Partnerska współpraca Trójmiasta Ogrodów

13 marca 2015 r. w ramach partnerskiej współpracy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (Podkowa Leśna – Brwinów – Milanówek) została podpisana umowa, która pozwoli na sfinalizowanie dofinansowania przyznanego trzem gminom na realizację projektu dotyczącego poprawy spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji w kwocie 1.491.229,82 zł ze środków norweskich. Wartość całego projektu to 2.485.383,04 zł. 18, 65%, udział Podkowy Leśnej daje kwotę 463.404,50 zł, z tego wkład własny wyniesie 185.361,80 zł. Dofinansowanie dla naszego miasta (ponad 60%) – 278.042,70 zł.

W ramach projektu będą wykonane między innymi opracowania i dokumentacje :
1. koncepcja częściowego uregulowania stosunków wodnych na terenie PTO w tym inwentaryzacje urządzeń wodnych, dokumentacje odwodnienia zlewni rzeki Rokitnicy. Koncepcja będzie wyjściem do np. opracowania i później ubiegania się o środki na wykonanie zbiorników retencyjnych i nowych urządzeń zapobiegających podtopieniem – bezpośrednio dotyczy to stawu w naszym Parku Miejskim.
2.  studium (poprzedzone badaniami natężenia i przepływu ruchu na stacjach kolejowych i drogach) komunikacyjne w którym zostaną uwzględnione i wskazane wszystkie potoki ruchu samochodów, pieszych, rowerzystów co będzie skutkowało opracowaniem konkretnych dokumentacji projektowych budowy dróg, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych wskazanych jako priorytetowe w w/w studium. Efektem będzie ubieganie się o środki zewnętrzne na budowę w/w dróg już w 4 kwartale tego roku.
3. opracowanie dokumentacji:
– trzech dróg w Podkowie
– ścieżki rowerowej wzdłuż trasy 719 (1,04 km) w granicach administracyjnych naszego miasta
– ścieżki rowerowej wzdłuż trasy kolejki WKD (0,64 km, UM jest w posiadaniu dokumentacji ścieżki rowerowej od stacji WKD Główna w kierunku zachodnim – właśnie uzgodniłem treść porozumienia z projektantem, któremu za w/w dokumentacje nie zapłaciła moja poprzedniczka – udało uniknąć się kosztów sądowych i odsetek).
4. Opracowanie strategii rozwoju terenów zielonych dla PTO. Być może uda się przekonać partnerów do takiego urządzania pasów drogowych z uwzględnieniem roli „zieleni” (aktywna zieleń, natural drainage systems, green alley itp.), aby to stało się wyróżnikiem i wizytówką PTO.
Wśród strategii i programów z zakresu polityki społecznej znajdą się:
– badania i analizy problemów społecznych, opracowanie strategii polityki społecznej do specyfiki naszych miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych i ekonomicznych poszczególnych społeczności.
– strategie integracji społecznej w poszczególnych gminach
– plan rozwoju sportu i rekreacji dla Podkowy Leśnej.
– koncepcja i dokumentacja budowy cmentarza na terenie Żółwina dla mieszkańców Gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna
– plan marketingu społecznego dla PTO

W sumie powstanie kilka dokumentów strategicznych będących wytycznymi dla późniejszych działań, jak i wiele konkretnych dokumentacji, które będzie można realizować już w roku 2016 i starać się o współfinansowanie ze środków zewnętrznych, wszystko to z myślą i pożytkiem dla podkowian.

fot. www.facebook.com/Brwinow

 

Oświetlenie w mieście.

Przystąpiliśmy do przeprowadzenia analizy kosztowej oświetlenia w mieście. Podkowę oświetla 1048 lamp – w użytkowaniu na słupach PGE znajduje się 1019 lamp, 29 – to lampy miasta. Część lamp jest rtęciowych (aż 30%), część sodowych. Wszystkie te źródła światła charakteryzują się wydajnością na poziomie zaledwie 40%, zatem, aż 60% wykorzystywanej przez nie energii jest tracona „po drodze”. Wymieniając oświetlenie na LED można tego uniknąć.

Analiza ma wykazać, czy inwestycja w energooszczędne oświetlenie LED będzie opłacalna i jak długi będzie okres zwrotu poniesionych kosztów. Jakie rozwiązanie byłoby najbardziej ekonomiczne i ekologiczne. Czy faktycznie będzie to oznaczało mniejsze wydatki ponoszone na oświetlenie ulic czy też miejsc publicznych, a dla środowiska – mniejszą emisję zanieczyszczeń. Ponadto, myśląc nad ewentualną zmianą nadrzędnym warunkiem jest dla mnie, aby nastąpiła znacznie zwiększona widoczność ulic i wzrosło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Białe światło emitowane przez diody LED postrzegane jest jako bardziej naturalne i jaśniejsze. Żeby mieszkańcy mogli ocenić, czy faktycznie tak jest i z wymiany lamp płyną inne korzyści, niż finansowe, na terenie miasta zostało zamontowanych nieodpłatnie 20 lamp z oświetleniem LED. Ulica, na której zostały zamontowane lampy to Jana Pawła II od Parkowej do Bluszczowej i początek Bluszczowej oraz Brwinowska od Lotniczej. Czas, w którym będą wisiały nowe lampy to dwa miesiące. Następnie przekażę wnioski z analizy (audytu), kosztorys wymiany oświetlenia w całej Podkowie oraz uwagi mieszkańców – Radzie Miasta – do dyskusji. Zachęcam mieszkańców do składania opinii.

Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy

W dniu 7 marca 2015r. z wielką przyjemnością podpisałem List o Współpracy pomiędzy Burmistrzem Podkowy Leśnej, a Kierownikiem Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. arch. Sławomirem Gzellem.
W tym dniu odbyło się też pierwsze spotkanie związane z organizowanym przeze mnie konkursem urbanistycznym pt. NOWA POLITYKA PRZESTRZENNA dla PODKOWY LEŚNEJ dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.  W otwartym spotkaniu wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji społecznych.
Przedmiotem konkursu będzie sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna w sposób zbliżony do wymagań wynikających z przepisów Ustawy z 27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28.IV.2004 r. ws. zakresu projektu studium uikzp gminy, jednak z ograniczeniami  i preferencjami, które zostały przedstawione uczestnikom.
W efekcie konkursu powstanie wystawa 12 studiów uwarunkowań przestrzennych, która zostanie zaprezentowania we wrześniu 2015 r. w czasie obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej.
Każda z prac będzie składać się z kilku plansz przedstawiających:
– analizy wybranych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego m. Podkowa Leśna,
– autorskie wnioski z analiz uwarunkowań,
– projekt lokalnej polityki przestrzennej – kierunki zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna,
– oraz autorskie prezentacje / wizualizacje wybranych zagadnień lokalnej polityki przestrzennej – rozwoju przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.

DSC_3512zmPo zakończeniu wystawy Projektów na Wydziale Architektury, Miasto Podkowa Leśna stanie się właścicielem prac. Urząd będzie organizatorem spotkań dotyczących konkursu, pokonkursowej debaty oraz wystawy prac i ich ewentualnej publikacji.
W jury konkursu uczestniczyć będą – obok przedstawicieli Burmistrza – pracownicy Katedry prowadzący ćwiczenie projektowe, a współprzewodniczącymi Jury będą Burmistrz Miasta oraz Kierownik Katedry prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie początkiem długofalowej współpracy Podkowy Leśnej z Politechniką Warszawską.

 

%d bloggers like this: