Ile zapłacimy za wodę i ścieki? Wody Polskie -centralny regulator taryf

Do 31 grudnia zeszłego roku stawki opłat za wodę i ścieki ustalały Rady Gmin. Jednak obecny ustawodawca pod koniec zeszłego roku przyjął mocno kontrowersyjną i szeroko krytykowaną ustawę o powołaniu do życia centralnego regulatora cen –„ Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie”. Zdaniem ustawodawcy „interesy klientów – czyli mieszkańców miały być lepiej chronione, bo w końcu ktoś będzie czuwał nad wysokością opłat za wodę i ścieki.” Spółki wodociągowe jak i gminy, które takich spółek nie posiadają –  co ma miejsce w Podkowie Leśnej, musiały do 12 marca złożyć do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski taryfowe. Taryfy mają być ustalane na okres trzech lat, a nie rokrocznie jak końca 2017 r.

Wody Polskie miały wydać decyzje ws. wniosków w czasie przewidzianych prawem 45 dni. W tym celu Regulator opublikował specjalny ujednolicony dla wszystkich wnioskodawców obszerny wzór, w który należało wpisywać wiele danych księgowych i ekonomicznych. 9 marca Miasto Podkowa Leśna złożyło wniosek, załączając wymagane sprawozdania finansowe za 3 lata wstecz, wypełnione tabele np. dotyczące alokacji niezbędnych przychodów, współczynników alokacji czy analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód lub dotyczące skutków finansowych zmian cen i stawek. W sumie kilkadziesiąt stron.

Jednak nie zawnioskowaliśmy o taryfę zgodną z wyliczeniami tylko o niższą, tożsamą z taryfą przyjętą uchwałą Rady Miasta Podkowa Leśna w grudniu 2017 r., którą uchylił Wojewoda Mazowiecki.

STANOWISKO MIASTA

W uzasadnieniu proponowanych przez Urząd niższych niż wyliczonych we wzorze regulatora stawek argumentowano : „Jak widać z wyliczeń oraz wydruków z ewidencji księgowej koszty ponoszone do tej pory przez Miasto Podkowa Leśna w znacznym stopniu przewyższały wpływy z opłat za wodę i ścieki według obecnych stawek. Do tej pory Miasto Podkowa Leśna w całości pokrywało koszty amortyzacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wyliczone na podstawie tabel A-I stawki taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna, na podstawie których wpływy pokrywają wszystkie koszty, są zbyt wysokie, aby mogły zostać przyjęte przez mieszkańców i wprowadzone w życie, ponieważ stanowiłyby nadmierne obciążenie odbiorców i wzbudziłyby ogromny sprzeciw społeczny. Wraz z uszczelnieniem systemu i wykryciem nielegalnych odbiorców oraz zainstalowaniem zdalnego systemu opomiarowania wody wskazującego rzeczywiste zużycie wody, opłaty za wodę i ścieki będą w stanie w coraz większym zakresie pokryć wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową”.

STANOWISKO WÓD POLSKICH

Niestety w kwietniu otrzymaliśmy zadanie uzupełnienia wniosku miedzy innymi o wskaźnik średnioroczny cen towarów i usług dla obliczania wzrostu kosztów wynagrodzeń wg Wieloletniego Planu Finansowego Państwa z maja 2017 r.  czy  wskaźnik cen produkcji sprzedanej do  przemysłu. Oraz o zawnioskowanie o stawki zgodne z wzorem wyliczeń, a nie rekomendowane przez Podkowiańską Radę Miasta, która do tej pory opierała się na wyliczeniach urzędu i nie uwzględniała tak zwanej amortyzacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta.

KILKUKROTNE ODWOŁANIA MIASTA

Ponownie w uzupełnieniu wniosku zasugerowaliśmy przyjęcie niższych jak nam się wydaje akceptowalnych stawek. Niestety regulator w maju wydał decyzję odmawiającą ustalenia sugerowanych przez miasto cen za metr sześcienny wody i ścieków. W czerwcu po raz kolejny złożyliśmy wniosek o zatwierdzenie  taryf  za wodę i ścieki. Jeszcze pod koniec lipca w rozmowach próbowaliśmy przekonać regulatora do zatwierdzenia taryf proponowanych przez miasto. W odpowiedzi 30 lipca PGW Wody Polskie odpisało: „Stawki w taryfie powinny być spójne z obliczeniami na podstawie rzeczywistych kosztów.”

DECYZJA WÓD POLSKICH – STAWKI ROSNĄ

13 sierpnia do urzędu została przesłana decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.RET.070.1.273.5.2018 z 8 sierpnia zatwierdzająca taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Niestety, regulator nie podzielił argumentacji miasta, nie uwzględnił uwarunkowań i ustalił taryfę na dużo wyższym poziomie niż dotychczas obowiązująca, a także dużo wyższym niż ta proponowana w grudniu 2017 roku przez Radę Miasta.

Woda

 

zł za 1 m³

Ścieki

 

zł za 1 m³

Opłata miesięczna

abonamentowa

Taryfy zatwierdzone przez centralnego regulatora PGW Wody Polskie grupa 1* 4,63 10,26 9,56
grupa 2* 4,91 10,26 9,80
Taryfy proponowane przez Miasto Podkowa Leśna we wniosku z 9 marca 2018 r. grupa 1 2,72 7,86 13,26
grupa 2 4,08 11,79 13,26
Taryfy uchwalone w grudniu 2017 przez Radę Miasta Podkowa Leśna 2,72 7,86 13,26
Taryfy dotychczas obowiązujące (do 27.08.18)

 

2,38 8,09

W tabeli zamieszczono taryfy uregulowane przez Wody Polskie dla pierwszych 12 miesięcy, w kolejnych dwóch latach te stawki nieznacznie rosną.

*Grupa 1 obejmuje gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności publicznej lub obiekty pełniące funkcje publiczne a zarządzane przez Miasto Podkowa Leśna i dotyczy odbiorców wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe znajdujące się w granicach administracyjnych miasta.

*Grupa 2 obejmuje gospodarstwa domowe znajdujące się poza granicami miasta oraz pozostałych odbiorców (np. prowadzących działalność usługowo-handlową) oraz tak zwanej wody bezpowrotnie zużytej.

Jak widać wg regulatora, Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie, działającego od 1 stycznia br stawki za wodę dla mieszkańca Podkowy Leśnej mają wzrosnąć prawie dwukrotnie, a opłaty za 1 m³ o blisko 30%,

Podjąłem decyzję o odwołaniu się od ustalonych przez Wody Polskie taryf, a w przypadku ponownego nieuwzględnienia argumentacji miasta, o przekonaniu Rady Miasta Podkowa Leśna do podjęcia uchwały wprowadzającej dopłaty do 1 m ³ wody i ścieków do poziomu przyjętego w uchylonej przez Wojewodę Mazowieckiego uchwale Rady Miasta z grudnia 2017 r. Czy uchwała nie zostanie uchylona przez Wojewodę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową? – pytanie pozostaje otwarte.

W związku z tematem 6 września o godzinie 18.30 zapraszam mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w Pałacyku Kasyno.

Dodaj komentarz