Archiwum kategorii: Wydarzenia

Dębowa do remontu. Przebudowa Kościelnej zakończona

Będzie wykonywany kolejny remont ulicy, tym razem Dębowej na całej jej długości.  Na ulicy przewidziano jezdnię o szerokości 4,5 m z poboczami chłonnymi wysypanymi kruszywem (0,75) ograniczenie do 30km/h oraz próg spowalniający. We wrześniu mieszkańcy będą mogli cieszyć się z nowej nawierzchni. Problemem tej ulicy poza standardowym błotem, było nadmierne kurzenie w porze suchej. Mieszkańcy od lat domagali się remontu. Dwa lata temu ogłosiliśmy pierwszy przetarg na przebudowę, niestety wtedy oferty znacznie przekraczały kosztorys, tym bardziej cieszę się, że w tym roku udało się zakończyć postępowanie przetargowe pozytywnie.

Zakończyliśmy przebudowę ulicy Kościelnej. Prace były wykonywane błyskawicznie ze względu na ryzyko zablokowania jej przez stowarzyszenie Dendropolis, które 3 lipca złożyło wniosek o wpisanie jej do rejestru zabytków.  Podobny wniosek złożyli na ulicę Jana Pawła II, a także na ulicę Lipową, co skutecznie zablokowało jej rewitalizację i doprowadziło do utraty dofinansowania unijnego. Szczęśliwie ulica Kościelna, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym ze względu na rejonizację szkoły i kościoła została dokończona bez przeszkód. Ulica ma nawierzchnię asfaltową, a także  wyznaczone miejsca postojowe.

 

Nowy Dyrektor CKiIO

Miło mi poinformować, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej – został wybrany Pan Mariusz Płoszaj-Mazurek.

Na w/w stanowisko aplikację złożyło 36 kandydatów z całej Polski. Komisja oceniająca powołana zarządzeniem burmistrza https://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zarz%C4%85dzenie-70_2020_Komisja-Konkursowa.pdf oraz https://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2020/06/zarzadzenie-75.2020.pdf?fbclid=IwAR2oSQlJ6DYHRtjMhpqUIg6tUeqZapHz_rj6RcOWbmolpUSekaF5fH0tIX8, do udziału w drugim etapie, po przeprowadzeniu oceny formalnej dopuściła 17 kandydatów. Wszyscy kandydaci zostali przesłuchani przez komisję, która najwyżej oceniła kandydaturę Mariusza Płoszaja-Mazurka. Po przesłuchaniu przeze mnie czwórki rekomendowanych kandydatów, podzielam stanowisko komisji. Przy czym należy podkreślić, że cała czwórka zrobiła na mnie ogromne wrażenie profesjonalizmem i wiedzą,a a także znajomością Podkowy.

Mariusz Płoszaj-Mazurek jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie dyrektorem zarządzającym Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki, w skład którego wchodzi Zespół Zamkowy, Centrum Informacji Turystycznej, Biblioteka, Filia Biblioteki i Ośrodek Kultury (od 2013). Jest także prezesem zarządu stowarzyszenia Kazimierska Konfraternia Sztuki Kolonia Artystyczna.

Wybrany kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów możliwych do otrzymania w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, wykazał się bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym z zakresu znajomości zagadnień wymaganych przez organizatora oraz przedstawił ciekawą koncepcję rozwoju CKiIO. Pracę na rzecz podkowiańskiej kultury i jej mieszkańców rozpocznie w połowie września. Panu Mariuszowi gratuluję i życzę powodzenia.

 

Wygrana w sądzie. Dendropolis nie wykazało interesu społecznego

Podkowa Leśna wygrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym (WSA)  w sprawie dopuszczenia stowarzyszenia Dendropolis przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) na prawach strony do udziału w  postępowaniu w sprawie budowy stawu, przez Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (PINB).

W styczniu informowałem Państwa o tym, że  PINB odmówił Dendropolis udziału w postępowaniu administracyjnym na zasadzie strony, na co  Dendropolis odwołało się do WINB, gdzie uzyskał uchylenie postanowienia PINB.  Więcej w artykule   „Co dalej z rewitalizacja stawu”. Od tego momentu Dendropolis również może występować na prawach strony także w postępowaniu przed PINB, co blokuje proces budowlany, o czym wielokrotnie pisałem. W związku z tym, że uzasadnienie uchylenia postanowienia przez WINB było z naszego punktu widzenia bezpodstawne, Miasto Podkowa Leśna skierowało sprawę do WSA.

Sąd 18 marca 2020 r. wydał wyrok, w którym uchylił postanowienie WINB z 18 listopada 2019 r.  „Żaden z punktów rozdziału II statut Stowarzyszenia określających jego cele, nie wiąże się więc bezpośrednio z przedmiotem sprawy, do udziału w której organizacja zamierzała przystąpić na prawach strony. Co więcej, Stowarzyszenie w żaden sposób nie uprawdopodobniło (oprócz ogólnikowego powołania się na cele statutowe), że przyczyni się aktywnie do lepszego wypełnienia przez postępowanie administracyjne jego celów. Dlatego też nie sposób było przyjąć, że za udziałem Stowarzyszenia w postępowaniu rzeczywiście przemawia interes społeczny”.

Sąd również orzekł, że „nie jest dopuszczalna taka wykładnia art.31§1 k.p.a, zgodnie z którą organ administracji publicznej byłby automatycznie zobligowany do uwzględnienia żądania organizacji społecznej z tych tylko powodów, że jest ona formalnie organizacją społeczną”. Sąd także powołał się na orzeczenie NSA –  „obowiązkiem organizacji społecznej występującej z żądaniem wszczęcia postępowania bądź dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu jest szczegółowe uzasadnienie potrzeby ochrony obiektywnie istniejącego interesu społecznego. Przyjmuje się też, że udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym (jak tez zainicjowanie jego wszczęcia) musi odpowiadać wymaganiom racjonalnie pojmowanej kontroli społecznej nad danym postępowaniem w sprawach indywidualnych i działaniem w nich organów administracyjnych. Stąd nie może służyć partykularnym interesom członków takiej organizacji, ani też wniosek o wszczęcie postępowania nie może być uzasadniony jedynie ogólnie określonym w statucie  celami działalności takiej organizacji. (…)”.

Wyrok jest jednoznaczny, bardzo korzystny dla miasta, również w perspektywie kolejnych spraw sądowych. Komentarze pozostawiam Państwu.

Wyrok nie jest prawomocny, WINB w ciągu 30 dni od otrzymania wyroku (lipiec) może złożyć skargę kasacyjną do NSA.

Wyrok jest jednoznaczny, bardzo korzystny dla miasta, również w perspektywie kolejnych spraw sądowych. Komentarze pozostawiam Państwu.

Wyrok WSA-Dendropolis

Wóz strażacki wygrała Podkowa, a dostanie OSP w Milanówku

O wozie strażackim w Podkowie Leśnej rozpisały się już chyba wszystkie media w Polsce. Należą się Państwu wyjaśnienia. Zgodnie z informacją podaną przez Pawła Szefernakera z MSWiA wóz strażacki powinien trafić do Podkowy Leśnej. W ciągu dwóch tygodni powinniśmy otrzymać promesę na zakup wozu za najwyższą frekwencję w byłym woj. warszawskim (gm. Michałowice jako laureat I tury została wyłączona). To wynik plebiscytu, jaki został ogłoszony przez MSWiA pn. „Bitwa o wozy”. Zapowiedziano, że w każdym (byłym) województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją otrzyma wóz strażacki. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że w Podkowie Leśnej nie ma Ochotniczej Straży Pożarnej, czego chyba nie przewidzieli pomysłodawcy. Zaczęły się schody, ale od czego są pomysłowi samorządowcy.

W pierwszej turze wyborów razem z Burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim wstępnie podjęliśmy decyzję, że w przypadku wygranej Podkowy podpiszemy porozumienie międzygminne, w którym nasz wóz miałby stanowić wyposażenie jednostki OSP Żółwin i służyć mieszkańcom obu gmin, wszak ta straż jest położona najbliżej Podkowy Leśnej. Sprawę rozwiązało życie, laureatem plebiscytu okazała się gmina Michałowice.

W drugiej turze regulamin się nieznacznie zmienił, nie liczyliśmy na wóz, ale życie przyniosło miłą niespodziankę i jak się okazało, także kłopot. Po pierwsze samochód kosztuje powyżej 1 miliona złotych i to „goły”, czyli by służył, powinien zostać wyposażony w dodatkowe akcesoria rzędu 200-300 tys. A to oznacza, że do końca tego roku gmina musi wyasygnować dodatkowe pół miliona złotych do rządowej darowizny. Po drugie tak naprawdę, to nie gmina jest dysponentem wygranego wozu, tylko Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – i to w porozumieniu z nim, gmina na terenie której nie ma OSP, może przekazać wóz do wybranej jednostki. Wybranej w teorii. Okazuje się także, że nie ma możliwości by jednostki straży z innego powiatu były delegowane w normalnym trybie do innego powiatu. Czyli pomysł, że OSP  w Żółwinie będzie „obsługiwało” Podkowę był chybiony i niemożliwy do realizacji. Owszem, na strażaków z Żółwina możemy zawsze liczyć w tzw. wizytach gospodarskich, jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Boże Ciało, pikniki czy pomoc w prywatnych okolicznościach (koty, szerszenie itd.), ale nie ma to nic wspólnego z pomocą jakiej oczekujemy dzwoniąc pod 112. Jako urząd miasta wielokrotnie korzystaliśmy z  pomocy OSP Milanówek, także finansowo (choć bardzo skromnie) wspieramy tę jednostkę.

Ale żeby nie być gołosłownym poprosiłem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o przygotowanie zestawienia z ostatnich pięciu lat liczby zdarzeń na terenie Podkowy Leśnej oraz udziału jednostek z OSP Żółwin i OSP Milanówek w tych zdarzeniach.

I tak w latach styczeń 2015 – lipiec 2020 na terenie naszego miasta wystąpiło 412 zdarzeń,  w których OSP Żółwin brała udział 2 razy (raz pomimo dyspozycji nie przyjechała), a OSP Milanówek 193 razy. Nie ulega żadnej wątpliwości, że w dużej mierze nasze bezpieczeństwo zawdzięczamy strażakom z powiatu grodziskiego, w tym ochotnikom z Milanówka.

Musicie też Państwo wiedzieć, że w przypadku braku wskazania jednostki w ciągu właściwie jednego dnia, samochód przepada. Do radnych skierowałem pilnego maila z prośbą, by znając okoliczności wypowiedzieli się w temacie. Również analizowaliśmy możliwość przekazania samochodu do gminy, gdzieś w Polsce, mając na względzie być może pilną potrzebę posiadania takiego wozu, ale okazało się, że niewielki wpływ mielibyśmy na wybór takiej gminy. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem, na które zdecydowałem się, przy wsparciu radnych, było wskazanie OSP Milanówek jako tej jednostki, która otrzyma wóz strażacki należny Podkowie Leśnej za nadzwyczajną aktywność mieszkańców w wyborach, z myślą, że w znacznej części będzie służył naszym obywatelom. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przystał na taką propozycję i do środy 22 lipca przedstawiciele MSWiA przekażą czek strażakom z Milanówka. Prezes OSP wyraził swoje zadowolenie z takiego obrotu sprawy, liczą na wsparcie finansowe gminy, konieczne do zakupu.

A potem już tylko pozostanie zamówienie samochodu, co okazuje się nie jest takie proste. Gratuluję mieszkańcom sukcesu, a strażakom życzę, by tych interwencji mieli jak najmniej.