„Dendropolis” wezwane do zaprzestania naruszania dobrego imienia Miasta Podkowa Leśna i organów Miasta

Niespełna miesiąc temu Stowarzyszenie „Dendropolis”  wrzuciło do skrzynek mieszkańców Podkowy Leśnej oraz zamieściło na swojej stronie internetowej oraz portalach społecznościowych  ulotkę dotyczącą rzekomych nieprawidłowości związanych z budową stawu w Parku Miejskim. Ponieważ proceder rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczący tej inwestycji trwa od dłuższego czasu nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale także w instytucjach publicznych, co ma wpływ na wizerunek miasta i jego władz, a także na procesy inwestycyjne, uznałem, że jedyną słuszną drogą odpowiedzi na treści zawarte w ulotce, a także przekaz społeczny utrwalany przez „Dendropolis” jest skorzystanie z drogi prawnej (także sądowej).

Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” zostało wezwane do zaprzestania naruszania dobrego imienia Miasta Podkowa Leśna i organów Miasta polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji dotyczących Miasta Podkowa Leśna i jej organów, m.in. o niegospodarności władz samorządowych, prowadzenie prac dotyczących przebudowy stawu niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęcia do realizacji projektu zamiennego przebudowy stawu w Leśnym Parku Miejskim bezpowrotnie degradującego walory krajobrazu kulturalnego i naturalnego, w tym powodującego wysychanie drzew, braku wykorzystania zjawiska retencji. Oświadczenie  Stowarzyszenia o zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych oraz złożenia oświadczenia woli o odpowiedniej formie i treści (podanej w  wezwaniu) powinno zostać wydane, ogłoszone w Internecie, a także wrzucone do skrzynek wszystkich mieszkańców w ciągu 7 dni od otrzymania korespondencji, pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Oświadczenie nie powinno pozostawiać wątpliwości, że są to przeprosiny, czyli nie powinno mieć, uwag, komentarzy, czy innych dodatkowych elementów.

Granica pisania i mówienia nieprawdy, a także przypisywania władzom niekorzystnych i szkodliwych działań na rzecz Miasta została przekroczona przez „Dendropolis”, ale także przez pojedynczych mieszkańców, czemu należy postawić tamę. Nie tylko za czyny, ale i za słowa należy brać odpowiedzialność. W kwestii prawnej, osoba zamieszczająca w sieci określone informacje podlega takim samym przepisom, jak osoba zamieszczająca je w jakimkolwiek innym medium. Jeżeli podane informacje okażą się pomówieniem, nieprawdą, zniesławieniem bądź naruszeniem cudzych dóbr niematerialnych takich jak np. godność osobista, internauta który je upowszechnił musi liczyć się z sankcjami wynikającymi z prawa karnego.

 

Dodaj komentarz