Nowe zasady opłat za odbiór śmieci

Rada Miasta  na sesji 14 marca br. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami (analizami, wyliczeniami itd.) oraz dyskusji radni przyjęli, że zasadna będzie zmiana formy opłaty dotychczasowej liczonej od osoby na opłatę od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Nowe zasady naliczania opłaty zaczną obowiązywać od 1 maja 2019 roku.

Najważniejsze zasady:

Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi – 9 zł za m3 zużytej wody.
  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi – 18 zł za m3 zużytej wody.
  • Zużycie wody będące podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowanie zużycia wody z nieruchomości za rok poprzedni, ustalone w oparciu o wodomierz główny, po odliczeniu wody zużytej na cele ogrodowe odczytanej na zarejestrowanych podlicznikach w analogicznym okresie – do wszystkich nieruchomości zostanie doręczona informacja z wyliczonym średnim zużyciem wody za rok poprzedni, tak aby ułatwić Państwu wpisanie danych do składanej deklaracji (niżej informacja o składaniu deklaracji). Po roku opłaty będą weryfikowane do stanu od faktycznego zużycia (nadpłaty, niedopłaty będą rozliczane w kolejnym roku).
  • W przypadku braku, na nieruchomości, licznika do odczytu zużycia wody lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie  na osobę przebywającą na nieruchomości – dla osób, które korzystają ze studni, przyjmuje się średnią 3m3 , ale istnieje możliwość opomiarowania własnego ujęcia, tak, aby stawka była liczona od faktycznego zużycia, a nie ryczałtem.  
  • W przypadku różnicy pomiędzy stanem wodomierza głównego a sumą odczytów z podliczników nieruchomości, różnicę należy rozliczyć odpowiednio udziałami w nieruchomości/liczbą osób zamieszkującą nieruchomość/liczba lokali na nieruchomości.
  • W przypadku gdy na nieruchomości wielolokalowej, część lokali jest nieopomiarowana, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieopomiarowanych lokali, przyjmowana jest przeciętna norma zużycia wody, wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę w lokalu, powiększona o odpowiednio rozliczoną różnicę pomiędzy odczytem wodomierza głównego a zużyciem wody w poszczególnych lokalach w odniesieniu całej nieruchomości.

KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ . Może to zrobić:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/40 lub
  • przesłać na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub
  • przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały lub na adres poczty elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl.

Kwota wpisana w deklaracji winna być oparta na wyliczeniu średniej z zeszłego roku, które wcześniej otrzymacie Państwo z urzędu (listem). Deklaracje powinny być złożone nie później niż do 14 maja br.,  choć najlepiej byłoby, aby wpłynęły jak najszybciej po otrzymaniu korespondencji z urzędu. Deklaracja będzie dołączona do kwietniowego Biuletynu, też jest do pobrania na stronie miasta.

Uchwała została podjęta w obecności 14 radnych – 13 za, 1 wstrzymujący się.

Więcej na temat systemu odbioru odpadów, podwyżek możecie się Państwo dowiedzieć z poprzedniego mojego artykułu Śmieci zdrożeją.

 

Dodaj komentarz