Nikt nas nie zmusi do łamania prawa

Nie można nas, samorządowców zmuszać do łamania prawa. Odmówiłem Poczcie Polskiej udostępnienia danych. Brak jest podstawy prawnej do przekazania spisu wyborców, tym bardziej nie ma żadnej zasadności do przekazania nr PESEL.  Opinie prawne są jednoznaczne – nie została zakończona ścieżka legislacyjna dotycząca ustawy wprowadzającej wybory korespondencyjne, a udostępnienie danych wyborców na polecenie Poczty może narazić włodarzy miast i gmin na poważne sankcje prawne, wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Pismo do Poczty Polskiej poniżej:

Podkowa Leśna, 28 kwietnia 2020 r.

Poczta Polska S.A.

Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

W związku z otrzymanym w dniu 24 kwietnia 2020 r. wnioskiem, który wpłynął na adres elektroniczny Urzędu Miasta Podkowa Leśna, o przekazanie danych osobowych ze spisu wyborców, sporządzonego i aktualizowanego przez Miasto Podkowa Leśnia, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, podpisanym podpisami kwalifikowanymi dwóch członków zarządu spółki Poczta Polska S.A. zgodnie z jej reprezentacją wraz z załączoną do wniosku decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. polecającą Poczcie Polskiej S.A. podjęcie i realizację niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych (dalej Decyzja), informuję, że w związku z obowiązującymi przepisami prawa, żądanie stawiane we wniosku nie może zostać zrealizowane.

Na przeszkodzie do realizacji wniosku stoi brak przepisów prawa powszechnie obowiązującego upoważniającego do przekazania spisu wyborców operatorowi pocztowemu Poczta Polska S.A., a przekazanie żądanych danych wiązałoby się z odpowiedzialnością karną funkcjonariuszy publicznych m.in. z art. 231 kodeksu karnego, 266 § 2 kodeksu karnego czy art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zauważyć trzeba, iż Decyzja, załączona do wniosku, datowana jest na dzień 16 kwietnia 2020 r., co jest istotne, gdyż na ten dzień głosowanie w trybie korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku regulował rozdział 6a – Głosowanie korespondencyjne (art. 53a i n.) kodeksu wyborczego. Przepisy powyższe znowelizowane zostały na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 18 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695), a art. 102 cytowanej ustawy zawiesił stosowanie przepisów kodeksu wyborczego dotyczących m.in. głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a kodeksu wyborczego, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzeniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż wydana przez Premiera RP Decyzja, wskazująca jako operatora Pocztę Polską S.A. jako podmiot uprawniony do otrzymania danych osobowych ze spisu wyborców, nie jest skuteczna i nie może być wykonana, gdyż przepisy dotyczące głosowania w trybie korespondencyjnym zostały zawieszone do czasu zakończenia stanu epidemii, a zatem Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, jako administrator danych osobowych, nie ma prawnej podstawy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do przetwarzania danych osobowych ze spisu wyborców (przekazania takich danych), do wydania Poczcie Polskiej S.A. tych danych.

Ponadto, w świetle przytoczonych powyżej argumentów i w związku z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), operator pocztowy, wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku, w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, tylko jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.  Obecnie brak jest jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, dotyczących materii przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP, w trybie korespondencyjnym. Ponadto, dołączona do wniosku Decyzja Prezesa Rady Ministrów nie nakłada na Pocztę Polską S.A. żadnych innych obowiązków, co tym samym prowadzi do konkluzji, iż dyspozycja art. 99 powyżej cytowanej ustawy nie została wypełniona.

Zauważyć trzeba, iż fundamentalną zasada dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, jest zasada zgodności z prawem wyrażona w art. 6 ust. 1 lit e. obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje żaden przepis prawa, który upoważniałby organ jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącego spis wyborców, do przekazywania danych osobowych zawartych w tych spisach Poczcie Polskiej S.A. a także który by zezwalał Poczcie Polskiej S.A. na pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w spisach wyborców.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w świetle powyższych wyjaśnień, nie ma podstaw prawnych do przekazania Poczcie Polskiej S.A. żądanego spisu wyborców.

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Dodaj komentarz