Komunikat – uwaga smog

Komunikat Urzędu Miasta

W związku z przekroczeniem normy dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego zawiadamia, że prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu alarmowego. Ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ http://sojp.wios.warszawa.pl/  i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl/ . W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do chorób dolnych i górnych dróg oddechowych. W związku z tym należy:

 • bezwzględnie przestrzegać zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych
 • ograniczyć palenie w kominkach
 • ogrzewać mieszkanie lepszym jakościowo paliwem
 • nie palić odpadów biogennych (liści, trawy, gałęzi)
 • czasowo nie używać ogrodniczego sprzętu spalinowego
 • ograniczyć stosowanie dmuchaw do liści
 • nie rozpalać ognisk
 • korzystać z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej

W związku z powyższym, Urząd Miasta informuje, że przeprowadzane kontrole na terenach nieruchomości prywatnych zostaną wzmożone. Mieszkańcy, którzy podejrzewają inne osoby o popełnienie wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów lub zauważą podejrzany zapach wydobywający się z posesji na terenie Podkowy Leśnej, proszeni są o zgłaszanie takich przypadków do urzędu, tel. 22 759 21 00

Kontrolujący  upoważniony przez Burmistrza wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

 • wejścia na nieruchomość prywatną w godzinach od 6.00 do 22.00
 • wstępu wraz całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza
 • przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Udaremnianie lub utrudnianie wykonanie takiej czynności kontrolnej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (podstawa prawna Kodeks Karny, Art. 225, §11).

 

Dodaj komentarz