71 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI od 21 października 2022 roku do 24 listopada 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 18 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych, przetargowych i organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w debacie Smart City Forum
 • Udział w debacie „Sytuacja finansowa JST po Polskim Ładzie i w obliczu wysokiej inflacji”
 • Udział w Gali Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego
 • Udział w Konferencji „Przyszłość Mazowsza z Funduszami Europejskimi”
 • Udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

Sprawy bieżące:

 • W dniu 28 października br. ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Gołębiej, w wyniku którego wpłynęły 4 oferty. Najniższa z nich opiewała na kwotę 2.298.424,65 zł, a najwyższa na 3.685.620,30 zł. Obecnie trwa etap podpisania umowy na realizację tego zadania.
 • W dniu 9 listopada br. ogłoszono przetarg na przebudowę ulic Orlej i Sokolej. Termin składania ofert mija 30 listopada 2022 r.
 • W dniu 18 listopada br. ogłoszono przetarg na konserwatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Termin składania ofert mija 28 listopada 2022 r.
 • Ogłoszono zapytania ofertowe na odbiór leków oraz świetlówek na rok 2023,
 • Zakończono prace związane z wymianą dachu na TKKF.
 • Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Warszawskiej, w wyniku którego wpłynęło 5 ofert. Najniższa z nich opiewała na kwotę 523.057,50 zł , a najwyższa na 1.297.650,00 zł. Ofertę z najniższą ceną odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 z uwagi na rażąco niską cenę. Przetarg został unieważniony ze względu na cenę ofert które nie zostały odrzucone, a która przekroczyła zakładany budżet jaki zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej inwestycji,
 • Wykonano nowe rowy odwadniające w ulicach Szczyglej, Topolowej, Modrzewiowej, 11 Listopada oraz Podleśnej (przeprofilowanie)
 • Wysłano propozycję zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wzajemnych dostaw wody w sytuacjach awaryjnych do Burmistrza Milanówka i Brwinowa,
 • Podpisano umowę na „Wymianę armatury hydraulicznej w 5 szt. przepompowni ścieków na terenie miasta Podkowa Leśna”, która dotyczy przepompowni Brzozowa, Storczyków, Jelenia (baza), Sępów oraz Myśliwska,  Zadanie to ma być zrealizowane do 26 grudnia 2022 r.
 • Wysłano do MWKZ wniosek o zgodę na prowadzenie robót w związku z budową spinki wodociągowej w ulicy Kolejowej,
 • Przeprowadzono przeglądy ul. Storczyków i Park&Ride w związku z zakończeniem okresu gwarancyjnego,
 • Wykonano spinkę wodociągową pod torami WKD łączącą dwie końcówki sieci w ul. Zamkowej i 11 Listopada. Aktualnie jesteśmy w fazie odbiorów technicznych i uzyskania zgód na użytkowanie,
 • Zgodnie z wnioskami Radnych zamontowano dodatkowe lustra na skrzyżowaniach Kwiatowa /Parkowa i Wrzosowa /Kwiatowa,
 • Przygotowywana jest dokumentacja w celu złożenia wniosków o pozyskanie środków na prace remontowe w Pałacyku i Willi Hel,
 • W dniu 21 listopada br. zakończono realizację zadania pn. „Wykonanie nasadzeń w pasach zieleni przyulicznej” w 5 lokalizacjach (odcinek ul. Miejskiej, ul. Wróblej, ul. Helenowskiej, ul. Lotniczej oraz ul. Kwiatowej – rondo), dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. Przystąpiliśmy do rozliczenia projektu.
 • Wykonany został mural na budynku Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej. Mural powstał w ramach projektu Podkowa Leśna = Human Smart Town i został pokryty powłoką fotokatalityczną – pochłaniającą zanieczyszczenia powietrza.
 • Rozpoczęto montaż barierek drewnianych nad przepustami: Akacjowa, ul. Modrzewiowa, ul. Jelenia, ul. Myśliwska.
 • W dniu 17 listopada br. podpisano umowę na dostawę i nasadzenie roślin w pasie drogowym ul. Helenowskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej. Wykonawca ma czas na realizację nasadzeń do dnia 15 grudnia br.
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa, założono 8 wiązań elastycznych w koronach dwóch dębów na terenie przychodni przy ul. Błońskiej. Koszt realizacji usługi wyniósł 6.912 zł.
 • Podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 13 pomników przyrody (w sumie 19 drzew), przeprowadzeniu ich oceny wizualnej i wyznaczeniu spośród nich drzew do szczegółowych ekspertyz dendrologicznych. Zlecenie ma zostać wykonane do 15 grudnia br. Koszt realizacji zlecenia wynosi 9.100 zł.
 • Komisja Stypendialna opiniująca wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna przyznała 7 stypendiów.
 • Zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 83/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości położonej przy ulicy Kościelnej 3, zabudowanej budynkiem w którym mieści się lokal usługowy (zakład fryzjerski).
 • W dniu 3 listopada br. podpisano porozumienie ze Starostą Grodziskim w sprawie rozliczenia kosztów usunięcia czterech obumarłych sosen rosnących na terenie leśnym pomiędzy ul. Akacjową a ul. Modrzewiową, na działce stanowiącej współwłasność Miasta Podkowa Leśna i Skarbu Państwa.
 • Na ulicach Mickiewicza oraz Błońskiej wykonano uzupełnienia nasadzeń w ramach gwarancji powykonawczej.
 • Zakończono prace nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie działań polegających na przeprowadzeniu zabiegu fumigacji willi „Jókawa”. Wnioski zostaną złożone w konkursach ogłoszonych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przed końcem listopada br.

Inne:

 • Podpisaliśmy porozumienie z pośredniczącym podmiotem węglowym – Handel Obwoźny Usługi Transportowe Iwona Ciarkowska ul. Na Skraju w Otrębusach, który będzie dystrybuował węgiel dla mieszkańców Podkowy Leśnej. Miasto Podkowa Leśna wydaje zaświadczenia uprawniające do zakupu węgla po preferencyjnej cenie tj 2.000 zł brutto za tonę. Do tej pory wydano zaświadczenia dla 18 gospodarstw domowych. Skład węglowy zobowiązał się do pobierania opłaty za dowóz węgla na terenie Podkowy Leśnej nie wyższej niż 100 zł za transport.
 • Miasto Podkowa Leśna otrzymało nagrodę za zajęcie I miejsca w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie. Ranking ten wyłania gminy wyróżniające się na tle innych pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • W dniu 21 października 2022 r. odbył się turniej Mazovia Cup – Brwinów Unihokej. Nasza reprezentacja ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy zajęła 6 miejsce.
 • W dniach 19-20 listopada 2022 r. odbyły się warsztaty w ramach projektu Human Smart Town. Temat to „Korzystanie z systemów miejskich realizowanych w Smart City”.
 • W dniu 19 listopada br. odbył się bieg NOC STO-nogi, w którym Miasto Podkowa Leśna jbyła partnerem organizacyjnym. W biegu na terenie muzeum w Stawisku wystartowało blisko 200 biegaczy.

Zaproszenia:

 • W dniu 27 listopada br. odbędą się warsztaty w ramach projektu Human Smart Town. Temat warsztatów to „Korzystanie z systemów miejskich realizowanych w Smart City”.
 • W dniu 3.12.2022 r oraz 11.12.2022 (w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego) odbędą się warsztaty w ramach projektu Human Smart Town. Temat warsztatów to „Znaczenie miejskiego monitoringu powietrza” z pokazem prawidłowego palenia w kominkach
 • Zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 10 i 11 grudnia 2022 r. w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W programie m.in. wizyta Mikołaja, słodkie podarunki, wspólne kolędowanie, warsztaty z tworzenia ekologicznych ozdób choinkowych prowadzone przez Fundację Wieświejak z Koszajca oraz bieg Mikołajów.
 • W ramach zwalczania skutków covid-19 Urząd Miasta Podkowa Leśna zorganizował przeprowadzenie badań przesiewowych wad postawy wśród dzieci i młodzieży klas 1-8 szkoły podstawowej zamieszkałych na terenie Podkowy Leśnej. Do 30 listopada br. w Urzędzie Miasta zbierane są formularze zgłoszeniowe osób chętnych do przeprowadzenia badań u swoich dzieci.

Dodaj komentarz