Konserwator w naszym urzędzie?

Dzisiaj, żeby otrzymać zgodę na podcięcie drzewa, czy wycinkę krzaka musimy przejść całą długą i kosztowną procedurę: część spraw załatwiamy w Starostwie, część w Warszawie, na wizję lokalną przyjeżdża Konserwator z Warszawy. W celu ułatwienia mieszkańcom załatwiania spraw z zakresu zieleni wystąpiłem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o możliwość powierzenia Miastu Podkowa Leśna w drodze porozumienia prowadzenia niektórych działań właściwych dla Konserwatora.

Wykaz spraw, którymi urząd mógłby się zająć:

  • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów ( w tym owocowe drzewa i krzewy) z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zgodnie z ustawą o ochronie przyrody
    z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2013 poz.627).
  • Wydawanie zezwoleń na pielęgnacje drzew i krzewów zgodnie z Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.
  • Opiniowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków koncepcji zagospodarowania działek dla lokalizacji nowych budynków w zakresie istniejącego drzewostanu zgodnie rozdziałem 8 zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz parametry wskaźniki i warunki zagospodarowania terenu § 54   Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Miasta –Ogrodu Podkowa Leśna.

Utworzenie samodzielnego stanowiska (np.) ogrodnika miejskiego z zakresem obowiązków ustawowych dla Konserwatora wymaga zgody Konserwatora i Wojewody. Osoba pełniąca taką funkcję  musiałaby posiadać odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe. Przystanie na naszą propozycję będzie się wiązało z nowymi, dodatkowymi obowiązkami dla urzędu, ale z wielką korzyścią dla mieszkańców – decyzję będą podejmowane na miejscu w Podkowie.

 

Dodaj komentarz