Rowerowa Unia Gmin Zachodniego Mazowsza

Dzisiaj 20 marca 2019 r. w Podkowie Leśnej zostało zawarte Porozumienie w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn.: „Rowerowa Unia Gmin Zachodniego Mazowsza”. Pierwsze spotkanie dotyczące wspólnych działań na rzecz integracji systemów rowerowych oraz najlepszego wykorzystania i połączenia ścieżek rowerowych między gminami i Warszawą odbyło się 15 lutego w Nadarzynie. Więcej pisałem w artykułach Czas na wspólny rower  oraz  Integracja systemów rowerowych.

Wypracowane Porozumienie zostało podpisane przez czterech wójtów/burmistrzów: Podkowy Leśnej, Nadarzyna, Milanówka i Piastowa. W spotkaniu poza wymienionym wzięli udział przedstawiciele gmin: Jaktorowa, Michałowic, Grodziska, Brwinowa, Lesznowoli, Raszyna i Pruszkowa. Oczywiście najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby, aby wszystkie gminy Zachodniego Mazowsza  wyraziły akces przystąpienia do Projektu, dlatego liczę tutaj na szybkie podjęcie decyzji przez kolegów wójtów, burmistrzów i prezydentów z pozostałych gmin.

Celami Porozumienia, realizowanego na terenie gmin, są:

 •  integracja różnych systemów „rowerów miejskich”
 •  zwiększania dostępności infrastruktury rowerowej i ułatwienie korzystania z niej dla końcowych użytkowników
 • upowszechnianie korzystania z rowerów jako alternatywy dla tradycyjnych środków transportu i rozwój oraz upowszechnianie sportu i  turystyki rowerowej
 • promocja gmin przyjaznych rowerzystom
 • podejmowanie działań na rzecz integracji i spójności sieci ścieżek rowerowych (m.in. zabieganie o budowę spójnego traktu rowerowego do Warszawy).

Koordynatorem Projektu została Podkowa Leśna, natomiast każda z j.s.t. powołuje własny zespół zajmujący się projektem od strony finansowej oraz merytorycznej. Między Partnerami został ustalony plan działania, a o ich efektach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

PINB skontrolował budowę stawu

Dałem trochę Państwu odpocząć od kolejnej skargi/zawiadomienia, wszak były wybory, podobnych tematów bez liku, ale żebyście nie myśleli, że rewitalizacja stawu przestała budzić „szczególne” zainteresowanie, to kreślę parę słów. W końcu inwestycja jest rozpoczęta, wielu z Was czeka na szczęśliwe zakończenie, ale też i wieści jak przebiega budowa naszego stawu. A ona przebiega zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem, założonym planem i własnymi środkami, którymi gospodarujemy i zostały zaplanowane w budżecie. O tym wszystkim wielokrotnie mówiłem na sesjach, komisjach, spotkaniach.

Niemniej jednak, radni miasta ubiegłej VII kadencji: Zbigniew Habierski, Grzegorz Smoliński, Małgorzata Horban, Emilia Drzewicka (wymieniona na liście, brak parafy), Marcin Kaliński, Renata Gabryszuk, Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda, Sylwia Dąbrówka, miesiąc po wyborach i na trzy dni przed upływem kadencji złożyli zawiadomienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wybory często rozczarowują, szczególnie te przegrane, cóż, ich prawo skarżyć, zawiadamiać, dociekać. A moje prawo, by o tym mówić. Przejdźmy do meritum. W/w, byli już radni zawiadomili Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, że budowa jest prowadzona niezgodnie z projektem, co znacząco narusza stosunki wodne, a wiedzę na ten temat podjęli w wyniku obserwacji. PINB wezwał wnioskodawców do wykazania interesu prawnego w opisanej sprawie – radni nie wykazali takiego interesu, nawet nie odpowiedzieli na wezwanie organu (co w konsekwencji dziwi, bo w mojej opinii wygląda na to, że była to nieudolna próba zablokowania budowy, a nie chęć wyjaśnienia sprawy), w związku z tym PINB odmówił wszczęcia postępowania na żądanie radnych.

Wobec tego, że na temat budowy stawu co jakiś czas słyszymy fake newsy, a wszystkim odpowiedzialnym za proces inwestycyjny zależy, żeby zamknąć dywagacje o rzekomych nieprawidłowościach, PINB wszczął postępowanie z urzędu w sprawie zgodności realizacji przebudowy zbiornika wodnego w Parku Miejskim z warunkami pozwolenia na budowę i przepisami prawa.

Podczas procedury kontroli, dnia 3 stycznia 2019r. PINB przeprowadził oględziny robót budowlanych prowadzonych w Parku Miejskim, stwierdzając, że roboty zostały rozpoczęte na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, jest prowadzony na bieżąco dziennik budowy, są tablice z odpowiednimi oznaczeniami. W Decyzji, która wpłynęła do urzędu 11 marca br., która umarza postępowanie możemy przeczytać: „(…)Przebudowa jest i zostanie zrealizowana zgodnie z odpowiednimi pozwoleniami. Z ustaleń oględzinowych jednoznacznie wynika, że roboty realizowane są zgodnie z wytycznymi zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym zawartego w nim opisie technicznym. Wykonanie tymczasowego rurociągu o większej przepustowości jest nieistotnym odstąpieniem i wynika z przezorności inwestora na wypadek wystąpienia silnego nurtu wody w przedmiotowym rowie, który mógłby zniweczyć długotrwały proces osuszania dna i czaszy zbiornika. Prawidłowość i zgodność wykonania docelowych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym możliwa będzie do ustalenia po ich zakończeniu. Ponieważ nie zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 50 i 51 Prawa budowlanego, postępowanie umorzono(…)”. Przytoczone artykuły mówią o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych z powodu braku pozwolenia na budowę, prowadzeniu ich w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach.

———————–

O protestach i skargach w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej pewnie można byłoby napisać książkę. Kilka opasłych teczek leży w urzędzie i po przejrzeniu ich nasuwa się konkluzja, że wszystkie te pisma kręcą się wokół tych samych osób (środowisk). Lata lecą, wyrosły następne pokolenia podkowian, ale aktywność „miłośników przyrody i obrońców dziedzictwa” szukających we wszystkim nieprawidłowości,  spisku, układu i nadużyć przez kilka kadencji (ja co najmniej pamiętam trzech burmistrzów, którzy musieli się z tym problemem zmierzyć) jest zatrważająca. Poszukiwanie przez nich sprzymierzeńców „ w sprawie” i kreowanie fałszywej rzeczywistości jest godne Machiavellego.  Do tego dochodzi całkowity brak chęci przyjmowania faktów i zwykłego zaufania do władz, instytucji i ekspertów.

Wszystkie te materiały wcześniej czy później trafiają do miejskiego archiwum, tworząc tym samym historię najbardziej oprotestowanej i zaskarżanej inwestycji w Podkowie Leśnej. I w ten sposób śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że ten co zrewitalizuje, staw, park i otoczenie zapisze się na zawsze w dziejach tego miasta.

 

Nowe zasady opłat za odbiór śmieci

Rada Miasta  na sesji 14 marca br. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami (analizami, wyliczeniami itd.) oraz dyskusji radni przyjęli, że zasadna będzie zmiana formy opłaty dotychczasowej liczonej od osoby na opłatę od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Nowe zasady naliczania opłaty zaczną obowiązywać od 1 maja 2019 roku.

Najważniejsze zasady:

Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi – 9 zł za m3 zużytej wody.
 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi – 18 zł za m3 zużytej wody.
 • Zużycie wody będące podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowanie zużycia wody z nieruchomości za rok poprzedni, ustalone w oparciu o wodomierz główny, po odliczeniu wody zużytej na cele ogrodowe odczytanej na zarejestrowanych podlicznikach w analogicznym okresie – do wszystkich nieruchomości zostanie doręczona informacja z wyliczonym średnim zużyciem wody za rok poprzedni, tak aby ułatwić Państwu wpisanie danych do składanej deklaracji (niżej informacja o składaniu deklaracji). Po roku opłaty będą weryfikowane do stanu od faktycznego zużycia (nadpłaty, niedopłaty będą rozliczane w kolejnym roku).
 • W przypadku braku, na nieruchomości, licznika do odczytu zużycia wody lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie  na osobę przebywającą na nieruchomości – dla osób, które korzystają ze studni, przyjmuje się średnią 3m3 , ale istnieje możliwość opomiarowania własnego ujęcia, tak, aby stawka była liczona od faktycznego zużycia, a nie ryczałtem.  
 • W przypadku różnicy pomiędzy stanem wodomierza głównego a sumą odczytów z podliczników nieruchomości, różnicę należy rozliczyć odpowiednio udziałami w nieruchomości/liczbą osób zamieszkującą nieruchomość/liczba lokali na nieruchomości.
 • W przypadku gdy na nieruchomości wielolokalowej, część lokali jest nieopomiarowana, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieopomiarowanych lokali, przyjmowana jest przeciętna norma zużycia wody, wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę w lokalu, powiększona o odpowiednio rozliczoną różnicę pomiędzy odczytem wodomierza głównego a zużyciem wody w poszczególnych lokalach w odniesieniu całej nieruchomości.

KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ . Może to zrobić:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/40 lub
 • przesłać na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub
 • przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały lub na adres poczty elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl.

Kwota wpisana w deklaracji winna być oparta na wyliczeniu średniej z zeszłego roku, które wcześniej otrzymacie Państwo z urzędu (listem). Deklaracje powinny być złożone nie później niż do 14 maja br.,  choć najlepiej byłoby, aby wpłynęły jak najszybciej po otrzymaniu korespondencji z urzędu. Deklaracja będzie dołączona do kwietniowego Biuletynu, też jest do pobrania na stronie miasta.

Uchwała została podjęta w obecności 14 radnych – 13 za, 1 wstrzymujący się.

Więcej na temat systemu odbioru odpadów, podwyżek możecie się Państwo dowiedzieć z poprzedniego mojego artykułu Śmieci zdrożeją.

 

38 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 24 stycznia 2019 roku – 14 marca 2019 roku

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 15 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. zmian budżetowych miasta, spraw organizacyjnych

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu samorządów metropolii warszawskiej dotyczącym gospodarki odpadami (Izabelin )
 • Spotkanie z przedstawicielami Związku Miast Polskich oraz przedstawicielami Ministerstwa Finansów Królestwa Norwegii
 • Posiedzenie Zarządu Unii Miasteczek Polskich
 • Spotkanie z włodarzami sąsiednich gmin w sprawie integracji systemów rowerowych, trwają prace nad powołaniem Rowerowej Unii Gmin Zachodniego Mazowsza, której inicjatorem jest Miasto Podkowa Leśna
 • Spotkanie z Burmistrzem Milanówka w celu omówienia współpracy
 • Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawach bieżących
 • Spotkanie studyjne w Podkowie Leśnej z udziałem samorządowców z Kołobrzegu, Grudziądza, Tychów, Łęczycy oraz dyrektorów biura Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej
 • Posiedzenie komitetu Monitorującego ZiT WOF

Sprawy bieżące:

 • Zostało opracowane Studium wykonalności Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna.
 • Miasto otrzymało dofinansowanie na rozwiązania miejskie w ramach Smart City 1.132.800 zł . Wartość całego projektu wynosi 1.325.856 zł.
 • Odbyła się druga tura Dialogu w ramach PPP dotyczącego utrzymania i budowy dróg w Podkowie Leśnej
 • Miasto złożyło zgłoszenie zamiaru wykonania zagospodarowania Ogrodu Matki i Dziecka. Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu.
 • Skierowano projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna do uzgodnienia i zaopiniowania przez właściwe organy i instytucje.
 • Ogłoszono przetarg na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna. Ofertę złożyła jedna firma. Cena ofertowa przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • Ogłoszono przetarg na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Podkowa Leśna.”
 • Zadanie I: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych biodegradowalnych ”
 • Zadanie II: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych
  i segregowanych z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych.”

Ofertę złożyły dwie firmy tylko na Zadanie nr II. Żadna firma nie złożyła oferty na Zadanie nr I. Postępowanie unieważniono ze względu na cenę, która przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • Ogłoszono przetarg na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Jeleniej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: o     Etap I.  Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Jeleniej,o     Etap II. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej.”·
 • Przeprowadzono rozpoznanie cenowe  rynku  na  dzierżawę i obsługę  pięciu  toalet przenośnych. Najkorzystniejsza ofertę przedstawiła firma TOI TOI   która z dniem 01.02.2019  dostarczyła pięć toalet  i pełni obsługę  serwisową . Toalety zostały posadowione:  WKD Zachodnia ul. Parkowa 1, ul. Lilpopa (przy parku) , ul. Ogrodowa 1, WKD Wschodnia ul. Wschodnia 1, ul. Kościelna ( teren parkingu przy Urzędzie)·
 • Usunięto awarię zasobnika wody   w ramach  gwarancji w  toalecie   stacjonarnej  przy dworcu  WKD  Centrum  w Podkowie Leśnej.·
 • Na  bieżąco prowadzona jest obsługa i konserwacja  instalacji oświetlenia ulicznego.·
 • Otrzymaliśmy pozwolenia na przebudowę ulicy Sokolej.
 • Trwa procedura formalno-prawna umożliwiająca ustanowienie strefy płatnego parkowania, uzyskano już pozytywną opinię Starostwa Grodziskiego jako organu zarządzającego ruchem drogowym na drogach gminnych. Po uzyskaniu podobnej opinii od zarządzającego ruchem drogowym dróg powiatowych (czyli PZD) możliwe będzie podjęcie przez Radę Miasta Podkowy Leśnej uchwały ustanawiającej taką strefę.
 • Zakończono prace odbioru ścieżek rowerowych WKD Podkowa Leśna Zachodnia –- Parów Sójek – WKD Podkowa Leśna Główna
 • Rozpoczęto procedury formalno-prawne umożliwiające wybudowanie traktu rowerowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy z Milanówkiem do ul. Gołębiej.
 • Kontynuowane są prace przy przebudowie odcinka Topolowa –Jana Pawła II. Obecnie główne prace prowadzone na odcinku ul. Kościelna –A. Jana Pawła II
 • Trwają procedury formalno-prawne związane z wykonaniem przebudów linii n.n. celem likwidacji kolizji dla ulic: Błońska (odc. Brwinowska- Jelenia , Warszawska(odc. Słowicza-Brwinowska), Helenowska (odc. Brwinowska – Jelenia) Główna (dotyczy słupa na skrzyżowaniu ulic. Helenowskiej i Głównej)
 • Przeprowadzono rozpoznanie cenowe na wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę z firmą. Naprawy będą wykonywanie w miarę potrzeb sukcesywnie przez cały rok co umożliwi zachowanie ich należytego stanu.
 • Przeprowadzono interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych z recyklera w ulicach Gołębiej, Zachodniej, Lotniczej i Jeleniej.

Inne

 • Powstał Program Ograniczenia Niskiej Emisji w ramach którego zbadano jakość powietrza
  • Przeprowadzono kontrole nieruchomości zgłoszonych przez mieszkańców na okoliczność spalania odpadów,
  • Umieszczono na terenie Szkoły Samorządowej stacjonarny pomiar stężenia pyłów w powietrzu przez okres 1 miesiąca,
  • Wykonano mobilny pomiar stężenia pyłów
 • Odbywają się bezpłatne zajęcia dla Mieszkańców Podkowy Leśnej w ramach projektu „Aktywny Senior”
 • W czasie ferii zimowych była zorganizowana Akcja Otwarta Hala w ramach, której obywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Podkowy Leśnej.
 • Udostępniono stół do Teqball’a dla dzieci i młodzieży z Podkowy Leśnej (pod okiem zawodników KS Mazowia Teqball) na treningi.
 • Reprezentacji Podkowy Leśnej wzięła udział w turnieju Mazovia Cup – Piłka Koszykowa chłopców w Michałowicach.
 • Odbywają się bezpłatne zajęcia badmintona dla dzieci i młodzieży
 • Została utworzona nowa grupa sekcji łuczniczej – grupa początkująca
 • Podjęta została współpraca z Klubem Karate Pruszków przy organizacji II Eliminacji Ligii Mazowsza w Karate, które odbędą się na hali sportowej w Podkowie Leśnej
 • Ogłoszono konkursy ofert na realizację zadań publicznych w trzech zakresach:
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • kultury fizycznej
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 • Odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy dróg w formule PPP
 • Odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące systemu zbiorowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

 

O zagrożeniu zamierania sosen

Nadleśnictwo Chojnów informuje o zagrożeniu zamierania sosen, które zostały zaatakowane przez kornika ostrozębnego. Właściciele chorych drzew są zobowiązani do zwalczania tego groźnego szkodnika. Najskuteczniejszą metodą jest wycinka zaatakowanych sosen oraz ich utylizacja. Treść pisma na stronie miasta podkowalesna.pl/srodowisko/srodowisko-aktualnosci/informacja-od-nadlesnictwa-chojnow

%d bloggers like this: