4 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 12 lutego 2015 r. – 27 marca 2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 14 zarządzeń m.in.:
 • dotyczących konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku (ogłoszenie konkursów, powołanie komisji konkursowych i ogłoszenie wyników konkursów). Do konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym nie złożono żadnej oferty. Natomiast w pozostałych konkursach liczba ofert
  i wnioskowanych kwot o dofinansowanie znacznie przekroczyła zaplanowaną
  w budżecie miasta pulę przeznaczoną na dofinansowanie tych zadań. Szczegółowe wyniki konkursów są dostępne na naszej stronie www i w BIP (Zarządzenie Nr 17/2015 i Nr 18/2015).
 • W ramach delegowania uprawnień, wydano kolejne upoważnienia pracownikom urzędu (m.in. dot. USC).
 1. Działania organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • Do BIP-u urzędu wprowadzono elektroniczne rejestry umów wszystkich jednostek organizacyjnych miasta za lata 2012 – 2014 oraz zawartych przez urząd
  w styczniu i lutym 2015 r.
 • W związku z wejściem od 1 marca 2015 r. zmiany ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych i prawo o aktach stanu cywilnego urząd dostosował zakres działania pracowników do wymogów.
 • 13 marca 2015 r. podpisałem z burmistrzami Brwinowa i Milanówka aneks do umowy pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, co pozwoli na uruchomienie środków. Aneks dotyczył uaktualnienia „harmonogramu realizacji działań” oraz „szczegółowego budżetu projektu”.

W celu realizacji powyższej umowy, powołano 6 zespołów roboczych składających się z pracowników trzech urzędów i jednostek organizacyjnych trzech miast. Z Podkowy Leśnej do zespołów weszło 12 osób.

 • Od 16 do 21 marca 2015 r. (sobotni dyżur) trwała akcja wydawania pakietów na badania przesiewowe w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych dla mieszkańców powyżej 40 roku życia. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Spośród 2042 osób uprawnionych do skorzystania z bezpłatnych badań przesiewowych,
  z możliwości tej skorzystało 324 osoby w tym: 186 kobiet i 138 mężczyzn, co stanowi 16% grupy 40+.Tylko w pierwszym dniu wydawania pakietów, wyczerpał się limit finansowy (zgłosiło się 190 osób), dlatego podjąłem decyzję o zwiększeniu środków finansowych na ten cel.
 • W ramach udziału w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
  w Zadaniu pn. „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST” na ukończeniu jest opracowanie raportu z samooceny metodą Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Ukończony raport zostanie wykorzystany w ocenie działania kontroli zarządczej w urzędzie oraz do wdrożenia nowych narzędzi usprawniających pracę urzędu.
 • Został przeprowadzony audyt organizacyjny urzędu przez Spółkę Ernst § Young, czego efektem będą zmiany organizacyjne i kadrowe.
 1. Zostały przeprowadzone spotkania otwarte z mieszkańcami:
 • 6 marca 2015 r. w ramach projektu „Mechanizmy współpracy JST z NGO” – odbyło się spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi nt. budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej.
 • 7 marca 2015 r. odbyło się spotkanie rozpoczynające współpracę z Katedrą Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Został podpisany List o Współpracy PL z PW z Kierownikiem Katedry prof. dr hab. arch. Sławomirem Gzellem.
 • 12 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami nt. organizacji i uspokojenia ruchu w Podkowie Leśnej.
 • 17 marca 2015 r. w Zespole Szkół Samorządowych odbyło się spotkanie z przedstawicielką Ministerstwa Edukacji Narodowej z udziałem dyrekcji szkoły, rady rodziców i rady szkoły ws. przyszłości edukacji, w tym edukacji innowacyjnej.
 • 20 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami nt. założeń przebudowy dróg w mieście, a w szczególności wyboru rodzaju nawierzchni i zagospodarowania wód opadowych.

Spotkania Burmistrza w okresie: 12.02.15 r. – 27.03.15 r.

W okresie pomiędzy sesjami odbyłem ponad 70 spotkań (15 wyjazdowych, 3 konferencje), dotyczących zarządzania i współpracy, w tym:
– spotkanie w/s negocjacji regulacji stanów prawnych dróg (5 spraw),
– spotkanie mediacyjne z wykonawcami rozbudowy szkoły i ich pełnomocnikami (dotyczy roszczeń odszkodowawczych)
– spotkanie burmistrzów, wójtów z Dyrektorem Caritas Polska dot. współpracy w zakresie rozwiązywania spraw społecznych
– spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji z udziałem Starosty w/s bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej i Posterunku Policji.
– spotkanie burmistrzów PTO w/s współpracy między gminami
– spotkanie z przedstawicielami MEN – na temat pilotażowych projektów dot. oświaty
– Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WKD
– spotkanie z dyr. Frankowskim dotyczące możliwości aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych
– spotkanie z rektorem WSTH dot. wykorzystania terenów szkoły na usługi sportowo rekreacyjne, z których mogliby korzystać mieszkańcy PL
– XXI Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich
– spotkanie dotyczące współpracy miasta PL z Politechniką Warszawską w zakresie edukacji architektonicznej w podkowiańskich szkołach
– Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Mazovia”
– spotkanie z Prezesem Zarządu WKD (głośne sygnały kolejki WKD)
– spotkanie z autorką projektu Systemu Informacji Miejskiej
– spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców, radnymi i dyrekcją szkoły ws. planu zagospodarowania terenu wokół Szkoły Samorządowej
– posiedzenie senackiej komisji ds. samorządu terytorialnego – „Bilans kadencji 2010-2014”
– sesji i komisjach rady Powiatu Grodziskiego,

Inwestycje:
– kupione zostały 2 działki zajęte pod pasy drogowe o łącznej powierzchni ponad 700 m²

 1. Budynek komunalny przy ul. Orlej – trwają prace – wymurowano ściany parteru i piętra, wykonano strop nad parterem, wylano schody klatki schodowej, trwają prace przy wykonaniu zwieńczenia piętra.
 2. Warszawska – (Brwinowska- Główna) – zakończono i odebrano prace przy przebudowie ulicy
 3. Bukowa – odcinek ul. Topolowa-Grabowa, rozpoczęto przygotowania do wznowienia prac po przerwie zimowej – ustawione zostało oznakowania (zasłonięte) czasowej organizacji ruchu, wykonane zostały dodatkowe badania laboratoryjne warstwy wiążącej celem potwierdzenia odpowiedniej jakości przed ułożeniem warstwy ścieralnej. W wyniku negocjacji, wykonawca zobowiązał się do przedłużenia gwarancji po zakończeniu przebudowy z 36 miesięcy do 50 miesięcy.
 4. Bukowa – odcinek Grabowa-Podleśna – wykonano projekt zmian w organizacji ruchu przewidujący wykonanie progów zwalniających celem wymuszenia spowolnienia ruchu – trwa procedura uzgadniania w Starostwie Grodziskim
 5. Organizacje ruchu – wyłoniono wykonawcę projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Reymonta na odcinku trwałej nawierzchni – przewidującej wprowadzenie progów zwalniających i poszerzenia „strefy zamieszkania”
 6. Przedszkole – trwają prace przy wymianie orynnowania na budynku przedszkola.
 7. Szkoła – wykonywane jest opracowanie dotyczące inwentaryzacji uszkodzeń ścian, ocena przyczyn uszkodzeń, sposoby naprawy i zabezpieczenia ścian.
 8. Oświetlenie – zostały zamontowane 2 zestawy po 10 lamp z oświetleniem Led na okres dwóch miesięcy w celach testowych

Sprawy bieżące

 1. Zakończyły się prace przy wycince drzew na działkach leśnych zgodnie z „Uproszczonym Planem Urządzenia lasu we władaniu Miasta Gminy Podkowa na okres 01.01.2014 – 31.12.2023 roku”.
 2. Zakończyły się prace przygotowawcze polegające na wycince i pielęgnacji drzew, krzewów w związku z rewitalizacją Parku Przyjaźni Polsko –Węgierskiej w Podkowie Leśnej.
 3. Zakończył się prace ogrodnicze w pasie zieleni ul. Jana Pawła II.
 4. Zakończono opracowanie możliwości utworzenia strefy płatnego parkowania. Opracowanie zostanie przedłożone komisjom merytorycznym RM po świętach.
 5. Trwa akcja znakowania psów z terenu Podkowy Leśnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lecznicy VET MED. VET VITA Małgorzata Guzowska z siedzibą w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 46.
 6. W sobotę 28 lutego 2015 roku w Pałacyku Kasyno rozdano mieszkańcom 131 nowych budek lęgowych ( typu A i typu B) dla ptaków.
 7. W dniu 17 marca 2015 r. pracownicy Urzędu Miasta Podkowa Leśna wykonali opryski środkiem Wild Stop Plus odstraszającym zwierzęta, aby ograniczyć migracje dzików na teren miasta.
 8. Zebrano oferty od przedsiębiorców na realizację zadania – demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
 9. Zakupiono części zamienne do przepompowni kanalizacyjnych w celu ich właściwej konserwacji.
 10. W ramach edukacji ekologicznej Urząd Miasta przygotował ofertę przedstawienia teatralnego dla dzieci klas I-III .
 11. Trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania dla Urzędu Marszałkowskiego na temat gospodarki odpadami w roku 2014.
 12. Przygotowana została dokumentacja do założenia odrębnych Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości zajętych pod drogi po uprawnieniu się decyzji Wojewody Mazowieckiego w wyniku postępowania wynikającego z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.) w sprawie ustalania i wypłacania odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.
 13. Przygotowana została pełna dokumentacja do przeprowadzenia aktów notarialnych w sprawie odpłatnego nabycie do gminnego zasobu Miasta Podkowy Leśnej od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi.
 14. Wykonano modernizację wentylacji w budynku Biblioteki Miejskiej.
 15. Przeglądy konserwacyjne kotłów grzewczych w budynkach komunalnych.
 16. Wymieniono drzwi w budynku Urzędu Miasta (sekretariat i kasa).

Sprawy różne

 1. Dostaliśmy dotację w wysokości 273.962 (90% wartości projektu) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt Rewitalizacja Parku przyjaźni Polsko – Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna.
 2. Dostaliśmy dotację w wysokości 749.480,28 (85% wartości projektu) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na projekt Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna.
 3. Udział przedstawiciela miasta w spotkaniach zespołu koordynatorów lokalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Opiniowanie kryteriów wyboru projektów konkursowych.
 4. Udział przedstawiciela miasta w konsultacjach i warsztatach strategicznych Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW).

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz