Rejestr umów już jawny

W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta został opublikowany rejestr umów zawieranych przez nasz urząd.

Poprosiłem poszczególne referaty o przygotowanie takiej listy za rok 2014 i lata poprzednie oraz uzupełnianie rejestru o umowy bieżące. Wdrożenie nowej procedury dotyczącej dostępu do informacji publicznej wiąże się z pewnym wysiłkiem, ale  uważam, że w każdym wypadku jest to praca warta wykonania i leżąca w interesie publicznym. Informacja dotycząca samorządowych wydatków pozwala na pełną kontrolę publicznych pieniędzy przez mieszkańców i stanowi istotny element demokratycznego państwa.

Do tej pory dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Miasta był ograniczony, o czym świadczy  przegrana sprawa sądowa przez urząd – wyrok WSA z 12 listopada 2014r. (Sygn. akt II SAB/Wa 530/14). Skarga do sądu została złożona przez mieszkańca na bezczynność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna – Małgorzatę Stępień Przygodę  w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

zdjęcie – źródło: http://static.gazetapowiatowa.pl/2013/08/52046683b42c6.jpg

III sesja VII kadencji

III sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VII kadencji

odbędzie się

29 grudnia 2014 r. o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, Świerkowa 1

Proponowany porządek obrad:
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV.    Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2025.
VI.    Podjęcie uchwały budżetowej miasta Podkowa Leśna na 2015 rok.
VII.    Interpelacje i zapytania radnych.
VIII.    Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IX.    Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
X.    Wolne wnioski.
XI.    Zamknięcie sesji.

Po zakończeniu sesji Burmistrz i Rada Miasta Podkowa Leśna zapraszają na spotkanie świąteczno-noworoczne.

 

 

Pierwsze tematyczne spotkanie z mieszkańcami

Na początku lutego przyszłego roku zaplanowałem pierwsze spotkanie z mieszkańcami, na którym chciałbym zaprezentować dokumentację projektową – Kompleksowe Uspokojenie Ruchu dla całego miasta. Opracowanie zawiera szereg rozwiązań drogowych, o które wnioskują mieszkańcy, a które mają na celu znaczną poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności pieszych i rowerzystów.

Kolejnym punktem spotkania będzie przedstawienie propozycji przez specjalistów rynku drogowego różnych rozwiązań technologicznych nawierzchni z przedstawieniem ich walorów użytkowych, jakościowych i środowiskowych, które mogłyby być zastosowane w Podkowie Leśnej. Nawierzchni, które będą dedykowane poszczególnym fragmentom miasta w zależności od intensywności natężenie ruchu z podziałem na główne ciągi komunikacyjne i strefy zamieszkania. Zaproponowane rozwiązania, które będą trwałe i które mogą być z powodzeniem stosowane na obszarach przyrodniczo cennych. Postaram się do tego czasu również przygotować wizualizację proponowanych rozwiązań na przykładzie jednej czy dwóch ulic.

Podstawą do dalszego projektowania dróg w Podkowie Leśnej będzie opracowanie docelowych rzędnych wysokościowych projektowanych nawierzchni w całym mieście, które pozwolą lepiej gospodarować wodami opadowymi i będą punktem wyjściowym do sporządzenia harmonogramu kolejności remontu i budowy dróg na następne lata, a który będzie wypracowywany w kolejnych miesiącach.

 

Jan Borowiec

Były opozycjonista Jan Borowiec – z Podkowy Leśnej, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Instytucie Maszyn Matematycznych, został odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w dniu dzisiejszym 13 grudnia 2014r. – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dom Jana Borowca i jego żony Marii był miejscem nielegalnych spotkań grupy ich przyjaciół zaangażowanych w działalność opozycyjną w latach 80. W domu składowano również papier dla podziemnych drukarni. W 1985 r. przeprowadzono całodniową rewizję, w wyniku której Jan Borowiec został aresztowany. W areszcie śledczym przebywał 11 miesięcy.

http://www.tvn24.pl/prezydent-wreczyl-odznaczenia-opozycjonistom,498315,s.html

Zdjęcie zostało zrobione podczas  Rowerowego Rajdu Wolności.

%d bloggers like this: