Wszystkie wpisy, których autorem jest Artur Tusiński

Raport – bubel

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa także organy wykonawcze gmin sporządzają programy ochrony środowiska
uwzględniając w nich cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów.  Program ochrony środowiska dla gminy wytycza cele szeroko rozumianej polityki ekologicznej, np. takie jak:
– racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych
– ochronę powietrza i ochronę przed hałasem,
– ochronę wód poprzez właściwą gospodarkę wodno-ściekową oraz
racjonalizację zużycia wody,
– ochronę gleb i powierzchni ziemi przez minimalizowanie destrukcyjnych
oddziaływań przemysłu i komunikacji,
– ochronę zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bioróżnorodności. Taki Program został na opracowany dla Podkowy w 2011 roku.  Po okresie 2 lat JST powinna sporządzić raport z realizacji programu. Mamy czerwiec 2014 roku, ale trudno, lepiej późno niż wcale.

Raportowi dokładnie przyjrzała się komisja ŁBiOŚ, oto kilka wniosków, nie będę komentował merytorycznej zawartości raportu. Ale nasuwa się pytanie, kto i po co przyjął i zapłacił za taki dokument?

Ocena zawartości merytorycznej Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska (POŚ) za okres do 2013 roku.
I. Ocena wskaźników monitorowania efektywności POŚ (3.1)
Wyniki analizy tabeli nr 2, s. 8–9:
1. Przy niezmiennej długości sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej (Lp. 9 i 15) oraz takim samym rocznym wzroście ilości gospodarstw domowych korzystających z obu sieci (2013: 1158 – wodociąg, 1153 – kanalizacja; Lp. 7 i 10) autor Raportu wskazuje na:
– „wyraźny spadek” poboru wody wodociągowej (w l. 2011–2013 o 80 170 m³, tj. o ok. 66%),
– za ten sam okres „spadek” ilości ścieków dostarczonych z terenu gminy (spadek o 11 000 m³, tj. o ok. 7%).
Spadek ilości ścieków jest prawie ośmiokrotnie mniejszy od spadku poboru wody. Są to niespójne dane, które nie znajdują żadnego logicznego uzasadnienia i potwierdzenia w zapisach z realizacji budżetu miasta.
W konsekwencji tym samym błędem są obarczone wnioski z wyliczeń wynikowych:
– zużycie wody w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe oraz na jednego mieszkańca;
– produkcja ścieków na jedno gospodarstwo domowe oraz na jednego mieszkańca.
„Wyraźny wzrost” ilości gospodarstw domowych korzystających z sieci wodociągowej w latach 2011–2013 o 16% i kanalizacyjnej o 18,6% (lp. 7 i 10) pozostaje w sprzeczności z „wyraźnym spadkiem” poboru wody o 66% i „spadkiem” ilości ścieków dostarczanych z terenu gminy o 7% (lp. 4 i 12). Opisana w Raporcie zależność nie znajduje żadnego potwierdzenia w danych wynikających z realizacji budżetu miasta. Raport nie zawiera analizy przyczyn tej rozbieżności ani wniosków.

2. W Raporcie stwierdza się, że „wydatki ponoszone przez UM na utrzymanie zieleni miejskiej stanowią istotną pozycję w ramach wydatków ponoszonych na realizację POŚ” i wynosiły:
– w 2011 roku 78,15%,
– w 2012 roku 31,28%,
– w 2013 roku 47,27%”.
Wydatki te były głównie realizowane w ramach umowy przetargowej na utrzymanie zieleni w mieście (s. 11 Raportu – przyp. nr 14–16). W Raporcie brak jest analizy struktury wydatkowania tych środków budżetowych.
Z umów z wykonawcą utrzymania zieleni w mieście w latach 2011–2013 wynika, że środki zostały wydatkowane na koszenie trawy, usuwanie chwastów, strzyżenie żywopłotów i formowanie roślin, nawożenie i podlewanie trawników i krzewów przy określonych w umowie ulicach oraz na wycinkę drzew. Są to zadania własne gminy – ich realizacja nie stanowi realizacji założeń POŚ, ujętych w 3.2.4 „Poprawa stanu zieleni miejskiej” ( s. 21–22).
Raport nie zawiera wniosków w odniesieniu do realizacji założeń POŚ w tym zakresie.
II. Ocena realizacji programu zadaniowego oraz osiągnięcia celów okresowych (3.2)
Wyniki analizy tabel nr 3–12, s. 12–36:
Autor Raportu dokonuje „oceny realizacji Programu” przez „ogólną ocenę sposobu wdrażania działania”, podając „przykładowe działania podejmowane w okresie sprawozdawczym” (tytuł w tabelach ujętych w Raporcie z realizacji POŚ). Autor informuje, że „raport został opracowany na podstawie informacji udostępnionych przez przedstawicieli Urzędu Miasta Podkowa Leśna” oraz informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.
Komisja ŁPBiOŚ szczegółowo przeanalizowała tę część Raportu i stwierdziła, co następuje:
1. W Raporcie sześć razy (s. 12, 13, 27–29) zawarta jest informacja o zróżnicowaniu opłat za korzystanie z wody wodociągowej i odprowadzanej do kanalizacji przez uwzględnienie podliczników. Uchwałą RM 148/XXIX/2013 z 21 marca 2013 roku wprowadzone zostały jednolite stawki za wodę – zadania ujęte w POŚ nie są wdrażane przez zróżnicowanie opłat, jak wynikałoby z zapisów w Raporcie.                                                                                                                                     2. W Raporcie 13 razy została podana informacja o tym, że wdrożenie zadania ujętego w POŚ nastąpiło przez działanie pod nazwą „edukacja ekologiczna”, bez przytoczenia konkretnych działań UM oraz bez określenia wysokości środków budżetowych wydatkowanych na ten cel (s.12, 13, 18, 19, 22, 26–29).
Informacje te nie znajdują żadnego potwierdzenia w rzeczywistych działaniach. Tak ogólnikowe stwierdzenia uniemożliwiają ocenę realizacji POŚ w latach 2011–2013.
Komisja zwraca ponadto uwagę, że na stronie miasta, w zakładce „Środowisko – aktualności”, w latach 2011–2013 ukazało się 21 informacji bieżących nt. środowiska (np. sprzątanie lasu, rozdawanie budek dla ptaków, opieka nad zwierzętami, system gospodarowania odpadami, spotkania z leśnikiem). Komisja nie ma informacji na temat liczby audycji z zakresu edukacji ekologicznej, nadanych w tym okresie w ramach czasu antenowego w Radiu Bogoria.
3. Komisja kwestionuje zapisy w Raporcie dotyczące edukacji ekologicznej (s. 34, pkt 3) i traktuje je jako zapisy puste, z uwagi na brak konkretnych informacji na temat rodzaju i ilości podjętych przez UM działań w tym zakresie.
4. W Raporcie 14 razy została podana informacja, że zadanie ujęte w POŚ zostało wdrożone przez „ujęcie przedmiotowego zagadnienia w uchwalonym POŚ” (s. 13, 18, 19, 22, 26, 29). Większość tych zapisów dotyczy propagowania zachowań proekologicznych. Termin realizacji: 2012 i lata następne, realizator – w zdecydowanej większości zadań Urząd Miasta.
Komisja zwraca uwagę, że „ujęcie przedmiotowego zagadnienia w uchwalonym POŚ” nie jest równoznaczne z realizacją zadania, tym bardziej, że POŚ na lata 2011–2014 został opublikowany w BIP-ie na stronie miasta dopiero w grudniu 2013 roku.
W związku z tym w okresie, którego dotyczy Raport, nie może być mowy o realizacji zadań ujętych w POŚ, polegających na ich propagowaniu przez samo zamieszczenie w Programie stosownego zapisu, ponieważ Program ten do czasu podjęcia prac nad
Raportem z jego wykonania nie był podany do wiadomości publicznej.
5. Na podstawie informacji z Urzędu Miasta, Komisja stwierdziła, że w Urzędzie nie prowadzi się ewidencji działań podejmowanych w ramach realizacji zapisów POŚ:
– ewidencji kontroli szamb, uwzględniających porównanie ilości pobieranej wody z wodociągu z ilością wywożonych ścieków (s. 12, pkt 3),
– ewidencji kontroli egzekwowania zakazu spalania odpadów w piecach domowych (s. 18, pkt 3).
Ponadto w Urzędzie Miasta nie są sporządzane sprawozdania z realizacji objętego zapisami POŚ zadania nadzoru gminy nad odbiorem nieczystości płynnych z prywatnych posesji oraz przez system kanalizacji miejskiej. Brak ewidencji działań podejmowanych przez Urząd Miasta oraz pisemnych sprawozdań uniemożliwia analizę i ocenę realizacji zadań zapisanych w POŚ.
6. Komisja kwestionuje zapis: „Dokonano poboru wody w cieku doprowadzającym wodę do zbiornika”, tj. w Niwce (s. 14, pkt 11). Pismem z 20 maja 2014 roku Urząd poinformował Komisję: „Termin przedmiotowej analizy został przesunięty z końca 2013 z uwagi na pokrywę lodową w miejscu poboru wody”. Zdaniem Komisji, zadanie ujęte w POŚ: „Pobór próbek powinien być dokonywany co najmniej raz w roku i obejmować analizę wody w cieku, jak i w zbiorniku”, nie zostało wdrożone.
7. Zadaniem określonym w POŚ w zakresie ochrony zasobów i jakości wód było: „Przeprowadzenie analizy efektywności obecnie funkcjonującego systemu zaopatrzenia ludności w wodę” (s. 15, pkt 12 oraz s. 28, pkt 1). Komisja zwróciła się do Urzędu o przekazanie wniosków z tej analizy. Pismem z 20 maja 2014 roku Urząd poinformował, że „analiza nie miała charakteru odrębnego opracowania” oraz że „system zaopatrzenia w wodę w analizowanym okresie co do zasady działa prawidłowo”. Brak opracowania w zakresie analizy efektywności funkcjonowania systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z pisemnymi wnioskami oznacza, że zadanie nie zostało wdrożone.
8. Komisja kwestionuje zapis: „Wdrożone mechanizmy finansowe zachęcające do oszczędności wód uzdatnionych”(s.13, pkt. 8 i 9) – w tym punkcie Raportu nie ma żadnej informacji, o jakie mechanizmy chodzi.
9. Komisja zauważa, że w Raporcie podane są sprzeczne informacje na temat systemu monitorowania ilości podawanej wody: system monitoringu „został wdrożony” (lp. 10, s. 14; lp. 15, s. 16; lp. 1, s.28), ale „nie opracowano bazy danych, która umożliwiłaby gromadzenie pozyskanych wyników monitoringu” (lp. 11, s. 14).
Komisja kwestionuje tym samym wniosek, że przyjęte w POŚ cele krótkoterminowe w zakresie poprawy jakości i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych „są prawidłowo wdrażane”.
10. Komisja kwestionuje zapis: „Co do zasady stosowane są nasadzenia zastępcze w miejscach wyciętych drzew” (lp. 4, s. 22) – na stronie 9 Raportu w tab. 2, poz. 21: „Liczba drzew posadzonych w stosunku do ilości drzew wyciętych” w 2013 roku: 15/174 = 0,09.
Komisja zauważa, że w świetle powyższych danych stwierdzenie w Raporcie, że „co do zasady stosowane są nasadzenia zastępcze w miejscach wyciętych drzew”, (lp.4, str.22) jest nieprawdziwe.
Przyjęte w Raporcie wskaźniki dotyczące liczby drzew wymagających objęcia lub objętych zabiegami na podstawie ekspertyz są czysto teoretyczne – zob. przyp. 6 i 7 s. 9.
11. Komisja kwestionuje zapis dotyczący akcji promującej pod nazwą „tydzień bez samochodu” (s.18, 20, 25), ponieważ informacja o takiej akcji nie była ani podana do wiadomości publicznej, ani poparta konkretnymi działaniami promującymi.
12. Komisja kwestionuje zapis: „pomimo licznych prób nie udało się opracować i uzgodnić ostatecznej wersji koncepcji organizacji ruchu” (s.18, 24). Począwszy od 2011 roku BM nie zrealizowała zapisów zawartych w budżecie dotyczących opracowania projektu organizacji ruchu dla całego miasta. Wspomniana w Raporcie koncepcja organizacji ruchu została uzgodniona w konsultacjach społecznych w poprzedniej kadencji oraz przyjęta do aktualizacji Strategii miasta.
Ponadto Komisja zauważa, że Raport zawiera błędną informacje na temat procedury uzgodnień koncepcji organizacji ruchu (s.24) – koncepcja nie podlega uzgodnieniu w Starostwie Powiatowym (pismo Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego WK-542.16649/09 z 20 stycznia 2010 r.).
13. Komisja zauważa, że w zakresie propagowania działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii została, zgodnie z Raportem, „przeprowadzona wstępna analiza zastosowania rozwiązań bardziej efektywnych w zakresie oświetlenia ulicznego” (s. 27, pkt 3). W piśmie z 20 maja 2014 roku Urząd poinformował komisję, że „analiza ta nie miała charakteru odrębnego opracowania”. Brak pisemnego opracowania wraz z wnioskami uniemożliwia ocenę realizacji zadania ujętego w POŚ.
14. Komisja kwestionuje zapis: zadanie – „Nawiązanie ścisłej współpracy z Lasami Państwowymi” – „działanie wdrożone”, realizacja – „Zasady te zostały ustalone przy okazji opracowania Planu urządzania lasu” (s. 31, pkt 6).
Komisja zauważa, że Plan urządzania lasu w Podkowie Leśnej nie ma nic wspólnego z Nadleśnictwem oraz Lasami Państwowymi: w odniesieniu do działek prywatnych został on opracowany na koszt i odpowiedzialność Starostwa Powiatowego; w odniesieniu do działek miejskich – na koszt i odpowiedzialność Burmistrz Miasta i podlega uzgodnieniu w Starostwie Powiatowym.
Wbrew zapisom w Raporcie, zadanie nie zostało wdrożone.
15. Komisja stwierdza, że zadanie „stworzenia nieformalnego zespołu doradczego/opiniującego”, składającego się z przedstawicieli organizacji pozarządowych (lp. 1, s. 32) nie zostało zrealizowane. Informacja o realizacji zadania: „na terenie gminy prowadzona jest dość intensywna współpraca z organizacjami pozarządowymi” – jest ogólnikowa i nie odnosi się do konkretnych działań w tym zakresie. Komisja kwestionuje zapis o „wdrażaniu działania”.
16. Komisja stwierdza, że zadanie opisane w punkcie 2, s. 33 nie zostało wdrożone:
– informacje dot. środowiska nie są upubliczniane w BIP-ie na stronie internetowej miasta: zakładka „Wykaz danych o środowisku” nie zawiera dostępnych dla mieszkańców informacji;
– w zakładce „Środowisko – aktualności” zamieszczona została jedna informacja nt. wyników analiz wody; ostatnie opublikowane wyniki analiz wody w zakładce „Ocena jakości wody” dotyczą sprawozdania z 17 sierpnia 2012 roku;
– nie stworzono „platformy informacyjnej” na stronie internetowej miasta.
17. Zadanie ujęte w punkcie 5, s. 34 nie zostało wdrożone w części dot. udostępnienia POŚ poprzez stronę internetową miasta – POŚ został zamieszczony w BIP-ie w grudniu 2013 roku, czyli dwa lata po jego uchwaleniu przez Radę Miasta.
18. Komisja zauważa także, że Raport z realizacji POŚ do 2013 roku został sporządzony niedbale. Stosowane są terminy: „Rada Gminy, Zarząd, Urząd Gminy”, używane są skróty, których objaśnienia nie ma w słowniczku, np. Mg, GIS. Występują błędy w przypisach: (15 i 16, s. 11).
Koszt opracowania Raportu wyniósł 2500 zł netto.

Mając na uwadze te ustalenia, w szczególności błędy merytoryczne, a także to, że Raport nie zawiera wniosków końcowych, które mogłyby stanowić podstawę do opracowania w bieżącym roku Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2015–2018, Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała ten Raport w całości negatywnie.
Stanowisko wraz z powyższą opinią Komisja podjęła jednogłośnie (5 za), na posiedzeniu w dniu 20 maja 2014 roku.
Ponadto Komisja stawia wniosek o odczytanie niniejszego Stanowiska Komisji ŁPBiOŚ dla Rady Miasta na najbliższej sesji oraz załączenie go do protokołu z tej sesji. Komisja wnioskuje również o zamieszczenie Raportu wraz ze Stanowiskiem Komisji ŁPBiOŚ na stronie internetowej miasta w BIP-ie oraz o poinformowanie o dostępności tych dokumentów także w Biuletynie Miasta.
Komisja zwraca uwagę, że zgodnie z informacją z Urzędu Miasta, Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska do 2013 roku „zostanie przesłany do Starostwa Powiatowego na pisemny wniosek Starosty Powiatu Grodziskiego”.
Podkowa Leśna, 12 czerwca 2014 roku

/Źródło: BIP/

Strategiczne zarządzanie finansami miasta ?!

I doczekaliśmy się: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie rozstrzygnięciem nadzorczym uchyliła uchwałę Rady Miasta w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2014 – 2025 (WPF). Powód: od lat praktykowane przez Burmistrz Miasta planowanie w WPF wolnych środków jako źródła finansowania deficytu podczas, gdy wolne środki stanowią wielkość wynikającą z bilansu, czyli wielkość wynikową,  a nie wielkość przewidywalną, czyli możliwą do zaplanowania.

Od jakiegoś czasu zadaję sobie pytanie, czy w naszym mieście istnieje długofalowa strategia zarządzania finansami publicznymi?  Podstawowym instrumentem wieloletniego planowania finansowego i nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, którego sporządzenie leży w wyłącznych kompetencjach Burmistrza, jest właśnie WPF.  Jest to dokument strategiczny, określający  także nasze możliwości finansowe.  Jest to z założenia  dokument  priorytetowy, jeśli chodzi o kreowanie kierunków rozwoju naszego miasta, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb, zapisanych w innych dokumentach strategicznych  oraz określenie możliwości finansowania ich realizacji.

WPF obejmuje w perspektywie kilku lat realistyczne planowanie głównych parametrów budżetowych,  jak dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo – jak w naszym przypadku – sposobu sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. WPF pokazuje stan zadłużenia, sposób sfinansowania jego spłaty, stanowiąc narzędzie zapewniające racjonalne planowanie zadań i spłaty długu publicznego w kilkuletniej perspektywie. Kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania  WPF zapewniają racjonalną gospodarkę finansami miasta oraz skuteczną, efektywną i stabilną realizację długookresowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Tak powinno to wyglądać – tak chciałbym, żeby w naszym mieście wyglądało strategiczne zarządzanie publicznymi pieniędzmi. A jak wygląda?

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszego miasta jest traktowana przez Burmistrz  po macoszemu:  jako dokument wynikowy w stosunku do corocznego budżetu miasta – od początku tej kadencji zapisy w WPF zmieniają się w miarę doraźnych potrzeb budżetowych.

Kroczący charakter i ciągłość obowiązywania WPF?  Stosunkowo precyzyjna prognoza dochodów i wydatków oraz wpływu różnych czynników na warunki prowadzenia gospodarki finansowej w kolejnych latach, opracowana w oparciu o wiarygodne dane, dotyczące wzrostu cen czy inflacji i innych wskaźników ekonomicznych?  –  o tym nie może być mowy, bo jak należy rozumieć, że wydatki przyjęte przez Burmistrz  w WPF na 2015 rok pomiędzy prognozą z 2011, a prognozą z 2014 roku różnią się o – bagatela! – ponad 7.000.000,oo złotych , czyli prawie 35% (w tym wydatki bieżące o ponad 5.000.000,00).

Jakie to jest zarządzanie strategiczne finansami miasta, jeśli  Burmistrz nie jest w stanie w WPF na przestrzeni trzech lat – gdy nie miały miejsca żadne znaczące zmiany w strukturze dochodów miasta – realnie oszacować dochodów naszego miasta: dochody przyjęte w WPF na 2015 rok pomiędzy prognozą z 2011 roku,  a prognozą z 2014 roku różnią się o 4.000.000,00 zł z górką , czyli o ponad 18% .

Wyjątkowo egzotyczna pozycja w podkowiańskiej WPF, to wynik budżetu: na 2015 rok Burmistrz Miasta przyjęła w WPF w 2011 roku nadwyżkę w wysokości 830.658 złotych . WPF z 2014 roku przewiduje na  2015 rok deficyt w wysokości 2.327.871 złotych.

Inwestycje w WPF to pięta achillesowa strategicznego zarządzania finansami miasta: według obowiązującej WPF wydatki inwestycyjne w 2015 roku  są planowane  na poziomie 1,2 mln zł i będą stanowić  niecałe 5% wszystkich dochodów miasta.

Zgodnie z przedłożoną przez Burmistrz Radzie Miasta na kwietniowej sesji Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2025 największą pozycję po stronie wydatków bieżących stanowią „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. W tym roku jest to 9.034.000 zł. W  WPF na 2015 r. przewidziany jest dalszy wzrost tych wydatków o 250 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowić będą wtedy 39,9% wszystkich wydatków bieżących miasta i pochłoną 37% wszystkich dochodów, bieżących i majątkowych łącznie.

Brak powiązania finansowego pomiędzy poszczególnymi dokumentami wyznaczającymi kierunki rozwoju miasta, doraźna zmiana WPF w zależności od wyników realizacji lub planów nowych budżetów tylko z uwagi na wymóg sprawozdawczości RIO świadczy o znikomej wiedzy i marnym przygotowaniu merytorycznym naszej władzy wykonawczej. O zarządzaniu strategicznym czy narzędziach menadżerskich z dziedziny zarządzania nie ma w ogóle mowy.

Radniblisko.pl: RM powinna uzupełnić WPF

Radniblisko.pl: czy dane z WPF będą punktem wyjścia budżetu 2015

 

Zaśmiecone miasto

Mija prawie rok od wprowadzenia nowego systemu odbioru odpadów z gospodarstw domowych (Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw).

Założenia były dobre:
– będą niższe koszty wywozu odpadów na mieszkańca, bo powszechny system odbioru śmieci miał obejmować wszystkich mieszkańców każdej z gmin.
– mniej śmieci na poboczach dróg, w ustronnych miejscach, czy lasach, bo skoro płacić mają wszyscy, to nikt o zdrowych zmysłach nie będzie wywoził śmieci do lasu, aby oszczędzić kilka złotych.
– większe korzyści dla środowiska, bo ustawodawca przewidział narzędzia – głównie bodźce finansowe, wspomagające zachowania proekologiczne.
Wszystko to po to, aby rozwinąć systemu segregacji odpadów oraz zmniejszyć ilość odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowiska. Jednym słowem przybliżyć Polskę do krajów Europy zachodniej gdzie działające tego typu systemy spowodowały wymierne korzyści, przede wszystkim dla środowiska poprzez zwiększenie ilości surowców wtórnych trafiających po recyklingu do przemysłu i gdzie znacząco zmniejszyło się zapotrzebowanie na powierzchnię w celu organizowania nowych składowisk.

IMG_0046W skali kraju głównymi problemami dobrego wdrożenia nowego systemu okazały się między innymi strach gmin przed przetargami spowodowany chęcią zagwarantowania ich własnym przedsiębiorstwom komunalnym egzystencji.  W organizowanych przetargach nie pojawiły się kryteria jakościowe tylko ekonomiczne.

