Dofinansowanie do wymiany kopciuchów – 7500 zł

Pragnąc ograniczyć niską emisję w Podkowie Leśnej, przygotowano dla mieszkańców Podkowy Leśnej, posiadających Podkowiańską Kartę Mieszkańca program dofinansowania do wymiany pieców obsługujących paliwa stałe na niskoemisyjne, ekologiczne źródła ciepła.

Rada Miasta Podkowa Leśna w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę Nr 100/XII/2019 o możliwości ubiegania się o dotację na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji kotłowni poprzez wymianę źródła ciepła tj. kotła lub paleniska obsługującego paliwo stałe na niskoemisyjne, ekologiczne, wysokosprawne źródło ciepła (kondensacyjne kotły gazowe oraz pompy ciepła) wraz z jego montażem i uruchomieniem. Dofinansowanie odbywa się na podstawie umowy określającej szczegółowe zapisy dotyczące terminu wykonania zadania, terminu i sposobu wypłacenia udzielonej dotacji oraz terminu i warunków wypłaty dotacji. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Miasta Podkowa Leśna w danym roku budżetowym. Dotacja może być przyznana w wysokości 100% poniesionych kosztów zakupu urządzenia, jego montażu i uruchomienia oraz kosztów przyłącza do sieci gazowej, ale w wysokości nie wyższej niż 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). Dotacja może być przyznana w wysokości wskazanej we wniosku, niższej niż określona w zdaniu poprzednim.

Dotacja może nastąpić po spełnieniu warunków wskazanych w regulaminie (załącznik do uchwały) i po łącznym spełnieniu poniższych wymagań: 1) zakup fabrycznie nowego źródła ciepła posiadającego atesty dopuszczające go do użytku waz z udzieloną gwarancją, jego montaż wraz z niezbędnymi elementami kotłowni i uruchomienie, 2) trwała likwidacja zdemontowanego kotła lub paleniska opalanego paliwem stałym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dotacja celowa nie obejmuje kosztów opracowania projektu instalacji, wymaganych prawem pozwoleń, nadzoru budowlanego itp. Wnioski o dotację składa się do Burmistrza Miasta Podkowa w terminie do 30 września danego roku.

Rozpatrywanie wniosków następuje według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych, przy uwzględnieniu kryteriów określonych w Regulaminie. Wnioski niezrealizowane, w danym roku budżetowym, przenoszone są do realizacji na rok następny według kolejności zgłoszeń. W Regulaminie też jest określony sposób rozliczenia. Wniosek musi zostać złożona na określonym formularzu. Wszystkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta, tel. 22 759 21 24

Dodaj komentarz