Audyt budowy szkoły

O nieudolnym prowadzeniu budowy szkoły było powiedziane już bardzo dużo, sprawy sądowe ciągną się dalej, koszty ponosimy wszyscy. W dniach 6-26 listopada 2015r. firma AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., przy udziale:

 • Doroty Brandeburg – Audytora wewnętrznego, uprawnienia na podstawie art. 286, ust. 1 pkt. 1-4, 5) ppkt. d) Ustawy o finansach publicznych,
 • Leszka Rakocza – Specjalisty ds. budownictwa, uprawnienia budowlane – nr ewidencyjny uprawnień 176/68;
 • Bogumiła Skorupskiego – mgr inż. budownictwa, architekta, uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/1271/PWOK/09,

przeprowadziła audyt w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”.

Przytoczę Państwu same końcowe wnioski, zaś do przeczytania całości audytu zachęcam tutaj. Tym razem mojego komentarza nie będzie.

WNIOSKI

W toku prac audytowych przedstawiono Audytorom szereg dokumentów (wymieniowych w niniejszym opracowaniu) na podstawie których przedstawiamy następujące wnioski końcowe.

Podczas przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej” popełniono wiele uchybień i nieprawidłowości, a przede wszystkim:

 1. brak wystarczającego nadzoru ze strony inwestora nad prowadzoną inwestycją, a szczególnie Burmistrza Miasta w zakresie całościowego nadzoru i odpowiedzialność z tytułu kontroli zarządczej jako kierownika jednostki – całe niniejsze opracowanie;
 2. brak nadzoru finansowego ze stron władz Miasta, a szczególnie Skarbnika, nad prowadzoną inwestycją – strony 12-14 i 45-46;
 3. brak całościowego przygotowania do inwestycji – analizy potrzeb, konsultacji społecznych, planu finansowego oraz zatwierdzenia tegoż planu – odpowiedzialny Kierownik jednostki tj. Burmistrz oraz osoby pełniące funkcje zarządcze jednostce tj. kierownik Referatu Inwestycji – strona 11-12
 4. popełniono liczne błędy podczas czynności przetargowych:
  1. błędne opisy przedmiotu zamówienia – strona 27,
  2. akceptacja przekroczenia kwot, które zamawiający przeznaczał na realizacje zamówienia – strona 28-29,
  3. niekompletne protokoły z postępowań – strona 29,
  4. brak danych dotyczących szacowania wartości przedmiotu zamówienia – strona 29,

– każde z tych nieprawidłowości niesie skutki prawne, np. odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych;

 1. zapis umowy wskazujący na umowę o dzieło przy robotach budowlanych tej skali jest błędny i nie powinien mieć miejsca – zapis taki skonstruowany został w ramach realizacji usługi przez p. Heliodora Orłowskiego – strona 27;
 2. w umowach zawartych z wykonawcami nie zabezpieczono w sposób wystarczający interesów zamawiającego, co leży w zakresie obowiązków pracowników Referatu Inwestycji – strony 32-35;
 3. uchybienia w opiniach/zatwierdzeniach radców prawych inwestora, mające wpływ na przebieg i koszt inwestycji – strona 34 i 38.

Na przebieg Inwestycji miały wpływ zarówno pośpiech (upływające terminy czy niedogodne warunki atmosferyczne np. przy kładzeniu dachu w miesiącach zimowych) jak i trudności komunikacyjne (na linii projektant-inwestor-wykonawca) oraz mnogość podwykonawców. Złożoność inwestycji (budynek szkoły – stary i nowy, sala sportowa, termomodernizacja) oraz jej specyfika wymagały odmiennych czynników – dobrej komunikacji, dokładnego i rzetelnego projektu oraz sprawnego wykonawcy i nadzoru inwestorskiego. Każdy z tych elementów zawiódł, w większym lub mniejszym stopniu. Jeśli do tego dołożyć splot nieprzychylnych okoliczności takich jak upadłość firmy wykonującej inwestycję czy śmierć osób odpowiedzialnych w procesie inwestycyjnym można stwierdzić, że fakt iż szkoła została wybudowana i funkcjonuje, trzeba uznać za sukces.

Trudno się jednak zgodzić z tym, że popełnionych błędów nie można było uniknąć. Wręcz przeciwnie – Audytorzy zwracając uwagę władz Miasta na najważniejsze uchybienia i nieprawidłowości jednocześnie wskazują na fakt, iż (przynajmniej części z nich) można było uniknąć. Dlatego też zespół audytowy przedkłada Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna następujące rekomendacje:

 1. wzmocnić kontrolę zarządczą sprawowaną przez Burmistrza w obszarze inwestycji;
 2. wzmocnić kontrolę zarządczą sprawowaną przez Burmistrza i Sekretarza w obszarze zamówień publicznych;
 3. wzmocnić kontrolę zarządczą w obszarze finansów, w ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Miasta;
 4. zapewnić prawidłową obsługę prawną Urzędu, wraz z koniecznością przedstawiania polis od odpowiedzialności cywilnej osób świadczących usługi prawne dla Urzędu;
 5. zapewnić ciągły rozwój zawodowy (szkolenia / kursy / studia podyplomowe) osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i nadzorowanie inwestycji – w zmieniającej się sytuacji prawnej osoby te winny być biegłe w dziedzinie, w której wykonują obowiązki służbowe.

 

Dodaj komentarz