Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Uwaga! Zagrażające konary w Alei Lipowej

Uwaga zagrożenie spadających konarów w Alei Lipowej! Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Teren w obrębie lip został wygrodzony – do momentu zakończenia postępowania (spraw sądowych).

W związku z trwającym postępowaniem w sprawie wpisu Alei Lipowej do rejestru zabytków, prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, informujemy, ze zgodnie z art.10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. Przy zabytku zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich (w tym w obrębie korony drzew), prac restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań mających prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

W ul. J. Pawła II stan lip jest na bieżąco monitorowany, w koniecznych przypadkach zostaną podjęte procedury w celu usunięcia posuszu.

Stan lip ze względu na ich wiek, a także lata zaniedbań jest słaby. W 2017 roku wszystkie zabytkowe lipy na terenie miasta (3 aleje) zostały poddane pełnej, profesjonalnej  pielęgnacji.

Dla przypomnienia sprawy:

Informacja w/s Alei Lipowej

Konferencja o suszy

Zapraszam na konferencję on-line „O suszy w sieci”, podczas której podyskutujemy o wyzwaniach, jakie nas czekają w związku ze zmianą klimatu – 9 czerwca 2020 r., godz. 10.00 Organizator: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Program w linku.https://www.igwp.org.pl/…/1612-o-suszy-w-sieci-konferencja-…
Susza stała się faktem. Dziś musimy pójść o krok dalej i zastanowić się, jak zadbać o zasoby wody, którymi dysponujemy, jak wody nie marnować, jak ją pozyskiwać i odzyskiwać.

30 lecie samorządności – symboliczne sadzenie jabłonek

Z okazji ogólnopolskich obchodów 30-lecia wyborów samorządowych przedstawiciele władz samorządowych Warszawy (prezydent Rafał Trzaskowski) oraz gmin ościennych, w tym Podkowy Leśnej (burmistrz miasta)  posadzili symboliczne jabłonie w parku Pole Mokotowskie. Sad będzie przypominał o pierwszych, w pełni wolnych wyborach majowych z 1990 r.

Posadzenie 50 jabłoni u zbiegu ul. Wawelskiej i al. Niepodległości to część świętowania 30. rocznicy pierwszych wyborów do rad gmin i ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 r., a weszła w życie 26 maja tego samego roku. 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego i z tej okazji samorządy miast i wsi planowały wielkie święto polskiej samorządności, niemniej epidemia pokrzyżowała plany.

Odbywają się konferencje on-line i symboliczne wydarzenia mające wspomnieć tak ważną dla nas datę.
fot.2
fot.3
fot.4
W Podkowie Leśnej także wraz z radnymi posadziliśmy lipę szypułkową w pobliżu Pałacyku w Parku Miejskim.
fot.5

 

Rewitalizacja Alei Lipowej przepadła. Nowe informacje.

Na koniec maja  2020 roku planowane było otwarcie zrewitalizowanej Alei Lipowej. Niestety, przyszło nam wszystkim przyjąć do wiadomości fakt, że stan alei pozostanie bez zmian, a jej degradacja będzie postępowała.

Zablokowania rewitalizacji Alei Lipowej w Podkowie Leśnej z inicjatywy grupy skupionej wokół Stowarzyszenia Dendropolis, ma swoje dalsze konsekwencje dla mieszkańców, w obecnej chwili głównie finansowe. Żadne czynności związane z jej remontem, czy poprawieniem stanu bieżącego nie będą możliwe, jak sądzę przez najbliższe lata. Raz z powodu braku środków – utrata dofinansowania, dwa – i to jest główny powód, z powodu prawdopodobnych spraw sądowych. Przypomnienie artykułu Informacja w/s Al. Lipowej

Jaką mamy sytuację na dzień dzisiejszy?

21 maja br. miasto odstąpiło od realizacji umowy z wykonawcą, który miał przeprowadzać prace budowlane w wyniku wygranego postępowania przetargowego z powodu toczącego się postępowania przed Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (MKWZ), a co za tym idzie braku możliwości oszacowania zakończenia terminu postępowania.

