Bukowa w remoncie!

Remont ul. Bukowej ruszył pełna parą. Finał kilkunastoletnich zmagań mieszkańców: kilkadziesiąt pism, wniosków, petycji i spotkań – którym przyświecał jeden cel – poprawa bezpieczeństwa i aby rozwój naszej infrastruktury drogowej był nakierowany na niechronionych jej użytkowników: pieszych i rowerzystów. Abyśmy mogli na Bukowej czuć się bezpiecznie. Niestety, w remoncie nawierzchni nie przewidziano żadnych rozwiązań choć w skromnym stopniu spełniających oczekiwania mieszkańców.

3.11.14 przeczytałem w prasie (Wpr), że „położona w centrum miasta ul. Bukowa ma ogromne znaczenie zarówno dla ruchu lokalnego, jak i przelotowego (jako alternatywa wojewódzkiej drogi nr 719)”. Czy burmistrz „fundując” nam- mieszkańcom drogę szybkiego ruchu działa dla dobra lokalnej wspólnoty? Dlaczego nie uwzględnia obywatelskich postulatów? Dlaczego nie konsultuje? Dlaczego koszty nieudolnie przeprowadzanych inwestycji mają ponosić mieszkańcy? Gdzie ta deklarowana partycypacja?

Na pytanie mieszkanki ul. Bukowej: Czy jest zaplanowany objazd? Kierownik działu inwestycji –St. Borkowski w dniu 3.11.2014 odpisał: „W pierwszej fazie przebudowy (roboty brukarskie) prace prowadzone będą „ metodą połówkową” pod ruchem przy zawężeniu pasa ruchu. W drugiej fazie przebudowy (frezowanie i wykonanie nakładki asfaltowej) nastąpi wyłączenie ruchu pojazdów z możliwością dojazdu z jednej strony dla mieszkańców posesji, pojazdów budowy i służb komunalnych. Ruch skierowany zostanie na drogi objazdowe. O termin wyłączenia odcinka ruchu mieszkańcy przyległych posesji zostaną powiadomieni oddzielnie przez wykonawcę na co najmniej trzy dni przed zamknięciem drogi.” (pisownia oryginalna)

Wykonawca rozpoczął pracę na ulicy 5.11.2014. Zdążył przed wyborami, ale czy zdąży ją zakończyć przed zimą?

Już 6.11. ul. Bukowa została wyłączona całkowicie z ruchu. Jak to ma się do planów,  zapowiedzi i oznakowania?  Może jutro będzie otwarte – kto wie. Hasło wyborcze mojej kontrkandydatki z przed czterech lat brzmiało: „Podkowa z Przygodą”. Faktycznie – przygód w Podkowie nie brakuje.DSC_2685

Jaki ma być samorząd?

Gdy w okolicach września 2013 roku czytałem „Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce – Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania”, który był wynikiem ponad rocznej pracy zespołu naukowców i ekspertów pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Hausnera, byłem zafascynowany wnikliwą analizą zespołu i trafnością opisanych dysfunkcji. Faktycznie tak jak dzisiaj już nikt nie zadaje pytań o sens istnienia jednostek samorządu terytorialnego ( no może poza dyskusją o powiatach ), tak pytanie w jakim kierunku ma zmierzać samorząd i jaki ma być, są jak najbardziej aktualne. „Nawet w najlepszych rozwiązaniach społecznych pojawiają się narastające dysfunkcje, a ich pozostawienie prowadzi do nienaprawialnej degeneracji systemu.” Wybory są doskonałą okazją do stawiania takich pytań. Pretekstem do ożywiania „fermentu obywatelskiego”. Czym więcej z nas wyborców zada sobie pytanie, spróbuje znaleźć odpowiedź, sięgnie do informacji źródłowych tak, aby samemu wyrobić sobie zdanie w ciągu tego krótkiego czasu kampanii wyborczej, tym wyżej postawimy poprzeczkę zwycięzcom. Wszak lepiej wyedukowani i bardziej świadomi istoty, mechanizmów i wartości samorządu nie zadowolimy się prostą propagandą czy działaniami doraźnymi bez dalszej, szerszej perspektywy, bez uchwycenia kontekstu lokalnej mentalności społeczeństwa.

Z Raportu wyczytamy co należy zdaniem autorów poprawić w funkcjonowaniu samorządu, które z dysfunkcjonalnych zjawisk należy rozwiązać.

http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf

W zasadzie Raport zawiera opis zjawisk, z którymi stykam się od lat obserwując nasze miasto. Czy dzisiaj radni mają rzeczywisty wpływ na politykę samorządu i decydują o jej kształcie tak jak na początku lat 90? Czy mamy do czynienia ze zjawiskiem niskiej partycypacji społecznej, bo rozwiązania, takie jak konsultacje społeczne, mają u nas charakter fasadowy ( większość konsultacji kończyła się w dniu sesji, na której rada miała podjąć uchwałę w temacie konsultowanym – gdzie tutaj przestrzeń na informację zwrotną )? Czy w ten sposób nie zagłuszamy energii aktywności obywatelskiej?

Bo, że naszym problemem jest komunikacja na linii władza-mieszkaniec to widać gołym okiem po przeczytaniu biuletynu miasta, z którego dowiadujemy się, o tym co było i niewiele o tym co nas czeka.

Mamy dokumenty strategiczne, ale ich realizacja idzie z wielkimi oporami. Przykłady można mnożyć. Pogorszenie funkcjonowania samorządu to nie tylko problem Podkowy Leśnej, to problem „krajowy”.

Czy jednak dobry sygnał, impuls zmian w dobrą stronę nie powinien – nie mógłby wypłynąć właśnie z naszego miasta? Czy nie jesteśmy społecznością, która może wyznaczać dobre trendy i zarażać pozytywnymi zmianami w funkcjonowaniu samorządu inne jednostki samorządu terytorialnego? Czy możemy na nowo stać się inspiracją dla innych? Ja sądzę, że tak. I wszyscy mamy na to wpływ. Powinniśmy zagłosować, wybrać drogę, a później dopingować zarządzających, aby nie siadali na laurach, nie „męczyli” się już na pierwszym zakręcie.

Niech Podkowa Leśna stanie się reaktorem innowacyjności, niech nasze indywidualne rozwiązania będą upowszechniane.

Do tego, moim zdaniem konieczne jest zapewnienie faktycznej niezależności biura rady. Mieszkaniec musi być chroniony przed samowolą administracji. Powinno przywrócić się właściwe miejsce i rolę nadzorowi społecznemu, wszędzie tam gdzie nasze miasto działa w formach prawa prywatnego nadzór nie istnieje – zlecenia z wolnej ręki, brak przetargów, niejasne reguły udzielania zamówień.  Powinno dążyć się do większej profesjonalizacji kadry. Wprowadzać stopniowo mechanizmy zarządzania partycypacyjnego. Nie ulegać grantofilozie czy oligarchizacji stowarzyszeń.

Ale najpierw trzeba pójść na wybory, zagłosować, aby nie odebrać sobie prawa do późniejszej oceny.

Zamówienia z wolnej ręki

W obecnej kadencji ( tj. od 1.01.2011 do 22.08.2014 roku ) urząd naszego miasta zlecał 14 krotnie wykonanie usług budowlanych – projektowych z zakresu drogownictwa. Wszystkie – w trybie zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez przetargu. Zlecenia dotyczyły wykonania dokumentacji projektowych, na projekty budowlane dróg i chodników organizacji ruchu oraz koncepcji uspokojenia ruchu.

W 2011 i 2012 roku wszystkie umowy podpisano z firmą A-Pro, a w 2013 z firmą BAUBUD. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że osobą opracowującą wszystkie dokumentacje (w obu firmach), jest osoba zatrudniana w podkowiańskim urzędzie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło – w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego. W zakresie swoich obowiązków miała: zajmować się bieżącym przeglądem ulic i ustalaniem zakresu niezbędnych napraw, analizą układu komunikacyjnego pod kątem ograniczenia ruchu tranzytowego i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, proponowanie rozwiązań projektowych, opiniowanie projektów organizacji ruchu, uzgadnianie projektów pod kątem geometrii i konstrukcji.

