56 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI od 19 lutego 2021 roku do 25 marca 2021roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostały wydane 3 zarządzenia , które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie w ramach prowadzonej kontroli przez MWKZ
 • Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie w ramach ZIT
 • Posiedzenie Komisji Strategii rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • Posiedzenie plenarne Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

Sprawy bieżące:

 • Trwają prace na ul. Błońskiej na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Jeleniej. Została położona pierwsza warstwa asfaltu.
 • Dokonano zakupu znaków drogowych, celem wymiany zniszczonych i zużytych na terenie miasta.
 • Zakończono prace w przedszkolu przy centrali wentylacyjnej, montażu sufitów podwieszanych i zbliżają się do końca prace przy elewacji budynku. Zostały rozpoczęte prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku.
 • Zostały rozpoczęte prace przy następnej części Kolumbarium: na 27 krypt na urny.
 • Zostały rozpoczęte prace przy remoncie fragmentu odwodnienia ulicy Błońskiej w rejonie budynku biblioteki. Po zakończeniu prac remontowych zostanie przeprowadzone naprawa nawierzchni parkingu przy bibliotece.
 • Została podpisana umowa na wykonanie wymiany i modernizacji skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym w ilości 10 szt., jest to następny etap prac przy modernizacji oświetlenia ulicznego.
 • W dniu 16 marca 2021r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził oględziny willi Hel przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wpisu nieruchomości do rejestru zabytków.
 • Zakończono rozstrzyganie uwag do Studium, które zainteresowani złożyli w trakcie ponownego wyłożenia projektu dokumentu do publicznego wglądu. Projekt Studium został przekazany do zaopiniowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ostatni organ uprawniony do jego uzgadniania.
 • Uporządkowano zadrzewiony teren przy Pumptracku z połamanych drzew, a także wycięto i uprzątnięto obumarłe drzewa z terenu leśnego przy ścieżce rowerowej ul. Rysia/Żubrowa
 • Zainstalowano tablicę ostrzegawczą na stropie pod torami WKD
 • Otrzymaliśmy pozytywną opinię MWKZ w kwestii możliwości ustawienia przenośnych – modułowych pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych i warsztatowych na działce przy ul. Brwinowskiej 30 (pumptrack).
 • Otrzymaliśmy protokół MWKZ z przeprowadzonej kontroli stawu (która miała miejsce 27 stycznia br.). Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a jedynie, że budowa została wstrzymana i są widoczne akty wandalizmu. MWKZ zalecił zabezpieczenie terenu budowy – prace zostały wykonane.

Inne:

 • 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Główną i obowiązkową metodą spisu będzie samospis internetowy (aplikacja będzie dostępna na stronie gov.pl). Z osobami, które nie spiszą się przez Internet, skontaktuje się rachmistrz spisowy, który przeprowadzi wywiad telefonicznie lub w czasie wizyty domowej. Udział w spisie jest obowiązkowy. Informacje zamieszczone są na stronie internetowej miasta i w BIP-e.
 • Zostały uruchomione zajęcia Sekcji Łuczniczej. Niestety odbyły się tylko 2 zajęcia i ponownie zostały wstrzymane z powodu Covid-19

Zaproszenia   

 • Dnia 9 kwietnia w związku z obchodami Dnia Miasta Podkowa Leśna – planowane jest złożenie kwiatów pod figurą Matki Boskiej na skwerze ks. Kolasińskiego.
 • Rozpoczęto przygotowania do obchodów Dnia Ziemi – planowane jest m.in. sprzątanie lasu/miasta – termin podamy wkrótce, nasadzenia na terenie miasta, przekazanie szkole/przedszkolu materiałów do wykonania ogródków warzywnych, dystrybucja nasion roślin miododajnych do założenia łąki kwietnej – torebki będą dołączone do Biuletynu.
 • Rozpoczęto zapisy na zajęcia gimnastyczne (kręgosłupa) dla osób powyżej 50 roku życia.

 

Dodaj komentarz