Al. Lipowa zabytkiem – odwołanie od decyzji

W sierpniu 2021 r., po trwającym ponad 1,5 roku postępowaniu (!) chociaż, co widać po aktach postępowania, żadne istotne czynności, po dokonaniu wizji lokalnej nie były już podejmowane a zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego jest z dnia 18 stycznia 2021 r., Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję orzekającą o wpisie Alei Lipowej do rejestru zabytków. Decyzja nie jest prawomocna odwołanie Al_Lipowa (kliknij).

Miasto Podkowa Leśna, nie widząc zasadności obejmowania Alei Lipowej indywidualną ochroną w sytuacji, gdy jest już nią objęta jako element układu urbanistycznego, zabudowy i zieleni miasta-ogrodu Podkowa Leśna, a także jako pomnik przyrody pod reżimem ustawy o ochronie przyrody, złożyło odwołanie od ww. decyzji do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zaskarżając ją w całości,

zarzucając jej naruszenie:

  1. przepisów postępowania administracyjnego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 6 k.p.a., 7 k.p.a., art. 7a § 1 k.p.a., art. 8 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. oraz 80 k.p.a. w szczególności poprzez:

– wydanie Decyzji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) bez dokładnego i dogłębnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz zbadania całości materiału dowodowego, w oparciu, w przeważającej mierze, jedynie o opinie prywatne złożone przez organizacje społeczne dopuszczone do sprawy, z pominięciem dogłębnej analizy dokumentów źródłowych w tym zakresie gdyż jedyny dokument, na który MWKZ się powołuje i na bazie, którego dokonał wpisu to Studium historyczno-urbanistyczne Podkowy Leśnej J. Kubiak, K. Rudziński, Warszawa 1983 oraz nieaktualna już Ekspertyza dendrologiczna 288 drzew – pomników przyrody na terenie Podkowy Leśnej, M. Siewniak, W. Bobek, Pawłowice 2010;

– zaniechanie wskazania faktów, które MWKZ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej;

– rozpatrzenie dowodów w sposób stricte subiektywny i dowolny (wykraczający poza granice uznania administracyjnego wyznaczone w tej sprawie przepisami prawa materialnego);

– zaniechanie zgromadzenia materiału dowodowego w zakresie niezbędnym dla ustalenia, czy Al. Lipowa spełnia ustawowe kryteria kwalifikacji jako zabytku;

– rozstrzygnięcie sprawy na niekorzyść Strony pomimo zachodzących w sprawie istotnych wątpliwości co do ustawowych przesłanek kwalifikacji Al. Lipowej jako zabytku, oraz faktu, że konsekwencją wydanych rozstrzygnięć jest ograniczenie prawa własności oraz nałożenie na skarżącą szczególnych obowiązków;

– naruszeniu zasady proporcjonalności poprzez zastosowanie w odniesieniu do Al. Lipowej formy ochrony zabytków najbardziej rygorystycznej (wiążącej się z najdalej idącym ograniczeniem uprawnień właściciela), mimo, iż Miasto Podkowa Leśna objęte jest wpisem do rejestru zabytków nieruchomych jako układ urbanistyczny wraz z zabudowa i zielenią w granicach administracyjnych a sama Al. Lipowa uznana jest jako pomnik przyrody orzeczeniem nr 152 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 23 maja 1963 r.;

– poprzez niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, a także poprzez brak prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania

2. przepisów postępowania administracyjnego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia tj. art. 28 k.p.a. zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek poprzez nieuwzględnienie wszystkich stron postępowania tj. właścicieli nieruchomości których granice działek pokrywają się z granicami wytyczonego zabytku a wjazdy do działek wchodzą w zabytek oraz starostwa powiatowego, które jest współwłaścicielem zabytku w części: działka nr 50 w 24/100, działka nr 161/2 – jako podmiot grupowy wraz z nieustalonym podmiotem;

3. przepisów postępowania administracyjnego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 107 par. 3 k.p.a. poprzez:

– brak odpowiedniego uzasadnienia prawnego i faktycznego decyzji, skutkującego tym, że strona postępowania, nie może zapoznać się z argumentacją MWKZ w sprawie uznania Al. Lipowej za zabytek objęty wpisem indywidualnym a tym samym nie jest w stanie szczegółowo odnieść się do uzasadnienia podjętej Decyzji gdyż nie wiadomo, które fakty lub dowody MWKZ uznał za wykazane a którym odmówił wiarygodności i z jakich przyczyn; co więcej, rysunek załącznika i opis linii granicznych zabytku jest niejasny i trudno należycie i prawidłowo określić jego granice, w szczególności na działkach o nr 161/2 obręb 11 i nr 50 obręb 7, gdzie linia zabytku nie pokrywa się z granicami działek oraz nieuwzględnienie działki 161/3;

– dokonanie rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o ustalenia nie wynikające z materiału dowodowego;

–  zaniechaniu czytelnego wyjaśnienia motywów, którymi organ kierował się wydając zaskarżoną Decyzję, w szczególności umożliwiających prześledzenie toku rozumowania MWKZ;

4. przepisów postępowania administracyjnego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;

5. przepisów postępowania administracyjnego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;

6. przepisów postępowania administracyjnego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia art. 142 k.p.a. poprzez dopuszczenie do postępowania podmiotów na prawach strony bez szczegółowego i dogłębnego przeanalizowania celów statutowych tych organizacji, interesu społecznego w ich dopuszczeniu do postępowania oraz środków jakimi będą wykonywać zgłoszone przez siebie cele;

7. przepisów prawa materialnego art. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 3 pkt 12 i art. 6 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej u.o.z.o.z.) poprzez ich błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie skutkujące powieleniem wpisu gdyż układ urbanistyczny Miasta Podkowa Leśna wraz z jego zabudową i zielenią, w granicach administracyjnych Miasta Podkowa Leśna, wpisany jest już do rejestru zabytków nieruchomych a zatem ponowne wpisanie samej Al. Lipowej jako inną formę zaprojektowanej zieleni jest powieleniem wpisu, który także obejmuje przestrzenne założenie miejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg.

8. przepisów prawa materialnego tj. art. 3 pkt 1 i 2, art. 9 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g i art. 7 pkt 1 u.o.z.o.z. poprzez ich błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie skutkujące błędnym zakwalifikowaniem przez MWKZ, Al. Lipowej jako zabytku i wpisanie jej do rejestru zabytków w sytuacji, gdy nie reprezentuje ona indywidualnych walorów, które stanowiłyby wskazane w ww. przepisach przesłanki do objęcia prawną ochroną, a w szczególności wartości historycznej, artystycznej, naukowej, których zachowanie leżałoby w interesie społecznym i skutkowało indywidualnym wpisem;

9. przepisów prawa materialnego tj. art. 9 ust. 3 u.o.z.o.z, poprzez ich błędną wykładnię a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie skutkujące wydaniem Decyzji o wpisie indywidualnym, do rejestru zabytków ruchomych Al. Lipowej pomimo objęcia tego obiektu już istniejącym wpisem układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego Miasta.

Odwołanie w całości wraz z obszernym uzasadnieniem przedstawiam w załączniku odwołanie Al_Lipowa

Dla przypomnienia: http://arturtusinski-podkowa.pl/rewitalizacja-alei-lipowej-przepadla-nowe-informacje/

Gazeta Wyborcza – warszawa.wyborcza.pl/warszawa, slynna-lipowa-aleja-pod-ochrona-sprawa-nabrala-politycznych.

Dodaj komentarz