A także po otrzymaniu Postanowień MWKZ z dnia 15 maja br. o dopuszczeniu jako stron postępowania niżej wymienionych organizacji:

  1. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna z Podkowy Leśnej ( TPMOPL, w porozumieniu z miastem)

i pozostałe:

  1. Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” z Podkowy Leśnej
  2. Federacja Arborystów Polskich z Końskowoli
  3. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze z Warszawy
  4. Stowarzyszenie INTBAU Polska z Krakowa
  5. Stowarzyszenie Genius Loci z Warszawy (jest także formalnym wnioskodawcą o wpisanie Alei Lipowej do rejestru zabytków)

Odmówiono dopuszczenia do postępowania w charakterze strony Stowarzyszeniu Liga Ochrony Przyrody oddz. Podkowa Leśna z Podkowy Leśnej.

To oznacza, że wybrane organizacje pozarządowe z całej Polski będą, mówiąc kolokwialnie, miały wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej, w tym szczególnie tych mieszkających po jednej i po drugiej stronie Alei Lipowej. Jak Państwo się domyślacie jedyną organizacją społeczną, która w moim przekonaniu ma mandat do reprezentowania interesu mieszkańców miasta jest TPMOPL – organizacja, której jednym z podstawowych celów działalności jest pielęgnowanie tradycji i historii Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, a która realizuje ten cel m.in. poprzez archiwizowanie materiałów dotyczących historii i rozwoju Podkowy Leśnej i ma w tym zakresie znaczny dorobek. Stowarzyszenie działające od 1988 roku, będące następcą prawnym i kontynuatorem tradycji przedwojennego Towarzystwa, prowadzące swoją aktywność w Podkowie Leśnej.

Doprowadzenie przez Stowarzyszenie Dendropolis do sytuacji, kiedy organizacje pozarządowe z Polski, nieprowadzące dotychczas żadnej swojej działalności statutowej w Podkowie Leśnej, będą próbowały wpływać na jakość przestrzeni miejskiej i kierunki rozwoju Podkowy Leśnej jest precedensem w naszej lokalnej społeczności. W takiej sytuacji należy założyć, że postępowanie administracyjne będzie miało swój finał w sądzie, do czego miasto się przygotowuje.

Firma wykonawcza mająca prowadzić rewitalizację Lipowej, do dnia dzisiejszego wystąpiła z żądaniem 156.000 zł (13.03.2020 r. – 103,000,00 zł, 18.05.2020 r. – 52.998,00 zł). Jeżeli nie dojdzie do polubownego porozumienia, czeka nas także kolejna sprawa sądowa.

Utraciliśmy całą pozyskaną dotację unijną na ul. Lipową w kwocie 671.058,48 zł, a także w dalszym ciągu jest zagrożona pozostała kwota z całości dofinansowania, które opiewało łącznie na 1.133.166 zł (po zrealizowaniu ścieżki przy trasie 719, jest to ponad 290.000 zł)

Tracą ważność wszystkie projekty, uzgodnienia, opinie.
Cała opracowana dokumentacja w przypadku późniejszego wpisu do rejestru staje się bezużyteczna. Trafia do „kosza”. Tracimy wydane 72.330 zł na gotowe do realizacji projekty z prawomocnymi zgodami na budowy, wszystkimi opiniami i uzgodnieniami w tym MWKZ:
-projekt drogowy ulicy Lipowej, który przewidywał podziemne zbiorniki retencyjne zatrzymujące wodę opadową. Projekt wykonany w ramach współpracy PTO, współfinansowany       z funduszy Norweskich
– projekt ciągu pieszego i ścieżki rowerowej
– projekt oświetlenia ulicy
– projekty dotyczące ukrycia infrastruktury energetycznej i teletechnicznej pod ziemią
– projekt organizacji ruchu
– wytyczne projektowe, opinie, zgody

Jestem w trakcie prowadzenia rozmów z partnerami i poszukiwania rozwiązań wynikających z  niewywiązanie się Miasta Podkowy Leśnej ze zobowiązań Porozumienia Partnerskiego (umowa o dofinansowanie została podpisana 21.08.2018 r.) dotyczącego budowy ścieżek rowerowych na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa i Żyrardowa, tak aby miasto  wyszło z tej potyczki bez reperkusji finansowych.

Podsumowując – niestety, z moich informacji wynika, że to co wydarzyło się w związku z Aleją Lipową, a także toczy się w sprawie stawu w Parku Miejskim ma także wymiar polityczny. Sposób prowadzenia postępowań administracyjnych budzi wiele wątpliwości, zaangażowanie poszczególnych środowisk także.

