Śmieci zdrożeją!

W lipcu Urząd Miasta zaprezentował roczne podsumowanie działania systemu wywozu śmieci. A dokładnie zestawienie za III i IV kwartał 2013 roku, system działa dopiero od lipca 2013 r, w analizie znalazły się liczby dotyczące I i II kwartału.  Są kompletnie wyssane z palca, wstawione na potrzeby opracowania ( takiej informacji udzielił pracownik Urzędu Miasta – autor analizy ) nie warto więc się do nich odnosić. Pełny tekst analizy.

Do ustalenia stawki (ceny) i kalkulacji kosztów przyjęto dane zebrane przez Urząd za 2012 r. – 1041,17 ton odpadów/rok. W tym 63% to odpady zmieszane, a 23% odpady zebrane selektywnie. Co się stało z brakującymi 14 % – nie wyjaśniono.

Tymczasem  w ciągu pierwszego półrocza funkcjonowania systemu (VII-XII 2013r.) oddaliśmy ponad 1100 ton śmieci, liczba mieszkańców Podkowy spadła o prawie 600, bo tylko 3407 mieszkańców zostało objętych nowym systemem. W dodatku urzędników zaskoczyliśmy naszym proekologicznym podejściem, bo aż 95% z nas segreguje odpady. IMG_0019

Brak rzetelnej kalkulacji sprawił, że z budżetu miasta dofinansowujemy wywóz śmieci. Jak wynika z wyliczeń Urzędu dotujemy system, który powinien się bilansować, kwotą  237.476 zł . Kalkulacje rozminęły się z rzeczywistością o ponad 35%.

28.07.2014 r.  Regionalna Izba Obrachunkowa, a za nią Komisja Rewizyjna Rady Miasta Podkowa Leśna zajęła stanowisko, iż nasza Rada Miasta winna uwzględnić kosztowe kształtowanie wysokości opłat i w oparciu o rzetelną i wnikliwą kalkulację wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozważyć zmianę obecnej stawki. Organ wykonawczy czyli Burmistrz Miasta, zdaniem RIO i KR winien zweryfikować wysokość istniejącej stawki i przygotować projekt uchwały o zmianie wysokości stawki.

Burmistrz z przygotowaniem uchwały o podwyżce opłat za wywóz śmieci chwilowo zwleka. Nawet to rozumiem, nie jest łatwo w okresie przedwyborczym podnieść mieszkańcom i tak wysokie opłaty, szczególnie, że w wielu okolicznych gminach stawki za wywóz śmieci spadły. Wynika z tego, że tam kalkulacje i analizy były przeprowadzone  rzetelnie, a sam system dobrze wprowadzony. Niewydolność funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów w naszym mieście sprawia, że śmieci zdrożeją, tyle, że po wyborach. 

Nieprawdopodobną, wydaje się informacja o oddaniu przez mieszkańców Podkowy Leśnej prawie 4 ton drewna czy ponad 251 ton odpadów betonowych oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów. § 18 ust. 4 i 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna przewiduje, że gruz z rozbiórek i budów powinien trafiać do specjalnych kontenerów i powinien być wywożony indywidualnie, na koszt zainteresowanych. Eko-Hetman nie prowadzi usług wynajmu kontenerów na gruz i odpady porozbiórkowe.

Gdzie w tym wszystkim są liście i trawa?

Odpady biodegradowalne powinny trafiać na kompostownik, tak nakazuje ustawa. Odpady zielone w Podkowie odbierane są łącznie z odpadami komunalnymi, trafiają na jeden samochód i są mieszane. Czy trafiają bezpośrednio na kompostownik? W teorii tak, w praktyce trafiają tam, gdzie śmieci niesortowane. Czy jest to z pożytkiem dla środowiska i naszych kieszeni? Niestety nie. Można było ten i wiele postulatów uwzględnić przygotowując drugi przetarg, tak się jednak nie stało.

Firma odbierająca śmieci Eko-Hetman nadal będzie zabierać worki z ulicy. Nie poprawi się estetyka miasta, w przetargu nie uwzględniono postulatów mieszkańców i radnych o zmniejszenie liczby worków do segregacji.

251 ton odpadów z betonu i gruzu?

Dla zainteresowanych tematem działania systemu zbiorowego odbioru odpadów polecam lekturę:

Wpr24.pl

Obiektyw.info

Dotacje UE nie u nas (RPO)

Powoli dobiega końca perspektywa finansowa 2007 – 2013, w czasie której można było ubiegać się o środki na tzw. projekty twarde – inwestycje infrastrukturalne, jak i na „projekty miękkie” – wspomagające rozwój społeczny. Ze środków mogli korzystać wszyscy: mieszkańcy, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty gospodarcze.

Unijne środki pozwoliły na terenie powiatu grodziskiego zrealizować 116 inwestycji. Powstały m. in. boiska, drogi, kanalizacja, szlaki turystyczne, mieszkańcy mogli zrealizować wiele wydarzeń kulturalnych i społeczno-twórczych. Do beneficjentów z terenu powiatu grodziskiego trafiło prawie 245 mln. zł. ( dla porównania, do beneficjentów z powiatu pruszkowskiego – blisko 160.000 mieszkańców, trafiło 195,7 mln zł.) Przedsiębiorcy z obszaru powiatu grodziskiego pozyskali 141 mln zł, a pruszkowskiego ponad 137 mln zł.

Poniżej przedstawiam zestawienie ilości środków jakie udało się pozyskać okolicznym samorządom w ramach programów RPO czyli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Prezentowane dane udostępnił Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Nazwa jednostki pozyskane środki [pln] liczba mieszkańców31 XII 2012 dane GUS
powiat grodziski 19,2 mln 87 519
Grodzisk Mazowiecki 45,9 mln 43 353
Jaktorów 15 mln 11 131
Żabia Wola 15,7 mln 7 680
Milanówek 2,4 mln 16 387
Podkowa Leśna 3 923

 

W ramach RPO WM 2007-13 dodatkowo zostało zrealizowanych 28 projektów, które swoim zasięgiem obejmują szersze obszary niż powiat grodziski. Wśród nich są inwestycje w tabor kolejowy, bezpieczeństwo w przypadku pożarów, Internet dla Mazowsza oraz działania turystyczne. Wartość tych wszystkich projektów to ponad 1,3 mld zł, a unijne dofinansowanie wyniosło w nich 823 mln zł. Równoległym źródłem finansowania projektów są środki z PROW czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W powiecie grodziskim w ramach PROW zrealizowanych zostało 61 projektów o wartości ponad 9,72 mln zł, z czego ponad 4,3 mln zł to dotacja unijna. Dzięki tym środkom powstało 5 nowych obiektów sportowych (m.in. w gminie Baranów, w Międzyborowie, w Bartoszówce) i plac zabaw w Grodzisku Mazowieckim. Sporą cześć projektów finansowanych z RPO stanowiły inwestycje infrastrukturalne w tym dotyczące przebudowy dróg i budowy nowych ścieżek rowerowych.

Niestety, jak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Podkowa Leśna, w okresie ostatnich 7 lat, bezskutecznie starała się o dotacje unijne w ramach programu RPO lub nie podejmowała żadnych działań w tym zakresie.

Jak wszyscy wiemy, w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Na te kwotę składają się:
– ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych,
– ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
– 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim  w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”,
– ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej,
– ok. 287 mln z zarządzanej przez KE, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną,
– ok 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich.

Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Pozyskanie środków unijnych na wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w tym drogowych w nadchodzącej perspektywie będzie znacznie trudniejsze, najlepszy okres przespaliśmy.

Więcej informacji na obiektyw.info

 

Czy warto planować? (MOK).

Coraz częściej uświadamiamy sobie, że wysoka jakość ukształtowania przestrzeni publicznej wpisuje się w wartość miasta, jakość życia i zamieszkiwania. O jej atrakcyjności nie tylko decyduje jej powszechna dostępność, ale też atrakcyjność wizualna i funkcjonalna oraz stopień bezpieczeństwa przebywania w niej. Sposób zorganizowania przestrzeni ma ogromny wpływ na kreowanie kontaktów między osobami w niej przebywającymi. Tworzenie więzi i relacji międzyludzkich to właściwie kluczowe zadanie dobrze zorganizowanych miejsc użyteczności publicznej.

Nie można dziś podejmować prób uporządkowania choćby małego wycinka przestrzeni miejskiej zamykając się w obrębie tylko własnej doraźnej potrzeby.  Kilka dni temu na terenie MOK, obok wcześniej ustawionego „pająka”, zostały ustawione dwa urządzenia służące aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Z informacji które zostały podane na łamach jednego z medium społecznościowych, a później na strony www miasta dowiedzieliśmy się, że konieczne są jeszcze prace wykończeniowe – czyli oddano w użytkowanie mieszkańców urządzenie jeszcze nie gotowe. Nowa „siłownia” i „pająk” cieszą. Można nawet westchnąć „nareszcie”.

Jak to ma się do planów zagospodarowania MOK, czy do planów zagospodarowania centrum? Czy w ogóle jest taki plan?

Pierwsze próby zagospodarowania centrum Podkowy pojawiły się na jesieni 2009.  W marcu 2010r. na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska arch. Piotr Sudra przedstawił główne założenia Koncepcji Zagospodarowania Centrum Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.koncepcjaS

Szczególne zainteresowanie wzbudziły wówczas rozwiązania dotyczące przeznaczenia byłego terenu MOK-u na potrzeby sportu i rekreacji. Zleceniodawcą opracowania był Urząd Miasta. Koncepcja była efektem prac rozpoczętych w 2008 roku od inwentaryzacji urbanistycznej, wykonania analiz:
– stanu zagospodarowania i zainwestowania,
– istniejących powiązań funkcjonalnoprzestrzennych,
– stanu własności działek,
– dostępności publicznej terenów zgodnie ze stanem ówczesnym istniejącym,
– dostępności publicznej terenów, w wyniku realizacji obowiązującego MPZP z perspektywy stanu możliwego do zaistnienia.
Całemu procesowi pracy towarzyszyła szeroka dyskusja o zagospodarowaniu centrum naszego miasta z udziałem mieszkańców, wywołana wcześniejszym przedstawieniem analizy stanu istniejącego. Kolejna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania centrum odbyła się 25 maja 2010 roku w podkowiańskim Pałacyku  na XL sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. Własne uwagi i pomysły zgłaszali licznie przybyli mieszkańcy oraz radni.

Jak podkreślali autorzy koncepcji „W szczególnym przypadku zabytkowego Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej ze względu na jego historycznie ukształtowany Plan znajomość ta (przyp. obszaru opracowania) jest niesłychanie ważna dla uniknięcia błędnych decyzji oraz w celu rzeczywistego rozwiązania szeregu istotnych problemów zagospodarowania miasta. …. Przeprowadzone prace analityczne to dokładna analiza obecnego zagospodarowania i zainwestowania oraz użytkowania terenu, prowadzone w czasie wielokrotnych wizji lokalnych w różnych porach roku oraz sytuacjach użytkowania. Analizy te były przez autorów prowadzone na bieżąco, wielokrotnie, ze względu na zamieszkanie w Podkowie Leśnej oraz jej znajomość również w czasie codziennego „użytkowania”. Obrazem stanu tych zagadnień jest zgromadzona dokumentacja fotograficzna, częściowo wyeksponowana w opracowaniu na ca 200 zdjęciach, a licząca około 1000 sztuk oraz wykonana w 2008r. inwentaryzacja miasta. W czasie prac nad koncepcją, pomimo wykonanej inwentaryzacji urbanistycznej w 2008 roku oraz ca 1000 zdjęć, przy rozważaniu możliwości sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów, wielokrotnie ponownie analizowano (inwentaryzowano, wręcz domierzając poszczególne drzewa czy obiekty) dla sprawdzenia czy propozycja zagospodarowania jest realna (np. MOK, teren WKD, teren przy poczcie, baza przy Jeleniej, teren skweru naprzeciw Urzędu, przejście pod torami itp.). Naturalnie inwentaryzacja tak dokładna robiona była w miejscach istotnych dla rozwiązania problemu. Materiały szczegółowych analiz znajdują się w materiałach roboczych opracowania w pracowni autorskiej”.

Przytoczyłem słowa autorów, aby w części uzmysłowić i przypomnieć duży zakres wykonanej pracy. Nie do pominięcia jest fakt, że opracowanie zostało zlecone i opłacone przez Urząd Miasta. W koncepcji zwrócono uwagę, tak samo zresztą jak wcześniej w zapisach MPZP na potrzebę powiązań funkcjonalnych MOK z Parkiem Miejskim. Zaproponowano stworzenie z terenu MOK obszaru zintegrowanego przestrzennie i funkcjonalnie z terenem Parku i Kasynem. IMG_0104 (2)

Proponowano urządzenie wjazdu i ciągu pieszego w kierunku Parku od ulicy Akacjowej. Ciąg miał dzielić obszar na dwie części funkcjonalne północną – rekreacji ruchowej w zieleni oraz południowa kubaturową. Koncepcja zakładała ( po likwidacji baraku – dzisiaj już tego problemu częściowo nie ma) możliwość umieszczenia 2 placów do gier ruchowych, w tym 2 pełnowymiarowych kortów tenisowych wraz z „realizacją wśród drzew małego pawilonu mieszczącego sanitariaty oraz przebieralnie.”

Zdaniem autorów istniejący barak wzdłuż ulicy Świerkowej powinien pozostać zachowany jedynie tymczasowo. Za najbardziej istotny element koncepcji uznano powiązanie terenów publicznych ogólnodostępnych: Park Miejski wraz z terenem przy parkowym pozyskany od właścicieli ( działki pomiędzy ulicą Iwaszkiewicza a Sportową), teren MOK, Stacji WKD, ul. Akacjowa które zdaniem autorów powinny funkcjonować jako jedna przestrzeń publiczna.

Co zostało z Koncepcji?

Po ponad czterech latach od prezentacji koncepcji, jej zleceniodawca Urząd Miasta nie pamięta ani o postulowanych rozwiązaniach, ani o wadze przestrzeni publicznej w funkcjonowaniu miasta, ani o wydanych, przecież w celu uporządkowania tej przestrzeni pieniądzach. Na dzień dzisiejszy na terenie MOK, barak został przekształcony w mieszkania socjalne (wbrew zapisom Miejscowego Planu Zagospodarowania), korty tenisowe zaprojektowano na terenie szkoły, co spotkało się z ogromnym sprzeciwem mieszkańców, więc temat upadł, teren MOK ogrodzono, gdzie brama od strony Parku (od ul. Iwaszkiewicza) jest zamknięta, furtki brak. Urządzenia do ćwiczeń zostały ustawione bez uwzględnienia planów koncepcyjnych całego terenu centrum, w oderwaniu od potrzeb funkcjonalnych samego terenu MOK.

Działania bez wyraźnego celu, planowania i braku wykorzystywania istniejących zasobów doprowadzają do zmiany przestrzeni miejskiej na całkiem przypadkową, chaotyczną i jarmarczną przestrzeń targowisk wiejskich. Czas, by nasza podkowiańska przestrzeń publiczna była zagospodarowywana zgodnie z ustalonymi, wypracowanymi zasadami w sposób partycypacyjny i spełniała standardy decydujące o harmonii i porządku przestrzennym.

Regulamin sobie, Burmistrz sobie.

s-p

Zdjęcie p. Burmistrz wykonała Sylwia Wodonos-Dąbrówka i pochodzi z portalu facebook (grupa Podkowa Leśna) z dnia 29.08.14r.

Koszty administracji w Podkowie wzrosły ponad 20% !

Koszty administrowania Podkową Leśną  

Wydatki z budżetu miasta na administrację publiczną (dział 750 w budżecie): (wg sprawozdania z wykonania budżetu – BIP) i                    (wg uchwały budżetowej – BIP)

w 2010                                                                 w 2014

3.063.466,05 zł                                       3.683.110,00 zł

w tym:

zadania zlecone (adm. rządowa):

52.350,00                                                          45.545,00

Rada Miasta:

102.914,00                                                      127.000,00                                                                                 (diety radnych bez zmian od kilkunastu lat)

 Urząd Miasta:

2.864.293,90                                            3.446.000,00 ( + 581.706,10 zł )

pozostałe (czas antenowy w radiu Bogoria, radiu Niepokalanów, druk Biuletynu, składki):

48.262,94                                                   64.565,00

 Wydatki na administrację publiczną w Urzędzie Miasta w ciągu obecnej kadencji wzrosły o 20,27%

W żadnym innym dziale wydatki nie wzrosły w tej kadencji w takim tempie.

