14 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 27 stycznia 2016 roku – 19 lutego 2016 roku

 1. Organizacyjne dot. pracy urzędu:
 1. Ogłoszono nabór na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym.
 2. Przygotowywany jest wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie szkoleń dla pracowników urzędu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 3. Otrzymaliśmy wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy po przeprowadzonej kontroli zawierające 2 wnioski tj. 1) wskazywać w świadectwie pracy poprawny adres właściwego sądu pracy, do którego pracownik może wystąpić z żądaniem jego sprostowania; 2) zawierania w świadectwie pracy obligatoryjnych i adekwatnych do stanu faktycznego zapisów. Protokół z kontroli oraz wystąpienie pokontrolne zamieszczone są w BIP w zakładce: kontrole i audyty.

  W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 4 zarządzenia dotyczące m.in.:

  • Zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;
  • Wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna Regulaminu Pracy;
  • Powołania zespołu ds. opracowania propozycji zasad oceny realizacji zadań publicznych oraz standardów kontroli realizacji zadań publicznych;
  • W sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
    

   Spotkania pomiędzy sesjami:

 • Spotkani z panem Grzegorzem Styczyńskim, komendantem Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim;
 • Spotkanie z Mirosławem Chmielewskim, członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz panem Robertem Sosnowskim, doradcą starosty ds. drogownictwa;
 • Spotkanie z dyrektorami Szkoły i przedszkola w sprawie naboru dzieci do przedszkola i szkoły od nowego roku szkolnego. 8 i 7 latki – kampania i spotkania z rodzicami.
   

  Sprawy bieżące:

 • Zakończyłem kolejną sprawę sądową z podwykonawcą robót związanych z prowadzeniem inwestycji szkolnej podpisaniem w dniu 28.01.2016 r. ugody na kwotę 199.000 zł. ( wartość roszczenia 283.000 zł + odsetki ok. 91.620 zł + koszty sądowe 14.600 zł, co daje łącznie kwotę ok. 389.220 zł. Sąd dwukrotnie powoływał biegłych w grudniu 2014r. i połowie 2015r., którzy uznawali zasadność roszczeń podwykonawcy. W drodze mediacji doszliśmy z podwykonawcą do porozumienia, dzięki czemu zaoszczędziliśmy kwotę min. 190.220 zł., licząc do dnia ugody.
 • Kolejna podpisana ugoda w dniu 28.01.2016 r. na kwotę 81.663,53 zł , pozwoliła zaoszczędzić min. 35.300 zł odsetek i kilka tysięcy kosztów sądowych.

( Pozostały jeszcze dwie sprawy sądowe: 749.000 zł +324.000 zł + koszty sądowe – Syndyk masy upadłościowej oraz 26.000 zł +odsetki + koszty sądowe – podwykonawca)

 • Przygotowano zapytania ofertowe:

– na remont chodnika w ulicy Modrzewiowej na odcinku Wschodnia – Sosnowa;

– opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie trasy rowerowej od ul. Sosnowej, ulicą Dębową dalej przez las od ulicy Bukowej do ul. Akacjowej, dalej na zasadach ogólnych ulicami Akacjową, Wschodnią, Króliczą, Jelenia do Żubrowej, dalej Żubrową przez las do Bobrowej, dalej Bobrową do Myśliwskiej, dalej przez las do Głównej.

 • Został wykonany przegląd rowów i przepustów na terenie Miasta Podkowa Leśna.
 • Usunięto na cmentarzu zagrażające drzewo.
 • Odnowiono cztery zamykane tablice informacyjne i usunięto stare nie związane z SIM ( w wypadku dublowania się tablic )
 • Zamontowano pierwsza partię ławek w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
 • Rozpoczęto prace porządkowania poboczy na terenie miasta – ulica Bukowa – trawnik, wyrównanie terenu, porządkowani – zasobami pracowników gospodarczych miasta
 • Na ukończeniu są prace związane z pielęgnacją działek leśnych – uproszczony plan urządzania lasu – ciąg wzdłuż Akacjowej, Storczyków, Czeremchowa róg Kwiatowej, ciągi ekologiczne pomiędzy ul. Myśliwską i Główną.
 • OPS zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zebrał zapotrzebowanie na 12 rowerów dla osób z niepełnosprawnościami. Czekamy na dostawę z PCK. Osoby potrzebujące mogą się jeszcze zgłaszać.
 • Po przeprowadzeniu kampanii informacyjnej i aktywnie prowadzonych działaniach UM i OPS stale rośnie osób liczba osób objętych pomocą społeczną. Kwota wypłat wzrosła ponad 2 krotnie w stosunku do stanu z września 2015 r. (nowi beneficjenci nie byli informowani i nie zdawali sobie do tej pory sprawy, że mogą z pomocy skorzystać ). Cała akcja nie ma skutków finansowych dla miasta, dzięki nowej polityce zgłaszania zapotrzebowania i wypłat wszystkie środki pochodzą z budżetu wojewody.
 • W czasie zimowych ferii odbył się tygodniowy turnus zimowiska w Murzasichlu – 35 dzieci.
 • Wraz z OPS Urząd Miasta analizuje możliwość zorganizowania półkolonii dla podkowiańskich dzieci pozostających w wakacje w domu.
 • Z uwagi na doniesienia o epidemii grypy na Ukrainie zarządziłem akcję bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla emerytów ( akcja trwa od 16 lutego )

Inne:

 • Zgodnie z informacją przekazaną Państwu na poprzedniej sesji, na dzień

10 kwietnia 2016 r. Wojewoda Mazowiecki zrządził wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna w okręgu wyborczym nr 5. Terminy wyborcze zostały określone w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik do zarządzenia Wojewody. Do 1 lutego br. Komisarz Wyborczy zarejestrował trzy komitety wyborcze, a w dniu 15 lutego br. powołał Miejską Komisję Wyborczą z siedzibą w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna. 18 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji. Komisja przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnych od dnia dzisiejszego (22.02.2016) do 1 marca br. zgodnie z wywieszonym i udostępnionym
w BIP harmonogramem dyżurów.

 • 01.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.. Jednym z punktów zgromadzenia było zatwierdzenie Biznes Planu (budżetu) spółki WKD. W budżecie WKD ujęto kwotę 440 000 zł na budowę parkingu „PARK&RIDE w Podkowie Leśnej.
 • 02.2016 r. odbyło się posiedzenie partnerów Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej
  i komunikacyjnej”. Prezentowano m.in. Plan Marketingu Społecznego adresowanego do mieszkańców PTO.
 • 02.2016 r. w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna odbyły się konsultacje
  w sprawie wdrożenia „Mapy zagrożeń” dla powiatu grodziskiego.
 • 02.2016 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim odbyła się uroczysta roczna odprawa służbowa.
 • 02.2016 r o godz. 11.00 w Pałacyku Kasyno z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu rozdawane będą budki lęgowe dla ptaków sfinansowane przez miasto Podkowa Leśna.
 • Zapraszam Państwa na spotkanie w czwartek 25 lutego na godzinę 18.00 do sali widowiskowej CKiO (dawny MOK) na ul. Świerkowej 1. Tematem spotkania będzie Park Miejski, plany inwestycyjne dotyczące dróg i ścieżek rowerowych oraz finansowanie zewnętrzne.

 

 

Dodaj komentarz