Poza tym w/w inspektor w roku 2013, w trybie również bezprzetargowym otrzymał umowy zlecenia lub umowy o dzieło na wykonanie 9 różnych zadań z zakresu drogownictwa: przegląd ulic, ustalanie zakresu niezbędnych napraw, analizowanie układu komunikacyjnego pod kątem ograniczenia ruchu tranzytowego i zapewnienie bezpieczeństwa, proponowanie rozwiązań projektowych, opiniowanie projektów organizacji ruchu, uzgadnianie proj. dróg pod kątem geometrii i konstrukcji drogi, nadzory inwestorskie nad realizacją zadań, aktualizacja kosztorysów.

Mówiąc wprost: ta sama osoba była wykonawcą zlecenia, a potem opiniowała i uzgadniała dokumentację z ramienia urzędu. Mało tego, za ten sam zakres zlecenia lub w dużej części pokrywający się, dostawała wynagrodzenie, bywało, że i cztery razy, np.:

 • wrzesień 2011r. –projekt stałej organizacji ruchu na                              ul.Kwiatowej,
 • październik 2012r. – koncepcja przebudowy ul. Kwiatowej,
 • luty 2013r. –  koncepcja uspokojenia ruchu na ul. Kwiatowej,
 • maj 2013r. – wykonanie dokumentacji projektowej na    przebudowę ul Kwiatowej.

Przy czterech zleceniach na podobny zakres jednej opracowującej i ponad trzech latach nie ma nadal dokumentacji wg. której można zrealizować przebudowę ulicy Kwiatowej.

Z mojego punktu widzenia takie praktyki, w których gołym okiem widać konflikt interesów, są niedopuszczalne i szkodzą miastu. Dobro wspólne i interes publiczny pozostają w sferze abstrakcji i anachronicznych ideałów. Ocenę etyczną i moralną zarówno zleceniobiorców, jak i Burmistrza Miasta jako zleceniodawcy pozostawiam Państwu.

Do wglądu załącznik, jako materiał źródłowy: Informacja publiczna OSO 62

oraz jeden z przykładów zapytania dot. usług na projekty z zakresu drogownictwa.

P1000710

 

Dotacje zewnętrzne w mieście

W artykule pt.” DOTACJE UE NIE U NAS (RPO)” , cytowałem dane dotyczące środków pozyskanych przez samorządy w naszym regionie w ramach programów RPO. W artykule pt. ”Wieloletnie planowanie leży” podałem część przyczyn, które determinują mizerne efekty działań Urzędu Miasta na polu poszukiwania dodatkowych środków dla naszego budżetu.

Według przywoływanych tak chętnie przez Urząd Miasta rankingów pisma samorządu terytorialnego Wspólnotahttp://www.wspolnota.org.pl/uploads/media/ranking_srodki_unijne_miasta_inne.pdf w kategorii wydatków finansowanych ze środków unijnych w latach 2009-2012 zajęliśmy niechlubną 567 pozycję na 575 sklasyfikowanych miast. Przypomnijmy; jest to kwota 57,19zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Poniżej prezentuję zestawienie wszystkich pozyskanych środków zewnętrznych ( środki unijne, z budżetu państwa i inne dotacje ) w obecnej kadencji tj. od 8 grudnia 2010 r. ( wybory samorządowe ) do 30 czerwca 2014 r. na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej zamieszczonych na stronie BIPW sprawozdaniach zatem powinny znaleźć się wszystkie składniki budżetu, także dotacje unijne, pochodzące z budżetu państwa czy innych podmiotów. Nie uwzględniłem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (np.wybory), które determinują różne ustawy a na pozyskanie ich nie ma wpływu lokalna władza samorządowa. W zestawieniu ograniczyłem się do sytuacji w których trzeba było zdiagnozować potrzebę, znaleźć źródło finansowania, napisać projekt, przejść weryfikację, podpisać umowę, aby w końcu otrzymać środki.

Od początku obecnej kadencji burmistrz miasta udało się pozyskać samodzielnie tylko ponad 32 668 złotych. Z czego blisko 20 tysięcy złotych to środki na „Pakiet promocyjny”

Środki uzyskane dzięki staraniom i operatywności poprzedniego burmistrza, umowy podpisane o dotacje przed 8 grudnia 2010 r., a rozliczone w obecnej kadencji oraz środki pozyskane przez obecną burmistrz:

rok dotacja kwota wnioskodawca
2011 Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody 134.597,47 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta i gminy Podkowa Leśna 10.628,64 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Jaskółczej 154.795,57 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
Budowę hali sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury   Fizycznej 315.000,00 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
2012 

 

Budowę hali sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury   Fizycznej 207.800,00 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
Pakiet promocyjny dla Podkowy Leśnej, którego celem jest promocja gminy Podkowa Leśna oraz jej walorów kulturowych i środowiskowych…. PROW 19.920,00 Wniosek złożony przez burmistrz Przygodę
 2013 Budowę hali sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury   Fizycznej 177.200,00 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
I półrocze 2014 Czysta Podkowa z Samorządu Woj. Mazowieckiego (PROW) 12.748,00 Wniosek złożony przez burmistrz Przygodę

 

Biuletyn Miasta z lutego 2011 roku. Szczególnie ciekawa jest strona 6 – http://podkowalesna.pl/pliki/miasto-ogrod/biuletyny/biuletyn_1_42_2011.pdf

Poniżej tabela ze środkami pozyskanymi dzięki staraniom instytucji kultury i szkoły w/g sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury, zamieszczanych na stronie BIP Urzędu Miasta:

rok CKiO Biblioteka Szkoła
2011 Narodowego Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski – 38 606,48 Dotacja z budżetuBiblioteki Narodowej-4.100,00 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :Otwarty umysł -28.198,87 UENowe szanse małego ucznia – 29.778,00 UE + 5.500,00 z budżetu Państwa
2012 Fundusz PROW, Fundacja WspółpracyPolsko-Niemieckiej, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców,Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – 114.087 Dotacja z budżetuBiblioteki Narodowej-7.000,00 Nowe szanse małego ucznia – 33.226,95
2013 dotacje na realizację projektów – 183.492,21Źródeł dotacji nie podano. Dotacja z budżetuBiblioteki Narodowej-8.000,00Dotacja z Instytutu Książki – 11.660,99 Radosna Szkoła Mazowieckie KuratoriumOświaty- 85.083,40

I półrocze

2014

Modernizacja budynku CKiIO przy ul. Świerkowej 1 do 30.06. 2014 r. nie została rozliczona.dotacje na realizację projektów – 109.916,43Źródeł dotacji nie podano.

 

Czy na pewno mijająca kadencja jest sukcesem Burmistrza?

Właśnie ogłoszono „Sukces Mijającej Kadencji”. Na stronie miasta czytamy że, „miejsca przyznawano włodarzom” i w przygotowanym zestawieniu burmistrz odebrała wysoką trzecią nagrodę, wśród włodarzy gmin miejskich do 30 tys. Ranking przygotowało Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Zainteresowały mnie wskaźniki jakie wzięto pod uwagę i metoda obliczenia rankingu oraz co faktycznie było oceniane: samorząd czy praca włodarzy. Zapytałem autorów i dostałem odpowiedź, jakimi kierowano się kryteriami.

Wskaźnik końcowy „sukces kadencji” powstał po zsumowaniu „sukcesów cząstkowych” obliczanych za pomocą tzw. ”metody odległości od wzorca”. Czyli np. gmina która ma najmniejszy wskaźnik bezrobocia lub najwyższy odsetek osób korzystający z kanalizacji ( co jest wartościami najbardziej pożądanymi ) zajmuje 1 miejsce i jest to wzorzec dla reszty. Czyli wzorzec nie jest wyznaczany arbitralnie, a stanowi go najlepsza wartość zmiennej występująca w danej populacji.

Wzięto pod uwagę 16 zmiennych w 4 obszarach: finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i edukacyjnym. Oto one:

Obszar finansowy i ekonomiczny:

 1. Zamożność per capita w przeliczeniu dochodów budżetowych na 1 mieszkańca, wzięto pod uwagę lata 2009-2013
 • dochody PIT i CIT od mieszkańców – ponad 50% naszego przychodów budżetowych
 • subwencja oświatowa 30%
 • podatki od nieruchomości, PCC, wpływy z kart podatkowych, opłaty za zużycie wody i kanalizacji, zadania zlecone, opłata za przedszkole – ponad 15%
 • dochody z dotacji europejskich i mienia gminy oraz innych źródeł zewnętrznych – w 2010r. -2,69% i 2013 -2,45%

Burmistrz poprzez swoją politykę i sposób zarządzania ma wpływ na dochody tylko z mienia gminy jak i środki pozyskane.

 1. Potencjalne dochody własne bieżące wraz z udziałami w podatkach centralnych per capita (czyli pomniejszone o dochody majątkowe, które maja charakter incydentalny, nie świadczą o wzroście zamożności) zmiana w latach 2009-2013
 • Struktura dochodów jest identyczna jak, w punkcie 1, za wyjątkiem przeliczenia na 1 mieszkańca.
 1. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem (w%) zmiana w latach 2009-2013
 • nie ma wielu bezrobotnych, w naszym mieście (w dodatku ich liczba wzrosła) i nie powstało wiele miejsc pracy na skutek prowadzenia aktywnej polityki samorządu. Chyba, że za pracodawcę uznamy … sam urząd i jednostki podległe.

Ocenę wpływu Burmistrza na ten czynnik pozostawiam bez komentarza.

 1. Prywatne podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane w REGON na 1000 mieszkańców (suma nowych firm zarejestrowanych w latach 2009-2013)
 • czy faktycznie na to ma wpływ Burmistrz naszego miasta?
 1. Udział nowo-zarejestrowanych innowacyjnych podmiotów gospodarczych (przemysły wysokiej i średnio-wysokiej techniki oraz usługi high-tech) w ogóle podmiotów gospodarczych nowo-zarejestrowanych (suma 2009-2013, udział w%)
 • patrz punkt wyżej.
 1. Dochody budżetów samorządowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych per capita – zmiana w latach 2009-2013
 • czynnik, na który w żadnym stopniu nie ma wpływu nasz Burmistrz.
 1. Dochody budżetów samorządowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych per capita – zmiana w latach 2009-2013
 • jak wyżej. Zapisy o wspieraniu przedsiębiorczości w Podkowie Leśnej w różnych dokumentach strategicznych są martwe. Dochody z tytułu CIT maleją.

Wskaźniki te świadczą przede wszystkim o zamożności i operatywności mieszkańców miasta.

Obszar infrastrukturalny:

8.  Wydatki finansowane ze środków unijnych w latach 2011-2013 (w          zł per capita

W rankingu zajmujemy niechlubną pozycję 567 na 575 wszystkich małych miast. http://www.wspolnota.org.pl/uploads/media/ranking_srodki_unijne_miasta_inne.pdf

 1. Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 mieszkańców (suma 2009 -2013)
 • Czy Burmistrz ma wpływ na wielkość budowanych przez nas domów?
 1. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków – zmiana w latach 2009-2013
 • budowę sieci kanalizacyjnej w Podkowie rozpoczęto w 1997 r. a zakończono w 2008 roku, od tego czasu 100% jest objętych zasięgiem sieci.

Czy jest to sukces tej kadencji?

 1. Odsetek ludności korzystającej z kanalizacji – zmiana w latach 2009-2012
 • jw.
 1. Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej – zmiana w latach 2009-2012
 • istnienie sieci gazowej zawdzięczamy społecznemu zaangażowaniu mieszkańców Podkowy w latach 80 i 90.
 1. Ścieżki rowerowe (w km na 10 tys. km kwadratowych powierzchni) 2013
 • nie wybudowano ani kawałka ścieżki rowerowej.

Jest to jedyna pozycja, na którą obecna Burmistrz ma faktyczny wpływ.

Obszar edukacyjny:

14. Wyniki sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej – zmiana w latach 2009-2013
15. Edukacyjna Wartość Dodana w szkołach gimnazjalnych w okresie 2011-2013
16. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat – zmiana w latach 2009-2013

 • Rodzice uczniów szkoły samorządowej najlepiej wiedzą jak dużą rolę w kształceniu ich pociech odegrała obecna Burmistrz miasta,
 • do zwiększenia miejsc w przedszkolach Burmistrz się nie przyczyniła. Możemy podziękować niżowi demograficznemu i strukturze wiekowej naszej społeczności.

Jak Państwo widzą wybrane wskaźniki rozwojowe które omawiam powyżej, składające się na „Sukces kadencji” w przypadku Podkowy Leśnej nie są najwłaściwsze do oceny faktycznego wpływu burmistrza na rozwój miasta. Opisują poziom naszego życia, a większość wysokich pozycji rankingowych zawdzięczamy mieszkańcom i poprzednim władzom. Niestety, to na co mogła mieć i powinna mieć wpływ obecna władza – nie predysponuje naszego samorządu do miana wypracowującego sukces. Jest to nagroda dla mieszkańców, społeczności, poprzedników – całego samorządu za prace wykonaną wcześniej. Gdy chwalimy się nagrodą, dobrze mieć świadomość za co ona jest i kto tak naprawdę stoi za sukcesem.  

Pozwolę sobie zacytować fragment artykułu-komentarza do wyniku rankingu,  który otrzymałem od autora, prof. Swaniewicza, a  który to dopiero ukaże się na łamach czasopisma „Wspólnota”.
Byłoby nadmiernym uproszczeniem traktowanie pozycji w zestawieniu jako jednoznacznej oceny jakości działania włodarzy poszczególnych gmin
. Nie wszystko co się dzieje w gminie zależy od władz. Sporo zależy od warunków zewnętrznych, w znacznym stopniu niezależnych od działalności wójta, burmistrza czy radnych. Niektórzy mają szczęście znajdując się we właściwym miejscu we właściwym czasie, a innym tego szczęścia trochę brakuje. W nauce od dawna trwa spór, powstają wciąż nowe badania próbujące odpowiedzieć, które z czynników rozwoju lokalnego są ważniejsze. Czy są to czynniki wewnętrzne, te na które władze lokalne mają znaczący wpływ, czy może zewnętrzne związane z położeniem, czy wydarzeniami i decyzjami zapadającymi czasem w bardzo odległych miejscach.  Nie ulega jednak wątpliwości, że jakąś rolę odgrywają i te i tamte czynniki. Sprzyjające okoliczności czy korzystne położenie trzeba jeszcze umieć wykorzystać – jedni radzą sobie z tym lepiej, a inni gorzej – i tu jest duża rola do odegrania przez władze samorządowe. Ale najmądrzejsza nawet polityka lokalna może przynosić tylko ograniczone rezultaty w bardzo niesprzyjających okolicznościach zewnętrznych. Stąd też nie można powiedzieć, że gmina zajmująca pierwsze miejsce w rankingu ma najlepszego, a zajmująca ostatnie miejsce najsłabszego wójta.

Dla zainteresowanych polecam lekturę innego rankingu opublikowanego w lipcu br przez tą samą redakcję Wspólnoty, raportu „Najszybciej rozwijające się gminy w latach 2010-2014 http://www.curulis.pl/O_firmie/Raporty_badawcze.html, gdzie poddanych analizie zostało 2479 jednostek samorządu terytorialnego także w czterech wymiarach: gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i finansowym. Autorzy raportu postawili sobie za cel wyłapanie włodarzy, którzy faktycznie, niezależnie od okoliczności wykazali się pozytywnym wpływem na swoim terenie.

Więcej ciekawych zestawień znajdziecie Państwo tutaj – http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

W podsumowaniu obecnej kadencji nasze miasto zajęło 2088 pozycję na 2479 jst. – http://www.curulis.pl/img/download/20140807_ranking_v14.pdf

%d bloggers like this: