64 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 15 grudnia 2021 roku do 27 stycznia 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 14 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych, przetargowych i organizacyjnych w urzędzie

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Udział w V posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu pn. Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji ZONE
 • Udział w konferencji the Innovation in Politics Awards dotyczącej strategii przeciw COVID-19
 • Udział w posiedzeniu Kapituły Żurawie Powiatu Grodziskiego

Sprawy bieżące:

 • Zakończono montaż fotowoltaiki na budynku przedszkola.
 • Zakończono prace budowlane przy przebudowie Kwiatowej i Miejskiej.
 • Przedłużono ważność kończących się decyzji MWKZ dla planowanych inwestycji drogowych oraz zgłoszonych projektów stałej organizacji ruchu.
 • Podpisano umowę na sporządzenie programu Funkcjonalno-Użytkowego, analizę biznesową oraz opis przedmiotu zamówienia dla instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 200 kWp oraz dwóch trzystanowiskowych stacji ładowania samochodów elektrycznych.
 • Rozstrzygnięto przetarg na „Przebudowę ul. Sarniej w Podkowie Leśnej”
 • Wyłoniono wykonawcę usługi wykonania wycinki i pielęgnacji drzew na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2022 r.
 • Trwa przetarg na „Sprzątnie i pielęgnacje ulic i terenów publicznych miasta Podkowa Leśna w 2022 roku” – wpłynęły dwie oferty, dnia 05.01.2022 odbyły się negocjacje, 01.2022 upłynął termin na składanie ofert dodatkowych.
 • Wyłoniono firmę do odbioru świetlówek z Urzędu Miasta Podkowa Leśna na rok 2022
 • Wyłoniono firmę do odbioru leków przeterminowanych na rok 2022
 • Zakończono prace związane z wykonaniem nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej na ulicach Błońskiej i Mickiewicza.
 • Zakończono prace związane z wykonaniem ogrodów deszczowych na ulicach Sienkiewicza i Myśliwskiej.
 • Usunięto obumarłe drzewa na terenie cmentarza oraz w ul. Jodłowej, ul. Głównej i ul. Błońskiej.
 • Wykonano pielęgnację drzew na terenie przedszkola, w ul. Błońskiej oraz drzew zasłaniających lampy oświetleniowe zgodnie z decyzją MWKZ.
 • Podpisano 8 umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 • Zlecono zamknięcie 2 przyłączy wodociągowych w związku ze zmianą właścicieli i brakiem wniosków od nabywców nieruchomości (na dzień dzisiejszy umowy zostały już zawarte i przyłącza otwarte).
 • Wykonano remont klatki schodowej w budynku przy ul. Jaworowej 13.
 • Zakończono na 2021 rok zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog”. Wpłynęło 7 wniosków, z czego 5 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 2 wnioski rozpatrzono negatywnie.
 • Zakończono obowiązkowe kontrole wykonywane co dwa lata we wszystkich firmach wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej.
 • Przeprowadzono dwie kontrole w zakresie spalania odpadów w palenisku domowy na ul. Dębowej i ul. Modrzewiowej. Obie kontrole zakończyły się pouczeniem.
 • Zakończono prace nad przebudową fragmentów linii i słupów energetycznych w ulicach: Warszawska skrzyżowanie z ul. Główną 2 słupy, Jastrzębia 1 słup, Słowików 1 słup, Kalinowa 1 słup, Irysowa 1 słup.
 • Podpisano dwie umowy:

– Na najem nieruchomości przy ulicy Jana Pawła II 3 (sklep spożywczy) na okres 2 lat. Umowa będzie obowiązywać od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. (Umowa najmu nr 2/2021 z dnia 24.12.2021 r.)

– Na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Głogów 11 w Podkowie Leśnej oraz przy ul. Irysowej w Owczarni na okres 15 lat. Umowa będzie obowiązywać od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2036 r. (Umowa dzierżawy nr 1/2021 z dnia 24.12.2021 r.)

 • Podpisano umowę użyczenia nieruchomości z Komendą Stołeczną Policji na 15 lat, Posterunek Policji przy ul. Brwinowskiej 17A.
 • W dniu 10 stycznia sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwie nieruchomości położone w Podkowie Leśnej przy:

– ulicy Czeremchowej, dz. nr ewid. 126/1 pow 2700 m.kw. za cenę brutto 1.592.581,86 zł;

– ulicy Kwiatowej, dz. 126/2 pow. 2700 m.kw. za cenę brutto 1.615.618,53 zł.

 • W dniu 10.012.2022 r podpisano umowę na dofinansowanie w wysokości 100.000 zł w projekcie „Cyfrowa Gmina”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na poprawę cyberbezpieczeństwa Urzędu poprzez częściową wymianę sprzętu informatycznego, zakup oprogramowania antywirusowego, rozbudowę zabezpieczeń logistycznych, zakup nowego serwera oraz szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Zawarto aneks do umowy w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Cities” wydłużającego realizację do końca grudnia 2022
 • Zawarto aneks do umowy w ramach projektu „Nowa Zieleń w Podkowie Leśnej” wydłużającego realizację do końca kwietnia 2022 r

Inne:

 • Przygotowano Skargę do WSA na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim.
 • Przygotowano zażalenie do GINB na postanowienie WINB dotyczące dopuszczenia Dendropolis do postępowania, którego w rzeczywistości nie ma.
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 16 grudnia 2021 r. orzekł o uchyleniu decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisującej Aleję Lipową do rejestru zabytków i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Miasto Podkowa Leśna nie zgodziło się z tym rozstrzygnięciem i w dniu 30 grudnia br. wniosło sprzeciw od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • W dniu 19.01.2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził ponowne oględziny drzew kolidujących z przebudową stawu w Parku Miejskim. Były to już trzecie oględziny w postępowaniu wszczętym na wniosek miasta w październiku 2021 r. i wynikały z dołączenia przez MWKZ Stowarzyszenia Dendropolis do udziału w postępowaniu.
 • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 4 stycznia 2022 r. przekazał zalecenia pokontrolne będące następstwem kontroli przeprowadzonej w willi Jókawa we wrześniu 2021 r. Szczegółowy zakres prac oraz terminy ich wykonania przekazuję w załączeniu. Miasto złoży zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych, wnosząc jednocześnie o wydłużenie terminów realizacji prac.
 • Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje stwierdzające nabycie przez Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętych pod część ulic Cichej (dz. ew. nr 232/1 o pow. 434 m.kw.) oraz Myśliwskiej (dz. ew. nr 199/4 o pow. 37 m.kw.).
 • W dniach 15-16.01.2022 r. zorganizowano warsztaty komputerowe w ramach programu Podkowa Leśna = Human Smart Town.
 • Wymieniono systemy operacyjne w komputerach przy czujnikach jakości powietrza.
 •  Podpisano umowy na prowadzenie zajęć ruchowych dla mieszkańców miasta Podkowa Leśna w ramach powrotu do aktywności fizycznej po Covid-19.
 • Poniedziałki godz. 19:00 – Hala Sportowa SP – wejście od ul. Bluszczowej
 • Piątek godz. 19:00 – Sala gim. SP KiK – wejście od ul. Modrzewiowej
 • Podpisano umowę na kontynuację zajęć sekcji łuczniczej, której zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18:00 na hali sportowej SP – wejście od ul. Bluszczowej.

Dodaj komentarz