Miasto miało szansę uchronić Aleję Lipową przed dalszą degradacją, działanie kilku osób tę szansę odebrało i w konsekwencji doprowadziło do potencjalnych wieloletnich spraw sądowych. Efekty przebudowy Stawu w Parku Miejskim mogły nas cieszyć już od czerwca 2019 roku, obecnie zmagamy się z postępowaniami na skutek wystąpień Dendropolis, których finału na dziś nie znamy. Smutne jest to, ile ludzie potrafią przynieść szkody miastu, mieszkańcom i swoim sąsiadom. Czekamy także na wyznaczenie terminu rozprawy wytoczonej przez miasto Stowarzyszeniu Dendropolis w związku naruszeniem dobrego imienia miasta i jego władz.

Wcześniejsze artykuły

Wizualizacja Alei Lipowej

Pytania i odpowiedzi w/s Alei Lipowej

 

 

 

 

 

 

30 lat samorządu. Wybory w Podkowie Leśnej

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Były to też pierwsze w pełni demokratyczne wybory w odradzającej się Polsce. Współautorem ustawy o samorządzie gminy jak i całego pomysłu reaktywowania samorządu był profesor Jerzy Regulski, syn jednego z ojców chrzestnych Podkowy Leśnej Janusza Regulskiego.

Tego dnia, przy frekwencji 53% (w kraju 42%) wybrano radę składającą się z kandydatów tylko jednego komitetu wyborczego, mandaty uzyskali członkowie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Podobna sytuacja, po raz drugi miała miejsce dopiero w czasie ostatnich wyborów samorządowych, kiedy to komitet burmistrza wprowadził do rady 14 z 15 radnych przy frekwencji 71,54% (54,76% w kraju).

Do Rady Miasta Podkowa Leśna I kadencji wybrano:

okręg nr 1 – Duszyński Jerzy (obecny Prezydent Polskiej Akademii Nauk)
okręg nr 2 – Skowron Wojciech
okręg nr 3 – Fortini-Morawska Jolanta
okręg nr 4 – Dworak Grzegorz
okręg nr 5 – Zahorska-Bugaj Marta
okręg nr 6 – Lach Marek
okręg nr 7 – Siemiński Janusz
okręg nr 8 – Wojnarowski Jacek
okręg nr 9 – Żółtowski Stefan
okręg nr 10 – Kobosko Marek
okręg nr 11 – Piwońska Jadwiga
okręg nr 12 – Zabłocki Marek
okręg nr 13 – Gołąb Michał (przewodniczący Rady Miasta obecnej kadencji)
okręg nr 14 – Daszewska Elżbieta
okręg nr 15 – Głowacki Kazimierz

Ciekawostką na skalę kraju było to, że Komitet Obywatelski Solidarność przeprowadził prawybory na kandydatów na radnych przed wyborami z 27 maja 1990 r. Prawybory miały charakter otwartych przesłuchań, gdzie każdy z mieszkańców mógł zadawać kandydatom pytania. Jednak już samego wyboru kandydatów Komitet dokonał w głosowaniu tajnym tylko głosami członków Komitetu.

Sesję inauguracyjną poprzedziła niedzielna uroczysta msza święta (3 czerwca 1990 r), celebrowana przez księdza Leona Kantorskiego. Było składanie wiązanek kwiatów, spotkanie przy kawie w czytelni na Jana Pawła II i późniejsze spotkanie z autorem.

Pierwszą sesję zwołano 6 czerwca, odbyła się w MOKu i miała bardzo uroczystą oprawę. Przewodniczącym został wybrany mec. Janusz Siemiński. Na pierwszej sesji podjęto uchwałę o ogłoszeniu konkursu na burmistrza miasta ( nie było bezpośrednich wyborów)  i ustalono ilość komisji oraz tematyczny zakres ich pracy  Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko burmistrza pracami urzędu kierował dotychczasowy naczelnik miasta, Adam Jarzębski.

Do reformy administracji w 1999 r, przeprowadzonej przez rząd Premiera Jerzego Buzka, reformy przygotowywanej przez prof. Michała Kuleszę i Jerzego Regulskiego, która zastąpiła dawny dwustopniowy podział administracyjny (gminy i 49 województw) nowym, trójstopniowym podziałem, w którym podstawową jednostką administracji jest gmina, większą jednostką jest powiat, a największą jednostką organizacyjną jest województwo, organem władzy wykonawczej w mieście był Zarząd Miasta. W składzie I Zarządu znaleźli się Jadwiga Piwońska, Marek Lach, Michał Gołąb i Grzegorz Dworak. Powołano także dwie komisje doraźne: statutową i inwentaryzacyjną, która miała spisać mienie skarbu państwa które później w dużej części przeszło na własność miasta.

Z tematem regulacji własności nieruchomości nie udało się uporać do dnia dzisiejszego, w obecnej kadencji staramy się zakończyć możliwe dużo postępowań o stwierdzenia prawa własności miasta do części mienia.

13 lipca 1990 r. wybrano także I burmistrza Podkowy Leśnej, został nim 58 letni Feliks Okraszewski. Sprawował swój urząd do 24 października 1990 r., do dnia złożenia przez Zarząd Miasta dymisji, co było bezpośrednią przyczyną odwołania przez Radę Miasta burmistrza.

Na tej samej sesji, na której została przyjęta dymisja Zarządu i odwołany został burmistrz, wybrano II burmistrza ze składu Rady i została nim Jadwiga Piwońska oraz powołano nowy Zarząd Miasta, którego skład został powiększony. W nowym składzie znaleźli się: Jerzy Duszyński, Marek Kobosko, Marek Lach i Wojciech Skowron. Nieco później dołączył Marek Zabłocki.

Ani radni, ani członkowie zarządu w czasie trwania I kadencji za swoją pracę nie pobierali diet ani wynagrodzenia. Jedynie burmistrz otrzymywał pensję.

fot. Zdjęcie zamieszczone w Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym

W czasie trwania I kadencji Rady Miasta Podkowa Leśna uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego. Konflikty, burzliwe dyskusje towarzyszące uchwalaniu plany znalazły swój finał w pierwszym i jedynym referendum o odwołanie Rady Miasta i burmistrza.

Mimo konfliktów i częściowego niezadowolenia części mieszkańców do osiągnięć I kadencji Rady Miasta można zaliczyć rozpoczęcie budowy komisariatu Policji i decyzję o budowie sieci wodociągów i kanalizacji. Ta decyzja także spotkała się z wielkim oporem, falą krytyki i skarg do przeróżnych instytucji na ówczesne władze miasta. Inwestycja zakończyła się w roku 2008, trwała 14 lat. W mieście pojawił się budynek dzisiejszej poczty, która wcześniej funkcjonowała w prywatnych mieszkaniach.

Wybory  bezpośrednie organu wykonawczego – wójta, burmistrza i prezydenta miasta wprowadzono dopiero 20 czerwca 2002 roku, tym samym zlikwidowano zarząd gminy.

Każda kolejna kadencja miała swoje osiągnięcia, którym często towarzyszyły ostre konflikty publiczne. Środowisko kontestujących z reguły miało podobną motywację, nie znajdując uznania wśród mieszkańców i nie mogąc uzyskać mandatu w demokratycznych wyborach. Tak było podczas każdej z minionych kadencji przy okazji przeprowadzania istotnych dla interesu miasta inwestycji. Budowa stacji uzdatniania wody, remont Pałacyku Kasyno, rewitalizacja parku i stawu, budowa Park&Ride, czy ostatnio rewitalizacja Lipowej. Jak historia pokazuje samorząd to nie tylko osiągnięcia i sukcesy, ale także ciężka praca w poszukiwaniu rozwiązań i łagodzeniu konfliktów społecznych. Z perspektywy czasu większość decyzji podejmowanych przez lokalne władze się broni, zacierają też się sytuacje konfliktowe.

To na poziomie lokalnym istnieje odpowiedzialność w zakresie zarządzania rozwojem, przyszłością nie tylko gminy, ale jej mieszkańców. Wszyscy przez te 30 lat nauczyliśmy się samorządności, choć w początkach transformacji nie było to takie proste. Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos lokalnym społecznościom i pozostawiając decyzję wybranym demokratycznie władzom. Dlatego tak ważne jest, byśmy doceniali rolę samorządu i nie pozwolili sobie odebrać kompetencji, możliwości  wpływania na swoje wspólnoty, a przede wszystkim niezależności finansowej.    

W czerwcu zeszłego roku, podczas obchodów 4 czerwca uhonorowaliśmy medalami i dyplomami  grupę Założycielską Komitetu Obywatelskiego w Podkowie Leśnej, członków Rady Miasta w 1990 r. oraz osoby, które były zaangażowane w działalność opozycyjną.

 

fot. 1.  internet/Gazeta Prawna
fot. 2. Podkowiański Magazyn Kulturalny ( „Wspomnienie podkowian” J. Piwońska)
Materiał przygotowany w oparciu o artykuły w Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym, materiały archiwalne TPMOPL i Urzędu miasta.