Budowa dróg w PPP – trwają rozmowy

Drogi w Podkowie Leśnej stanowią problem numer jeden w naszym mieście i od wielu lat poprawa ich stanu jest najczęstszym postulatem mieszkańców. W zeszłym roku miasto rozpoczęło przygotowania do ich budowy w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Z uwagi na skomplikowaną materię uwarunkowań prawnych i sytuację na rynku wykonawców, w wyniku ogłoszonego w zeszłym roku postępowania do dialogu zgłosił się jeden wykonawca. Pierwsze spotkanie odbyło się 9 stycznia w urzędzie naszego miasta. PPP to jedno z rozwiązań, sposobu finansowania zadań własnych gminy oraz znaczącego przyśpieszenia czasu oczekiwania na godne i odpowiadające wymogom technicznym i bezpieczeństwa drogi w Podkowie Leśnej. Rozpoczęcie prac budowlanych jest jeszcze dalekie, ale dążenia  do realizacji PPP i przyjęcia jak najbardziej korzystnej formuły dla miasta jest szeroko dyskutowane. W przyjętym założeniu, obowiązkiem partnera prywatnego będzie wybudowanie lub zaprojektowanie i wybudowanie, sfinansowanie wykonywanych robót budowlanych oraz utrzymanie dróg na terenie miasta w zakresie ram określonych w ustawie o drogach publicznych, a wypracowanym właśnie  w trakcie trwającego dialogu.

Pierwsza runda (na początku marca odbędzie się druga runda rozmów – techniczna) miała charakter zapoznawczy, gdzie ewentualne strony umowy zaprezentowały się wzajemnie, a także mogły podzielić się już katalogiem uwarunkowań i ograniczeń jakie występują w naszym mieście.  W  czasie rozmów od razu zwrócono uwagę na stosunkowo, jak na tego typu prace, niewielki wolumen zamówienia jak i na najbardziej kosztotwórcze czynniki. Dlatego też, po pierwszej rundzie dialogu zdecydowałem o podjęciu rozmów z burmistrzem Milanówka, które dotyczyły współpracy w zakresie budowy dróg w formule PPP również u sąsiadów. Ta inicjatywa ma na celu wskazanie działań i związanych z tym nakładów jakie każde z miast musi ponieść, a które przy wspólnej realizacji da się podzielić, co kapitalnie mogłoby wpłynąć na końcowy wynik rozmów i w konsekwencji uzyskaną ofertę cenową w kończącym dialog przetargu. Między innymi dotyczyć to może całego zaplecza logistycznego, ale także i kosztów robocizny jak i sprzętu i maszyn budowlanych, które w przypadku realizacji w podobnym zakresie i w Podkowie Leśnej i w Milanówku pozwoliły by zoptymalizować wykorzystanie i bazy maszynowej i kapitału ludzkiego. Pierwsza runda napawa optymizmem, głównie spowodowanym doświadczeniem jak i interdyscyplinarnością partnera prywatnego. W swoim portfolio posiada on doświadczenie przy budowie dróg, przy ich utrzymaniu, ale też jest właścicielem wytwórni mas bitumicznych i laboratorium. Spotkanie dla mieszkańców przybliżające tematykę PPP w zakresie budowy dróg odbędzie się 11 marca br. w Pałacyku Kasyno. Firma doradcza, świadcząca usługę prawną naszemu miastu przedstawi formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Podane zostaną też przykłady inwestycji zrealizowanych i realizowanych w tej formule oraz  założenia i oczekiwania naszego miasta wobec toczącego się dialogu.

 

Dodaj komentarz