2 sprawozdanie z pracy Burmistrza

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIASTA Podkowa Leśna od 8 – 29 grudnia 2014 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone zarządzenia:
 1. Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro pn.: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2015 roku., oraz NR86/2014 z 15 grudnia i Nr 89/2014 z 16 grudnia zmian w składzie komisji przetargowej – konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 2. Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.,
 3. Zarządzeniem Nr 88/2014 z dnia 16.12.2014 r. zarządzono przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie sprawdzenia jak zrealizowano uwagi i wykonano wnioski i zalecenia z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2012 – 2014 w Urzędzie Miejskim oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
 4. Zarządzeniem Nr 90/Fn/2014 z 18.12.2014 r. wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej na 2014 rok. Zmian dokonano w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków bieżących.
 5. Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej dot. podpisu elektronicznego niezbędnego do podpisywania sprawozdań finansowych.

Ważne dla mieszkańców

 1. Do BIP-u urzędu wprowadzono elektroniczne rejestry umów zawartych przez urząd w 2014 roku. Trwają prace nad większą przejrzystością i ulepszeniem stron BIP-u.
 2. Podjęto działanie interwencyjne w sprawie nowej reklamy wielkoformatowej przy trasie 719 (róg ul. Gołębiej) u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Konserwatora Zabytków.
 3. Prowadzona jest inwentaryzacja nośników reklamowych w mieście zamieszczonych niezgodnie z MPZP. w celu uporządkowania chaosu informacyjnego i estetycznego.
 4. Nadleśnictwo prowadzi prace saperskie w lesie Młochowskim; na spotkaniu z firmą saperską doprecyzowano warunki współpracy i informowania miasta o postępie prac. Informacje będą sukcesywnie pojawiały się na stronie miasta.
 5. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Podkowy Leśnej, przy ulicach przyległych do lasu rozpylono środek odstraszający dziki (substancje zawierające feromony wilka i niedźwiedzia). Po opryskach nie było zgłoszeń ze strony mieszkańców o pojawianiu się dzików na terenie miasta.
 6. W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta zakupiono i rozdano dodatkowo karmę oraz nowe budki dla bezdomnych kotów;
 7. Zostały podjęte działania mające na celu usprawnienie działań urzędu – modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej o e-administracje i platformę partycypacji.
 8. Trwają prace nad analizą kosztów i oszczędności związanych z kablowaniem linii napowietrznych i koniecznością stawiania własnych lamp wraz z ustaleniem wspólnego harmonogramu remontów z PGE Dystrybucja.
 9. Rozstrzygnięto przetarg na „Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2015 roku”.
 10. Rozstrzygnięto przetarg na „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2015”.
 11. Wymieniono uszkodzone elementy skate parku.
 12. Zakończono prace konserwacyjne na rowach.
 13. Zakończono kontrolę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odprowadzania wód deszczowych z dachów.
 14. Zakończono prace projektowe dotyczące przebudowy fragmentu rowu Rs11/19 przy ul. Myśliwskiej.
 15. Wykonano kontrolne pomiary wysokościowe dna rowów Rs11 i Rs11/20 na odcinku od ul. Irysowej do ul. Parkowej, które zostaną przedłożone Starostwu w celu sprawdzenia realizacji nałożonych decyzji na konserwację rowów.
 16. Trwają prace przy pielęgnacji drzew – wiązania (szkoła, Irysowa i Akacjowa w „lasku”).
 17. Naprawiono uszkodzoną część dachu w Pałacyku Kasyno.
 18. Zlecono ekspertyzę techniczną dot. wytrzymałości stropu w Bibliotece Miejskiej.
 19. Zebrano oferty dotyczące:
 • zamontowanie lodowiska (sztucznego) na terenie boiska szkolnego,
 • wybudowania toalety miejskiej z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych,
 • systemu urządzeń i woreczków na psie odchody.
 1. Trwają prace nad wprowadzeniem stref płatnego parkowania.
 2. Wysłano zawiadomienia do mieszkańców, których posesje przylegają do chodników o konieczności zimowego utrzymania chodników w stanie dostępności.
 3. Trwa weryfikacja stałych umów pomiędzy usługodawcami, a urzędem.
 4. Z gm. Brwinów podjęto rozmowy n/t : cmentarza, odwodnienia i melioracji.

Inwestycje

 1. Budynek komunalny przy ul. Orlejpodpisano umowę na wykonanie budynku z wykonawcą wyłonionym w ramach procedury przetargowej.
 2. Warszawskatrwają prace przy przebudowie ulicy – szacunkowe zaawansowanie prac 75%, – umowny termin zakończenia prac 29.12.2014 – wnioskowane przedłużenie ze względu na warunki atmosferyczne 30.04.2015 (asfaltowe połączenie z ulicą Brwinowską około 80m², nawierzchnia z kostki betonowej około 1000m², nawierzchnia z kostki kamiennej około 90m², trawniki
 3. Wykonano projekt nasadzeń zieleni w ulicy Warszawskiej (wymóg Konserwatora Zabytków)
 4. Bukowa zabezpieczono pas drogowy (regulacja zaworów i pokryw studni, złagodzenie najazdów) po wstrzymaniu wykonywania prac asfaltowych ze względu na warunki atmosferyczne – zbyt niskie temperatury), do wykonania pozostała warstwa ścieralna.
 5. Uzyskano zatwierdzenie przez Starostwo Grodziskie projektu zmian w organizacji ruchu przewidującego wykonanie progów zwalniających w ulicy Bukowej ( Topolowa-Grabowa )
 6. Jeleniaprzyjęto poprawioną dokumentację na remont ulicy.
 7. MOKodebrano dostawę i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu
 8. W Szkole – odebrano meble i sprzęty ( komputery, książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy itp.) kupione na potrzeby uczniów.

Sprawy różne

 1. Odbyło się spotkanie komitetu monitorującego strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 2. Analiza zakresu projektu Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji oraz zapisów umowy partnerskiej.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Artur Tusiński

 

Dodaj komentarz