Dla mnie ważne jest, aby doświadczenia tego roku zostały wykorzystane do sporządzenia dobrych warunków zamówienia na następny przetarg.
-aby zamawiający przeanalizował, czy dla mieszkańców nie wygodniej byłoby używać tylko 3 worków ( zmieszane, plastik/metal/szkło i papier – taki system funkcjonuje w wielu gminach z uwagi na specyfikę pracy wielu sortowni, gdzie właśnie plastik, metal i szkło trafiają na jedną myjącą taśmę, a dopiero później są sortowane) niż, tak jak obecnie 5.  Nie wspomnę o oszczędności na workach które także są z tworzywa – długo się rozkładają. Nasuwają się pytania:
– czy odpady ulegające biodegradacji powinny trafiać na składowisko razem z odpadami zmieszanymi z czarnych worków . Raz, że wtedy za liście płacimy stawkę jak za normalne śmieci, a dwa, że jest to działanie nie mające wiele z ekologią.
– czy nie można doprowadzić do sytuacji, w której firma odbierająca odpady będzie wybierać je z miejsc gdzie do tej pory mieliśmy pojemniki na śmieci (zagród śmieciowych)? Jadąc rano w dzień wywozu śmieci całe ulice zawalone są workami. Czasami worki leżą do następnego dnia, lub pojawiają się na kilka dni przed terminem odbioru. Prawo budowlane obliguje, każdego z nas w przypadku budowy domu do lokalizacji takiego miejsca na pojemniki w linii ogrodzenia (a nowych domów w Podkowie nie brakuje). W wielu gminach udało się wynegocjować możliwość zakupu lub wydzierżawienia estetycznych, odpornych na zęby psów czy sympatyczne ryje dzików pojemniki plastikowe.
Mam nadzieję, że te jak i wiele innych cennych uwag mieszkańców które słyszałem na posiedzeniach komisji ŁBiOŚ znajdą swoje odzwierciedlenie w specyfikacji którą nasi urzędnicy przygotowują do następnego przetargu. Aby żyło nam się ładniej, łatwiej i z większym pożytkiem dla środowiska.

 

 

 

Realizacja budżetu 2013 r. – inwestycje drogowe

W uchwale nr 130 / XXVI / 2012 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały  budżetowej miasta na 2013 rok znalazły się inwestycje dotyczące przebudowy ulic:
– Cichej od Bukowej do Leśnej,
-11-go Listopada od Bukowej do Kolejowej,
– Bukowej od Lipowej do Reymonta,
– Bukowej od Topolowej do Grabowej – chodnik,
– Sarniej od Myśliwskiej do Króliczej,
– Myśliwskiej do Wiewiórek – chodnik,
– Błońskiej od Słowiczej do torów kolejki WKD,
– Warszawskiej od Brwinowskiej do Głównej,
– Bluszczowej,
oraz
– wyniesionego skrzyżowania Bukowej i Wschodniej,
– Kwiatowej – projekt.

Bardzo się cieszę, że w tym roku na ulicy Bukowej pojawił się chodnik. Ale każdy kto miał okazję iść tą ulicą, próbował wjechać na chodnik rowerem, czy próbował zaparkować samochód obok sklepu wie, że wykonanie woła o pomstę do nieba. Można zadawać sobie pytanie gdzie w czasie budowy i odbioru był Inspektor z ramienia urzędu. Nie stać nas na takie partactwo, zdrowy rozsądek podpowiada, że chcąc dobrze zaprojektować i przebudować ulice Bukową, rozebranie tego odcinka chodnika może okazać się koniecznością. Oby przez ten brak odpowiedzialności nie doszło do poważnego wypadku.

Po pierwszym półroczu stan zaawansowanie realizacji inwestycji drogowych wynosił 2%!  – Informacja o przebiegu
wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
za I półrocze 2013 roku

Do końca roku nie zrealizowano przebudowy:
-11-go Listopada od Bukowej do Kolejowej,
– Bukowej od Lipowej do Reymonta,
– skrzyżowania Bukowej i Wschodniej,
– Błońskiej od Słowiczej do torów kolejki WKD,
– Warszawskiej od Brwinowskiej do Głównej,
oraz nie uzyskano akceptacji dla zleconego projektu przebudowy ulicy Kwiatowej.

W większości niezrealizowane ulice znalazły się w budżecie na wniosek mieszkańców lub radnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, nasz urząd  przetargi organizował w drugim półroczu. Z obserwacji rynku inwestycji budowlanych wynika, że najniższe ceny usług budowlanych są na wiosnę. Obserwuje się także zależność pomiędzy długością zimy, a wysokością cen ofertowych wykonawców oraz ilością chętnych oferentów. Tradycyjnie  późną jesienią, najwięcej przetargów pozostaje bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak zainteresowania lub ceny ofertowe przekraczające wartości kosztorysowe na podstawie, których zleceniodawcy rezerwują środki budżetowe na planowane inwestycje.

W ubiegłym roku urząd nie zdążył zrealizować połowy zaplanowanych inwestycji, a jak będzie w tym roku?

Czy konflikt służy miastu?

Konflikt może odgrywać niezwykle ważną rolę w procesie wzmacniania partycypacji społecznej i jej wpływu na realne zmiany w życiu wspólnoty lokalnej. Mimo, że zaangażowanie społeczności wynikające z niezgody na działania władz jest wtórne wobec przedsięwzięcia samorządu, to rodzi konsekwencje odczuwalne w długim okresie przez wszystkim mieszkańców. ”Konflikt może pełnić i pełni rolę mechanizmu wzmacniającego partycypację społeczną. To znaczy uruchamia procesy włączania się społeczności lub ich części w procesy decyzyjne o różnym charakterze (dobro wspólne – interes grupowy) i znaczeniu dla społeczności bądź tych części (samostanowienie, obrona infrastruktury społecznej, ochrona wartości kulturowych, przyrodniczych). Lokalny konflikt dokonując się na płaszczyźnie administracyjno-prawnej wymusza instytucjonalizację ruchów społecznych. Niektóre formowane na tej bazie organizacje pozarządowe z czasem odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu społeczności podejmując się sprawowania lub kontroli władzy (także jako opozycja we władzach samorządu lokalnego), kształtując lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Oba mechanizmy mogą wzmacniać więź i tożsamość lokalną oraz przyczyniać się do rozwoju samorządności, a także kształtować politykę organów lokalnej władzy (np. w zakresie ochrony środowiska, edukacji, a także w pozostałych obszarach funkcjonowania tych instytucji). Oddziałując na lokalną społeczność mobilizują do wyrażania aprobaty bądź dezaprobaty wobec poczynań władz poza cyklem wyborczym. Są zatem konflikty narzędziem demokracji bezpośredniej”

Ważne jest, by proces komunikacji między obywatelami i władzą lokalną w sytuacji sporu przybrał formę dialogu, czyli obustronnej wymiany poglądów, w której obie strony wykazują całkowitą otwartość we wzajemnych relacjach.

Nasze lokalne konflikty w Podkowie Leśnej mieszczą się w granicach przyjętych norm społecznych i występują na linii mieszkańcy-władza. Najczęściej dotyczą braku informacji i transparentności podejmowanych decyzji oraz nieudolnie przeprowadzanych inwestycji. Brak jest w sytuacjach konfliktowych, zainicjowania przez władzę publicznych debat, które służyłyby rozwiązaniu konfliktu.

Na spotkaniach (komisjach, radach) uwidoczniony jest podział na „społeczeństwo” i „urzędników”, każda z grup okopuje się na swojej pozycji, deprecjonując propozycje i wiedzę drugiej strony. Ważny jest każdy krok w dochodzeniu do porozumienia. W Podkowie nie stworzono modelu wypracowywania rozwiązań, dlatego, oprócz wymiany argumentów, nie zainicjowano rzeczywistej i przynoszącej mierzalne efekty zmiany.

Źródło B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Partycypacja obywatelska i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, WUW, Warszawa, 2011.