Oświadczenie w/s kontroli kasy

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi przyczyny zamknięcia kasy w Urzędzie Miasta oraz doniesieniami prasowymi na ten temat zamieszczam wyjaśnienie (zostało zamieszczone również na stronie www miasta).

„Oświadczenie dotyczące przeprowadzonej kontroli w kasie                          Podkowa Leśna  23.03.2016r.

Na skutek kontroli kasowej przeprowadzonej przez zespół kontrolny, zgodnie z przyjętym w styczniu 2015r. „Harmonogramem kontroli wewnętrznych” i wykrytych nieprawidłowości kasa Urzędu Miasta została zamknięta. Od 8 marca 2016r. w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej – Filia w Podkowie Leśnej przy ul. Słowiczej został uruchomiony punkt przyjmowania opłat na rzecz Miasta Podkowa Leśna. Od wpłaty gotówki w banku na konto urzędu nie są pobierane prowizje bankowe od wpłacającego.

Kontrola wykazała m.in. brak w kasie ponad 116.000zł. Pracownicy urzędu podczas czynności wyjaśniających złożyli oświadczenia m.in.

  1. opisujące proceder pobierania bez pokwitowań pieniędzy z kasy od roku 2013 przez byłą Skarbnik Miasta
  2. dotyczące wynoszenia dokumentacji finansowej, dokumentacji postępowań przetargowych i bieżących dokumentów miasta przez byłą Skarbnik Miasta oraz byłego Kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej

Osoba odpowiedzialna za stan kasy przyznała się do uczestniczenia w procederze przywłaszczenia mienia w formie gotówki.

Byłej Skarbnik Miasta odwołanej przez Radę Miasta (Uchwałą nr 35/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.) stosunek pracy ustał w dniu 31 października 2015r. Z kasjerką stosunek pracy został rozwiązany w dniu 3 marca 2016r.

Byłe pracownice w dniu 3 marca 2016r. zwróciły do Urzędu Miasta kwotę: 12.000 zł i 18.200 zł. Miasto wystąpiło o zwrot pozostałej kwoty.

W dniu 14.03.16r. była Skarbnik Miasta oddała część dokumentów finansowych za lata 2010-2013, w tym Księgę inwentaryzacyjną. Nadal brakuje części dokumentacji, m.in.za rok 2014.

Była Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej została wezwana do zwrotu wyniesionych dokumentów z Urzędu Miasta.

Sprawy zostały zgłoszone do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. Zostało wszczęte postępowanie.

Równolegle do czynności podejmowane przez Prokuraturę Rejonową, Miasto Podkowa Leśna przeprowadzi audyt mający na celu skontrolowanie przez biegłych rewidentów dokumentów finansowych oraz przepływów pieniężnych w Urzędzie Miasta oraz Ośrodku Pomocy Społecznej. Dotychczasowe audyty i kontrole zewnętrzne przeprowadzone w okresie 2013  – 2016r. nie obejmowały swoim zakresem gospodarki pieniężnej (za te lata). Ostatnia przeprowadzona kontrola przez  Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Miasta obejmowała okres 01.01.2012 -31.12.2012r. Protokoły z tej kontroli znajdują się w BIP http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/pliki/kontrole_zewnetrzne/rio2013/kontrola_rio.pdf

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński ”

Raport z przeglądu zarządzania należnościami przeprowadzony w 08.2015r. bip.podkowalesna.pl Raport z przeglądu zarządzania należnościami w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna sierpień 2015

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu w przedmiocie gospodarki kasowej oraz operacji bankowych: http://bip.podkowalesna.pl/zamowienie-30k/zaproszenie-skladania-ofert-przeprowadzenie-audytu-przedmiocie-gospodarki-kasowej-oraz-operacji-bankowych-realizowanych-urzedzie-miasta-podkowa-lesna-latach-2010-2015/

Dodaj komentarz