26 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI  09 maja 2017 – 22 czerwca 2017 roku

I. Zarządzenia

W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 14 zarządzeń. Dotyczyły spraw bieżących m.in. powołania Komisji Przetargowych, zmian budżetowych Miasta a także wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości Miasta Podkowa Leśna oraz konkursu na Najlepszego Sąsiada, a także powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i Komisji Mieszkaniowej

II.  Spotkania między sesjami:

 • W dniu 9 maja 2017 r. na zaproszenie Biura Informacyjnego PE wziąłem udział w „Dniu Europy”
 • 12 maja odbyło się pierwsze spotkanie w siedzibie starostwa powiatowego w Grodzisku Mazowieckim z Zarządem Powiatu i Naczelnikami Wydziałów Architektury i Komunikacji mające na celu rozwiązanie sporu dotyczącego podejścia starostwa do dróg w Podkowie Leśnej. Określono wszystkie warunki brzegowe.
 • 18 maja odbyło się kolejne spotkanie w/s dróg tylko z Zarządem Powiatu, na którym otrzymałem zaproponowałem sposób rozwiązania kwestii spornych dotyczących dróg
 • 22 maja wziąłem udział w Konferencji „Ranking Oświaty” na której też odebrałem dyplom dla miasta Podkowa Leśna za zajęcie I miejsca w rankingu samorządów najbardziej sprzyjających edukacji. Miasto Podkowa Leśna zajęła I w Kraju w „Rankingu samorządów sprzyjających edukacji 2017″ przeprowadzonym przez fundację badawczą Evidence Institute zajmującą się oświatą. Przebadano 2462 samorządy prowadzące przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – zarówno publiczne jak i niepubliczne.
 • 25 czerwca odbyła się konferencja korporacji samorządowych w centrum prasowym PAP dotycząca ostatnich prób dokonania zmian w przez rządzących ustroju samorządu terytorialnego w naszym kraju
 • 26 maja w urzędzie miasta w Podkowie Leśnej odbyło się spotkanie ze między innymi Starostą Grodziskim, na którym otrzymałem zapewnienie, ze wszystkie decyzje dotyczące dróg w Podkowie Leśnej będą korzystne dla mieszkańców naszego miasta
 • 27 maja w Warszawie odbyła się konferencja metropolitalna z okazji Dnia Samorządu z udziałem przedstawicieli władz gmin „wianuszka około warszawskiego”
 • 30 i 31 maja odbyłem spotkania z Zarządem WKD oraz odbyło się Walne zebranie udziałowców WKD na którym między innymi obyły się wybory do rany nadzorczej spółki
 • 31 maja spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • 4 czerwca odbyło się lokalne referendum z inicjatywy mieszkańców. Frekwencja ponad 42 % – referendum ważne.
 • 7 czerwca gościliśmy jurorów ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja roku”
 • 8 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Szkoły Muzycznej im. Lutosławskiego w Warszawie ws możliwości utworzenia szkoły w Podkowie Leśnej
 • 9 czerwca w Stawisku uczestniczyłem w finale konkursu recytatorskiego dla młodzieży im. Jarosław Iwaszkiewicza
 • 12 czerwca odbyłem spotkanie z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą ws spraw bieżących miasta
 • 13 czerwca spotkanie w Powiatowym Zarządzie dróg ws chodnika wzdłuż ulicy Brwinowskiej na odcinku ul. Orla – ul. Sokola
 • 15 czerwca odbył się I Podkowiański ParkRun.

