulicy Helenowskiej w ramach etapu I (ulica Główna – ulica Jelenia).
 • Trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ulicy Orlej.
 • Trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej peronów przystankowych oraz zmian w stałej organizacji ruchu związanych z planowanym uruchomieniem przystanków autobusowych w ulicy Brwinowskiej.
 • Zakończono wszystkie prace i dokonano procedur odbiorowych przez Zakład Energetyczny  wykonanych przebudów linii n.n. celem likwidacji kolizji z projektami przebudów dróg. Zgłoszono dokonane przebudowane odcinki do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego trwa procedura uzyskania pozwoleń na użytkowanie dla ulic:
  • Błońska (odc. Brwinowska- Jelenia),
  • Warszawska (odc. Słowicza-Brwinowska),
  • Helenowska (odc. Brwinowska – Jelenia)
 • Przeprowadzono procedurę zapytania o cenę i wyłoniono wykonawcę na likwidację kolizji energetycznych:
  • Kościelna (Modrzewiowa –Akacjowa)
  • Grabowa (skrzyżowanie z Bukową)
  • Mickiewicza(skrzyżowanie z Sienkiewicza)
 • Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej, która jest niezbędna do zakończenia kilkudziesięciu postępowań prowadzonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w zakresie regulacji stanu prawego gruntów zajętych pod drogi.
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 października 2019 r. stwierdził nieważność uchwały Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części tekstowej i graficznej w odniesieniu do części działki numer ewidencyjny 93 z obrębu 0011 położonej w miejscowości Podkowa Leśna, w zakresie w jakim jest ona usytuowana na terenie oznaczonym symbolem: 144ML, w granicach ewidencyjnych użytku leśnego.
 • W dniu 25 listopada br. zakończono zbieranie uwag do projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W wyznaczonym terminie uwagi wniosło 24 mieszkańców, 3 stowarzyszenia oraz jedna instytucja. Wszystkie uwagi przekazano do przeanalizowania projektantom Studium.
 • W związku ze zgłaszanymi przez Mieszkańców potrzebami prac pielęgnacyjnych i wyczerpaniem środków z umowy a koniecznością prac polegających na  pielęgnacji i wycince drzew, na podstawie decyzji Konserwatora Zabytków i Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, zawarto nową umowę z terminem do 31 grudnia lub do wyczerpania środków, maksymalnie do 35 000 zł. Dokonano przeglądu drzewostanu na terenach należących do miasta, wytypowano drzewa do pielęgnacji oraz wycinki obumarłych drzew. Zlecono usunięcie 43 obumarłych drzew z terenu leśnego, przy ścieżce rowerowej między ul. Jelenią a WKD. Przeprowadzono pielęgnację 4 drzew przy ul. Zachodniej. Usunięto 12  połamanych drzew przy MOK. Na bieżąco jest przewożone drewno z wycinki do mieszkańców, zgłoszonych do Urzędu przez OPS.
 • Zgłoszono konieczność usunięcia uschniętej sosny na działce prywatnej przy ul. Wschodniej. Podjęto działania interwencyjne. Działania podejmowane przez pracowników PGE i Powiatową Straż Pożarną jednak  nie przyniosły rezultatu gdyż Właściciel odmówił wycięcia drzewa.
 • Otrzymaliśmy zgłoszenie od Muzeum w Stawisku o konieczności usunięcia uschniętej sosny, wchodzącej w skład grupy sześciu drzew stanowiących pomnik przyrody. Odbyły się oględziny w obecności pracownika urzędu, przedstawicieli Starostwa Powiatu Grodziskiego i przedstawiciela Muzeum. Oględziny wykazały, że z grupy sześciu sosen pozostały cztery zdrowe, jedna obumarła, jednej nie zlokalizowano w terenie (przewróciła się w latach 90-tych)
 • Opracowywana jest karta zmian do Projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap II” w związku z rezygnacją z realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Gołębiej do granicy miasta (na połączeniu z Brwinowem).
 • Opracowano dokumentację na przetarg dot. zakupu czujników powietrza w ramach projektu pt. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” – przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu,
 • Opracowano dokumentację aplikacyjną w tym studium wykonalności dla projektu w ramach POIŚ 2.1.5 pn. „Retencja wód opadowych w Podkowie Leśnej” – projekt zostanie złożony w dniu 29.11.2019 w NFOŚiGW

Inne

 • Rozpatrzono złożone wnioski w celu przyznania stypendiów dla uczniów i studentów. Stypendium zostało przyznane 6 osobom.
 • Wydano 30 Kart Mieszkańca, w sumie od początku programu 479
 • W czasie pomiędzy sesjami zarejestrowano w Elektronicznymi Zarządzaniu Dokumentacją 780 pism przychodzących, 980 pism wychodzących.
 • Prowadzone na bieżąco jest kontrola przyłączy wod-kan. W ciągu ostatniego miesiąca wystawiono 8 wezwań do zawarcia umowy oraz 5 zawiadomień o zamiarze zamknięcia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, podpisano 17 umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dokonano 7 kontroli przyłączy i prawidłowości zamontowania wodomierzy
 • Dokonano 7 kontroli przyłączy i prawidłowości zamontowania wodomierzy
 • Określono warunki techniczne na przebudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i innej infrastruktury technicznej miasta dla WKD – w związku z planowaną budową II toru kolejki do Grodziska Mazowieckiego,
 • Uzgodniono 2 projekty sieci wodociągowej z Brwinowa do Owczarni przez Podkowę Leśną
 • Przeprowadzano badania wody z czterech punktów na terenie miasta, (pozytywna decyzja Inspektora Sanitarnego),
 • Wyremontowano przyłącze kanalizacyjne w ul. Helenowskiej, wraz z montażem dodatkowej studni inspekcyjnej w miejscu włączenia do sieci.
 • Zamontowano dwie zasuwy liniowe na wodociągu miejskim w ul. Helenowskiej od ul. Brwinowskiej i ul. Myśliwskiej.
 • Usunięto awarię przyłącza na ul. Gołębiej 20 (w ramach gwarancji wykonawca)
 • Zorganizowano spotkanie z firmą zajmującą się automatyką i monitoringiem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, trwają przygotowania do modernizacji SUW w Podkowie Leśnej.
 • W miesiącu listopadzie rozpoczęto wdrażanie nowego systemu (firmy NETPROCES) w zakresie naliczania i księgowania opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami.
 • W dniach 23.10.19-08.11.2019 odbyła się kontrola firmy P.U. Hetman w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Podkowa Leśna.
 • Od początku uruchomienia PSZOK (tj. początek września) wydano ponad 60 zaświadczeń o braku zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami.
 • Przed upływem terminu ostatniej raty opłat za odpady wystawiono i wysłano ponad 143 upomnień na łączną kwotę ponad 76.000 zł.  Wystawiono i wysłano też kilkanaście wezwań do zapłaty z tyt. dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz  ok. 90 sztuk upomnień w zakresie podatków od nieruchomości.
 • W listopadzie 2019 r. zostało wysłanych 145 wezwań  do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do mieszkańców/ właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia nowej deklaracji po zmianie opłaty oraz stawki od 1 maja 2019 r. za odbiór odpadów.
 • Po wysłaniu w/w wezwań zostało złożonych 27 nowych deklaracji naliczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 18 oświadczeń o nieruchomościach niezamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna. Do pozostałej części właścicieli, która odebrała wezwanie i wyznaczonym terminie nie dopełniła obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wszczęte postępowania w sprawie naliczenia w/w/ opłaty z Urzędu – ilość wszczętych postępowań wynosi 15 na dzień dzisiejszy.
 • W sprawie wszczętych postępowań dotyczących naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od osób zamieszkałych w danej nieruchomości zostało wydanych 7 decyzji umarzających postępowanie z powodu złożenia wyjaśnień/oświadczeń dot. niezamieszkałej nieruchomości na terenie miasta oraz 6 decyzji naliczających opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych, na które nie były złożone deklaracja w ustawowym terminie.
 • W okresie od ostatniej sesji zostały przeprowadzone prace porządkowe na terenie cmentarza komunalnego w Podkowie Leśnej. Uporządkowano alejki. Przeprowadzono wizję lokalną na cmentarzu w celu określenia ewentualnych potrzeb naprawczych.
 • Zakończyły się zajęcia realizowane w ramach Projektu „Aktywny Senior” objętego PROW.
 • Odbyły się 64 zajęcia Aqua Aerobicu na basenie w Pruszkowie, w których uczestniczyło 48 osób powyżej 50 roku życia.
 • 32 zajęcia gimnastyki na kręgosłup
 • 32 zajęcia Nordic Walking
 • Wyjazdy na basen dla osób biorących udział w programie ”Aktywny Senior” zostały przedłużone na koszt własny miasta do dnia 1.02.2020r. Poniedziałkowa gimnastyka na kręgosłup jest kontynuowana ze środków własnych miasta.
 • Prowadzono rozmowy z firmą Pure Core Sp. Z o. o. odnośnie dostępu do aplikacji „Rowerowy Maj” dla Podkowy Leśnej. W ramach dostępu do aplikacji szkoła będzie mogła przeprowadzić konkurs Rowerowy Maj dla swoich uczniów.
 • Trwają prace przygotowujące warsztaty dla mieszkańców w ramach Human Smart City dotyczące znaczenia miejskiego monitoringu powietrza.
 • Przeanalizowano możliwości aplikowania w ramach rządowego programu „Stop Smog” – ze względu na małą ilość zainteresowanych [poniżej 5 osób] zrezygnowano z ubiegania się o dofinansowanie.
 • Skonsultowano uchwałę „Podkowa Leśna zwalcza smog” z UOKiK,
 • W trakcie opracowania jest dokumentacja na wybór biegłego rewidenta do projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”.
 • W opracowaniu jest także dokumentacja na wybór podmiotu, który wykona strategię elektromobilności,

 

Zaproszenia

 • W dniu 8 grudnia b.r. o godz. 14.00 odbędą się w CKiIO ul .Świerkowa 1 Mikołajki dla dzieci
 • Dnia 22 grudnia odbędzie się Wigilia Miejska

 

 

Obowiązkowe pojemniki na śmieci zmieszane

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Podkowy Leśnej każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik na odpady komunalne. Śmieci w czarnych workach nie będą odbierane.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zgodnie ze wskazanym przepisem, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę (Norma PN-EN 840), są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy (śmieciarki) za pośrednictwem grzebieniowych mechanizmach załadowczych.

Pojemniki muszą być ruchome, tzn. wyposażone w kółka umożliwiające ich przemieszczanie. Wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na wysokie i niskie temperatury.

Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50 kg dla pojemników 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

NORMA PN-EN 840

wymagana dla pojemników na odpady komunalne zmieszane norma PN-EN 840 gwarantuje:

 • wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie;
 • przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego;
 • odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy (śmieciarki) za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych;
 • maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemnika 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l

Zwracamy również uwagę, że często w sklepach oferowane są w sprzedaży pojemniki, które najczęściej okazują się pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do mechanicznego  opróżniania  ich  przez  specjalistyczne  pojazdy  za  pośrednictwem chwytaków grzebieniowych ze względów konstrukcyjnych jak i wytrzymałościowych.

(informacja z Biuletynu)