47 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 17 grudnia 2019 roku – 30 stycznia 2020 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 12 zarządzeń, które dotyczyły przetargów, spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych. Między innymi: w celu usprawnienia pracy Urzędu zmieniono regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Podkowa Leśna, który będzie obowiązywał od dnia 1 lutego 2020 r. W strukturze organizacyjnej dodano nowy Referat Planowania i Rozwoju Miasta.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Metropolii Warszawskiej i udział w zespołach ds. Gospodarki Odpadami oraz ustawy „metropolitalnej”
 • Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH w ramach udziału Podkowy Leśnej. Polski Komitet TICCIH to wiodąca organizacja o zasięgu międzynarodowym, której działalność skupia się na zadaniach rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego. Prowadzi współpracę z administracją rządową, szczególnie służbami konserwatorskim, samorządem regionalnym i lokalnym, sektorem biznesu a także organizacjami pozarządowymi w charakterze organizacji doradczej.
 • Spotkanie w Instytucie Dziedzictwa Narodowego ws współpracy przy rewitalizacji Parku
 • Udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO Mazowsza

Sprawy bieżące:

 • Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje stwierdzające nabycie przez Miasto Podkowa Leśna czterech działek zajętych pod ul. Sienkiewicza, Mickiewicza, Zamkową i Słowackiego o łącznej powierzchni 1.064 m2. Czekamy na ich uprawomocnienie.
 • Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie wydały decyzje odmawiające uchylenia decyzji na przebudowę zbiornika wodnego (stawu w Parku Miejskim). Wody Polskie w całości zgodziły się proponowanymi rozwiązaniami w projekcie zamiennym stawu w Parku Miejskim uznając je za zgodnie z prawem, potrzebami środowiskowymi i dotychczasową dokumentacją gromadzoną od 2005 roku. Organ analizując materiały wniesione przez protestujących stwierdził brak podstaw do uchylenia Decyzji wydanej w maju 2019 roku (oraz wcześniejszej z 2018 roku), a przesłanki wynikające ze złożonych pism przez protestujących nie potwierdziły się.
 • Sfinalizowano zlecenie na odbiór azbestu od Mieszkańców Miasta Podkowa Leśna firmie Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z Katowic
 • Rozpoczęto aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych. Mieszkańcy posiadający szamba będą mieli obowiązek zgłoszenia oświadczenia (dostarczonego wcześniej przez urząd). W przypadku braku złożenia oświadczenia, pracownicy Urzędu Miasta będą przeprowadzali kontrole częstotliwości opróżniania szamb, kontrole zawarcia umów na wywóz nieczystości płynnych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.
 • Na ciągu pieszo-rowerowym przy trasie 719 w Podkowie został położony asfalt, trwają prace związane uzgodnieniami organizacji ruchu.
 • Wykonawca rozpoczął budowę ostatniego odcinka ulicy Helenowskiej od Brwinowskiej do Głównej.
 • Wykonano remont ulicy Irysowej – zostały położone płyty betonowe z chłonnym poboczem wykonanym z tłucznia.
 • Przy ulicy Akacjowej zostało wykonane pobocze chłonne z tłucznia kamiennego z rynienką odpływową.
 • Zostały zakończone prace przy drzwiach wejściowych i podjeździe do piwnic budynku przychodni przy ul. Błońskiej.
 • Zostały zakończone prace przy kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II nr 29.
 • Trwa weryfikacja ofert postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy Alei Lipowej w Podkowie Leśnej polegającego na wykonaniu ścieżki rowerowej, chodnika i zjazdów.
 • W dniu 20.01.2020 nastąpiło otwarcie ofert w ramach przetargu na „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna do dnia 31.12.2020 r.”– złożone zostały 4 oferty od nw. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.
 • Trwa odbiór kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Iwaszkiewicza.
 • Uzyskano pozwolenia na realizację peronów przystankowych oraz zmian w stałej organizacji ruchu związanych z planowanym uruchomieniem przystanków autobusowych w ulicy Brwinowskiej.
 • Zakończono prace przy wycince drzew w pasach drogowych ul. Szpaków, Sarniej, Kukułek, Wróbla (odc. Sokola – Jaskółcza).
 • Trwają prace przygotowawcze dotyczące przygotowania infrastruktury oświetleniowej wraz monitoringiem pod budowę toru rowerowego przy ul. Brwinowskiej 30.
 • Trwają kontrole odbierania odpadów. Informacyjnie: w 2019 r. do PSZOK oddano w sumie 15,4 tony odpadów. Były to głównie odpady z drobnych remontów oraz odpady wielkogabarytowe.
 • Podpisano umowę w zakresie odbierania leków z aptek na terenie Miasta Podkowa Leśna (Apteka Podkowiańska ul. Brwinowska 9, Apteka Główna ul. Słowicza 1, Apteka Latoszek ul. Gołębia 26 4B). oraz odbierania świetlówek od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna
 • Wyznaczano termin dla zbiórki elektroodpadów od Mieszkańców na dzień 17.02.2020r. Na bieżąco zbierane są adresy drogą mailową oraz telefoniczną.

Inne

 • W związku z informacjami na temat włamań na terenie Podkowy wystosowałem pismo do Policji, a także odbyłem rozmowy z Komendantem Powiatowym Policji W Grodzisku Mazowieckim, a także kierownikiem Posterunku Policji w Podkowie na temat bezpieczeństwa na terenie miasta. Ze statystyk wynika, że na terenie Podkowy Leśnej w roku 2019 było 5 włamań, dokładnie tyle, ile w 2018 r.  Wszystkich przestępstw zanotowano 76, o 4 mniej niż w roku 2018. 
 • W ramach projektu PODKOWA LEŚNA = Human Smart Town odbyło się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego omówiono sprawy związane z jakością powietrza , wpływie smogu na zdrowie i paleniu w kominkach.
 • Rozpoczęto przygotowania do wydarzeń rocznicowych w Podkowie Leśnej – 95-lecie miasta, 30-lecia pierwszych wyborów samorządowych (27.05.1990), 100-lecia Bitwy Warszawskiej oraz 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
 • Zorganizowano różne wydarzenia sportowe: m.in.: świąteczne zawody łucznicze, mecze II Ligi Halowej Piłki Nożnej, Turniej Piłki Ręcznej „Puchar Króla”, w ramach Mazovia Cup mecz w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców.

Zaproszenia

 • Wznowiono umowy na stałe zajęcia w zakresie profilaktyki zdrowia (zdrowy kręgosłup), które odbywają się w poniedziałki i piątki o godzinie 19.00 w szkole samorządowej i szkole KIK.

 

Dodaj komentarz