Program wyborczy na kadencję 2018 -2023

Przedstawiam program wyborczy mojego komitetu KWW Mieszkańcy dla Podkowy, który zamierzamy zrealizować w nadchodzącej kadencji 2018-2023. Wytycza kierunki działania, ale też wskazuje na podjęcie konkretnych zadań inwestycyjnych. Jest przemyślany,  a przede wszystkim  uwzględnia realia budżetowe Podkowy. Ale żeby móc go zrealizować potrzebny jest zespół mieszkańców w radzie miasta, którzy myślą podobnie, są konstruktywni w działaniu i zgodni w podejmowaniu decyzji. Ludzi, którzy posiadają umiejętność pracy zespołowej, komunikacji i zdolności do wypracowywania kompromisu. To zapewnią tylko kandydaci na radnych startujący razem ze mną. Mamy spójną wizję i nadrzędny cel – dobro miasta.

Program wyborczy

Artur Tusiński   KWW Mieszkańcy dla Podkowy

I   Drogi – kontynuacja

 • Bezpieczne, z nastawieniem na pieszych, rowerzystów, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi i osób starszych, a także odpowiadające wymaganiom środowiskowym naszego miasta
 • Uporządkowanie drogowego otoczenia szkół w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci
 • Rewitalizacja Alei Lipowej – deptak wraz ze ścieżką rowerową i infrastrukturą (oświetlenie, mała architektura)
 • Wyznaczenie i wprowadzenie strefy płatnego parkowania
 • Dokończenie ścieżek rowerowych – wzdłuż trasy 719 oraz na ulicy Kolejowej do granic miasta

II Środowisko

 • Czyste Powietrze – podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza
 • Poprawa efektywności gospodarowania energią – modernizacja źródeł ciepła w zasobie budynków miejskich
 • Wspieranie projektów niskoemisyjnych
 • Przygotowanie i wdrożenie programu wymiany drzewostanu (nowe drzewa w miejsce umierających)

III Przestrzeń publiczna

 • Rewitalizacja stawu i Parku Miejskiego.
 • Dokończenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym
 • Budowa budynku usługowo-administracyjnego wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu przy ul. Jeleniej
 • Zagospodarowanie terenu szkoły
 • Zagospodarowanie skwerów i placów publicznych: przy stacji WKD Zachodnia, Główna/Sarnia
 • Rozszerzenie stref monitorowanych w mieście
 • Uchwalenie dokumentów planistycznych

IV Kapitał społeczny

 • Większy nacisk na współpracę władz miasta z organizacjami pozarządowymi
 • Wzmacnianie działań mających na celu integrację różnych środowisk w obszarze działań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz pro-środowiskowych
 • Wprowadzenie darmowych przejazdów WKD na terenie miasta dla osób powyżej 65 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się – do 26 roku życia
 • Wykorzystanie idei Smart City dla podniesienia poziomu życia mieszkańców
 • Utrzymanie i rozwijanie usług zdrowotnych dla osób starszych – szczepienia, rehabilitacja, ćwiczenia
 • Wdrożenie modelu partnerstwa publiczno – prywatnego w ramach dostarczanych usług publicznych
 • Przeanalizowanie i ewentualne podjęcie działań w kierunku utworzenia domu dziennego pobytu seniora.

……………………………………………………………………….

Mój zespół kandydatów na radnych: 

 1. Małgorzata Łaskarzewska
 2. Magdalena Eckhoff
 3. Bożena Majewska
 4. Anna Olejniczak – Siara
 5. Wojciech Sancewicz
 6. Małgorzata Janus
 7. Alicja Rotfeld – Paczkowska
 8. Edyta Barucka
 9. Karolina Likhtarovich
 10. Michał Gołąb
 11. Paweł Dziekański
 12. Sławomir Lasota
 13. Wojciech Żółtowski
 14. Jarosław Chrzanowski
 15. Jacek Matłacz

 

Dodaj komentarz