III. Sprawy bieżące:

 • W dniu 10 maja 2017 r. podpisano umowę o powierzenie grantu z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Fundacja przyznała Miastu grant w wysokości 30 499,08 zł na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje stwierdzające nabycie przez Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi : ul. Modrzewiowa, ul. Lipowa, ul. Modrzewiowa
 • Wojewoda Mazowiecki nadał klauzulę ostateczności decyzji stwierdzającej nabycie przez Miasto Podkowa Leśna prawa własności nieruchomości zajętej pod część ul. Myśliwskiej. W Starostwie twa postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.
 • W dniu 04.06.2017 przeprowadzono Referendum gminne z inicjatywy mieszkańców. Frekwencja wyniosła 42,3%.
 • Miasto sfinalizowało porozumienie z PKP w sprawie gruntów WKD pod ścieżki rowerowe.
 • Uzyskano pozwolenia na realizację przebudowy ulic Kościelnej i Modrzewiowej, Cichej oraz Storczyków, Dębowej oraz Kolejowej
 • Zakończono prace projektowe w zakresie tras rowerowych na odcinku WKD Główna – ul. Podleśna, oraz od ulicy Sosnowej do ulicy Myśliwskiej i połączenia Bobrowa- Błońska – uzyskano pozwolenia na budowę.
 • Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kocówki ul. Iwaszkiewicza (brama MOK- teren WKD)
 • Zakończono projektowanie przebudowy ul. Grabowej, Topolowej, Mickiewicza, Sasanek, Głogów , Sosnowej, Kwiatowej. Czekamy na przyjęcie zgłoszeń na przebudowę tych ulic przez Starostę grodziskiego.
 • Trwają prace projektowe na skablowanie linii oświetlenia.
 • Zakończono prace przy przebudowie ulicy Myśliwskiej oraz przy rondzie Bukowa- Lipowa- Sosnowa – Topolowa
 • Zakończono prace przy przebudowie ul. Kwiatowej
 • Trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy do budowy parkingu P&R oraz ulicy Głównej.
 • Przez cały czas trwają prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta.
 • Miasto aktywnie uczestniczy w procesie projektowym związanym z projektowanych ścieżek rowerowych i dróg w ramach wspólnych projektów realizowanych przez „Podwarszawskie Trójmiasto Ogród”
 • Wyłoniono wykonawcę toalety publicznej
 • Kolejne ulice pozyskały tablice ogłoszeń
 • Wykonano odświeżenia ławek w Parku Miejskim
 • Nastąpił II etap nasadzeń kwiatów
 • Pomalowano spowalniacze
 • Jastrzębia została wyposażona w lustro.
 • Od 5 czerwca rozpoczęto działania związane inwentaryzacją azbestu w Podkowie Leśnej. Do końca maja mieszkańcy Podkowy Leśnej złożyli 10 wniosków o odbiór i utylizację azbestu
 • Dofinansowania :
 1. Złożono wniosek RPO WM 4.3.1 – czekamy na ocenę formalną.
 2. „Przebudowa i odtwarzanie przepustów, rowów i cieków wodnych w Podkowie Leśnej – ul. Rysia, Wilcza, Jelenia”. Potencjalna kwota dotacji 197.578,30. – jesteśmy na liście rezerwowej.
 3. „Przebudowa rowu RS-11/19 na odcinku ulica Główna – ulica Myśliwska o długości całkowitej L – 340,00 m”. Potencjalna kwota dotacji 144.751,89. – jesteśmy na liście rezerwowej.
 4. „Odbudowa zbiornika retencyjnego w Podkowie Leśnej służącego magazynowaniu wody na okres suszy”. Potencjalna kwota dotacji 761.794,28. – jesteśmy na liście rezerwowej.
 5. Po analizie możliwości otrzymania dofinansowania na rewitalizację stawu w Parku do RPO WM, przygotowaliśmy wniosek i czekamy na ogłoszenie naborów konkursowych( prawdopodobny termin składania sierpień 2017).

IV.  Inne

 • W dniu 27 maja b.r. w Podkowie Leśnej miał miejsce wykład o Samorządności z udziałem prof. Stępnia oraz dyskusja z licznie zgromadzonymi mieszkańcami
 • Dnia 28 maja odbyła się V Podkowiańska Dycha,.
 • Dnia 1 czerwca b.r. odbyły się na terenie Miasta liczne wydarzenia związane z Dniem Dziecka. m.in. brałem udział w konkursie znajomości literatury dla klas 2 szkół podstawowych
 • 2 czerwca w Zespole szkół samorządowych odbyła się debata oxfordzka. Temat „Czy szkoła powinna być obowiązkowa”
 • W weekend 2-4 czerwca miało miejsce szereg wydarzeń związanych z Festiwalem Otwarte Ogrody
 • Rozpoczęły się bezpłatne zajęcia wrotkarskie dla mieszkańców Podkowy Leśnej
 • II grupa mieszkańców Podkowy Leśnej rozpoczęła bezpłatne zajęcia gimnastyki kręgosłupa. zajęcia odbywają w hali sportowej ZSS.
 • W dniach 8-9 czerwca zostało ustawione miasteczko rowerowe ruchu drogowego. Dzięki czemu uczniowie szkół mogli uzyskać po zdaniu egzaminy kartę rowerową. Z miasteczka mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.
 • 10 czerwca reprezentacja Podkowy Leśnej wzięła udział w kolejnym turnieju organizowanym przez SGZM Mazovia. W generalnej klasyfikacji rocznej Podkowa Leśna zajęła IV miejsce wśród siedmiu gmin.
 • 15 czerwca odbyły się I otwarte Mistrzostwa Podkowy Leśnej w biegu przez przeszkody. Mieszkańcy Podkowy aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu.
 • Do końca czerwca ma zostać wykonane boisko do Bulle.
 • Podkowa Leśna znalazła się wśród trzech nominowanych gmin miejskich do Godła „Teraz Polska” w XXVII edycji konkursu.

 Zaproszenia:

 • W dniach 23-24.06.2017 odbędzie się Piknik Rodzinny z Zespołem Mazowsze
 • W dniu 24.06.2017 odbędzie się Wycieczka Rowerowa na powitanie wakacji . Start o godz. 12.00 z Klubu Jeździeckiego
 • W dniu 25.06.2017 odbędzie się Bieg w ramach maratonu Miast Ogrodów
 • Zachęcam do udziału w ramach Konkursu :
  • Na Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
  • Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie mazowieckim
  • Oświetlenie elektryczne pn. „Modernizacja Roku 2016”

 

Dodaj komentarz