Archiwum kategorii: Wydarzenia

Czy warto planować? (MOK).

Coraz częściej uświadamiamy sobie, że wysoka jakość ukształtowania przestrzeni publicznej wpisuje się w wartość miasta, jakość życia i zamieszkiwania. O jej atrakcyjności nie tylko decyduje jej powszechna dostępność, ale też atrakcyjność wizualna i funkcjonalna oraz stopień bezpieczeństwa przebywania w niej. Sposób zorganizowania przestrzeni ma ogromny wpływ na kreowanie kontaktów między osobami w niej przebywającymi. Tworzenie więzi i relacji międzyludzkich to właściwie kluczowe zadanie dobrze zorganizowanych miejsc użyteczności publicznej.

Nie można dziś podejmować prób uporządkowania choćby małego wycinka przestrzeni miejskiej zamykając się w obrębie tylko własnej doraźnej potrzeby.  Kilka dni temu na terenie MOK, obok wcześniej ustawionego „pająka”, zostały ustawione dwa urządzenia służące aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Z informacji które zostały podane na łamach jednego z medium społecznościowych, a później na strony www miasta dowiedzieliśmy się, że konieczne są jeszcze prace wykończeniowe – czyli oddano w użytkowanie mieszkańców urządzenie jeszcze nie gotowe. Nowa „siłownia” i „pająk” cieszą. Można nawet westchnąć „nareszcie”.

Jak to ma się do planów zagospodarowania MOK, czy do planów zagospodarowania centrum? Czy w ogóle jest taki plan?

Pierwsze próby zagospodarowania centrum Podkowy pojawiły się na jesieni 2009.  W marcu 2010r. na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska arch. Piotr Sudra przedstawił główne założenia Koncepcji Zagospodarowania Centrum Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.koncepcjaS

Szczególne zainteresowanie wzbudziły wówczas rozwiązania dotyczące przeznaczenia byłego terenu MOK-u na potrzeby sportu i rekreacji. Zleceniodawcą opracowania był Urząd Miasta. Koncepcja była efektem prac rozpoczętych w 2008 roku od inwentaryzacji urbanistycznej, wykonania analiz:
– stanu zagospodarowania i zainwestowania,
– istniejących powiązań funkcjonalnoprzestrzennych,
– stanu własności działek,
– dostępności publicznej terenów zgodnie ze stanem ówczesnym istniejącym,
– dostępności publicznej terenów, w wyniku realizacji obowiązującego MPZP z perspektywy stanu możliwego do zaistnienia.
Całemu procesowi pracy towarzyszyła szeroka dyskusja o zagospodarowaniu centrum naszego miasta z udziałem mieszkańców, wywołana wcześniejszym przedstawieniem analizy stanu istniejącego. Kolejna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania centrum odbyła się 25 maja 2010 roku w podkowiańskim Pałacyku  na XL sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. Własne uwagi i pomysły zgłaszali licznie przybyli mieszkańcy oraz radni.

Jak podkreślali autorzy koncepcji „W szczególnym przypadku zabytkowego Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej ze względu na jego historycznie ukształtowany Plan znajomość ta (przyp. obszaru opracowania) jest niesłychanie ważna dla uniknięcia błędnych decyzji oraz w celu rzeczywistego rozwiązania szeregu istotnych problemów zagospodarowania miasta. …. Przeprowadzone prace analityczne to dokładna analiza obecnego zagospodarowania i zainwestowania oraz użytkowania terenu, prowadzone w czasie wielokrotnych wizji lokalnych w różnych porach roku oraz sytuacjach użytkowania. Analizy te były przez autorów prowadzone na bieżąco, wielokrotnie, ze względu na zamieszkanie w Podkowie Leśnej oraz jej znajomość również w czasie codziennego „użytkowania”. Obrazem stanu tych zagadnień jest zgromadzona dokumentacja fotograficzna, częściowo wyeksponowana w opracowaniu na ca 200 zdjęciach, a licząca około 1000 sztuk oraz wykonana w 2008r. inwentaryzacja miasta. W czasie prac nad koncepcją, pomimo wykonanej inwentaryzacji urbanistycznej w 2008 roku oraz ca 1000 zdjęć, przy rozważaniu możliwości sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów, wielokrotnie ponownie analizowano (inwentaryzowano, wręcz domierzając poszczególne drzewa czy obiekty) dla sprawdzenia czy propozycja zagospodarowania jest realna (np. MOK, teren WKD, teren przy poczcie, baza przy Jeleniej, teren skweru naprzeciw Urzędu, przejście pod torami itp.). Naturalnie inwentaryzacja tak dokładna robiona była w miejscach istotnych dla rozwiązania problemu. Materiały szczegółowych analiz znajdują się w materiałach roboczych opracowania w pracowni autorskiej”.

Przytoczyłem słowa autorów, aby w części uzmysłowić i przypomnieć duży zakres wykonanej pracy. Nie do pominięcia jest fakt, że opracowanie zostało zlecone i opłacone przez Urząd Miasta. W koncepcji zwrócono uwagę, tak samo zresztą jak wcześniej w zapisach MPZP na potrzebę powiązań funkcjonalnych MOK z Parkiem Miejskim. Zaproponowano stworzenie z terenu MOK obszaru zintegrowanego przestrzennie i funkcjonalnie z terenem Parku i Kasynem. IMG_0104 (2)

Proponowano urządzenie wjazdu i ciągu pieszego w kierunku Parku od ulicy Akacjowej. Ciąg miał dzielić obszar na dwie części funkcjonalne północną – rekreacji ruchowej w zieleni oraz południowa kubaturową. Koncepcja zakładała ( po likwidacji baraku – dzisiaj już tego problemu częściowo nie ma) możliwość umieszczenia 2 placów do gier ruchowych, w tym 2 pełnowymiarowych kortów tenisowych wraz z „realizacją wśród drzew małego pawilonu mieszczącego sanitariaty oraz przebieralnie.”

Zdaniem autorów istniejący barak wzdłuż ulicy Świerkowej powinien pozostać zachowany jedynie tymczasowo. Za najbardziej istotny element koncepcji uznano powiązanie terenów publicznych ogólnodostępnych: Park Miejski wraz z terenem przy parkowym pozyskany od właścicieli ( działki pomiędzy ulicą Iwaszkiewicza a Sportową), teren MOK, Stacji WKD, ul. Akacjowa które zdaniem autorów powinny funkcjonować jako jedna przestrzeń publiczna.

Co zostało z Koncepcji?

Po ponad czterech latach od prezentacji koncepcji, jej zleceniodawca Urząd Miasta nie pamięta ani o postulowanych rozwiązaniach, ani o wadze przestrzeni publicznej w funkcjonowaniu miasta, ani o wydanych, przecież w celu uporządkowania tej przestrzeni pieniądzach. Na dzień dzisiejszy na terenie MOK, barak został przekształcony w mieszkania socjalne (wbrew zapisom Miejscowego Planu Zagospodarowania), korty tenisowe zaprojektowano na terenie szkoły, co spotkało się z ogromnym sprzeciwem mieszkańców, więc temat upadł, teren MOK ogrodzono, gdzie brama od strony Parku (od ul. Iwaszkiewicza) jest zamknięta, furtki brak. Urządzenia do ćwiczeń zostały ustawione bez uwzględnienia planów koncepcyjnych całego terenu centrum, w oderwaniu od potrzeb funkcjonalnych samego terenu MOK.

Działania bez wyraźnego celu, planowania i braku wykorzystywania istniejących zasobów doprowadzają do zmiany przestrzeni miejskiej na całkiem przypadkową, chaotyczną i jarmarczną przestrzeń targowisk wiejskich. Czas, by nasza podkowiańska przestrzeń publiczna była zagospodarowywana zgodnie z ustalonymi, wypracowanymi zasadami w sposób partycypacyjny i spełniała standardy decydujące o harmonii i porządku przestrzennym.

Regulamin sobie, Burmistrz sobie.

s-p

Zdjęcie p. Burmistrz wykonała Sylwia Wodonos-Dąbrówka i pochodzi z portalu facebook (grupa Podkowa Leśna) z dnia 29.08.14r.

Koszty administracji w Podkowie wzrosły ponad 20% !

Koszty administrowania Podkową Leśną  

Wydatki z budżetu miasta na administrację publiczną (dział 750 w budżecie): (wg sprawozdania z wykonania budżetu – BIP) i                    (wg uchwały budżetowej – BIP)

w 2010                                                                 w 2014

3.063.466,05 zł                                       3.683.110,00 zł

w tym:

zadania zlecone (adm. rządowa):

52.350,00                                                          45.545,00

Rada Miasta:

102.914,00                                                      127.000,00                                                                                 (diety radnych bez zmian od kilkunastu lat)

 Urząd Miasta:

2.864.293,90                                            3.446.000,00 ( + 581.706,10 zł )

pozostałe (czas antenowy w radiu Bogoria, radiu Niepokalanów, druk Biuletynu, składki):

48.262,94                                                   64.565,00

 Wydatki na administrację publiczną w Urzędzie Miasta w ciągu obecnej kadencji wzrosły o 20,27%

W żadnym innym dziale wydatki nie wzrosły w tej kadencji w takim tempie.

Wydatki na administrację publiczną (cały dział 750) stanowią prawie 16% wszystkich wydatków bieżących budżetu miasta .

Dla porównania: na drogi wydajemy ok. 7%; niecałe 7% przeznaczamy na kulturę: ok. 15% na gospodarkę komunalną (w tym wodę, kanalizację, śmieci, ochronę zieleni, oczyszczanie i oświetlenie miasta, inwestycje i bieżące utrzymanie rowów, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz pensje i pochodne dla kilku pracowników gospodarczych).

Koszty utrzymania Urzędu Miasta tylko w ciągu ostatnich 4 lat rozrosły się do wymiarów zatrważających. Jak wygląda to w skali kraju w roku 2013, można przeczytać na stronie GUS.

Mediana wydatków administracyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca/rocznie wśród miast poniżej 10 tys mieszkańców to 353zł, w Podkowie Leśnej to 838, 52zł na mieszkańca i wydatki wciąż rosną! Na 288 miast (do 10tys.) zajmujemy pozycję 283. Na jednego urzędnika wydajemy ponad dwukrotnie więcej niż na inwestycje.

Ranking_-_wydatki_na_administracje__2013

Autostradzie na Bukowej mówimy NIE!

Mijają lata od mojego zaangażowania się w poprawę bezpieczeństwa na podkowiańskich drogach, w tym na ulicy Bukowej.  Moja walka ( jak i innych mieszkańców ) o poprawę komfortu bezpiecznego przemieszczania się, spowolnienie ruchu nie spotkała się ze zrozumieniem zarządzających. Kilka dni temu złożyłem kolejny wniosek do Burmistrza Miasta, choć, przyznam, że nie spodziewam się, aby nastąpiła jakaś radykalna zmiana w działaniu na rzecz poprawy  bezpieczeństwa na drogach naszego miasta.

Wniosek złożony w urzędzie podpisany przez kilkudziesięciu mieszkańców: „W związku z niespodziewaną zmianą  uchwały budżetowej miasta na 2014 rok, wprowadzającą do wykonania zadanie „ przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m ( Lipowa – 40m za Grabową) „  zwracamy uwagę na podnoszony od wielu lat przez mieszkańców naszego miasta problem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Nawiązując do petycji i wystąpień mieszkańców dotyczących uspokojenia ruchu na ulicy Bukowej, prosimy o uwzględnienie w projekcie przebudowy naszych wcześniej podnoszonych postulatów:
– wykonanie przejść dla pieszych,
– wprowadzenie elementów spowalniających ruch samochodów np.  poprzez zastosowanie skrzyżowań z wyniesioną powierzchnią  ( wykorzystanie  zamówionego i będącego w posiadania Urzędu Miasta projektu skrzyżowania z ulicą Wschodnią po dokonaniu niezbędnych poprawek projektowych),
– wyegzekwowanie zakazu poruszania się samochodów o dużym tonażu.

Prosimy aby opracowany na zlecenie Urzędu projekt przebudowy ulicy Bukowej :
spełniał oczekiwania mieszkańców pod względem poprawy ich bezpieczeństwa,
– uwzględniał specyficzne uwarunkowania geometrii ulicy,
– uwzględniał istniejące i pożądane, docelowe  rozwiązanie wysokościowe,
– zawierał docelowe rozwiązanie dotyczące gospodarki wodami opadowymi uwzględniające specyficzne potrzeby naszego miasta.

Wykonanie tylko dodatkowej nakładki asfaltowej, pogorszy jedynie jakość korzystania z ulicy Bukowej i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, pieszych, rowerzystów i pozostałych użytkowników. Nie będzie także odpowiadało pozostałym w/w potrzebom mieszkańców jak i potrzebom miasta jako spójnego organizmu.”

 

Kartki ostrzegawcze w Mieście Ogrodzie

Chodząc po mieście  co rusz napotykam kartki informujące o zagrożeniach ze strony przyrody. Nowo przyjęta reguła wygradzania przestrzeni publicznej taśmami biało – czerwonymi i wieszanie papierowych kartek, które rozpadają się po pierwszym deszczu lub smętnie wiszą, jest niczym innym jak zaśmiecaniem miasta. Pogarsza to w sposób znaczący i tak kulejąca estetykę miasta. IMG_0033Wydzielone obszary użytkowania w Parku Miejskim oraz drewniane słupki z informacją o zagrożeniu upadającymi drzewami i gałęziami ustawione przy korytarzach ekologicznych bądź działkach miejskich wzbudzają głęboki niepokój o przyszły los naszych terenów zielonych. Czy brak pielęgnacji i umiejętnego gospodarowania zielenią nie pozbawi przyszłego pokolenia drzew w Podkowie? Dlaczego w Podkowie zieleń miejska nie jest planowo i systematycznie pielęgnowana? Dlaczego miasto zarasta w sposób niekontrolowany i zagrażający naszemu bezpieczeństwu, o czym mają nam przypominać owe kartki i taśmy.

Razem z innymi mieszkańcami wyraziliśmy swoje zaniepokojenie obecnym stanem zieleni w piśmie do p. Burmistrz. Czekamy na odpowiedź.

Powstanie Warszawskie

artur harc2Z uwagą przeczytałem program obchodów 70 rocznicy Powstania Warszawskiego w Podkowie Leśnej i obejrzałem relację fotograficzną (w tym dniu byłem poza Podkową). Ta wielka, trwająca 63 dni akcja zbrojna, w którą zaangażowała się wojskowa i cywilna ludność Warszawy ma dla mnie szczególny wymiar ze względu na patrona drużyny harcerskiej –Janka Bytnara (Janka Czarnego), której byłem komendantem. Z przyjemnością zauważyłem liczny udział harcerzy w obchodach, co przypomniało mi nasz drużynowy wieloletni udział w rajdzie po kamienistej drodze w Pęcicach.

Zdjęcie pochodzi z kroniki 144 MDH z 1988r.