Archiwum kategorii: Wydarzenia

Podkowa – miasto przyjazne starzeniu

„Myśląc o strategii rozwoju Podkowy nie sposób pominąć szybkości przemian demograficznych i tego, że nasze miasto nie jest przystosowane do potrzeb osób starszych”. To cytat z artykułu „Miasto przyjazne starzeniu”, który napisałem ponad rok temu w listopadzie 2013r. http://arturtusinski-podkowa.pl/miasto-przyjazne-starzeniu/ Temat ten był mi też bliski w kampanii wyborczej i nadal jest bardzo ważny. Podjęliśmy pierwsze działania w kierunku członkostwa w europejskiej sieci Zdrowo i Aktywnie Starzejących się Miast. Wysłałem list inicjatywny do koordynatora WHO ds. Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu pana Manfreda Huber’a. Organizacja tworzy globalną sieć wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z przystosowaniem miast, gmin oraz społeczności do potrzeb starzenia się na różnych poziomach – skupiona jest na wspieraniu rozwoju gmin i społeczności przyjaznych ludziom w każdym wieku. Warto opierać się na doświadczeniach i dobrych praktykach miast w Polsce i na świecie, by móc sobie odpowiedzieć jakie stoją przed nami wyzwania w tym kontekście. Czy starszym ludziom żyje się w Podkowie Leśnej dobrze i wygodnie, a młodsi mieszkańcy świadomie się w niej starzeją? Czego brakuje naszej infrastrukturze, kulturze, usługom, przestrzeni i sferze publicznej? Nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność za podjęcie działań należy do władz miasta, ale też trzeba mocno podkreślić, że za poziom przystosowania miasta do potrzeb ludzi w starszym wieku odpowiadają także lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy.

Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Na rok 2015 przewidziana jest rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (przed urzędem). Kwotę jaką mamy zaplanowaną to 400.000zł (wartość kosztorysowa 908.000 zł). Obecnie trwają prace polegające na uporządkowaniu zieleni. W marcu powinien zostać ogłoszony przetarg na kolejne działania. Projekt nie przewiduje elementów małej architektury, poza meblami miejskim jak ławki, tablice informacyjne, latarnie i kosze na śmieci. Zaprojektowano też sporo nowych nasadzeń. Chciałbym, aby centrum miasta stało się przestrzenią reprezentacyjną, aby osiągnąć możliwie najwyższe efekty funkcjonalne i estetyczne, bez strat przyrodniczych – a nawet przeciwnie stworzyć lepsze warunki dla już istniejących drzew. Poprawić jakość funkcjonowania mieszkańców we wspólnej przestrzeni.

park przyjaźni

Jestem ciekawy Państwa opinii – dotychczas na rozmowie w tej sprawie było u mnie dwóch mieszkańców z jakże różnym zdaniem: jeden uważa, że park powinno się wyciąć i wybudować parking, drugi, że park to las i powinien pozostać bez zmian. Jak pogodzić ich interesy?

3 Sprawozdanie z pracy burmistrza.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIASTA Podkowa Leśna od 29 grudnia 2014 r. do 12.02.2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone zarządzenia:
 2. Zarządzeniem Nr 92/2014 z dnia 30.12.2014 r. wprowadzono zasady prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie.
 3. Zarządzeniem Nr 1/2015 z 2.01.2015 r. powołano Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Zarządzeniem Nr 3/Fn/2015 z 28.01.2015 r. wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej miasta na 2015 r. (zwiększona o 83 zł dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe).
 5. Zarządzeniem Nr 6-8/2015 z 12.02.2015 r. ogłoszono konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.
 1. Działania organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • Do BIP-u urzędu wprowadzono elektroniczne rejestry umów zawartych przez urząd w 2013 i 2012 roku.
 • Do BIP-u wprowadzono rejestry umów zawartych przez jednostki organizacyjne : OPS, Zespołu Szkół, Przedszkola, Biblioteki i Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zawartych w 2014 i rejestry OPS oraz Biblioteki za rok 2013.
 • W BIP-ie utworzono w zakładce „Inne dokumenty” stronę „Wyroki i orzeczenia” na której będziemy zamieszczać rozstrzygnięcia w sprawach sądowych i administracyjnych.
 • Na stronie miasta udostępniono kalendarz pracy/spotkań Burmistrza w wersji on-line.
 • Przystąpiliśmy do udziału w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” w Zadaniu pn. „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST” w zakresie upowszechniania metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) i jej wykorzystania w kontroli zarządczej. Projekt realizowany jest w ramach POKL Priorytet V – tj. bez kosztów po stronie urzędu.
 • Z końcem stycznia 2015 r. zakończyliśmy współpracę z Kancelarią Prawną M. Sadurskiego. Obecnie obsługą prawną zajmuje się Kancelaria Radcowska M. Przybylskiej. Rozwiązano umowę o pracę z Radcą Prawnym, Kierownikiem Referatu Gospodarki Miejskiej i Głównym Specjalistą od zamówień publicznych.
 • Podpisano umowę z Fundacją Pro Publico Bono o zorganizowanie w urzędzie praktyk zawodowych dla Uczestnika Projektu „Niepełnosprawni też są ważni”. Uczestnik projektu będzie odbywał praktyki w naszym urzędzie do 30.06.2015 r. Praktyki te nie obciążają finansowo urzędu.
 • Przygotowano zakres (i wyłoniono wykonawcę) wykonania audytu funkcjonowania naszego samorządu w trzech wymiarach: organizacyjnym, finansowym i projektowym/rozwojowym.

Ważne dla mieszkańców:

 1. 4 lutego 2015 r. odbyło się Forum Podkowińskich Organizacji Pozarządowych, którego głównym tematem były planowane w bieżącym roku konkursy dla organizacji pozarządowych.
 2. Została przygotowana umowa z Dyr. Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. na wykonanie badań przesiewowych w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych u osób powyżej 40 roku życia. Zapisy dla mieszkańców będą uruchomione 16 marca 2015r.
 3. Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o powierzenie miastu zadań Konserwatora dot. zieleni.
 4. Zorganizowano sztuczne lodowisko na terenie Zespołu Szkół Samorządowych i udostępniono go wszystkim mieszkańcom.
 5. Rozpoczęto kampanię społeczną „Płać podatki w Podkowie” (FB, billboard na przystanku kolejki WKD, Biuletyn, strona www. ulotki). Planowane jest zorganizowanie spotkania US z mieszkańcami.
 6. Podjęto działania w kierunku członkostwa w europejskiej sieci Zdrowo i Aktywnie Starzejących się Miast. Wysłałem list inicjatywny do koordynatora WHO ds. Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu pana Manfreda Huber’a.
 7. Odbyły się:
 • spotkania robocze z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Mazowsze dotyczące programu wdrażania budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej.
 • kolejne spotkanie robocze z przedstawicielami STRABAG i TPA – odebraliśmy analizy nawierzchni asfaltowych wykonanych w Podkowie (Akacjowa i Bukowa), przedstawicielami PW Wydziału dróg i mostów oraz projektantami z zakresu drogownictwa na temat dróg w Podkowie: nawierzchni, konstrukcji, technologii, geometrii i odwodnienia.
 • spotkanie z przedstawicielami PW Wydziału IŚ Ciepłownictwa dot. audytów energetycznych i możliwych do zastosowania technologii energooszczędnych w Podkowie Leśnej.
 • spotkanie robocze z przedstawicielkami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w sprawach różnych: reklamy, nawierzchni, kablowania, transformatorów itp.
 • spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków p. Rafałem Nadolnym na którym zostały omówione: ramy współpracy w celu polepszenia komunikacji i komfortu mieszkańców, zakres współpracy przy usuwaniu nielegalnych reklam, możliwość delegowania zadań do miasta.
 • spotkanie z Naczelnikiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego p. Jarosławem Roszczypałą w/s usuwania nielegalnych reklam. Przeprowadzono wizję lokalną w terenie – ustalono wspólną politykę działania.
 • spotkanie z dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p. Zbigniewem Ostrowskim – w sprawie remontu przepustu pod 719 (będzie wykonany), planu rozwoju dróg wojewódzkich – w tym 719 oraz nielegalnych reklam.
 • spotkania z przedstawicielami firm energetycznych dot wprowadzenia nowych technologii, wdrożenia programów oszczędnościowych, testów oświetlenia LED na terenie miasta, audytów energii biernej.
 • spotkanie z dyr. PGE p. Wojciechem Wojtkowskim w sprawie kablowanie sieci, posadowienia stacji trafo, oświetlenia, regulacji składników majątkowych.
 • spotkanie z Oficerami Komendy Stołecznej Wydział Bezpieczeństwa Ruchu i przedstawicielami WKD w terenie, gdzie omówiono temat bezpieczeństwa przejazdu przez tory kolejowe (ul. Wschodnia – omówienie kategorii przejazdu).
 • spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego p. Michałem Janczarskim, na którym m.in. podjęto temat uregulowania stanu prawnego dróg (tylko jedna z podkowiańskich dróg ma w pełni uregulowany stan prawny)
 • spotkanie z Leśnikiem ze Starostwa Powiatu Grodziskiego p. Jackiem Malowańcem – omówiono zakres współpracy, ustalenia zakresu zrywek na działkach leśnych w Podkowie.
 • spotkanie z p. prof. Pawlakiem ze Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim na temat współpracy dot. badań przesiewowych, działań edukacyjnych oraz negocjacji cenowej pakietów badań.
 • spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego p. Dorotą Suchecką – rozmowa dotyczyła współpracy: dot. ułatwień dla podatników – mieszkańców Podkowy, rozliczanie podatków, wspólne akcje społeczne, spotkania z mieszkańcami. W spotkaniu na moja prośbę wzięli udział audytorzy US.
 • spotkanie robocze ze starostą grodziskim M. Wierzbickim, na którym omówiliśmy organizację ruchu, ścieżki rowerowe, przejęcie i remonty ulic powiatowych na terenie miasta, współfinansowanie sprzątania i odśnieżania ciągów ulic powiatowych
 • spotkanie z Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych p. Wiesławem Raboszukiem dot. możliwości wykorzystania środków z RPO 2007-2013 w Podkowie Leśnej (możliwość dofinansowania remontu Al. Lipowej i Bukowej w ramach złożonego przez miasto proj. w roku 2008)
 • spotkanie z przedstawicielami Ernst & Young w/s możliwości odzyskaniu przez miasto podatku VAT
 • spotkania z Burmistrzem Milanówka Wiesławą Kwiatkowską – rozmowa dotyczyła podjęcia partnerstwa w zakresie dróg, odwodnienia, wspólnego projektu Trójmiasta EOG
 • spotkanie z Burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim – tematem rozmowy była współpraca międzygminna i poszukanie wspólnych obszarów problemowych obu gmin, aby wzmocnić przez wspólne działanie naszego stanowiska
 • spotkanie z nowymi członkami Komitetu Sterującego ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
 • spotkanie z przedstawicielami Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dotyczące nawiązania współpracy. Pierwszym etapem nawiązanej współpracy będzie zorganizowanie Konkursu dla studentów 4 roku dotyczącego nowej polityki przestrzennej dla Miasta Podkowa Leśna (proj. studium).
 • spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. Dariuszem Zalesińskim- rozmowa na temat planów policji dotyczących likwidacji posterunku w Podkowie Leśnej. W związku z otrzymaną informacją został przygotowany list protestacyjny – został wyłożony dla mieszkańców, którzy zechcą się pod nim podpisać. O dalszych krokach, które będą podejmowane w tej sprawie będę informował na bieżąco.
 • spotkanie z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Podkowie Leśnej – omówienie spraw bezpieczeństwa w Podkowie.

Sprawy dotyczące procesów sądowych i roszczeń finansowych:

 1. 01.15 przegraliśmy sprawę w apelacji ( wypłata nastąpi lada dzień – kwota ok. 170 tyś zł)
 2. 01.15 przegraliśmy sprawę w I instancji z kolejnym podwykonawcą
 3. 01.15 sprawa o wypłatę należności za prace projektowe – ścieżka rowerowa wzdłuż WKD
 4. Apelacja powoda na 666 tyś zł, prawdopodobny termin kwiecień br.
 5. 01.15 odbyła się kolejna sprawa w sadzie pracy z powództwa pracownika (I instancja) – bez rozstrzygnięcia,
 6. była Burmistrz Małgorzata Stępień Przygoda Pani Przygoda wystąpiła na drogę sądową przeciwko miastu.
 7. sprawa z powództwa wykonawcy ciągu rowerowego wzdłuż WKD 22.01.15 – sprawa o wypłatę należności za prace projektowe – ścieżka rowerowa wzdłuż WKD
 8. 02.15 r. odbyła się rozprawa administracyjna o odszkodowanie 3 działek drogowych o łącznej pow. prawie 1500 m² .
 9. trwają negocjacje z właścicielami kolejnych działek drogowych w/s wysokości odszkodowań.

Inwestycje

Budynek komunalny przy ul. Orlej – trwają prace przy budowie budynku – wykonano wycinkę drzew, ławy i ściany fundamentowe oraz przyłącza wod.-kan.

   Drogi:

 • ul. Kwiatowa – uzyskano ostateczne zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Starostwo Grodziskie
 • ul. Warszawska – – trwają prace przy przebudowie ulicy – szacunkowe zaawansowanie prac 95%, – przedłużenie ze względu na warunki atmosferyczne 30.04.2015 (termin umowy był do 29,12,2014r)
 • Bukowazbieramy oferty na wykonanie zmian w organizacji ruchu przewidującego wykonanie progów zwalniających w ulicy Bukowej na odcinku Grabowa – Podleśna.

Przedszkolezostały zebrane oferty na wykonanie opracowania dotyczącego remontu odtworzeniowego wejścia głównego do budynku oraz tarasów przy wejściu głównym wraz z zaprojektowaniem podjazdu dla niepełnosprawnych i to także dotyczy UM oraz Biblioteki.

Sprawy bieżące

 1. Wykonano roboczą inwentaryzację sieci energetycznych i telefonicznych w ulicach miasta.
 2. Nawiązano kontakt z Polską Spółka Gazownictwa sp. z o.o. celem wymiany informacji i koordynacji wzajemnych inwestycjach w pasach drogowych
 3. Sporządzono uzupełnienia do wniosku o płatność do projektu „Poradnik architektoniczny dla Podkowy Leśnej”. Urząd Marszałkowski zaakceptował poniesione wydatki w całości i przekazał zlecenie do ARiMR dotyczące wypłaty poniesionych kosztów (kwota 19.568 zł).
 4. Sporządzono uzupełnienia do wniosku o płatność do projektu „Zagospodarowanie terenu w centrum Podkowy Leśnej – ul. Świerkowa 1 na cele rekreacyjne i wypoczynkowe.
 5. Sporządzono analizę warunków formalnych oraz merytorycznych dla konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok. Wstępna analiza projektów miasta możliwych do wsparcia z Funduszu.
 6. Udział w pracach zespołu do opracowania analizy instytucjonalnej urzędu miasta na podstawie metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).
 7. Analiza możliwości realizacji projektu „Przebudowa ulicy Bukowej i Alei Lipowej w Podkowie Leśnej” znajdującego się na liście rezerwowej do konkursu 3.1 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Organizacja spotkania z członkiem zarządu Województwa Mazowieckiego.
 8. Przeprowadzono działania w celu usunięcia reklam nie spełniających wymogu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla skutecznego uporządkowania przestrzeni publicznej.
 9. Działania w celu zlecenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w trzech budynkach użyteczności publicznej: U.M, biblioteki i przedszkola miejskiego.
 10. Wykonano opinię techniczną drewnianego stropu na piętrze budynku biblioteki w celu wymiany istniejących pieców kaflowych na szafy pancerne oraz zainstalowania regałów na książki.
 11. Podpisano umowy:
 12. umowa na zabiegi weterynaryjne na terenie miasta VET MED. VET VITa z Brwinowa.
 13. umowa na wyłapywanie i odławianie psów z terenu miasta – Jan Kuczera AGRO Pomarzany Brwinów
 14. umowa na czipowanie psów – VET MED. VET VITa z Brwinowa.
 15. umowa na pielęgnację i wycinkę drzew w związku z rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej.
 16. umowa na utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta w 2015r. (Sen-marc)
 17. umowa na usługi konserwatorskie sieci wod-kan.(ZWiK)
 18. Ubezpieczono miasto (za rok planujemy zorganizować przetarg po audycie potrzeb)
 19. Wykonano audyt stanu infrastruktury sieci kanalizacyjnej – bezpieczeństwo i urządzenia oraz stan techniczny przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku.
 20. Trwają prace przy wycince drzew na działkach leśnych – przewidywane zakończenie prac do końca lutego.
 21. Wysłano zapytania ofertowe na opracowanie Programu niskiej emisji.
 22. Rozpoczęto przyjmowanie od mieszkańców wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 23. Został opracowany i wysłany do uzgodnień Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Podkowy Leśnej.
 24. Zlecono wykonanie budek lęgowych dla ptaków (budki będą rozdawane mieszkańcom 28.02).
 25. Trwają prace nad opracowywaniem nowych wzorów umów oraz regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców miasta.

Sprawy różne

 • udział w pracach przygotowawczych do organizacji Kongresu Polskich Miast Ogrodów planowanego na wrzesień 2015 (w czasie obchodów EDD). Kongres jest organizowany przez podkowiańskie organizacje pozarządowe, CKiIO oraz Stowarzyszenie Ład na Mazowszu.
 • 15.01.15 r. udział w uroczystości wręczenia odznaczenia Gloria Artist prof. Michałowi Bogusławskiemu w siedzibie TVP
 • udział w zajęciach sportowych dla dzieci w Zespole Szkół w Podkowie (monitorowanie wykorzystania Sali gimnastycznej po zajęciach lekcyjnych).

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Artur Tusiński

Co dalej z Policją?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim będzie występowała z wnioskiem o likwidację Posterunku w Podkowie Leśnej. W związku z tym apeluję do Mieszkańców o wzmocnienia mojego stanowiska swoimi podpisami. Listy pod którymi można się podpisywać, wyłożone zostaną w różnych miejscach na terenie miasta (Urząd Miasta, Biblioteka, Szkoła, CKiIO, Przychodnia). Zachęcam do popierania protestu.  Będę Państwa informował na bieżąco o postępach w sprawie.

Informację o likwidacji posterunku otrzymałem na oficjalnym spotkaniu (w którym poza mną uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Przewodniczący Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Ochr. Śr. ) w urzędzie miasta od Komendanta Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim Dariusza Zalesińskiego.

Podkowa Leśna, luty 2015r.

Protest przeciw planom likwidacji Posterunku Policji w Podkowie Leśnej.        

W imieniu społeczności Podkowy Leśnej, wyrażamy zdecydowany protest przeciw planom likwidacji miejscowego Posterunku Policji.

Komisariat Policji (dzisiaj posterunek) powstał dzięki oddolnemu ruchowi podkowiańskich społeczników: księdza Leona Kantorskiego i skupionych wokół niego ludzi – Antoniego Ringa, Andrzeja Gazdy, Michała Gołąba, ówczesnego komendanta podkowiańskiej policji i oficera Komendy Głównej, mieszkańca Podkowy Leśnej Andrzeja Czaykowskiego. Rada Miejska w 1991r podjęła uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu pod budowę komisariatu działki w Podkowie Leśnej przy ul. Brwinowskiej 17a. na okres 30 lat. Społeczny Komitet Budowy Komisariatu zorganizował publiczną zbiórkę pieniędzy, bez których nie byłaby możliwa budowa komisariatu, ówczesny radny arch. Stefan Żółtowski wykonał nieodpłatnie projekt. W 1993r. został wmurowany kamień węgielny, a gotowy budynek Komisariatu Policji, również dzięki zaangażowaniu Burmistrz Jadwigi Piwońskiej oddany w 1995r., jako jeden z najnowocześniejszych obiektów w dawnym województwie warszawskim. W umowie użyczenia podpisanej przez Miasto z Komendą Stołeczną Policji – Komenda zobowiązała się zapewnić całodobowo funkcjonowanie komisariatu oraz obsługę personalną w ilości 10-12 funkcjonariuszy policji.

Pomimo zapisów umowy, w 2013r. w miejsce dotychczas funkcjonującego Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej został utworzony Posterunek Policji, drastycznie została zmniejszona obsada oraz skrócone godziny pracy (8.00 – 16.00).

Dotychczasowa współpraca naszego samorządu z policją układała się pomyślnie. Miasto wspierało działania policji w miarę swoich możliwości finansowych -w ciągu ostatnich lat dofinansowano policję kwotą 173.477zł. (w tym zakup samochodu), tym bardziej niezrozumiałe są plany Komendy Powiatowej w Grodzisku Mazowieckim.

Pomysł likwidacji posterunku, którego skutkiem może być pogorszenie stanu bezpieczeństwa w mieście nie może mieć żadnego akceptowalnego uzasadnienia. Na terenie miasta znajduje się Ośrodek dla Uchodźców w Dębaku, gdzie z powodu różnic kulturowych i odmiennych przyzwyczajeń między osobami z różnych grup etnicznych często wybuchają konflikty – dzieci i młodzież uczęszczają do naszej szkoły i przedszkola. Takie rozwiązanie nie zapewnia sprawnego i szybkiego interweniowania policji, podnosi koszty jej funkcjonowania, a co najważniejsze utrudnia możliwość kontaktowania się mieszkańców z policją i nie gwarantuje prowadzenia właściwych działań prewencyjnych. Rok 2015 to rok polskiej samorządności – powstanie Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej jest przykładem uruchomienia niemierzalnych pokładów obywatelskiej aktywności blisko 25 lat temu. W rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego jako wspólnota realizująca zadania własne obejmujące utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, mamy nadzieję być partnerem w podejmowanych działaniach przez policję.
Postulujemy o rezygnację z planów likwidacji Posterunku Policji w Podkowie Leśnej.

                                                                                                   Burmistrz Miasta

podpis art biały

materiał filmowy TVP warszawa.tvp.pl/18853110/13022015

NOWA POLITYKA PRZESTRZENNA dla PODKOWY LEŚNEJ

Ogromnie się cieszę, że udało się nawiązać współpracę z Katedrą Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Pierwszym elementem współpracy będzie ogłoszenie Konkursu urbanistycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dla Studentów 8 semestru Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem prof. dr hab. arch. Sławomira Gzella.

Przedmiotem Pracy jest sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Po zakończeniu konkursu chciałbym zorganizować debatę nad polityką przestrzenną miasta oraz wystawę Prac.

Gratyfikacją za udział w konkursie są nagrody i wyróżnienia dla studentów.