Odszkodowania za drogi

Wszystkie gminy władające 31 grudnia 1998r. nieruchomościami niestanowiącymi ich własność, zajętymi pod drogi publiczne, w tym drogi lokalne miejskie, mają obowiązek wypłaty odszkodowań za te nieruchomości.

Do 31 grudnia 2005 roku do urzędu miasta właściciele gruntów mogli składać wnioski o odszkodowanie za nieruchomości przejęte przez skarb państwa lub samorząd pod drogi publiczne przed 1999 rokiem. Jeżeli wniosek nie wpłynął w w/w terminie to roszczenie o odszkodowanie wygasło.

Takich wniosków w Podkowie Leśnej wpłynęło 54. Przybliżona powierzchnia pasów drogowych, co do których właściciele wystąpili z roszczeniem to ok. 20 000m2.

Postępowanie, które doprowadza do wypłaty rekompensaty jest dwustopniowe. Najpierw wojewoda musi wydać decyzję stwierdzająca przejście gruntu na własność skarbu państwa. Decyzja wojewody stwierdzająca uwłaszczenie stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej i jest dokumentem niezbędnym do otrzymania odszkodowania. Wysokość odszkodowania powinna zostać ustalona w drodze uzgodnień, rokowań pomiędzy występującym o odszkodowanie, a burmistrzem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, wysokość odszkodowania ustala starosta, a rekompensatę wypłaca gmina. Jeśli została wydana decyzja o odszkodowaniu, były właściciel musi je otrzymać w ciągu 14 dni od dnia gdy stała się ostateczna. W razie opóźnienia należą mu się odsetki za zwłokę. Podstawą ustalenia odszkodowania jest wartość rynkowa nieruchomości, zarówno gdy do ustalenia wysokości odszkodowania dochodzi w trakcie rokowań, jak i wtedy, gdy określa się je w drodze decyzji administracyjnej.

Wypłacone odszkodowania do końca 2014r.:

2006r. – 564 m2 – zrealizowano 1 wniosek

2014r.- 2616 m2 – zrealizowano 3 wnioski

Przepisy nie określają żadnych terminów, ani wydania decyzji stwierdzającej uwłaszczenie, ani przyznającej odszkodowanie, w związku z tym sprawy były przeciągane, często wynikające z bałaganu w gminnej ewidencji. Większość spraw jest w toku postępowania, bądź bez rozpoznania. Nie ulega wątpliwości, że taka opieszałość podważa zaufanie do instytucji publicznych. W związku z wieloletnimi zaniedbaniami i brakiem podejmowanych rokowań, Urząd Miasta podjął działania mające na celu uporządkowanie tego stanu rzeczy, co niestety będzie wiązało się z koniecznością wygenerowania w najbliższych latach dużych pieniędzy w budżecie miasta na odszkodowania.

Podkowa przejrzysta.

W ostatnim piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota” z 24 stycznia 2015r. (nr 2/11640) sporo miejsca  poświęcono dostępowi do informacji publicznej. O upublicznianiu rejestrów i korzyściach płynących z polityki przejrzystości, a także o tym, jak Podkowa Leśna dołączyła do gmin jawnych i transparentnych, co w skali Polski jest ciągle ewenementem, możemy przeczytać właśnie w tym numerze, do czego zachęcam.

Forum Organizacji Pozarządowych

Podkowiańskie Forum Organizacji Pozarządowych jest miejscem corocznego spotkania dwóch sektorów: pozarządowego i publicznego, stwarzającym przestrzeń do dyskusji, wzmocnienia i pogłębiania współpracy. Forum jest otwarte, mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalni aktywiści i chętni do społecznego działania. Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe jest wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń. Na najbliższym Forum przedstawione będą projekty konkursów dla organizacji, w nieco zmienionej formule niż dotychczas miało to miejsce, robocze sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2014 oraz dyskusja nad wprowadzeniem platformy konsultacji społecznych. Inicjatywę Forum postrzegam jako część procesu zbliżenia i budowy wzajemnego zaufania. Mam nadzieję, że spotkanie będzie ciekawe i owocne oraz odbędzie się w dobrej atmosferze wzajemnej życzliwości. Serdecznie zapraszam.

Likwidujemy bariery

Zleciłem zebranie ofert na zaprojektowanie w budynkach miejskich: urzędzie, bibliotece i przedszkolu (kolejnymi będą: OPS i liceum) podjazdów ułatwiających poruszanie się ludziom starszym, niepełnosprawnym i rodzicom z dziećmi. Przestrzeń publiczna i budynki użyteczności publicznej pozbawione barier, mają duży wpływ na mobilność, niezależność i jakość życia nie tylko osób starszych i niepełnosprawnych. Wszyscy ludzie, bez względu na stan zdrowia, mają prawo do komfortowego poruszania się. W październiku zeszłego roku na prośbę radnych minionej kadencji przygotowałem  prezentację pt. ”Opis stanu bezpieczeństwa i dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z małymi dziećmi w Podkowie Leśnej”, z której jasno wynika, że jeszcze wiele trudu nas czeka, aby dostępność przestrzeni, która nas otacza była w choć w stopniu zadowalającym. Podjęte przeze mnie kroki, są pierwszymi na drodze dążenia do Podkowy przyjaznej dla ludzi w każdym wieku. W podsumowaniu prezentacji napisałem, że: „aby przestrzeń dobrze służyła rozwojowi lokalnej społeczności musi być przyjazna wszystkim, czyli dostępna dla każdego, bez względu na jego sprawność ruchową lub poznawczą. Taka przestrzeń jest konieczna do zapewnienia pełnej integracji pomiędzy jej użytkownikami. Przestrzeń publiczna jest miejscem nawiązywania więzi międzyludzkich, stosunków sąsiedzkich, służy rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego jest miejscem spotkań i interakcji mieszkańców, w związku z tym powinna być pod szczególną opieką władz samorządowych” – i tego będę się trzymał.

 

Dom komunalny

Wykorzystując sprzyjające warunki pogodowe ruszyliśmy z budową budynku komunalnego przy ul. Orlej w Podkowie. Decyzja o konieczności budowy domu (lokali) dla osób w szczególnej sytuacji mieszkaniowej została podjęta przez Radę Miasta dwa lata temu – została przygotowana dokumentacja i pozwolenie na budowę, natomiast samej budowy nie udało się przeprowadzić w zaplanowanym terminie. W związku z tym, konsekwentnie również  w budżecie na 2015r. zostały zarezerwowane środki na ten cel. Projekt budynku jest identyczny, jak już istniejącego na ul. Jaskółczej, są to dwa budynki mieszkalne jednorodzinne połączone klatka schodową. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma EKO-INVEST sp. z o.o. z Kielc. Termin wykonania zamówienia to 15 października 2015r.

Zaplanowany koszt budowy: 730.000 zł, w tym 295.091 zł – to dofinansowanie z programu wsparcia budownictwa Socjalnego Banku Gospodarstwa Krajowego.

%d bloggers like this: