Przejezdność ul. Cichej

cicha (2)Przyszła wiosna i jak co roku mieszkańcy  ul. Cichej nie są w stanie wyjechać z własnych domów. Stąd kolejny wniosek do pani Burmistrz: „Uprzejmie proszę o pilne podjęcie prac skutkujących trwałą poprawą nawierzchni na ul. Cichej. Jako codzienny użytkownik tej ulicy przypominam, że od lat kilka razy w roku występuje okres kompletnego braku przejezdności i możliwości przyzwoitego dojścia do domów. Mieszkańcy tej części Podkowy interweniują już od wielu lat i jak do tej pory nie spotkało się to z działaniem urzędu”. Mam nadzieję, że w końcu dzięki determinacji mieszkańców uda się wprowadzić remont tej ulicy do budżetu.

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu

28 października zeszłego roku miało miejsce pierwsze z zaplanowanego cyklu spotkań dotyczących aktualizacji  obowiązującej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014.

Zarządzanie strategiczne jest najpełniejszym sposobem osiągnięcia wytyczonych celów rozwoju. Przede wszystkim dzięki najlepiej przygotowanej analizie stanu „wyjścia” oraz optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów, odnosi się to zarówno do przedsiębiorstw jak i administracji publicznej wszystkich szczebli.

strategia2Zarządzanie rozwojem lokalnym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wymaga analizy licznych uwarunkowań podejmowanych decyzji, obejmujących takie zagadnienia jak miejsce, warunki, mechanizmy i zasady zarządzania tym, co ma podstawowe znaczenie dla interesu wspólnoty i co mieści się w możliwościach realizacyjnych organów samorządu terytorialnego. W skrócie jest to proces oddziaływania organów władzy samorządu terytorialnego na przedmiot zarządzania, aby jego działanie zmierzało do osiągnięcia postanowionych przed nim celów, czyli było zgodne z celami przyjętymi przez podmiot zarządzania. Przedmiot zarządzania może jednak obejmować osoby, organizacje, rzeczy, które są związane z planowaniem i realizacją zadań publicznych, które niekoniecznie muszą być podległe zarządzającemu. Dlatego i z powodu mojej wiary, że jednostka – pojedynczy obywatel/mieszkaniec ma wpływ na otaczającą go rzeczywistość, ma tym większy wpływ im częściej wyraża swoje poglądy na forum publicznym i im częściej artykułuje swoje potrzeby, aktywnie uczestniczę w spotkaniach dotyczących aktualizacji strategii.  Zgodnie z tą zasadą 4 stycznia przedstawiłem zgromadzonym problem racjonalnej gospodarki wodami opadowymi oraz powierzchniowymi na terenie miasta
Podkowy Leśnej w kontekście zlewni rzeki Rokitnicy. W prezentacji dokonałem analizy przyczyn podtopień, specyficznych potrzeb środowiskowych naszego miasta. Przedstawiłem przyszłe kierunki działań mających na celu zminimalizowanie występowania lokalnych powodzi oraz okresów suszy, działania wspierające retencję, ochronę wód powierzchniowych oraz ochronę terenów źródliskowych.

Więcej w prezentacji.

Relacja ze spotkania na portalu Radniblisko.pl

Rowy – temat rzeka

Podkowa Leśna tak jak całe Trójmiasto Ogrodów w przeważającej większości leży w zlewni rzek i cieków wodnych wypływających z terenów gminy Nadarzyn – Rokitnica, Rokicianka, ciek wodny przepływający przez Podkowę nazywany rowem RS-11 ( rzeczka przepływająca przez Park i Parów Sójek )  oraz rzeki Zimnej Wody i Mrówki opływających las Młochowski Otrębusy i Brwinów.  Na terenie miasta zlokalizowany jest także rów RS-19 – to ten za cmentarzem, swój koniec ma u zbiegu ulicy Leśnej i Cichej na terenie Lasu Młochowskiego. Są mieszkańcy, którzy pamiętają czasy gdy tym rowem stale płynęła woda z Nadarzyna i Starej wsi przez las. Obydwa rowy RS-11 i RS-19 łączą się za trasą 719 i wspólnie wpadają do Rokitnicy. RS -19, w odróżnieniu od RS-11 odprowadza wody opadowe tylko z terenu naszego Miasta i części Wille Borki.

4 żółwin wysokościówka z warstwicamiWszyscy wiemy ze, woda z reguły płynie wraz ze spadkiem terenu od swojego źródła do ujścia. Ta reguła, także dotyczy naszego wyjątkowego miasta. Warto w tym momencie uświadomić sobie że, duża część Żółwina i cała wieś Terenia są położone aż o 20 metrów wyżej niż Zarybie, a południowy wylot Jana Pawła II jest położony o prawie 7 metrów wyżej skrzyżowanie Brwinowskiej z trasą 719.

Jednym słowem jak pada to wszystko szybko płynie z Owczarni, Żółwina, Tereni i Nadarzyna do Podkowy Leśnej. A tutaj mamy mniejszy spadek terenu, niekonserwowane rowy, nie ma (za wyjątkiem stawu, i tylko wtedy gdyby zawsze był pusty )zbiorników retencyjnych i co najgorsze przepusty pod 719 są relatywnie wyżej niż np. dno rowu obok cmentarza. Dopóki nie zostanie zmodernizowany ( czyli pogłębiony i wyprofilowany ) rów po drugiej stronie trasy 719 oraz nie zostaną przebudowane przepusty pod tą trasą, woda spływająca z górnej części zlewni będzie się zatrzymywać ( bo małe przekroje rowów i przepustów, zamulone dna – działają jak lokalne tamy ) i podtapiać nasze domy. Dlatego najczęściej występują podtopienia w okolicy ulic Irysowej, Zarybie, w okolicy Cmentarza i ulicy Dębowej. Remont i modernizację naszego systemu rowów powinno się przeprowadzić od ujścia czyli najniżej położonych części miasta.  Inaczej woda z góry będzie zalewała tych na dole. Zupełnie jak u Fredry.

2 sytuacja 75000 i zlewnie z wododziałemW opracowanym na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2008 roku opracowania „Program małej retencji
dla Województwa Mazowieckiego Rejon Podkowy Leśnej jest oznaczony jako jeden z najbardziej podatnych na podtopienia na terenie całego województwa i jednocześnie narażony na długotrwałe susze czyli spadek wody poniżej poziomu hydrobiologicznego – stepowienie gleby ( zjawisko bardzo niekorzystne dla roślinności Podkowy leśnej ). Przepusty pod trasą 719 zostały w dokumencie uznane za wymagające natychmiastowej przebudowy.

Zanim dojdzie do podpisania porozumień z Marszałkiem Województwa i wynegocjowania zakresu działań z właścicielami gruntów po drugie stronie trasy 719, to należy jak najszybciej ogłosić przetarg na konserwację rowów.  Obecny stan rowów w Podkowie jest katastrofalny, są zarośnięte, niedrożne, zamulone.

 

Debata nad stanem bezpieczeństwa naszych dróg

W związku z tym, że tak wiele emocji i kontrowersji wzbudzają dyskusje o poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach, a   posiedzenie komisji ŁBiOŚ pokazało, że stanowisko urzędu nie tylko nie pokrywa się z oczekiwaniami mieszkańców, ale hamuje możliwość kreowania racjonalnej polityki drogowej w Podkowie Leśnej (konflikt z mieszkańcami ul. Helenowskiej, Kwiatowej, Bukowej), to wydaje się konieczne w trybie pilnym rozpoczęcie dużej debaty społecznej na temat możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców na terenie całego miasta. Opracowana w 2009 roku na zlecenie poprzedniego Burmistrza Andrzeja Kościelnego „Koncepcja organizacji ruchu na terenie Miasta Ogrodu Podkowa Leśna wraz z programem uspakajania ruchu”  nie znajduje u obecnej p. Burmistrz zrozumienia, na co wskazują podejmowane inwestycje drogowe.rondo Topolowa A przecież projektanci przedstawili w niej 3 warianty  rozwiązań docelowej organizacji. Poparli swoje tezy badaniami natężenia ruchu, rozwiązaniami stosowanymi na zachodzie Europy, rozwiązaniami które są wdrażane obecnie w Polsce ( program Gambit i Miasteczko Holenderskie w Puławach o którym pisałem wcześniej ). Być może Burmistrz i urzędnicy nie czują się na siłach, by podjąć decyzję, w/g którego wariantu powinny zostać zaprojektowane drogi, dlatego nie ma lepszej okazji, aby przeprowadzić na ten temat szerokie konsultacje społeczne. Odpowiedzialność za podjętą decyzję wezmą mieszkańcy, poprawa bezpieczeństwa ma służyć wszak nam.

Dlatego ponownie pozwoliłem sobie wysłać do członków RM i prezesów podkowiańskich stowarzyszeń apel o wspólne działanie na rzecz przełamania tego trwającego długie lata impasu.

 

 

Wielka woda w naszym lesie

I stało się.  Postępująca urbanizacja Nadarzyna i Starej Wsi, stałe podnoszenie poziomu gruntów, zasypywanie naturalnych zlewni wód opadowych – oczek wodnych, stawów, zastoisk, długoletnie zaniedbania w konserwacji i rozbudowie sieci melioracyjnej. Wystąpienie na przełomie lipca i sierpnia serii niemiarodajnych – tak zwanych opadów deszczy nawalnych, doprowadziło do niekontrolowanego „wtargnięcia” wody po opadowej do naszego Młochowszczaka.

Ostatnie deszcze nawalne to opad chwilowy dochodzący do 80 mm słupa wody :
– 54 mm – 17.06.1991 r.suma opadów w ciągu doby, to był długoletni rekord opadów
-69,6 mm – 05.08.2002 r.
-74,4 mm – 05.08.2006 r.
-55,7 mm – 17.07.2009 r.
-87 mm – 06.07.2011 r.
-75 mm – 31.07.2011 r.
W pięćdziesięcioleciu 1960 – 2009 opady dobowe ponad 60 mm stanowiły niecały 1 % przypadków.

Pomimo, że w naszej okolicy występuję tradycyjne niedobory opadów – mamy ujemny deficyt wody, to nawet las nie był w stanie szybko wchłonąć takiej ilości wody.

Miejmy nadzieję, że osoby decyzyjne zwrócą uwagę na coraz częściej występujące zjawisko podtopień w naszej okolicy.

 

%d bloggers like this: