43 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 26 lipca 2019 roku  – 26 września 2019 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 13 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.  W tym wprowadzono zarządzenie ograniczające używanie plastiku na terenie urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach w ramach Unii Miasteczek Polskich
 • Udział w spotkaniach z PINB, MWKZ i PGWWP
 • Udział w debacie n/t stanu finansów publicznych na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
 • Udział w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Udział w spotkaniach w ramach ZIT
 • Udział w Radzie Programowej w ramach X Forum Smart City
 • Udział w 30-leciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Udział w spotkaniu z dyrektorem Instytutu Węgierskiego, celem omówieniem organizacji upamiętnienia wybuchu Powstania Węgierskiego
 • Spotkanie z władzami PTO
 • Spotkaniu z okazji jubileuszu stowarzyszenia Mazovia

Sprawy bieżące:

 • Zakończył się proces regulacji stanu prawnego działki ew. nr 19 w obrębie 7, położonej przy ul. Świerkowej 1A (część terenu MOK) – Miasto Podkowa Leśna stało się jej właścicielem. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 sierpnia 2019 r. odrzucił skargę kasacyjną Polskich Kolei Państwowych S.A.
 • Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna uzyskał wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia. Trwają przygotowania do wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu oraz zbierania uwag.
 • Złożono 23 ponaglenia i zażalenia na bezczynność Wojewody Mazowieckiego oraz na przewlekłe prowadzenie spraw z zakresu stwierdzania nabycia przez Miasto Podkowa Leśna prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi.  W 14 przypadkach Minister Infrastruktury i Rozwoju stwierdził, że Wojewoda Mazowiecki dopuścił się bezczynności. W przypadku 5 ponagleń i jednego zażalenia Minister uznał, że były nieuzasadnione, mimo braku podjęcia przez Wojewodę czynności przez ponad rok od momentu złożenia wniosku. Pozostałe sprawy są rozpatrywane.
 • W dniach od 16 do 22 września br. trwało głosowanie na 4 projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego. Oddano ponad 500 głosów. Ostateczne wyniki głosowania, uwzględniające weryfikację głosów, zostaną ogłoszone na stronie miasta.
 • W budynku będącym w zasobach Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Jaworowej 13 lok 3  został przeprowadzony gruntowny remont.  W trakcie  prowadzonego remontu lokalu wydzielono  aneks  kuchenny  z wyposażeniem  i  pomieszczenie  łazienki wyposażone w urządzenia  niezbędne do użytkowania.
 • Na dachu budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  przy ul. Jana Pawła II 20 zostały przeprowadzone prace polegające na wykonaniu uszczelnienia połaci dachowej w celu zabezpieczenia  przed pojawiającymi się przeciekami do wewnątrz sali.
 • Został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna”. Wybrano firmę HETMAN, która zaoferowała wykonanie usługi za łączną kwotę 1 783 755,33 zł brutto.
 • Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej. W wyniku postępowania oferty złożyły 4 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm, które zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 204 161,48 zł brutto. Jeden z oferentów złożył odwołanie
 • Na zlecenie miasta został wykonany „ Program prac, dla przedstawienia charakterystyki warunków wodnych obszaru Miasta Podkowa Leśna i jego otoczenia, pozwalających sformułować wskazania dla optymalizacji zasad gospodarki wodą ujmowaną w celu zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia    i wodami znajdującymi się w obiegu hydrologicznym, służącymi zasileniu w wodę ekosystemów naturalnych i sztucznych, biotycznych i abiotycznych.
 • Trwają prace związane z przebudową ulicy Helenowskiej.
 • Trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ulicy Orlej (Wykonawca; Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany –Warszawa)
 • Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy i zlecono wykonanie projektu peronów przystankowych oraz zmian w  stałej organizacji ruchu związanych z planowanym uruchomieniem przystanków autobusowych w ulicy Brwinowskiej.
 • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał Decyzję dotyczącą przebudowy zbiornika w Parku Miejskim. Od Decyzji odwołało się stowarzyszenie „Dendropolis”. Decyzja jest nieprawomocna.
 • 13 września odbyła się kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego związana z budową stawu w Parku Miejskim.
 • Prowadzone są czynności kontrolne dot. liczby osób zamieszkałych dane nieruchomości w latach 2014-2019 . Zostały wszczęte postępowania w sprawie naliczeń zaległych opłat za odpady komunalne.
 • Wznowiony został program promocji zdrowia: „Szczepienia przeciw grypie 60+”. Będzie trwał do 30 grudnia 2019.
 • W dniu 14 sierpnia br. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków oraz wykonanie Programu opieki nad zabytkami Miasta Podkowa Leśna na lata 2020-2023. Trwa wyłonienie zleceniobiorcy.
 • W związku z wypowiedzeniem umowy przez wykonawcę świadczącego na rzecz miasta usługę wycinki i pielęgnacji drzewostanu, ogłoszono nowe zapytanie ofertowe. Oferty złożyło trzech wykonawców. Podpisano umowę z konsorcjum firm: Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski i Prodendron Paweł Krawczykiewicz.

Inne

 • Zakończono prace przy konserwacji pomnika w Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej. Prace zostały wykonane ze środków zewnętrznych (Ambasadą Węgier) dzięki zaangażowaniu ambasadora Pana Akosa Engelmayera i współpracy z Instytutem Węgierskim
 • Prowadzony jest program dopłat do rehabilitacji. Zachęcam osoby posiadające Kartę Mieszkańca do skorzystania z tego Programu.
 • Przystąpiliśmy do programu: „Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka”. Trwają ustalenia w tej sprawie.
 • Podkowa Leśna została finalistą 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” za przeprowadzenie termomodernizacji budynku UM.
 • Na cmentarzu uczciliśmy 75 Rocznicę Powstania Warszawskiego.
 • We współpracy z FOR i ILW zorganizowano spotkanie (15.09.2019) autorskie promujące książkę „Lech. Leszek. Wygrać wolność” z udziałem Prezydenta Lecha Wałęsy i prof. Leszka Balcerowicza.
 • 8 września wraz z udziałem władz miasta odbyła się uroczysta msza o pokój na Ukrainie, było to przypomnienie wydarzenia, które miało miejsce 35 lat temu.
 • Został zorganizowany Turniej  Poland Teqball Camp.
 • Trwają przygotowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na 13 października br. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dwóch lokalach wyborczych (CKiIO przy ul. Świerkowej 1 i Szkoła Podstawowa przy ul. Jana Pawła II 20). Podział granic obwodów głosowania nie uległ zmianie. Powołano 9-osobowe komisje obwodowe. Informacje nt. wyborów (zamieszczane są w BIP Miasta w zakładce „Wybory parlamentarne 2019”.
 • Dnia 14 września b.r. została otwarta wyremontowana harcówka przy Szkole Samorządowej im. Bohaterów Warszawy, 14 września 2019r
 • W dniach od 17 do 22 września 2019 r. w mieście odbywały się wydarzenia organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
 • Odbyło się spotkanie z mieszkańcami w/s przebudowy ul. Orlej.

Zaproszenia

 • 09 – III Podkowiańska Szabla, rozpoczęcie turnieju 11.00, SP ul. Jana Pawła II 20 – Hala Sportowa. Turniej w randze ogólnopolskich zawodów dzieci, wpisany w kalendarzu Polskiego Związku Szermierczego. Współpraca z Grodziskim Klubem Szermierczym.
 • 28-29.09 – Finał Jeździeckiej Ligi Mazowsza, Finał Pucharu Podkowy w skokach.

Dodaj komentarz