41 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

31 maja 2019 roku  – 27 czerwca 2019 roku

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 19 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. zmian budżetowych miasta i  spraw organizacyjnych

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Udział w spotkaniach w ramach Unii Miasteczek Polskich
 • Posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego ZIT
 • Spotkanie w ramach ZIT
 • Udział w spotkaniach w ramach Obchodów 4 czerwca „Święta Wolności i Solidarności”
 • Spotkanie z przedstawicielami władz Gminy Nadarzyn
 • Spotkanie z przedstawicielami władz Grodziska Mazowieckiego
 • Spotkanie w ramach Rady Programowej Smart City
 • Spotkanie w ramach zgromadzenia Stowarzyszenia Mazovia
 • Spotkanie Zgromadzenia Wspólników WKD
 • Spotkanie z MWKZ

Sprawy bieżące:

 • Otrzymaliśmy umorzenie pożyczki na kwotę 225.500 zł We wrześniu 2016r. miasto pozyskało z WFOŚiGW w 30% umarzalną pożyczkę w kwocie 1.200.000 zł na modernizację oświetlenia elektrycznego – wymianę 999 sztuk opraw ulicznych (wszystkich) w Podkowie Leśnej. Koszt inwestycji po przetargu okazał się niższy, niż wynikało to z kosztorysu i udało ją się zrealizować w kwocie 750.000 zł, do końca roku 2016. Pieniądze zgodnie z zapisami umowy zostaną przeznaczone na nasadzenia w mieście.
 • Wniesiono sześć ponagleń na bezczynność Wojewody Mazowieckiego oraz na przewlekłe prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia na rzecz Miasta Podkowa Leśna prawa własności działek drogowych. Kolejne ponaglenia są w przygotowaniu.
 • Przekazano wymagane prawem materiały konieczne do podjęcia przez Radę Miasta Podkowy Leśnej uchwały ustanawiającej Strefę Płatnego Parkowania.
 • Podpisano porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna zadania zarządzania drogą wojewódzką od km 29+390 do km 29+810
 • Trwają prace przygotowawcze (projekty czasowej org. ruchu, zatwierdzanie wniosków materiałowych) związane z przebudową ulicy Helenowskiej
 • Trwa procedura (rozpoznanie cenowe) wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ulic Orlej
 • Trwa wycinka suchych drzew i wiatrołomów na działce przy ul. Brwinowskiej.
 • Trwają prace odbiorowe związane z wykonaniem przebudów linii n.n. celem likwidacji kolizji.
  • Błońska (odc. Brwinowska- Jelenia )
  • Warszawska(odc. Słowicza-Brwinowska)
  • Helenowska (odc. Brwinowska – Jelenia)
  • Główna (dotyczy słupa na skrzyżowaniu ulic. Helenowskiej i Głównej)
 • Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy renowacji Pomnika w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
 • Trwają prace przy rewitalizacji stawu w Parku Miejskim

Inne

 • W dniach 1-2 czerwca zorganizowano wydarzenia związanie z obchodami Świętami Wolności i Solidarności.
 • W dniu 7 czerwca zorganizowano  miasteczko rowerowe dla uczniów podkowiańskich szkół.  Miasto współorganizowało dzień z rowerowym miasteczkiem, w którym odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów naszych szkół.

 

 

 

Dodaj komentarz