Park Miejski- historia założeń, realizacji oraz skarg z tym związanych

Przyszła pora na udostępnienie zapowiadanej prezentacji związanej z rewitalizacją Parku Miejskiego – przebudową stawu – założeniami i realizacją oraz historią działań miasta i blokowania inwestycji. Uznałem, że pokazanie pewnego ciągu zdarzeń i mechanizmów zobrazują Państwu realizowanie inwestycji, która ciągnie się od 2005 roku. Od 14 lat władze miasta podejmują starania zrewitalizowania terenu miejskiego, jakim jest park, wiedząc, że mieszkańcy Podkowy tego oczekują, a sam teren ulega postępującej dewastacji. Historia powstawania dokumentów, związanych z tym skarg i protestów, kończących się także w sądzie jest przedstawiona w sposób chronologiczny mniej więcej od początku. W prezentacji zostały wymienione wszystkie (o których mi wiadomo) dokumenty, które na przestrzeni lat ewoluowały zgodnie z oczekiwaniami społecznymi znacznej większości mieszkańców i w części pod naciskiem protestujących. Szukano kompromisu, który w mojej opinii nigdy nie został wypracowany, bo grupa osób protestujących nie zaniechała protestów. Tak jest do dzisiaj.

Myślę, że ważne jest, aby zaznaczyć, że jedyny wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący parku/stawu złożony do urzędu miasta na przestrzeni ostatnich pięciu lat miał miejsce  w październiku 2015 r. Odpowiedź została udzielona. Zarzuty formułowane w zawiadomieniach/skargach są kompletnie pozbawione merytoryki, a brak chęci zaznajomienia się z bardzo bogatym materiałem opracowań i pozyskaniem informacji publicznej pokazuje prawdziwe intencje skarżących. Szczególny charakter mają zawiadomienia składane do CBA, CBŚP, Prokuratury, US itp. Podobnie do roku poprzedniego, pracownicy urzędu miasta otrzymują telefony i sms od „troskliwych” mieszkańców mające charakter zastraszania – o rzekomych przekrętach przy realizacji inwestycji, toczących się postępowaniach w prokuraturze itp. („mają uważać”). Ostatni taki sms od lokalnej aktywistki pracownik otrzymał w dniu sesji 27 czerwca br.

Inwestycja rewitalizacji stawu zgodnie z planem miała się zakończyć do 30 czerwca. Brakuje dokończenia II etapu inwestycji w formule „projektuj i buduj” zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem w sierpniu 2018 roku. Proces budowy i uzyskanie pozwolenia zamiennego był przygotowany w oparciu o prezentowaną koncepcję i wizualizację na spotkaniu z mieszkańcami 26 września 2017. Koncepcja przebudowy stawu na terenie Parku została przygotowana na podstawie dokumentacji i zgód będących (aktualne pozwolenie konserwatora, pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych) w posiadaniu miasta przez mgr inż. arch. kraj. Marcina Gąsiorowskiego, ekologa, eksperta w zakresie projektowania środowiskowego. Mieszkańcy także jednoznacznie określili, że chcą rozwiązania gwarantującego wodę w zbiorniku przez cały rok. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu z 2016 roku zostały omówione w prezentacji i wynikały z dostosowania założeń do obecnych technologii, postępujących zmian klimatycznych i oczekiwania mieszkańców, że woda w stawie ma być cały rok. Zakres prac dotyczących urządzeń melioracyjnych i wodnych został uzgodniony z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – zmiana dotyczy parametrów fizycznych stawu (rzędnej lustra wody i objętości stawu), nie zmieniono warunków wodnych i gruntowych w stosunku do projektów wcześniejszych. Wszystkie prace posiadają aktualne pozwolenia wodno-prawne. Kolejnym krokiem powinno być uzyskanie zgody MWKZ oraz zamiennego pozwolenia na budowę, przy czym należy pamiętać, że każda z instytucji opiniuje projekt w zakresie swoich kompetencji. Złożony projekt (w marcu br.) u konserwatora został z nim wypracowany i uzgodniony.  

W wyniku protestów i związanej z tym drogi administracyjnej wydanie stosownych dokumentów się wydłuża, tym bardziej, że stroną w postępowaniu z mocy prawa będzie niedawno założone stowarzyszenie Dendropolis. Dotychczasowe skargi wpływające od osób fizycznych nie przyniosły oczekiwanego przez nich efektu – kontrole MWKZ a także PINB nie wykazały nieprawidłowości w prowadzonej budowie, więc część z tych osób postanowiła wzmocnić swoją pozycję zakładając stowarzyszenie.  Należy zaznaczyć, że nie wszystkie kontrole kończą się protokołem bądź decyzją, szczególnie jeśli nie wykazano nieprawidłowości i są kolejną kontrolą w tej samej sprawie. Przykładem może być trzykrotna kontrola MWKZ w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, gdzie pierwsza, pełna wraz z przejrzeniem całej dokumentacji i wizytami na budowie została przyjęta przez obie strony i spisano z niej protokół (bez uwag), a kolejne dwie zakończyły się wewnętrzną notatką pracowników MWKZ z wizji lokalnej stawu (na potrzeby odpowiedzi skarżącym).

Szanowni Państwo, nie ma ryzyka niedokończenia inwestycji, żadna z kontrolujących instytucji nie wstrzymała dotychczas budowy, bo jest ona prowadzona zgodnie z prawem. Jedynie okres zakończenia będzie musiał zostać wydłużony o tyle, na ile będzie musiało być prowadzone postępowanie administracyjne, które obecnie jest uzależnione od inwencji zawiązanego niedawno stowarzyszenia. Ja będę szukał rozwiązania i dołożę wszelkich starań, aby budowa zakończyła się jak najszybciej.

Po otrzymaniu stosownych dokumentów, prace będą polegały między innymi na:

 • Wypompowanie wody ze stawu
 • Zamontowaniu wszystkich urządzeń hydrotechnicznych i filtrujących
 • Wybudowanie drewnianego pomostu/sceny kameralnej
 • Wypełnienie czaszy zbiornika kruszywem i piaskiem
 • Nasadzenia roślin wodnych
 • Napełnienie stawu wodą
 • Wykończenie łączenia nabrzeża
 • Montaż barierek

Koszty

Razem wszystkie prace związane z rewitalizacją stawu w Parku Miejskim zostały zamknięte kwotą 1.717.705,61 zł, z czego do dnia dzisiejszego wypłacono ok. 1.092.250,61 zł

Dla porównania (źródło: UM Grodzisk Mazowiecki)

 • Stawy Goliana w Grodzisku – realizacja 2010-2012 koszt prawie 6 mln złotych. Zakres merytoryczny podobny: wykopanie, uformowania, uszczelnienie, obieg zamknięty, rośliny, alejki i mała architektura, filtry.
 • Stawy Walczewskiego realizacja 2016-2020 koszt całkowity 10 mln złotych. I etap obejmował, wyrównanie dna istniejących stawów i uformowania skarp, budowle – 2 mln złotych.

W następnym III etapie będę poszukiwał pieniędzy w budżecie na wykonanie w/g opracowanego projektu:

 • alejki dookoła stawu
 • małej architektury (ławki, kosze)
 • Po wschodniej stronie stawu została zaprojektowana ścieżka poszerzona w celu wykonania drewnianych siedzisk

Myślę, że warte też jest przedstawienie faktów dotyczących wypełnienia stawu wodą w celu wykonania próby szczelności.

 • Wykonawca warstwy uszczelniającej EPDM zadeklarował gotowość udzielenia 10 letniej gwarancji pod warunkiem wykonania próby szczelności
 • 8 czerwca w okolicy godziny 15.00 spadł krótki intensywny deszcz nawalny o natężeniu przekraczającym 70 mm słupa wody, w konsekwencji po ok. 15 godzinach w rowie RS-11 w parku pojawiła się woda
 • Woda po takich opadach niesie ze sobą wszystkie zanieczyszczenia z dróg w górnej części zlewni, rowów, wyschnięte pozostałości po zrzutach podczyszczonych ścieków i inne możliwe nieczystości
 • godziny 14.00, 9 czerwca wykonawca podjął decyzję o pompowaniu wody do stawu bezpośrednio z rowu. Użyto motopompy o wydajności 1200 dm³/minutę
 • Motopompa pracowała 18 godzin, co w przeliczeniu oznacza pobranie z rowu ok. 1100 m³ wody
 • Od poniedziałku 10 czerwca do środy 12, wykonawca pod nadzorem eksploatatora i UM pobrał z ujęcia hydrantowego przy pałacyku 360 m³
 • Pobór następował głównie w godzinach 11.00 – 16.00 trwał w sumie ok. 10 – 12 godzin

Taki pobór wody w okresie małych rozbiorów nie ma żadnego wpływu na ciśnienie w sieci, dzienny pobór wody w tym okresie wynosi do 800 m³/dobę. Ciśnienie było kontrolowane.

Zachęcam do przejrzenia prezentacji wraz z komentarzem do niej przedstawionym na sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca 2019.

Nagranie z sesji, dotyczące informacji o Parku Miejskim

Park-Miejski-27.06.2019-historia

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz