58 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 21 maja  do 29 czerwca 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10, zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych, przetargowych i organizacyjnych w urzędzie

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu w ramach panelu ekspertów NIK
 • Spotkanie z burmistrzem i wiceburmistrzem Gminy Brwinów w sprawie sieci wodociągowej
 • Udział w sesji plenarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
 • Spotkania z przedstawicielami firm zajmującymi się instalacją systemów pomiaru czasu na obiektach sportowych – wykonanie zadania z wniosku na dofinansowanie inwestycji II etap Pumptrack.
 • Udział spotkaniu klimatycznym Związku Miast Polskich
 • Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie w ramach ZIT
 • Spotkanie z dyrektorami jednostek
 • Udział w debacie dotyczącej stanu finansów JST w dobie pandemii

Sprawy bieżące:

 • W trybie przetargu nieograniczonego ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „E-usługi dla Podkowian” Termin składania ofert upływa w dniu  22 lipca b.r.
 • 18 czerwca wszczęte zostało zapytanie ofertowe na „Dostawę wyposażenia przedszkola w Podkowie Leśnej”. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 02.07.2021r.
 • Dnia 21 czerwca 2021r w trybie podstawowym bez negocjacji, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na roboty budowalne – „Przebudowa ul. Miejskiej w Podkowie Leśnej”. Wartość oferty brutto to: 178 350,00 zł. Zostało złożone odwołanie firmy konkurującej.
 • Dnia 21 czerwca b.r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie przetargu nieograniczonego) na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na dwa zadania:
  • Zadanie 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna”
  • Zadanie 2 „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 lipca 2021r.

 • W trakcie przygotowania jest postępowanie na „Przebudowę Sarniej w Podkowie Leśnej na odcinku Myśliwska – Królicza.” –  planowany termin ogłoszenia to 2 lipca 2021r.
 • Planowane jest do dnia 29 lipca 2021r. ogłoszenie postępowania na „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna”.
 • Zostało wszczęte zapytanie ofertowe dotyczące naprawy okapu dachu wraz z orynnowaniem w budynku przy ul. Błońskiej 46/48 oraz naprawy dachu w budynku przy ul. Orlej 4 oraz zlecono w kotłowniach tych budynkach usługę hydrauliczną
 • Trwa procedowanie sprawy z PINB dotyczące rozbiórki konstrukcji budowlanych na terenie nieruchomości przy ul. Jaworowej 13
 • Zlecono usługi czyszczenia rynien w gminnym zasobie mieszkaniowym
 • Wymieniono wyłączniki pływakowe w 2 przepompowniach ścieków, kupiono 3 nowe pompy do przepompowni ścieków, zamontowano sprężarkę na SUW Warszawska
 • W ramach testów nowej technologii w związku z brakiem odczytów zamontowano w jednej ze studni tzw. moduł wyniesiony oraz zamontowano dodatkowe urządzenia przy koncentratorach, efekt działań jest zadowalający i większość lokalizacji przekazuje dane prawidłowo.
 • Trwają działania mające na celu ścisłą kontrolę przepływu wody przez Podkowę do Żółwina i Owczarni. Od 1 maja do 28 czerwca przez sieć Podkowy Leśnej, Brwinów wprowadził 14.874 m³ wody, Podkowa dostarczyła 22.347 m³.
 • Wykonano modernizację systemu alarmowego ujęcia wody na ul. Kwiatowej,
 • Dokonano przeglądu ul. Lotniczej i Brwinowskiej w zakresie sprawności urządzeń wodnokanalizacyjnych przed planowanym remontem tych ulic,
 • Na bieżąco czyszczone są przepompownie ścieków przy wykorzystaniu pojazdów WUKO,
 • Cyklicznie odbywają się spotkania z przedstawicielami Orange w ramach SMAT WATER, na bieżąco zgłaszane są uwagi i zastrzeżenia
 • Trwa nabór wniosków od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna dotyczących bezpłatnego odbioru azbestu z nieruchomości.
 • Trwa nabór wniosków od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog”.
 • Trwa procedowanie sprawy związanej z zanieczyszczeniem działki przy ul. Brwinowskiej 19. Część odpadów została już usunięta z tej działki.
 • Trwają prace związane z przebudową ulicy Lotniczej. Wykonano korytowanie i podbudowy chodników oraz zatok parkingowych, krawężniki i obrzeża, a także nawierzchnię zatoki parkingowej z kostki betonowej
 • Została wyłoniona firma dostarczająca i montująca wyposażenie placu zabaw na terenie przedszkola. Przed montażem został wyrównany teren i wyznaczone miejsca montażu poszczególnych zabawek.
 • Zakończone są prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Jaworowej 13. Opracowana i zatwierdzona dokumentacja pozwoli na montaż instalacji gazowej w pozostałych czterech lokalach mieszkalnych. Montaż pieców gazowych pozwoli na wyeliminowanie starych pieców węglowych które powodują zanieczyszczenie powietrza. Trwają prace przy termomodernizacji budynku w ramach których będzie docieplenie stropu docieplenie i izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, naprawa tynków, malowanie elewacji.
 • Trwa usunięcie kolizji energetycznych w ul. Sarniej, Kukułek i Szpaków.
 • Została zakończona modernizacja 10 skrzynek SON sterujących oświetleniem ulicznym.
 • W czerwcu zostało przeprowadzone równanie ulic
 • W czerwcu posadzono żywopłot na Pumptracku
 • W ostatnim czasie usunięto obumarłe drzewa z działki miejskiej przy ul. Akacjowej
 • Zakupiono i zainstalowano worki nawadniające drzewa
 • Teren przy torach rowerowych, przeznaczony pod dzierżawę został uzbrojony w niezbędne do prowadzenia działalności przyłącza – elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne.
 • Zostały wykonane nowe malowania informacyjne na zespole torów rowerowych Pumptrack, także naprawiono zniszczoną w wyniku wandalizmu, przeszkodę na skilltracku – huśtawkę

