Informacja

Informacja

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w związku ze złożonym pismem Znak WK 0920.60.2013 z dnia 3 kwietnia 2014r. przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawiadomieniem o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 168) w dniu 5 grudnia 2014r. wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące byłej burmistrz Małgorzaty Stępień Przygody.

Była burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień Przygoda ustępując ze stanowiska otrzymała należną odprawę wraz z ekwiwalentem za urlop w wysokości 58. 648, 14 zł brutto. Pani Przygoda złożyła do urzędu pismo o przywrócenie stosunku pracy powołując się na art.74KP. W związku z odmową (uznano, że stosunek pracy wygasł) wystąpiła na drogę sądową.

 

Kalendarz burmistrza on-line

Kolejne podjęte przeze mnie zobowiązanie w akcji Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog  ”Jawność sprzyja każdej władzy” zostało spełnione. Kalendarz burmistrza w wersji on-line już działa na stronie miasta. Będą tam w miarę na bieżąco wpisywane spotkania, które zostały zaplanowane.

Kalendarz Burmistrza on-line

Większe zbiory biblioteki

Zbiory współczesnej biblioteki (również szkolnej) powinny mieć charakter dynamiczny, dlatego wymagają stałego dopływu nowych pozycji. By sprostać tym wymaganiom podkowiańska Miejska Biblioteka Publiczna w partnerstwie z Zespołem Szkół w ramach Priorytetu 2 przygotowała wniosek do Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych  w roku 2014″. Wniosek został wysoko oceniony i dzięki dofinansowaniu 14.700 zł zostały kupione 1283 książki i przekazane w depozyt bibliotece szkolnej. Dzięki staraniom Pani Dyrektor Dorocie Skotnickiej nie tylko szkolna biblioteka, ale i biblioteka miejska wzbogaciła się o nowe pozycje. W ramach programu BN dofinansowania „zakupu nowości wydawniczych” Priorytet 1, nasza biblioteka otrzymała kwotę 7500 zł. Gratuluję.

foto: http://mbp-podkowalesna.pl/

Profilaktyka onkologiczna

4 lutego 2015r został ogłoszony Światowym Dniem Walki z Rakiem.

Podkowa Leśna będzie realizowała program profilaktyki onkologicznej – miasto sfinansuje mieszkańcom powyżej 40 roku życia laboratoryjne badania przesiewowe w kierunku rozpoznawania nowotworów.

Do programu zostaną zaproszone osoby, które nie są objęte programami Narodowego Funduszu Zdrowia. Ilość pieniędzy w budżecie na ten cel jest ograniczona, w związku z tym będą prowadzone zapisy. W zależności od zainteresowania, będziemy się starali zwiększyć środki.

Badania przesiewowe będzie można wykonać w  Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Badania najprawdopodobniej będą obejmowały trzy pakiety (do wyboru jeden):

  • W przypadku kobiet –wykluczenie nowotworu narządu rodnego szyjki macicy, jajnika oraz nowotworu piersi
  • W przypadku mężczyzn – wykluczenie nowotworu jąder oraz gruczołu krokowego
  • Pakiet mieszany dla kobiet i mężczyzn – wykluczenie nowotworu żołądka, jelita grubego oraz trzustki.

Równolegle będzie prowadzona edukacja zdrowotna w tym zakresie. Informacje o warunkach przeprowadzenia badań zostaną przekazane mieszkańcom po podpisaniu umowy ze szpitalem.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat szybkiej terapii onkologicznej na stronie Ministerstwa Zdrowia http://pakietonkologiczny.gov.pl/

O profilaktyce zdrowotnej, szczególnie onkologicznej powinniśmy szeroko rozmawiać, głownie w domach. W październiku 2010r. dzięki mojemu zaangażowaniu i moich przyjaciół w Podkowie odbył się pierwszy i jak na razie jedyny Marsz Różowej Wstążki. Zostało wtedy przebadanych (nieodpłatnie przez lekarzy) kilkadziesiąt kobiet, onkolog dr Jacek Zwoliński mówił na temat ważności badań onkologicznych. Rak stał się społecznym problem i nie wybiera: młody-stary, biedny-bogaty. Cieszę się, że po raz pierwszy udało się wygospodarować pieniądze w budżecie na badania profilaktyczne, przynajmniej dla części mieszkańców. Badajmy się, tak na wszelki wypadek.

IMG_0306

Polityka rodzinna

O polityce prorodzinnej można napisać pewnie niejedną książkę. Nad podkowiańską polityką rodzinną będą musieli pochylić się radni. Niewątpliwie bardzo ważny temat społecznie, dyskutowany na szczeblu krajowym, ale dotyka nas też na poziomie lokalnym – samorządowym. Tematem nad którym dyskutowała poprzednia rada, a obecna będzie musiała się zmierzyć jest dofinansowanie żłobka prywatnego.

Na terenie Podkowy Leśnej jest prowadzony jeden taki żłobek przez przedsiębiorcę spoza Podkowy. Do żłobka zapisanych jest 15 dzieci – w tym między 3-5 w zależności od roku – to dzieci podkowiańskie. Właściciele żłobka już dwukrotnie w 2012r. i 2013r. wnioskowali do Rady Miasta o dofinansowanie ich działalności. W obu przypadkach projekt takiej uchwały został negatywnie zaopiniowany przez komisje merytoryczne i odrzucony w głosowaniu. Dyskutowano nad tym, czy podjęcie takiej uchwały może być narzędziem polityki prorodzinnej, w jaki sposób skorzystają mieszkańcy gminy (finansować trzeba wszystkie dzieci bez względu na miejsce zamieszkania). Poruszano problem szerszego spojrzenia na zasadność dofinansowania tego typu placówek w aspekcie rodziny. Szczególnie, że dofinansowanie nie obniżyłoby czesnego – czyli nie było ulgą dla budżetów rodzin. W obecnej kadencji również zwrócono się do mnie o możliwość wsparcia finansowego żłobka przez miasto, choć tegoroczny budżet nie przewiduje takiej możliwości. Podjęcie stosownej uchwały leży w kompetencjach Rady Miasta.

Politykę rodzinną rozumiem jako szeroko pojęta strategię, obejmującą swym zasięgiem wiele sfer życia społecznego, ekonomicznego oraz instytucjonalnego. Nie można mówić tylko o żłobku, bez analizy demograficznej i całościowego spojrzenia na funkcjonowania rodzin w Podkowie. Dyskusja, czy podejmowane działania powinny być skierowane do wszystkich czy do rodzin np. wielodzietnych lub znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych jest przed nami. Nie ulega wątpliwości, że dostępność usług opieki nad dziećmi wpływa na zwiększenie zdolności zatrudnienia szczególnie matek poprzez umożliwienie sprawniejszego godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. Nie mniej jednak z możliwości oddania dziecka do podkowiańskiego żłobka skorzystało zaledwie 5 rodzin, a dzieci w wieku do lat 3 mieszka w Podkowie 124.

Nasuwa się pytanie, czy skoro nie ma zapotrzebowania dzisiaj wśród podkowian na tego typu usługi, to czy istnieje uzasadnienie dla wspierania prywatnych przedsiębiorców, nawet jeśli podejmowane przez nich działania mają szczytny charakter, szczególnie mając na uwadze stan finansów miasta. A może właściciele powinni starać się o dofinansowanie z budżetu centralnego – rządowego programu Maluch prowadzonego od 2011r. przez ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bądź funduszy unijnych? A może nasze miasto powinno kreować politykę sprzyjającą szybkiemu powrotowi rodziców do pracy? Tylko czy to nie jest ze szkodą dla dziecka, rodziców, całego społeczeństwa? A może biorąc pod uwagę podkowiańską demografię, w pierwszej kolejności powinniśmy wspierać domy opieki dla osób starszych?

Na wszystko nie starczy, dlatego podejmowane decyzje powinny być głęboko przeanalizowane i przemyślane, nie mogą być podjęte tak ad hoc. Dyskusja przed nami – wszystkimi mieszkańcami.

 

%d bloggers like this: