Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

Miło mi poinformować, że zostałem delegatem obecnej kadencji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities) w Strasburgu. Jest to organ doradczy Komitetu Ministrów, reprezentujący władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Weryfikacja mandatów i przyjęcie członków odbyło się na 37 sesji Kongresu prowadzonego przez Prezydenta Andersa Knape w dniu 29 października 2019 roku.

CLRAE  jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządu terytorialnego reprezentujących państwa członkowskie Rady Europy z 47 krajów członkowskich. Polska posiada w CLRAE 12 miejsc dla swoich przedstawicieli (i 12 miejsc dla ich zastępców). Obecnie Kongres liczy 324 przedstawicieli państw członkowskich oraz ich 324 zastępców. Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady Europy jest taka sama jak w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Reprezentanci muszą posiadać mandat pochodzący z wyboru i są rekomendowani przez polskie organizacje samorządowe. Od 1994 r. jest organem stałym, zbierającym na sesjach w Strasburgu.

Kongres składa się z dwóch izb: Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Pracom przewodzi wybierany co dwa lata Przewodniczący (kadencja członków też trwa dwa lata, delegacje po tym okresie są odnawialne). Wybierają go na przemian obie izby. W ramach Kongresu działają także stałe komisje oraz grupy robocze.

Główną rolą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Działalność Kongresu jest wielopłaszczyznowa. Jedno z głównych założeń Rady Europy – promowanie demokracji i praw człowieka na kontynencie europejskim – jest realizowane przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych poprzez misje monitorujące. Przedstawiciele CLRAE odbywają regularne wizyty kontrolne we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy, monitorując przestrzeganie zasad zawartych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Prowadzi też konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do szerszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny. Kongres ocenia również przestrzeganie zasady subsydiarności. Kongres pełni rolę obserwatora podczas wyborów lokalnych i regionalnych w państwach członkowskich UE. Kongres wspiera tworzenie  stowarzyszeń, których zadaniem jest działanie na rzecz interesów władz lokalnych w polityce państwa. Prowadzi działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej, dialogu międzykulturowego i zrównoważonego rozwoju lokalnego.

 

Dodaj komentarz