Inne:

 • Podkowa Leśna zajmuje I miejsce w zestawieniu miast o najwyższym współczynniku osób zaszczepionych
    29.06.2021    
Przedział wiekowy  liczba uprawnionych Liczba zaszczepionych % zaszczepionych do uprawnionych  
0-11 431 0 0  
12-19 345 155 44,93%  
20-39 837 496 59,26%  
40-59 1001 765 76,42%  
60-69 518 444 85,71%  
70+ 620 547 88,23%  
suma uprawnionych 3321 2407 72,48%  
Mieszkańcy ogółem 3801      
  zaszczepieni w pełni 1854 osoby      
         

Zaszczepionych pełną dawką 48,8 %

 • Miasto Podkowa Leśna zajęło I miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2020
 • Zostaliśmy laureatem w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans″ Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz Fundacji Naukowej Evidence Institute „Miejsca Edukacyjnych Szans” przeprowadzonym przez fundację badawczą Evidence Institute zajmującą się oświatą.
 • Rozdano drzewka do posadzenia wszystkim dzieciom z klas III
 • Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Zbieranie ofert zakończono 16 czerwca. W tym terminie wpłynęło 14 ofert,
 • Wznowiono zajęcia gimnastyki na kręgosłup w ramach programu Aktywny Senior.
 • Od dnia 30 czerwca zostaną uruchomione zajęcia Aqua Aerobiku dla mieszkańców w ramach programu Aktywny Senior.
 • W dniach 3, 13 i 27 czerwca odbyły się wycieczki rowerowe w ramach Rowerowej niedzieli.
 • 22 czerwca – odbyło się spotkanie plenerowe w Lesie Młochowskim z władzami Nadleśnictwa oraz specjalistami od projektowania zrównoważonych systemów naturalnych ścieżek rowerowych i singletracków. W ramach spotkania nastąpiło przygotowanie do opracowania wymagań do stworzenia koncepcji ścieżek – tras rowerowych na obszarze Lasu Młochowskiego

 

Dodaj komentarz