Archiwum kategorii: Wydarzenia

Wnioski do budżetu – czyli ul. Bukowej cd

Złożyłem kolejny wniosek : „Proszę o wpisanie zadania inwestycyjnego do budżetu 2014 polegającego na:
– remoncie ulicy Bukowej z uwzględnieniem wprowadzenia fizycznych środków uspokojenia ruchu, ( przejść dla pieszych, wyniesionych skrzyżowań, „rond”, oznaczenia graficznego pasów dla rowerzystów, wprowadzenia nowej, przyjaznej dla niechronionych użytkowników dróg organizacji ruchu ).

Uzasadnienie:
W związku z wykonanym remontem chodnika na ulicy Bukowej 8 lipca 2011 została złożona petycja podpisana przez ponad 200 mieszkańców Podkowy Leśnej, z postulatami podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicy Bukowej.

Z informacji przekazanych przez panią Komendant Policji wynika, że są prowadzone kontrole dotyczące prędkości i tonażu, jednak kierowcy ryzykując otrzymanie mandatu nie stosują się do obowiązujących przepisów.

Same znaki drogowe nie wystarczają, aby skłonić kierowców do ich przestrzegania, w tym do ograniczenia prędkości. Na ulicy Bukowej występuje jedno z największych natężeń ruchu w naszym mieście. Ulica obecnie posiadająca taką organizację ruchu oraz długie proste odcinki, które sprzyjają rozwijaniu dużych prędkości jest bardzo niebezpieczna. Z uwagi na to, że pas drogowy ulicy Bukowej,  jak i ciągi piesze nie spełniają parametrów technicznych w zakresie dla szerokości przewidzianych dla nowo projektowanych ciągów komunikacyjnych, a jest drogą publiczną, należy podjąć środki nadzwyczajne, wyjątkowe, mające na celu zrównanie dysproporcji w poczuciu bezpieczeństwa poszczególnych uczestników ruchu – od dzieci idących do szkoły, pieszych w tym osób starszych i niepełnosprawnych, rowerzystów, motocyklistów do kierowców.

20110705033Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego obywateli jest zadaniem własnym gminy, problem ulicy Bukowej jest wieloletnią bolączką jej mieszkańców i uczestników ruchu.

Rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na ulicy Bukowej będzie miało swoje pozytywne następstwa dla całego układu komunikacyjnego miasta.”

Budowa szkoły z finałem w sądzie

O terminie zakończenia rozbudowy szkoły cicho sza. Nikt nie jest na tyle odważny, aby podać kolejny przybliżony termin zakończenia tej inwestycji. Tymczasem niecały miesiąc temu kolejny wykonawca złożył pozew do Sądu z roszczeniem o wypłacenie należnego wynagrodzenia przeciwko naszemu Miastu. Jest to już 8 sprawa jaką założyli podwykonawcy Podkowie Leśnej. Pamiętajmy, że od listopada 2012 r. ma także egzekwuje pieniądze Syndyk Masy Upadłościowej Przedsiębiorstwa Budowlanego Wid-Bas sp. z o.o., wykonawcy z którym miasto 29 stycznia 2010 r.  podpisało umowę na wykonanie inwestycji. Pierwotna umowa opiewała na kwotę 8.955.105,65 złotych z podatkiem VAT. Termin realizacji 10 listopada 2011 roku.

Roszczenia Syndyka i wykonawców opiewają na kwotę 2.778.228,58 złotych.

Kiedy doczekamy się odbioru szkoły i ile w sumie będzie kosztowała jej budowa, w dalszym ciągu nie wiadomo.

