Archiwum kategorii: Wydarzenia

Sport w Podkowie-wczoraj, dziś, jutro.

Jako człowiek aktywny ruchowo i aktywizujący innych do prowadzenia zdrowego trybu życia, zastanawiam się dlaczego w budżecie Podkowy na sport przeznacza się tak mało środków – 0,2% wszystkich wydatków, w tym roku jest to kwota 55.000zł. Czy wynikało to do tej pory z braku pomysłu na działania sportowe, propagujące aktywność czy chęci i braku widzenia takiej potrzeby? Obecnie sam stoję przed dylematem, co miasto może zrobić w tym zakresie. Pierwsza myśl, jak przyszła mi do głowy, to poszukanie pieniędzy (oszczędności) w innych działach, za które można byłoby zorganizować w tym sezonie przy szkole lodowisko (biorąc pod uwagę temperatury-sztuczne). Lodowisko wraz z wypożyczalnią łyżew powinno być uruchomione 9 stycznia i będzie czynne do końca lutego. Ale to jest rozwiązanie doraźne, a nie systemowe.

Wracając myślami do przedwojennej tradycji w Podkowie Leśnej, nie sposób pominąć roli sportu i trybu życia, który wiązał się z wysiłkiem fizycznym. Jednym z pierwszych działań spółki „Siła i Światło” było wydzielenie z terenu przeznaczonego na Miasto-Ogród, parku miejskiego oraz podjęcie decyzji o stworzeniu w jego północno-wschodniej części pawilonu sportowego. W parku wybudowano korty tenisowe, przygotowano także tereny dla sportów zimowych – tor saneczkowy z wieżą startową i lodowisko. Dzisiejszy Pałacyk Kasyno, zaprojektowany przez Juliusza Dzierżanowskiego pełnił rolę Klubu Sportowego. W Towarzystwie Przyjaciół Miasta Ogrodu działała sekcja sportowa, która utrzymywała zimą lodowisko i tor saneczkowy, a latem kort. Ale to historia, bo dzisiaj w Podkowie nie mamy klubu sportowego, a reaktywowane pod koniec lat osiemdziesiątych Towarzystwo zaniechało podejmowania działań sportowych i kontynuowania tej tradycji.

W ostatnim czasie przybyły nam dwie sale gimnastyczne przy szkołach, więc znacznie polepszyła się infrastruktura, choć tej na świeżym powietrzu nadal bardzo brakuje. Zamontowane urządzenia do ćwiczeń w plenerze na terenie Mok są dobrym pomysłem, szczególnie, że można z nich korzystać cały rok bez względu na pogodę. Pomysł budowy kortów upadł, ale w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przewidziano na nie miejsce. Zaczęły nieśmiało powstawać stowarzyszenia o charakterze m.in. sportowym, sam jestem współzałożycielem jednego z nich -Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego. Przy szkołach działają UKS.

Biorąc pod uwagę, że siedzący tryb życia to jeden z największych problemów zdrowotnych społeczeństw rozwiniętych, to uważam, że samo podejmowanie działań w czynie społecznym przez stowarzyszenia, bez wsparcia miasta jest kroplą w morzu potrzeb. Powszechność siedzącego trybu życia, co gorsza, dotyka znacząco młodzież i dzieci. Co robić, by proces ten stopniowo ulegał zmianie? Mam wrażenie, że samo edukowanie, bez inicjowania działań, nie przyniesie efektów. Nie od dziś wiadomo, że przestrzeganie zasad zdrowego trybu życia zwiększa poziom energii, pomaga radzić sobie ze stresem, poprawia nastrój i kondycję. W jakiej skali, również finansowej miasto powinno być koniem pociągowym dla aktywności sportowej? To pytanie, na którym i ja i radni będą musieli się pochylić konstruując budżet na kolejny rok.

Do siego roku!

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi, Przyjaciele!

Z okazji Nowego Roku składam Wam moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Oby ten 2015 rok przyniósł nam wszystkim same dobre chwile, a Podkowa zmierzała w dobrym kierunku.

2 sprawozdanie z pracy Burmistrza

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIASTA Podkowa Leśna od 8 – 29 grudnia 2014 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone zarządzenia:
 1. Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro pn.: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2015 roku., oraz NR86/2014 z 15 grudnia i Nr 89/2014 z 16 grudnia zmian w składzie komisji przetargowej – konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 2. Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.,
 3. Zarządzeniem Nr 88/2014 z dnia 16.12.2014 r. zarządzono przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie sprawdzenia jak zrealizowano uwagi i wykonano wnioski i zalecenia z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2012 – 2014 w Urzędzie Miejskim oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
 4. Zarządzeniem Nr 90/Fn/2014 z 18.12.2014 r. wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej na 2014 rok. Zmian dokonano w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków bieżących.
 5. Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej dot. podpisu elektronicznego niezbędnego do podpisywania sprawozdań finansowych.

Ważne dla mieszkańców

 1. Do BIP-u urzędu wprowadzono elektroniczne rejestry umów zawartych przez urząd w 2014 roku. Trwają prace nad większą przejrzystością i ulepszeniem stron BIP-u.
 2. Podjęto działanie interwencyjne w sprawie nowej reklamy wielkoformatowej przy trasie 719 (róg ul. Gołębiej) u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Konserwatora Zabytków.
 3. Prowadzona jest inwentaryzacja nośników reklamowych w mieście zamieszczonych niezgodnie z MPZP. w celu uporządkowania chaosu informacyjnego i estetycznego.
 4. Nadleśnictwo prowadzi prace saperskie w lesie Młochowskim; na spotkaniu z firmą saperską doprecyzowano warunki współpracy i informowania miasta o postępie prac. Informacje będą sukcesywnie pojawiały się na stronie miasta.
 5. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Podkowy Leśnej, przy ulicach przyległych do lasu rozpylono środek odstraszający dziki (substancje zawierające feromony wilka i niedźwiedzia). Po opryskach nie było zgłoszeń ze strony mieszkańców o pojawianiu się dzików na terenie miasta.
 6. W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta zakupiono i rozdano dodatkowo karmę oraz nowe budki dla bezdomnych kotów;
 7. Zostały podjęte działania mające na celu usprawnienie działań urzędu – modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej o e-administracje i platformę partycypacji.
 8. Trwają prace nad analizą kosztów i oszczędności związanych z kablowaniem linii napowietrznych i koniecznością stawiania własnych lamp wraz z ustaleniem wspólnego harmonogramu remontów z PGE Dystrybucja.
 9. Rozstrzygnięto przetarg na „Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2015 roku”.
 10. Rozstrzygnięto przetarg na „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2015”.
 11. Wymieniono uszkodzone elementy skate parku.
 12. Zakończono prace konserwacyjne na rowach.
 13. Zakończono kontrolę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odprowadzania wód deszczowych z dachów.
 14. Zakończono prace projektowe dotyczące przebudowy fragmentu rowu Rs11/19 przy ul. Myśliwskiej.
 15. Wykonano kontrolne pomiary wysokościowe dna rowów Rs11 i Rs11/20 na odcinku od ul. Irysowej do ul. Parkowej, które zostaną przedłożone Starostwu w celu sprawdzenia realizacji nałożonych decyzji na konserwację rowów.
 16. Trwają prace przy pielęgnacji drzew – wiązania (szkoła, Irysowa i Akacjowa w „lasku”).
 17. Naprawiono uszkodzoną część dachu w Pałacyku Kasyno.
 18. Zlecono ekspertyzę techniczną dot. wytrzymałości stropu w Bibliotece Miejskiej.
 19. Zebrano oferty dotyczące:
 • zamontowanie lodowiska (sztucznego) na terenie boiska szkolnego,
 • wybudowania toalety miejskiej z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych,
 • systemu urządzeń i woreczków na psie odchody.
 1. Trwają prace nad wprowadzeniem stref płatnego parkowania.
 2. Wysłano zawiadomienia do mieszkańców, których posesje przylegają do chodników o konieczności zimowego utrzymania chodników w stanie dostępności.
 3. Trwa weryfikacja stałych umów pomiędzy usługodawcami, a urzędem.
 4. Z gm. Brwinów podjęto rozmowy n/t : cmentarza, odwodnienia i melioracji.

Inwestycje

 1. Budynek komunalny przy ul. Orlejpodpisano umowę na wykonanie budynku z wykonawcą wyłonionym w ramach procedury przetargowej.
 2. Warszawskatrwają prace przy przebudowie ulicy – szacunkowe zaawansowanie prac 75%, – umowny termin zakończenia prac 29.12.2014 – wnioskowane przedłużenie ze względu na warunki atmosferyczne 30.04.2015 (asfaltowe połączenie z ulicą Brwinowską około 80m², nawierzchnia z kostki betonowej około 1000m², nawierzchnia z kostki kamiennej około 90m², trawniki
 3. Wykonano projekt nasadzeń zieleni w ulicy Warszawskiej (wymóg Konserwatora Zabytków)
 4. Bukowa zabezpieczono pas drogowy (regulacja zaworów i pokryw studni, złagodzenie najazdów) po wstrzymaniu wykonywania prac asfaltowych ze względu na warunki atmosferyczne – zbyt niskie temperatury), do wykonania pozostała warstwa ścieralna.
 5. Uzyskano zatwierdzenie przez Starostwo Grodziskie projektu zmian w organizacji ruchu przewidującego wykonanie progów zwalniających w ulicy Bukowej ( Topolowa-Grabowa )
 6. Jeleniaprzyjęto poprawioną dokumentację na remont ulicy.
 7. MOKodebrano dostawę i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu
 8. W Szkole – odebrano meble i sprzęty ( komputery, książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy itp.) kupione na potrzeby uczniów.

Sprawy różne

 1. Odbyło się spotkanie komitetu monitorującego strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 2. Analiza zakresu projektu Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji oraz zapisów umowy partnerskiej.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Artur Tusiński

 

Struktura budżetu 2015r.

29 grudnia Rada Miasta Podkowa Leśna jednogłośnie (15 za) uchwaliła budżet na 2015r.  Budżet jest najważniejszym dokumentem uchwalanym do końca roku kalendarzowego. Tegoroczny zbiegający się w bardzo niekorzystny sposób kalendarz wyborczy i budżetowy ograniczył szeroką dyskusję nad stanem finansów publicznych miasta. Projekt budżetu został przygotowany jeszcze przez poprzedniego burmistrza, a podany do publicznej wiadomości po wyborach. Po analizie  budżetu, uwzględniając stan finansów Podkowy, w tym spraw sądowych wniesionych przeciwko miastu, zaproponowałem autopoprawkę, która została przyjęta również jednogłośnie. Prace nad budżetem będą trwały cały rok, tak aby zracjonalizować zarówno wydatki jak i dochody.

Roszczenia w stosunku do miasta wynikające ze spraw sądowych związanych z budową szkoły przedstawiono w tabeli:

Kwota roszczenia Data wymagalności odsetki Inne koszty Kwota na 31.12.2014 r. uwagi termin inne
253.380,00 23.02.2012 r 84.288,77 19.869,00 ————— wypłacono 30.09.2014 r – 364.477,93
205.642,00 17.07.2013 r 39.038,18 17.482,10 262.162,28 styczeń 2015
666.771,00 30.04.2012 r. 231.780,56 40.538,55
131.303,00 01.02.2012 r. 49.758,44 10.165,15
137.087,60 28.12.2011 r. 53.659,23 10.454,38 201.201,21 styczeń 2015
231.115,00 16.07.2012 r. 43.845,31 18.755,75 293.716,06 luty 2015
283.880,00 19.04.2013 r. 62.788,03 21.393,00 363.061,03 styczeń 2015
122.417,00 16.08.2012 r. 37.801,70 9.720,85
746.632,98 20.11.2012 r. 205.027,19 44.531,65
2.778.228,58 807.987,41 192.910,43 3.421.588,64 = 2.444.258 (1.655.070 +koszty ) + koszty
Kredyty 7.394.943,39 odsetki do 31.21.2014 r – 1.508.357,88
Pozostało
2.524.848,58 807.987,41 192.910,43 3.421.588,64 = 2.444.258 (1.655.070 +koszty ) + koszty  

Poza tym toczą się sprawy sądowe (54 działki drogowe) o wysokość odszkodowań za pasy drogowe. Wynikające z nich roszczenia w stosunku do miasta są bardzo wysokie.

Jak wygląda struktura dochodów i wydatków w Podkowie Leśnej? Jakie inwestycje czekają nas w przyszłym roku i jak kształtuje się budżet oświaty i kultury na 2015r. ? Zapraszam do lektury przygotowanej przeze mnie prezentacji.

kliknij prezentacja budżetu 2015 pdf

 

Rejestr umów już jawny

W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta został opublikowany rejestr umów zawieranych przez nasz urząd.

Poprosiłem poszczególne referaty o przygotowanie takiej listy za rok 2014 i lata poprzednie oraz uzupełnianie rejestru o umowy bieżące. Wdrożenie nowej procedury dotyczącej dostępu do informacji publicznej wiąże się z pewnym wysiłkiem, ale  uważam, że w każdym wypadku jest to praca warta wykonania i leżąca w interesie publicznym. Informacja dotycząca samorządowych wydatków pozwala na pełną kontrolę publicznych pieniędzy przez mieszkańców i stanowi istotny element demokratycznego państwa.

Do tej pory dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Miasta był ograniczony, o czym świadczy  przegrana sprawa sądowa przez urząd – wyrok WSA z 12 listopada 2014r. (Sygn. akt II SAB/Wa 530/14). Skarga do sądu została złożona przez mieszkańca na bezczynność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna – Małgorzatę Stępień Przygodę  w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

zdjęcie – źródło: http://static.gazetapowiatowa.pl/2013/08/52046683b42c6.jpg