Będzie referendum!

W dniu dzisiejszym  7 lutego br. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Referendum odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia 2017 r.

 „Na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 3, art. 4, art. 9 ust. 1 oraz art.10 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) uchwala się, co następuje:

  • 1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego włączenia miasta Podkowa Leśna do miasta stołecznego Warszawy, w związku z poselskim projektem ustawy o zmianie ustroju miasta stołecznego Warszawy, druk nr 1259, który wpłynął do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 30 stycznia 2017 r., a który 1 lutego 2017 r został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu
  • 2. 1. Ustala się następującą treść pytania referendum:

„Czy jest Pan/Pani za dołączeniem Miasta Ogrodu Podkowa Leśna do miasta stołecznego Warszawy?”

  1. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.”

Uchwała zostanie przesłana do Wojewody Mazowieckiego, który może mieć inne stanowisko i próbować zablokować tę drogę konsultacji z mieszkańcami. Jeżeli uchwała zostanie uchylona, jako niezgodna z prawem,  będę prosił podkowian o zbieranie podpisów pod inicjatywą referendalną mieszkańców.

Głosowanie nad uchwałą (referendum) w składzie 13 radnych (nieobecne: R. Gabryszuk i K. Tuszyńska-Niezgoda)

za- 11 osób
przeciw – 1 osoba Z. Habierski
wstrzymał się -1 osoba  M. Kaliński

Drugą ważną uchwałą było przyjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie projektu Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

„Rada Miasta Podkowa Leśna z całą stanowczością apeluje o wycofanie z prac legislacyjnych poselskiego projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Rada Miasta Podkowa Leśna nie zgadza się i protestuje przeciwko trybowi procedowania tak ważnych dla całego regionu zmian z pominięciem konsultacji społecznych i tym samym odebraniem obywatelom prawa do wypowiedzenia się we własnej sprawie. Społeczności lokalne, zanim zostaną poddane eksperymentowi w myśl projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy, powinny otrzymać w ramach szerokich, obywatelskich konsultacji rzetelną wiedzę i możliwość realnego wpływu na proces przygotowywania reform. 

            Rada Miasta Podkowa Leśna oczekuje, że w ramach konsultacji społecznych odbędzie się publiczna, merytoryczna dyskusja z ekspertami, w tym konstytucjonalistami i specjalistami od prawa europejskiego, oraz samorządowcami. Proponowana ustawa, zamiast udoskonalać system administracyjny w kraju, zburzy istniejące struktury, znacznie ograniczając kompetencje samorządów, poprzez centralizację władzy.

            Rada Miasta Podkowa Leśna z naciskiem sprzeciwia się planom odebrania samorządowi gminnemu prawa do decydowania w sprawach kształtowania ładu przestrzennego oraz kompetencji w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego w oparciu o lokalną strategię rozwoju. Projekt ustawy zakłada obowiązywanie jednej strategii dla całego m.st. Warszawy, odbierając gminom prawo do realizacji zadań w tym zakresie. W takim ograniczeniu samostanowienia przez społeczność lokalną Rada Miasta widzi poważne zagrożenia dla zachowania naszej tożsamości i dalszego zrównoważonego rozwoju jako Miasto-Ogród Podkowa Leśna.

            Pominięcie w projekcie ustawy miasta Podkowa Leśna budzi w społeczności podkowiańskiej zaniepokojenie i obawy o utratę niezależności samorządowej i prawa do samostanowienia jako gminna jednostka samorządu terytorialnego. Mieszkańcy Podkowy Leśnej otrzymali sygnał, że ich miasto jest poza metropolią – jaki będzie więc przyszły status naszego miasta i jego przynależność powiatowa? Od chwili wniesienia projektu ustawy do Sejmu do mieszkańców Podkowy Leśnej i włodarzy miasta poprzez media docierają w tej kwestii sprzeczne ze sobą informacje.

            Wobec powyższego Rada Miasta Podkowa Leśna protestuje przeciw temu, aby prawo dotyczące najbardziej żywotnych aspektów funkcjonowania podkowiańskiej społeczności było przygotowane nieprofesjonalnie, a przede wszystkim nieodpowiedzialnie.”

Głosowanie nad uchwałą (stanowiskiem) w składzie 13 radnych (nieobecne: R. Gabryszuk i K. Tuszyńska-Niezgoda)

za- 11 osób
przeciw – 0
wstrzymał się – 2 osoby: M. Kaliński, Z. Habierski

Dyskusja była bardzo burzliwa, sesja trwała prawie do północy. Obecni na sesji mieszkańcy nie mieli wątpliwości, że decyzja w/s referendum i stanowiska jest słuszna. Głosowanie radnych po dyskusji ostatecznie przybrało wynik jak podałem wyżej.  Dziękuję mieszkańcom za obecność, a radnym za wprowadzenie uchwały o referendum. Maksymalny koszt referendum to ok. 13.000 zł – damy radę. To bardzo istotne, aby mieszkańcy w tak bardzo ważnych sprawach jak przynależność terytorialna mogli się wypowiedzieć, to daje mi też silny mandat, aby zabierając głos w dalszych uzgodnieniach/negocjacjach/konsultacjach wyrażać faktyczną (a nie domniemaną) wolę podkowian.

Na dzień dzisiejszy Wojewoda Mazowiecki wraz z ustawodawcami zaprosił prezydentów, burmistrzów, wójtów na spotkanie (tzw. konsultacje) w /s wniesionego projektu ustawy. Wbrew doniesieniom prasowych projektowana ustawa nie została wycofana z procedowania w Sejmie. Jedynie nie będzie czytana na planowanym posiedzeniu. Może to tylko oznaczać tyle, że jej uchwalenie zostało odsunięte w czasie. PiS zmienił zdanie i zapowiedział konsultacje, to dobra wiadomość. Przypominam tyko, że konsultacje w/s reformy oświaty podobno też się odbyły i pomimo sprzeciwu środowiska samorządowego dotyczącego planowanych zmian, ustawa oświatowa w niezmienionym kształcie została podjęta.

 

Dodaj komentarz