Wydatki na administrację publiczną (cały dział 750) stanowią prawie 16% wszystkich wydatków bieżących budżetu miasta .

Dla porównania: na drogi wydajemy ok. 7%; niecałe 7% przeznaczamy na kulturę: ok. 15% na gospodarkę komunalną (w tym wodę, kanalizację, śmieci, ochronę zieleni, oczyszczanie i oświetlenie miasta, inwestycje i bieżące utrzymanie rowów, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz pensje i pochodne dla kilku pracowników gospodarczych).

Koszty utrzymania Urzędu Miasta tylko w ciągu ostatnich 4 lat rozrosły się do wymiarów zatrważających. Jak wygląda to w skali kraju w roku 2013, można przeczytać na stronie GUS.

Mediana wydatków administracyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca/rocznie wśród miast poniżej 10 tys mieszkańców to 353zł, w Podkowie Leśnej to 838, 52zł na mieszkańca i wydatki wciąż rosną! Na 288 miast (do 10tys.) zajmujemy pozycję 283. Na jednego urzędnika wydajemy ponad dwukrotnie więcej niż na inwestycje.

Ranking_-_wydatki_na_administracje__2013

Autostradzie na Bukowej mówimy NIE!

Mijają lata od mojego zaangażowania się w poprawę bezpieczeństwa na podkowiańskich drogach, w tym na ulicy Bukowej.  Moja walka ( jak i innych mieszkańców ) o poprawę komfortu bezpiecznego przemieszczania się, spowolnienie ruchu nie spotkała się ze zrozumieniem zarządzających. Kilka dni temu złożyłem kolejny wniosek do Burmistrza Miasta, choć, przyznam, że nie spodziewam się, aby nastąpiła jakaś radykalna zmiana w działaniu na rzecz poprawy  bezpieczeństwa na drogach naszego miasta.

Wniosek złożony w urzędzie podpisany przez kilkudziesięciu mieszkańców: „W związku z niespodziewaną zmianą  uchwały budżetowej miasta na 2014 rok, wprowadzającą do wykonania zadanie „ przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m ( Lipowa – 40m za Grabową) „  zwracamy uwagę na podnoszony od wielu lat przez mieszkańców naszego miasta problem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Nawiązując do petycji i wystąpień mieszkańców dotyczących uspokojenia ruchu na ulicy Bukowej, prosimy o uwzględnienie w projekcie przebudowy naszych wcześniej podnoszonych postulatów:
– wykonanie przejść dla pieszych,
– wprowadzenie elementów spowalniających ruch samochodów np.  poprzez zastosowanie skrzyżowań z wyniesioną powierzchnią  ( wykorzystanie  zamówionego i będącego w posiadania Urzędu Miasta projektu skrzyżowania z ulicą Wschodnią po dokonaniu niezbędnych poprawek projektowych),
– wyegzekwowanie zakazu poruszania się samochodów o dużym tonażu.

Prosimy aby opracowany na zlecenie Urzędu projekt przebudowy ulicy Bukowej :
spełniał oczekiwania mieszkańców pod względem poprawy ich bezpieczeństwa,
– uwzględniał specyficzne uwarunkowania geometrii ulicy,
– uwzględniał istniejące i pożądane, docelowe  rozwiązanie wysokościowe,
– zawierał docelowe rozwiązanie dotyczące gospodarki wodami opadowymi uwzględniające specyficzne potrzeby naszego miasta.

Wykonanie tylko dodatkowej nakładki asfaltowej, pogorszy jedynie jakość korzystania z ulicy Bukowej i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, pieszych, rowerzystów i pozostałych użytkowników. Nie będzie także odpowiadało pozostałym w/w potrzebom mieszkańców jak i potrzebom miasta jako spójnego organizmu.”

 

%d bloggers like this: