Archiwum kategorii: Wydarzenia

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż trasy 719

Ogłosiliśmy przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku trasy 719 od granic miasta z Milanówkiem do ul. Gołębiej. Niestety ze względu na wysokość złożonych ofert unieważniliśmy przetarg. Najniższa oferta opiewała na sumę 356.000 zł, co przekroczyło kwotę zarezerwowaną w budżecie miasta o 122.000 zł. Przetarg zostanie powtórzony. Finansowanie budowy planowane jest w 80% z pozyskanych zewnętrznych środków. Zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy jest częścią większego projektu w założeniu prowadzącym od Żyrardowa do Warszawy, do którego przystąpiło sześć gmin: Podkowa Leśna, Żyrardów, Michałowice, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Pruszków. Każda gmina realizuje inwestycję na swoim terenie, poziom zaawansowania jest bardzo różny.

Zmiany podatkowe spowodują mniejsze wpływy do budżetu miasta

Po raz kolejny na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) 17 lipca br. odbyła się dyskusja dotycząca finansów publicznych. Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. W założeniu jest to forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego, w rzeczywistości porozumienia brak.

Według najnowszych szacunków wprowadzane i planowane zmiany podatkowe spowodują w budżetach samorządów wpływy mniejsze o 7,2 mld zł rocznie. O wprowadzenie mechanizmu wyrównującego ten ubytek jako Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego apelujemy od kilku miesięcy. 14 maja wystąpiliśmy do premiera o pilne zorganizowanie nadzwyczajnego posiedzenia komisji w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Stracą nie tylko duże miasta, ale także gminy o najniższych dochodach, co może doprowadzić do katastrofy bankructwa gmin.

Wdrożenie propozycji  legislacyjnych polegających na:

 • zwolnieniu podatku PIT osób do 26 roku życia
 • obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%
 • podwyższeniu kosztów utrzymania przychodów
 • zniesieniu ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe

tylko w Podkowie Leśnej zmniejszy dochody z tytułu PIT o 2,13 mln rocznie*.

Ubytek w dochodach PIT z tytułu: /mln/

 

Zwolnienia z podatku PIT osób do 26 roku życia Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% Podwyższenie kosztów utrzymania przychodów

 

Zniesienie 30 -krotności Suma
Podkowa Leśna

 

0,33 0,97 0,53 0,30 2,13

W odniesieniu do nadwyżki operacyjnej w 2018 roku – 6,92 mln i prognozowanym ubytku 2,13 mln daje to 30,8% w Podkowie.

W związku z tym konieczne jest wprowadzenie mechanizmu rekompensaty wyrównującego jednostkom samorządu terytorialnego ubytek dochodów dla utrzymania zdolności finansowej do pełnej realizacji zadań na dotychczasowym poziomie. Pełną rekompensatę planowanego ubytku dochodów w Podkowie Leśnej  zapewniłoby podwyższenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT o 6,35 5 z wynoszącego 39,34% do 45,69%.

 

Skutki zmian w PIT- zestawienie samorządów regionu warszawskiego

Ubytek względem nadwyżki operacyjnejzestawienie samorządów regionu warszawskiego

warszawa.wyborcza.pl/warszawa/ekonomiczny-rozbior-samorzadow-rzad-wyciaga-7-mld-z-budzetow

*Dane na podstawie wyliczeń Urzędu Stołecznego Warszawa

fot. Agencja Gazeta źródło http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25003642,ekonomiczny-rozbior-samorzadow-rzad-wyciaga-7-mld-z-budzetow.html

Pieniądze dla szkół społecznych – 550.000 zł!

Edukacja także w szkołach społecznych na terenie Podkowy Leśnej odgrywa niebagatelną rolę. Dlatego zdecydowaliśmy się wystąpić z drugim projektem o dofinansowanie zewnętrzne dla Szkoły Podstawowej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (KIK) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Podkowie Leśnej. Szkoły łącznie otrzymają ok. 550.000 zł – ok. 450.000 KIK i 100.000 LO na Wiewiórek. W tym są koszty zajęć dodatkowych dla dzieci, zakupu pomocy dydaktycznych oraz zarządzania projektem.

Z końcem czerwca bieżącego roku zakończyliśmy z powodzeniem realizację pierwszego projektu polegającego na przeprowadzeniu w samorządowej szkole podstawowej w Podkowie Leśnej dodatkowych zajęć dla dzieci wraz z doposażeniem placówki. Na ten cel w 2017 r. pozyskaliśmy 838.479 zł dla samorządowej szkoły podstawowej i gimnazjum (95% dofinansowania całości projektu).

Tym razem Fundacja STIWEK przygotowała wspólny projekt dla czterech szkół – naszych dwóch oraz dwóch Społecznego Towarzystwa Oświatowego (w Legionowie i w Warszawie). Wspólny projekt czterech szkół, wśród których wszystkie szkoły podstawowe plasowały się w TOP 40 najlepszych mazowieckich szkół na podstawie wyników ostatniego rankingu egzaminu szóstoklasisty oraz naszego liceum społecznego opiewa na kwotę 1.453.208,40 PLN z czego aż 1.364.636,40 PLN stanowiła będzie dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu dzieci, w tym z Podkowy Leśnej, uzyskają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, zaś same placówki szkolne zostaną doposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Projekt ruszy 1 sierpnia bieżącego roku, przy czym pierwsze zajęcia uruchomione zostaną początkiem roku szkolnego 2019/2020 i zakończy się w lipcu 2021. Projekt został wysoko oceniony – 10 miejsce na 190 projektów, co jest niewątpliwie dużym sukcesem Fundacji, która od dwóch lat w ramach partnerstwa przygotowuje i koordynuje te projekty w naszych szkołach.

41 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

31 maja 2019 roku  – 27 czerwca 2019 roku

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 19 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. zmian budżetowych miasta i  spraw organizacyjnych

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Udział w spotkaniach w ramach Unii Miasteczek Polskich
 • Posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego ZIT
 • Spotkanie w ramach ZIT
 • Udział w spotkaniach w ramach Obchodów 4 czerwca „Święta Wolności i Solidarności”
 • Spotkanie z przedstawicielami władz Gminy Nadarzyn
 • Spotkanie z przedstawicielami władz Grodziska Mazowieckiego
 • Spotkanie w ramach Rady Programowej Smart City
 • Spotkanie w ramach zgromadzenia Stowarzyszenia Mazovia
 • Spotkanie Zgromadzenia Wspólników WKD
 • Spotkanie z MWKZ

Sprawy bieżące:

 • Otrzymaliśmy umorzenie pożyczki na kwotę 225.500 zł We wrześniu 2016r. miasto pozyskało z WFOŚiGW w 30% umarzalną pożyczkę w kwocie 1.200.000 zł na modernizację oświetlenia elektrycznego – wymianę 999 sztuk opraw ulicznych (wszystkich) w Podkowie Leśnej. Koszt inwestycji po przetargu okazał się niższy, niż wynikało to z kosztorysu i udało ją się zrealizować w kwocie 750.000 zł, do końca roku 2016. Pieniądze zgodnie z zapisami umowy zostaną przeznaczone na nasadzenia w mieście.
 • Wniesiono sześć ponagleń na bezczynność Wojewody Mazowieckiego oraz na przewlekłe prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia na rzecz Miasta Podkowa Leśna prawa własności działek drogowych. Kolejne ponaglenia są w przygotowaniu.
 • Przekazano wymagane prawem materiały konieczne do podjęcia przez Radę Miasta Podkowy Leśnej uchwały ustanawiającej Strefę Płatnego Parkowania.
 • Podpisano porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna zadania zarządzania drogą wojewódzką od km 29+390 do km 29+810
 • Trwają prace przygotowawcze (projekty czasowej org. ruchu, zatwierdzanie wniosków materiałowych) związane z przebudową ulicy Helenowskiej
 • Trwa procedura (rozpoznanie cenowe) wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ulic Orlej
 • Trwa wycinka suchych drzew i wiatrołomów na działce przy ul. Brwinowskiej.
 • Trwają prace odbiorowe związane z wykonaniem przebudów linii n.n. celem likwidacji kolizji.
  • Błońska (odc. Brwinowska- Jelenia )
  • Warszawska(odc. Słowicza-Brwinowska)
  • Helenowska (odc. Brwinowska – Jelenia)
  • Główna (dotyczy słupa na skrzyżowaniu ulic. Helenowskiej i Głównej)
 • Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy renowacji Pomnika w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
 • Trwają prace przy rewitalizacji stawu w Parku Miejskim

Inne

 • W dniach 1-2 czerwca zorganizowano wydarzenia związanie z obchodami Świętami Wolności i Solidarności.
 • W dniu 7 czerwca zorganizowano  miasteczko rowerowe dla uczniów podkowiańskich szkół.  Miasto współorganizowało dzień z rowerowym miasteczkiem, w którym odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów naszych szkół.