Archiwum kategorii: Wydarzenia

Komitet ZONE

Miło mi poinformować, że zostałem członkiem powołanego w listopadzie Komitetu Sterującego projektu Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji, który realizowany będzie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. Zadania Komitetu Sterującego będą skoncentrowane na określeniu kierunku, koordynowaniu i monitorowaniu prac projektowych oraz proponowaniu nowych działań w zakresie wdrażania rozwiązań służących poprawie jakości powietrza.

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/powolanie-komitetu-sterujacego-projektu-zone?fbclid=IwAR37R47HCWXNFd03PfOI_YgDCjukfMMuhySVXOxkx5iTQtweR7FBH247O3c

Podsumowanie konsultacji w/s skrzyżowań równorzędnych

27 października ogłosiłem  konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie zmiany organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna. Konsultacje trwały od 2 listopada do 30 listopada 2020 r. Przedmiotem konsultacji była propozycja zmiany organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna polegająca na wprowadzeniu skrzyżowań równorzędnych na drogach gminnych, spełniających warunki ustawy o drogach publicznych, z wyłączeniem dróg powiatowych, tj. ulicy Jana Pawła II i Brwinowskiej oraz drogi wojewódzkiej, czyli trasy 719.

W ramach ogłoszonych konsultacji przeprowadzono badanie ankietowe (w formie papierowej oraz elektronicznej). Osoby uczestniczące w konsultacjach wypełniły 231 ankiet, w tym 101 ankiet papierowych oraz 130 ankiet elektronicznych. W wyniku weryfikacji odrzucono 19 ankiet, w tym złożone anonimowo, wypełnione wielokrotnie oraz wypełnione przez osoby, które nie są mieszkańcami Podkowy.

Formularz ankiety składał się z dwóch pytań:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem na drogach spełniających warunki skrzyżowań równorzędnych, a później na każdej nowo wybudowanej lub wyremontowanej drodze?

2. W jaki sposób zazwyczaj Pani/Pan porusza się po mieście? (pytanie wielokrotnego wyboru).

Za wprowadzeniem skrzyżowań równorzędnych opowiedziało się 130 respondentów; przeciw temu rozwiązaniu było 80 uczestników badania. Jedna z osób nie wskazała żadnej odpowiedzi w pytaniu nr 1, co oznacza, że liczebność grupy respondentów różni się od sumy wskazań dla poszczególnych wariantów odpowiedzi. Ponad 75% uczestników badania ankietowego wskazało, że porusza się po mieście samochodem, a 65% osób wskazało, że porusza się pieszo. Niemal połowa respondentów porusza się po mieście rowerem (48,11%).

Piesi oraz rowerzyści, czyli niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, w zdecydowanej większości opowiadają się za wprowadzeniem skrzyżowań równorzędnych. W grupie osób poruszających się samochodami zwolennicy skrzyżowań, na których nie wyróżniono kierunku z pierwszeństwem przejazdu, tylko nieznacznie przeważają nad oponentami tego rozwiązania (różnica ośmiu głosów).

W Biuletynie jak i na stronie www załączone były mapki z listą proponowanych lokalizacji skrzyżowań równorzędnych na terenie miasta. Przyjmowane były także opinie przesłane na piśmie na adres Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną. Te dwie formy konsultacji dobrano, aby poszerzyć możliwy krąg osób chcących się wypowiedzieć oraz z uwagi na sytuację pandemii. Dodatkowo na wszystkich tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta zamieszczane były ogłoszenia informujące o konsultacjach i sposobach wzięcia w nich udziału. Jako uzupełnienie konsultacji odbyło się także spotkanie online, tj. chat z Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna, podczas którego osoby zainteresowane mogły zadać pytania bądź przedstawić swoje stanowisko.

 

 

Budynek przedszkola już stoi

Budowa

Budynek przedszkola składający się z 44 modułów został postawiony w ciągu 6 nocy, pomiędzy 11 a 23 listopada. Przywieziono je samochodami ciężarowymi na plac budowy w godzinach nocnych (z uwagi na krajowe przepisy dotyczące transportu wielkich gabarytów) w odstępach 3 dniowych. Na terenie przedszkola był także rozstawiony jeden z największych samojezdnych żurawi dopuszczonych do ruchu drogowego. Moduły były  w różnym stanie wykończenia, te obejmujące w całości pomieszczenia zamknięte przyjechały w daleko zaawansowanym stopniu wykończenia ( instalacje, glazury itp.). Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, elewacja oraz dokończenie zaplanowanych do wykonania elementów zagospodarowania działki. Wykonawca planuje już w lutym 2021 r zgłosić gotowość do odbioru budynku, co będzie równoznaczne z zakończeniem budowy.

Organizacja

Od września przyszłego roku do nowego przedszkola będą mogły uczęszczać wszystkie podkowiańskie dzieci w wieku przedszkolnym, a jest ich 145. Po wsłuchaniu się w opinie środowiska rodziców, zdecydowano o pozostawieniu „0” w przedszkolu. Przygotowujemy się także do otworzenia grupy dla dzieci młodszych. Na dzieci w wieku 2+ będzie czekało 15 miejsc. Całe przedszkole będzie w stanie pomieścić, wszystkich najmłodszych mieszkańców naszego miasta, których rodzice zdecydują się posłać swoje pociechy do przedszkola. Przedszkole zostało zaprojektowane z uwzględnieniem nie tylko wyśrubowanych norm zapotrzebowania na energię, bo wykańczany budynek jest budowany w standardzie pasywnym, ale przede wszystkim jako komfortowe miejsce wczesnej edukacji.

Koszty

Miasto zleciło wykonanie projektu w 2018 r. We wrześniu 2019 r projekt naszego przedszkola w Podkowie Leśnej wykonany przez firmę Bjerg Arkitektur zdobył wyróżnienie w konkursie PLGBC Green Building Awards 2019 w kategorii Najlepszy projekt ekologiczny.

Całkowity koszt budowy przedszkola wyniesie  11.898.612,51 zł. Budowa finansowana jest ze środków własnych miasta oraz z pożyczki, którą udało się pozyskać z funduszy unijnych dystrybuowanych przez Mazowiecki Regionalny Funduszu Pożyczkowy, powołany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Pożyczka została zaciągnięta na 20 lat, przy stałym oprocentowaniu liczonym jedynie od kwoty faktycznego zadłużenia w wysokości 0,22%! Całkowity koszt obsługi tej pożyczki wyniesie w przybliżeniu 231.000,00 zł.

Dla porównania w latach 2010-2012 na rozbudowę szkoły (skrzydło i nowa sala gimnastyczna) zaciągnięto kredyt komercyjny o oprocentowaniu zmiennym wynoszącym ponad 15 razy więcej. Z zaciągniętych ówcześnie 9.000.000 zł do spłaty pozostało miastu jeszcze 5 rat ( kredyt zaciągnięto na 15 lat do roku 2025 włącznie, a ówczesne dochody miasta realizowano na poziomie 16.786.753,02 zł, dzisiaj strona dochodowa budżety sięga 34 mln zł), a do dnia dzisiejszego koszt obsługi tego kredytu wyniósł 2.519.251,20 zł. Całkowity koszt obsługi kredytu na rozbudowę szkoły wyniesie trochę ponad 2.8 mln złotych oraz 1,8 mln z tytułu odszkodowań związanych ze sprawami sądowymi. Nie zmienia to faktu, że od kilku lat kolejne roczniki  młodych podkowian korzystają z rozbudowanego obiektu szkoły. Sala gimnastyczna gości nie tylko uczniów szkoły samorządowej, ale jest świadkiem wielu wydarzeń sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, kulturalnych czy samorządowych.

 

Ogród Matki i Dziecka – kolejny etap realizacji

Przystąpiliśmy do kolejnego etapu zagospodarowania placu zabaw Ogrodu Matki i Dziecka. W najbliższych dniach zostaną wykonane elementy drewniane zgodnie z projektem uzgodnionym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co znajduje potwierdzenie w wydanej Decyzji z dnia 19.12.2018 r.

Przewidziane prace obejmują wykonanie ścieżki drewnianej, ułożenie desek tarasowych zakomponowanych w obrysie wartościowego dla układu drzewa pomnikowego i posadowienie placyku drewnianego (dla rodziców) na terenie ogrodu. Projekt został przedstawiony mieszkańcom kilkukrotnie, m.in. w Biuletynie. Wszystkie prace są wykonywane pod okiem inspektora prac w terenach zieleni, zgodnie z zaleceniem Konserwatora Zabytków. Wiosną tego roku zakończyliśmy pierwszy etap, polegający na wymianie elementów do zabawy, o czym informowałem w artykule http://arturtusinski-podkowa.pl/nowe-urzadzenia-na-placu-zabaw/

Niespodzianki nie ma, podobnie jak w przypadku innych realizacji w Podkowie Leśnej, tak i w tej, do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynęła skarga lokalnego aktywisty na prowadzenie prac.

Dendropolis pisze dalej…i zmienia swój statu

17 listopada 2020 przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis zostały złożone kolejne pisma w/s stawu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewody Mazowieckiego i Starosty Grodziskiego. W pismach zawartych jest wiele wniosków, niemniej jeden wyróżnia je z dotychczasowych skarg –  WYMIERZENIE MIASTU PODKOWA LEŚNA GRZYWNY ZA PROWADZENIE ROBÓT.

Stowarzyszenie to, także  w drugiej połowie 2020 roku zmieniło swoje cele statutowe rozszerzając je o nowe zapisy, m.in:

Kontrolowanie samorządu terytorialnego (w tym jego organów) co do zgodności jego postępowania z prawem m.in. poprzez wnoszenie uwag, skarg, wniosków i zawiadomień do odpowiednich organów, inicjowanie oraz udział na prawach strony w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym dotyczących wykrytych nieprawidłowości lub w celu ich wykrycia, w szczególności w zakresie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego dotyczących: [pisownia zachowana]

 1. inwestycji budowlanych i procesu budowlanego,
 2. ochrony środowiska,
 3. ochrony przyrody,
 4. opieki zdrowotnej,
 5. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 6. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 7. telekomunikacji i lokalnego transportu zbiorowego,
 8. pomocy i opieki społecznej,
 9. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 10. edukacji publicznej,
 11. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 12. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 13. targowisk i hal targowych,
 14. zieleni gminnej i zadrzewień,
 15. cmentarzy gminnych,
 16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 17. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 18. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 19. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 20. promocji gminy,
 21. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37),
 22. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 23. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 24. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 25. monitoringu (rejestracji obrazu) w obszarze przestrzeni publicznej
 26. statutu gminy,
 27. ustalania wynagrodzenia włodarzy gmin, stanowienia o kierunkach ich działania oraz przyjmowania sprawozdań z ich działalności,
 28. powoływania i odwoływania skarbnika gminy,
 29. uchwalania budżetu gminy,
 30. rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 31. rozpatrywania raportu o stanie gminy oraz w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu,
 32. studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego         gminy oraz     miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego,
 33. programów gospodarczych oraz innych planów i programów gminnych
 34. przyjmowania programów i strategii rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 35. ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 36. spraw podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 37. spraw majątkowych gminy,
 38. spraw współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 39. spraw herbu gminy, sprawy nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), a także wznoszenia pomników,
 40. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 41. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

a także

Kontrolowanie władz samorządów terytorialnych z przestrzegania przepisów prawa dotyczących w/w m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów powszechnie obowiązujących znajdujących zastosowanie. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia prawa podejmowanie stosownych kroków prawnych w celu przeciwdziałania i zapobieżeniu negatywnym skutkom naruszenia prawa. (…)

To krótki wyciąg ze zmian zapisanych w statucie stowarzyszenia Dendropolis, powtórzenia o kontroli samorządu są wielokrotnie powielone.

      Nie znam żadnej organizacji pozarządowej, która w swoich celach statutowych wpisałaby wnoszenie skarg i funkcję kontrolną organów gminy. Tymi zapisami Dendropolis dookreśliło rolę, w jakiej widzi siebie w społeczności lokalnej, tym samym nie rozumiejąc istoty funkcjonowania trzeciego sektora, gdzie głównym działaniem powinno być dobro wspólne i solidaryzm społeczny.

Nie wychodzimy z papierów i wszczętych kolejnych postępowań na wniosek Dendropolis.