59 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 30 czerwca do 29 lipca 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń , które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach w ramach Zarządu WKD – zwiększenie środków na przebudowę drugiego toru do Grodziska oraz podjęto temat terminu realizacji przesunięcia peronów w Podkowie Głównej oraz montażu dodatkowego sygnalizatora ostrzegawczego, podjęto także uchwały o zwiększeniu majątku WKD o blisko 106 mln. zł. Tym samym uregulowano stan prawny terenu pasa WKD od granic Warszawy do Grodziska Mazowieckiego
 • Udział w spotkaniu Smart City Forum
 • Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie w ramach ZIT
 • Spotkanie z dyrektorami jednostek

Sprawy bieżące:

 • Zakończyła się budowa przedszkola w standardzie pasywnym. Jesteśmy po wszystkich odbiorach technicznych i instytucjonalnych, budynek został przyjęty przez nadzór budowlany do użytkowania. Dnia 06.07.2021 r. została zawarta umowa na „Dostawę wyposażenia przedszkola w Podkowie Leśnej” z firmą Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 34 616,01 zł.
 • Decyzją MWKZ z 1 lipca br. budynek komunalny, wielolokalowy Willa Hel wraz z terenem posesji został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Miasto Podkowa Leśna nie będzie się odwoływało od decyzji
 • W ramach postępowania na „Przebudowę ul. Sarniej w Podkowie Leśnej złożone zostały 3 oferty. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na to iż jedna z firm (oferta najtańsza) złożyła pismo o niedoszacowaniu oferty , pozostałe oferty przewyższają przez miasto zarezerwowane środki w budżecie.
 • Dokonano przeglądu i czyszczenia 5 przepompowni w okolicy których mieszkańcy zgłaszali nieprzyjemny zapach podczas upałów,
 • Zakupiono teleskopy i skrzynki do zasuw oraz hydrantów na potrzeby remontu dróg oraz wymieniono zawór zwrotny i zasuwę w studni wodomierzowej na wejściu do Podkowy Leśnej w ul. Jaskółczej.
 • Trwają ciągłe działania mające na celu ścisłą kontrolę przepływu wody przez Podkowę do Żółwina i Owczarni, sukcesywnie odbieramy wodę w ramach rozliczeń, bilans na dzień dzisiejszy to dług Brwinowa wynoszący 567 m³ wody.
 • W dniach 19 i 28 lipca przeprowadzono planowane prace konserwacyjne sieci wodociągowej w ulicach Kościelnej, Kasztanowej, Jana Pawła II, Modrzewiowej, Klonowej, Akacjowej i Orzechowej. Prace wiązały się z przerwami w dostawie wody, za co jeszcze raz przepraszamy. Mam nadzieję, ze uciążliwość wyłączeń była do zaakceptowania.
 • Trwają prace związane z przebudową ulicy Lotniczej. Wykonano nawierzchnie chodników oraz zatok parkingowych z kostki betonowej, krawężników i obrzeży. Do wykonania pozostała nawierzchnia bitumiczna, próg zwalniający, oznakowane oraz prace porządkowe.
 • Przygotowano materiały konieczne do przeprowadzenia procedury przetargowej oraz w dniu 28 lipca ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie odcinka ul. Kwiatowej (rozszerzenie zakresu o skrzyżowanie z ul. Storczyków).
 • W związku z trwającym naborem wniosków od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna dotyczących bezpłatnego odbioru azbestu z nieruchomości, w dniu 30 września 2021 roku odbędzie się realizacja zamówienia na obiór, transport i utylizację odpadów. Mieszkańcy do tej pory zgłosili łącznie 820 m2 odpadów zawierających azbest.
 • Podjęto działania związane z naprawą skarpy rowu przy ul. Bukowej
 • Powiadomiono Zarząd Dróg Powiatowych o zapadającej się kostce przy ul. Jana Pawła II w okolicy WKD z prośbą o interwencję. Naprawa ma być dokonana do 30 lipca b.r.
 • Trwa nadzór nad sprawą z PINB w sprawie rozbiórki konstrukcji budowlanych na terenie nieruchomości przy ul. Jaworowej 13
 • Zlecono usługi hydrauliczne w kotłowni budynku przy ul. Orlej 4 oraz Błońskiej 46/48
 • Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do przetargu na zagospodarowanie terenu szkoły
 • Trwają prace nad rozbudową pumptracka w zakresie samoobsługowej stacji naprawy rowerów, automatycznego systemu pomiaru czasu na torach asfaltowych z tablicami wyników.
 • W postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów z terenu miasta wpłynęły 3 oferty. Trwa ich weryfikacja.

Inne:

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 28 czerwca br. oddalił skargę stowarzyszenia Dendropolis na bezczynność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w zakresie udostępnienia informacji publicznej
 • Mieszkańcy poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zostali powiadomieni o nowym obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła. Od dnia 1 lipca każdy mieszkaniec ma obowiązek złożyć deklarację źródeł ciepła, poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków Można tego dokonać samodzielnie poprzez stronę lub poprzez złożenie deklaracji w urzędzie.
  • Został rozstrzygnięty konkurs dla NGO. Jesteśmy na etapie podpisywania umów. Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych zostały ogłoszone na stronie miasta
  • Już 67,25% uprawnionych podkowian przyjęło co najmniej 1 dawkę szczepionki przeciw sarscovid-19. W pełni zaszczepionych jest 63 % osób, tym samym osiągnęliśmy poziom 72,77% zaszczepionych w pełni wśród uprawnionych.

 

29.07.2021
Przedział wiekowy  liczba uprawnionych Liczba zaszczepionych Liczba zaszczepionych
0-11 431 0 0
12-19 345 191 55,36%
20-39 837 542 64,76%
40-59 1001 812 81,12%
60-69 518 456 88,03%
70+ 620 555 89,52%
suma uprawnionych 3321 2556
mieszkańcy 3801

 

Zaproszenia

 • 1 sierpnia o godzinie 17.00 na cmentarzu odbędą się obchody Rocznicy Wybuchu Postania Warszawskiego
 • Kolejny rok z rzędu zarejestrowaliśmy nasze miasto jako biorące czynny udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, zapraszam do udziału w dniach 16-23 września b.r.
 • Zachęcam do udziału w organizowanych wycieczkach w ramach programu „Rowerowa Niedziela” w dniach 1, 22 i 29 sierpnia oraz 5 lub 12 września.

Zachęcam do udziału w szczepieniach. Podkowa Leśna, jak do tej pory zajmuje I pierwsze miejsce.

Dodaj komentarz