Oświadczenie

Zamieszczam moje oświadczenie wygłoszone w dniu wczorajszym na XIX sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. Rada Miasta, zgodnie z programem sesji w głosowaniu podjęła decyzję o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Komisję Rewizyjną.

Podkowa Leśna 22.02.2016r.

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do pisma z dnia 27.01.2016 r Wojewody Mazowieckiego, w którym zwrócił się z prośbą do Rady Miasta Podkowa Leśna o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu prowadzenia działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej Pana Artura Michała Tusińskiego

wyjaśniam:

w związku z obowiązkiem zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania czyli do 27 lutego 2015 roku wynikającym z art. 492 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr. 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 2 pkt. 6, art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r., nr216, poz. 1584 ze zm.)

  • w dniu 22 grudnia 2014 roku złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki „Project” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podkowie Leśnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000233291;
  • także tego samego dnia na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki podjęta została Uchwała wyrażająca zgodę na zbycie przeze mnie udziałów w spółce;
  • w dniu 23 grudnia 2014 roku, w kancelarii notarialnej w Pruszkowie, w obecności notariusza dokonałem zbycia wszystkich udziałów spółki prawa handlowego „Project” sp. z o.o. w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi – Repetytorium A nr: 6987/2014 ( zgodnie z art. 170 k.s.h. ).

Zgodnie z art. 202 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, wygaśnięcie mandatu członka zarządu następuje między innymi wskutek rezygnacji. Rezygnacja członka zarządu spółki jest jednostronną czynnością prawną, skuteczną z chwilą dojścia do spółki. Skuteczność oświadczenia woli o rezygnacji z członkostwa w zarządzie oraz odwołania z funkcji nie jest zależna od dokonania wpisu w KRS. Po skutecznym wygaśnięciu mandatu członka zarządu, nie jest on uprawniony ani też zobowiązany do zgłaszania zmian w KRS.

Tym samym z chwilą rezygnacji z bycia członkiem zarządu i sprzedaży udziałów w spółce spełniłem wszystkie wymagania wyżej cytowanych przepisów prawa.

Po określeniu przez Radę Miasta sposobu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, okażę wskazanemu gremium stosowne dokumenty.

Informuję, że postępowanie wyjaśniające Wojewody Mazowieckiego zostało wszczęte na skutek donosu jaki wspólnie wypracowały członek zarządu lokalnego oddziału Ligi Ochrony Przyrody, będąca także wiceprezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz była pracownica Urzędu Miasta odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozarządowymi i promocję miasta.

Donos zatytułowany „Skarga na działania Rady Miasta Podkowy Leśnej” zawiera szereg nieprawdziwych informacji mających charakter pomówień i insynuacji, które są wysuwane pod adresem mieszkańców miasta, radnych, burmistrza, a także podkowiańskich organizacji pozarządowych. Między innymi radnym Rady Miasta zarzuca się współdziałanie w łamaniu prawa, podejmowanie działań przez Radę Miasta sprzecznych z podstawowymi zasadami demokracji i niezgodnych z prawem, oraz podejmowanie działań wbrew woli i interesowi mieszkańców.

Jest to haniebna i bezpardonowa próba destabilizacji i oczerniania podkowiańskiego samorządu, jego mieszkańców i stowarzyszeń. Nie można troską o dobro demokracji i obywatelską „czujnością” tłumaczyć wysyłania donosów i anonimów do Urzędu Wojewódzkiego, Starosty, Prokuratury, CBA, WFOŚ, WMKZ czy innych instytucji takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, zawierających nieprawdziwe informacje, a także rozpowszechniania treści w przestrzeni wirtualnej (m.in. na podkowiańskich portalach społecznościowych), i gazetach, nie mających w żadnym stopniu odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Wizerunek Miasta Ogrodu Podkowa Leśna może ucierpieć na długi czas. Tą zaplanowaną i zmasowaną akcję wymierzoną we władze samorządowe Podkowy Leśnej, a prowadzoną przez grupkę osób traktuję jako próbę zniszczenia dobrego imienia Naszego Miasta o głębokich tradycjach obywatelskich i wspólnotowej tożsamości.

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Dodaj komentarz