Utajnienie prac kontrolnych KR

RadneW 24 rocznicę pierwszych wolnych wyborów, mieszkańcom Podkowy Leśnej ogranicza się dostęp do informacji publicznej. Radna A. Łukasiewicz wespół zespół z radną H. Skowron i radnym Z.Bojanowiczem wpadli na pomysł utajnienia prac komisji rewizyjnej. W kontekście „dobrych praktyk”, na które często się powołujemy, bieżących konkursów, w których pretendujemy do tytułu laureata, ta decyzja przypomina fragment scenariusza filmów grupy Monty Pythona. Nie jesteśmy już „Pępkiem Europy” otóż jesteśmy „Pępkiem”, ale już tylko prezydenta Białorusi, przed nami jeszcze dobre praktyki „społeczeństw obywatelskich” republik środkowo azjatyckich, Korei Północnej i ściana. W cytowanym w depeszy zdaniu radnej Łukasiewicz „Państwo powinniście, według mojego zdania, opuścić to posiedzenie” – aż narzuca się uzupełnienie o „ bo zaraz wezwę Milicję”, jak za starych, niekoniecznie dobrych czasów. Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednym z nadrzędnych praw zagwarantowanych obywatelom w Konstytucji. Zgodnie z art. 61 ustawy zasadniczej, każdy ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, w tym również organów samorządu terytorialnego. To nam gwarantuje nie tylko Konstytucji RP ale i kilka ustaw np. „O Samorządzie Gminnym” czy ”O dostępie do Informacji Publicznej”. W końcu są wyroki sądów mówiące o pełnej jawności obrad prac rady, jej komisji i możliwości rejestrowania ich przebiegu (dźwięk i obraz). Katalog tajemnic ustawowo chronionych znajduje się w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Tą decyzją nie zrobiliście Państwo kroku w tył – skoczyliście od razu za Mińsk. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że nad pracami komisji opracowującej nowy statut miasta czuwa radna – przewodnicząca, proponująca tak drastycznym ograniczeniem prawa obywateli do informacji publicznej w dodatku niezgodne z prawem, nasuwa się pytanie dokąd zmierzamy? Czy sztandary nad naszymi głowami, na których powiewają hasła o dobrych, praktykach, wielkiej obywatelskości naszej społeczności czy wysokiej kulturze, nie są tylko pustymi frazesami? W kontekście decyzji i pomysłu radnych widać, że hasła hasłami, a buty grzęzną w błocie. Utajnienie prac komisji, samo w sobie sugeruje chęć ukrycia niewygodnych faktów i „zamiatania pod dywan”. Czy ktoś zadał sobie pytania przed podjęciem tej decyzji, komu ma ona służyć? Burmistrzowi? Radnym? Miastu? Czy tylko osobom z dużą wyobraźnią? Może radny przed decyzją o kandydowaniu powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest w stanie udźwignąć presję opinii publicznej? Zaakceptować, że mieszkańcy mają prawo do rzetelnej informacji? Wszak sprawowanie mandatu radnego to służba społeczeństwu. Dla informacji radnych, warto sobie utrwalić : „prawo do informacji o działalności władz jest ważnym elementem życia publicznego i kontroli opinii publicznej nad działalnością organów i władz. Jest ono nierozerwalnie związane z zasadą jawności życia publicznego. Obywatele korzystający z przysługującego im prawa wyborczego mogą być bowiem niejednokrotnie zainteresowani działaniami podejmowanymi przez wybrane organy, ale także i uzyskiwanymi w tym zakresie rezultatami podejmowanych działań.” Ograniczenia tego prawa mogą nastąpić jedynie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Sąd zauważył przy tym, że żadna ustawa nie przewiduje ograniczeń zasady jawności w odniesieniu do działalności samorządu gminnego. (cyt. z wyroku WSA) Wstyd Panie i Panowie.

Powinniście Państwo opuścić to posiedzenie 

Bieg Konstytucji 3 maja

Bieganie stało się bardzo popularne. Dla jednych jest to najprostsza forma aktywności fizycznej, dla innych życiowa pasja. Bieganie wdarło się do podkowiańskiego parku, lasu, a nawet na nasze dziurawe ulice. Biegają starzy, młodzi, rodzice z dziećmi w wózkach, zawodowcy i amatorzy.  Bieganie stało się nową społeczną modą w Podkowie, ale też i w całej Polsce. Zarażają się kolejne tysiące ludzi, uliczne biegi biją rekordy frekwencji i z ogromną radością obserwuję, że elity, autorytety i liderzy lokalni szeroko propagują taki zdrowy styl życia. Za mną Bieg Konstytucji 3 maja, a przede mną nasza I Podkowiańska Dycha, mam nadzieję, że to będzie wielkie podkowiańskie, rodzinne sportowe święto.

wystawa akwarelistów

Zachęcamy do uczestnictwa w wernisażu  wystawy akwarelistów polskich, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury, w Pruszkowie, 26 kwietnia o godzinie 18.00(piątek).  Będą się wystawiali nasi przyjaciele.