Rowerowy Rajd Wolności

 

7 czerwca 2014 r. w Mieście Ogrodzie Podkowie Leśnej organizujemy rodzinny rajd rowerowy, uwzględniający miejsca istotne w „dochodzeniu do wolności” oraz kalendarium wydarzeń ostatnich 25 lat. Wybory 4.06.1989r. to początek ogromnej zmiany nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Wtedy w poczuciu wspólnoty zaczęliśmy tworzyć demokrację. Chcąc uczcić radość i dumę z odniesionego zwycięstwa organizujemy Rowerowy Rajd Wolności.

Start o godz. 11.00 – Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.

Celem imprezy jest integracja międzypokoleniowa, z akcentem edukacji historycznej oraz propagowanie turystyki rowerowej, jako atrakcyjnej formy wypoczynku.

II Podkowiańska Dycha – Współzabiegaj o integrację

II Podkowiańska Dycha w tym roku będzie wydarzeniem szczególnym, bo celem jest nie tylko meta! Pobiegną zawodnicy o różnych potencjałach, materializując jedno przesłanie: IDEĘ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ osób niepełnosprawnych.

Organizacji tegorocznej Dychy przyświeca nam hasło „wszyscy jesteśmy równi –biegamy razem, kochamy tak samo”. Zależy nam na przeprowadzeniu społecznej kampanii poświęconej pokonywaniu barier mentalnych związanych z niepełnosprawnością. Chcemy budować społeczeństwo, gdzie światy ludzi niepełnosprawnych i  zdrowych  współistnieją razem, a nie obok siebie.
Zapamiętaj! 24 maja 2014 Podkowa Leśna

Bądź z nami tego dnia, biegnij z nami, kibicuj nam!

Bieg Konstytucji 3 maja

DSC_0094Pomimo rzęsistego deszczu prawie 5000 ludzi świętowało rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja biorąc udział w XXIV edycji warszawskiego biegu. Pobiegłem i ja, reprezentując Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe. W tym biegu chodzi przede wszystkim o uczczenie na sportowo rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji. Były to pierwsze w tym roku zawody z cyklu „Zabiegaj o pamięć”. Pozostałe to 24 Bieg Powstania Warszawskiego i 25 Bieg Niepodległości.

Strategiczne zarządzanie finansami miasta ?!

I doczekaliśmy się: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie rozstrzygnięciem nadzorczym uchyliła uchwałę Rady Miasta w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2014 – 2025 (WPF). Powód: od lat praktykowane przez Burmistrz Miasta planowanie w WPF wolnych środków jako źródła finansowania deficytu podczas, gdy wolne środki stanowią wielkość wynikającą z bilansu, czyli wielkość wynikową,  a nie wielkość przewidywalną, czyli możliwą do zaplanowania.

Od jakiegoś czasu zadaję sobie pytanie, czy w naszym mieście istnieje długofalowa strategia zarządzania finansami publicznymi?  Podstawowym instrumentem wieloletniego planowania finansowego i nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, którego sporządzenie leży w wyłącznych kompetencjach Burmistrza, jest właśnie WPF.  Jest to dokument strategiczny, określający  także nasze możliwości finansowe.  Jest to z założenia  dokument  priorytetowy, jeśli chodzi o kreowanie kierunków rozwoju naszego miasta, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb, zapisanych w innych dokumentach strategicznych  oraz określenie możliwości finansowania ich realizacji.

WPF obejmuje w perspektywie kilku lat realistyczne planowanie głównych parametrów budżetowych,  jak dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo – jak w naszym przypadku – sposobu sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. WPF pokazuje stan zadłużenia, sposób sfinansowania jego spłaty, stanowiąc narzędzie zapewniające racjonalne planowanie zadań i spłaty długu publicznego w kilkuletniej perspektywie. Kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania  WPF zapewniają racjonalną gospodarkę finansami miasta oraz skuteczną, efektywną i stabilną realizację długookresowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Tak powinno to wyglądać – tak chciałbym, żeby w naszym mieście wyglądało strategiczne zarządzanie publicznymi pieniędzmi. A jak wygląda?

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszego miasta jest traktowana przez Burmistrz  po macoszemu:  jako dokument wynikowy w stosunku do corocznego budżetu miasta – od początku tej kadencji zapisy w WPF zmieniają się w miarę doraźnych potrzeb budżetowych.

Kroczący charakter i ciągłość obowiązywania WPF?  Stosunkowo precyzyjna prognoza dochodów i wydatków oraz wpływu różnych czynników na warunki prowadzenia gospodarki finansowej w kolejnych latach, opracowana w oparciu o wiarygodne dane, dotyczące wzrostu cen czy inflacji i innych wskaźników ekonomicznych?  –  o tym nie może być mowy, bo jak należy rozumieć, że wydatki przyjęte przez Burmistrz  w WPF na 2015 rok pomiędzy prognozą z 2011, a prognozą z 2014 roku różnią się o – bagatela! – ponad 7.000.000,oo złotych , czyli prawie 35% (w tym wydatki bieżące o ponad 5.000.000,00).

Jakie to jest zarządzanie strategiczne finansami miasta, jeśli  Burmistrz nie jest w stanie w WPF na przestrzeni trzech lat – gdy nie miały miejsca żadne znaczące zmiany w strukturze dochodów miasta – realnie oszacować dochodów naszego miasta: dochody przyjęte w WPF na 2015 rok pomiędzy prognozą z 2011 roku,  a prognozą z 2014 roku różnią się o 4.000.000,00 zł z górką , czyli o ponad 18% .

Wyjątkowo egzotyczna pozycja w podkowiańskiej WPF, to wynik budżetu: na 2015 rok Burmistrz Miasta przyjęła w WPF w 2011 roku nadwyżkę w wysokości 830.658 złotych . WPF z 2014 roku przewiduje na  2015 rok deficyt w wysokości 2.327.871 złotych.

Inwestycje w WPF to pięta achillesowa strategicznego zarządzania finansami miasta: według obowiązującej WPF wydatki inwestycyjne w 2015 roku  są planowane  na poziomie 1,2 mln zł i będą stanowić  niecałe 5% wszystkich dochodów miasta.

Zgodnie z przedłożoną przez Burmistrz Radzie Miasta na kwietniowej sesji Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2025 największą pozycję po stronie wydatków bieżących stanowią „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. W tym roku jest to 9.034.000 zł. W  WPF na 2015 r. przewidziany jest dalszy wzrost tych wydatków o 250 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowić będą wtedy 39,9% wszystkich wydatków bieżących miasta i pochłoną 37% wszystkich dochodów, bieżących i majątkowych łącznie.

Brak powiązania finansowego pomiędzy poszczególnymi dokumentami wyznaczającymi kierunki rozwoju miasta, doraźna zmiana WPF w zależności od wyników realizacji lub planów nowych budżetów tylko z uwagi na wymóg sprawozdawczości RIO świadczy o znikomej wiedzy i marnym przygotowaniu merytorycznym naszej władzy wykonawczej. O zarządzaniu strategicznym czy narzędziach menadżerskich z dziedziny zarządzania nie ma w ogóle mowy.

Radniblisko.pl: RM powinna uzupełnić WPF

Radniblisko.pl: czy dane z WPF będą punktem wyjścia budżetu 2015

 

Zaśmiecone miasto

Mija prawie rok od wprowadzenia nowego systemu odbioru odpadów z gospodarstw domowych (Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw).

Założenia były dobre:
– będą niższe koszty wywozu odpadów na mieszkańca, bo powszechny system odbioru śmieci miał obejmować wszystkich mieszkańców każdej z gmin.
– mniej śmieci na poboczach dróg, w ustronnych miejscach, czy lasach, bo skoro płacić mają wszyscy, to nikt o zdrowych zmysłach nie będzie wywoził śmieci do lasu, aby oszczędzić kilka złotych.
– większe korzyści dla środowiska, bo ustawodawca przewidział narzędzia – głównie bodźce finansowe, wspomagające zachowania proekologiczne.
Wszystko to po to, aby rozwinąć systemu segregacji odpadów oraz zmniejszyć ilość odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowiska. Jednym słowem przybliżyć Polskę do krajów Europy zachodniej gdzie działające tego typu systemy spowodowały wymierne korzyści, przede wszystkim dla środowiska poprzez zwiększenie ilości surowców wtórnych trafiających po recyklingu do przemysłu i gdzie znacząco zmniejszyło się zapotrzebowanie na powierzchnię w celu organizowania nowych składowisk.

IMG_0046W skali kraju głównymi problemami dobrego wdrożenia nowego systemu okazały się między innymi strach gmin przed przetargami spowodowany chęcią zagwarantowania ich własnym przedsiębiorstwom komunalnym egzystencji.  W organizowanych przetargach nie pojawiły się kryteria jakościowe tylko ekonomiczne.

Dla mnie ważne jest, aby doświadczenia tego roku zostały wykorzystane do sporządzenia dobrych warunków zamówienia na następny przetarg.
-aby zamawiający przeanalizował, czy dla mieszkańców nie wygodniej byłoby używać tylko 3 worków ( zmieszane, plastik/metal/szkło i papier – taki system funkcjonuje w wielu gminach z uwagi na specyfikę pracy wielu sortowni, gdzie właśnie plastik, metal i szkło trafiają na jedną myjącą taśmę, a dopiero później są sortowane) niż, tak jak obecnie 5.  Nie wspomnę o oszczędności na workach które także są z tworzywa – długo się rozkładają. Nasuwają się pytania:
– czy odpady ulegające biodegradacji powinny trafiać na składowisko razem z odpadami zmieszanymi z czarnych worków . Raz, że wtedy za liście płacimy stawkę jak za normalne śmieci, a dwa, że jest to działanie nie mające wiele z ekologią.
– czy nie można doprowadzić do sytuacji, w której firma odbierająca odpady będzie wybierać je z miejsc gdzie do tej pory mieliśmy pojemniki na śmieci (zagród śmieciowych)? Jadąc rano w dzień wywozu śmieci całe ulice zawalone są workami. Czasami worki leżą do następnego dnia, lub pojawiają się na kilka dni przed terminem odbioru. Prawo budowlane obliguje, każdego z nas w przypadku budowy domu do lokalizacji takiego miejsca na pojemniki w linii ogrodzenia (a nowych domów w Podkowie nie brakuje). W wielu gminach udało się wynegocjować możliwość zakupu lub wydzierżawienia estetycznych, odpornych na zęby psów czy sympatyczne ryje dzików pojemniki plastikowe.
Mam nadzieję, że te jak i wiele innych cennych uwag mieszkańców które słyszałem na posiedzeniach komisji ŁBiOŚ znajdą swoje odzwierciedlenie w specyfikacji którą nasi urzędnicy przygotowują do następnego przetargu. Aby żyło nam się ładniej, łatwiej i z większym pożytkiem dla środowiska.

 

 

 

%d bloggers like this: