Historia współpracy z gminą Brwinów w zakresie sieci wodociągowej

Historia współpracy z gminą Brwinów w zakresie sieci wodociągowej. Czy jesteśmy traktowani jak partner? – oceńcie Państwo sami.

Wszystkie przywołane fakty są przedstawione w oparciu o dokumenty, które Urząd Miasta posiada w swoich zasobach.

 • 12.1990 uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna w/s budowy ujęcia wodnego na terenie miasta ze środków budżetu
 • 10.1993 uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna w/s wyrażenia zgody na podjęcie inwestycji w postaci budowy wodociągu i kanalizacji miejskiej
 • 06.1994 r zostaje zawarte porozumienie pomiędzy Brwinowem i Podkową Leśną, dotyczące zrzutu ścieków do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim poprzez kolektor gminy Brwinów.
  1. Podkowa Leśna ma partycypować w kosztach budowy kolektora na terenie gminy Brwinów w 50%
  2. Podkowa Leśna ma partycypować w kosztach utrzymania i eksploatacji przepompowni i kolektora proporcjonalnie do ilości zrzucanych ścieków przez poszczególne gminy.

Brwinów nie wywiązał się ze swojej części umowy, nie rozpoczął inwestycji.

 • 08.1994 r. uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna w/s udzielenia upoważnienia zarządowi Miasta do podpisania umowy inwestycyjnej na wykonanie projektów technicznych wodociągu i kanalizacji (dotyczy dawnego odpowiednika WPF)
 • 07.1995 r. na spotkaniu strony (Podkowa Leśna i Brwinów) ustaliły:
 1. zasoby gminy Brwinów nie są w stanie pokryć docelowego zapotrzebowania w wodę gminy Brwinów, Żółwina, Owczarni i Podkowy Leśnej.
 2. Brwinów projektował i budował sieci z założeniem, że nie będą one zasilały Podkowy Leśnej
 • ewentualne zasilenie Podkowy Leśnej i tranzyt do Żółwina i Owczarni wymaga powiększenia średnic wodociągów na terenie Brwinowa
 1. zapotrzebowanie docelowe w wodę Podkowy Leśnej obliczone zostało na 765 m³ wody/dobę
 2. ustalono potrzebę połączenia sieci wodociągowych, ale bez zmian średnic wodociągów
 • 08.1995 r. porozumienie dotyczące uzgodnienia spięć zaprojektowanych wodociągów obu gmin z potrzebą dostosowania ich średnic na potrzeby tranzytu wody do Żółwina i Owczarni. Koszty „spinek” gminy ponoszą we własnym zakresie na swoim terenie.
 • W 1996 r. Podkowa Leśna opracowuje projekt techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie całego miasta.

Projekt nie przewiduje „sieci magistralnej” na potrzeby tranzytu wody do Żółwina, Owczarni i Tereni. Ruszają prace budowlane.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta zrealizowana została wyłącznie ze środków budżetowych miasta Podkowa Leśna, w tym pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Warszawie i sprzedaży mienia gminy.

 • 05.1996 r. uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna w/s przeznaczenia środków finansowych z budżetu miasta na budowę wodociągów i kanalizacji – „Ustala się przeznaczyć rokrocznie na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjną co najmniej 25% z budżetu po odjęciu dotacji celowej i subwencji.
 • 09.1996 r uchwała rady Miasta Podkowa Leśna w/s udzielenia zarządowi Miasta upoważnienia do podejmowania działań prawnych zmierzających do realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej w Podkowie Leśnej
 • 11.1996 r. zostaje zawarta umowa na wykonanie „spinek” sieci wodociągowej. Inwestorem jest Podkowa Leśna. Brwinów ma partycypować w kosztach, ale ze środków zewnętrznych pozyskanych na ten cel. Takiego dofinansowania Brwinów nie uzyskał.

Brwinów ma zapewnić 800 m³ wody/dobę z SUW w Brwinowie do czasu wybudowania przez Podkowę Leśną swojej Stacji Uzdatniania Wody co najmniej do końca 2001 r.

Podkowa Leśna płaci za wodę z Brwinowa po kosztach cen Brwinowa, ponadto Podkowa Leśna ma zapewnić dobrowolne przyłączenie się mieszkańców Żółwina, Owczarni i miasta Brwinowa do podkowiańskiej sieci wodociągowej.

 • 12.1996 r. porozumienie ws pokrycia w 50% kosztów budowy spinek ze środków własnych gmin, gdyby Brwinów nie pozyskał na nie środków zewnętrznych, do czego zobowiązał się we wcześniejszych ustaleniach.
 • 07.1997 r. Podkowa Leśna podpisuje z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Brwikom sp. z o.o. umowę na dostawę wody z SUW w Brwinowie. Umowa obowiązuje co najmniej do końca 2001 r. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do 800 m³ wody/dobę. Ceny za dostarczona wodę ma ustalać Rada Miejska w Brwinowie.
 • 07.1998 r. aneks do umowy z 1.07.1997 r. o powierzeniu Dostawcy (PW Brwikom sp. z o.o.) w którym miasto Podkowa Leśna powierza w użytkowanie i administrowanie swoją sieć wodociągową i urządzenia z nią związane. Za ww. usługi Miasto Podkowa Leśna zapłaci Brwikom ryczałt miesięczny w wysokości 4631 pln + należny VAT. Wynagrodzeniem Dostawcy ma być także różnica pomiędzy ceną wody w Podkowie i Brwinowie, przy czym nie może być mniejsza niż 50% ceny ustalonej umową 14.11.1996 r.

Brwikom zostaje postawiony w stan likwidacji.

 • 05.1999 r protokół ze spotkania, na którym ustalono, że:
 1. istnieje możliwość dostarczania odpłatnie wody do sieci Podkowy Leśnej ze stacji w Brwinowie na okres 2,5 roku licząc od końca 2001 r. z zastrzeżeniem, że tylko wtedy, gdy będzie to możliwe i po zaspokojeniu potrzeb w wodę Brwinowa.
 2. w przypadku spełnienia ww. warunków tranzyt wody do Owczarni i Żółwina będzie nadal utrzymany.
 • jeśli pobory wody dla Podkowy będą większe, ta zobowiązuje się do budowy swojej Stacji Uzdatniania Wody,
 1. Podkowa Leśna zobowiązuje się przez 5 lat od momentu wybudowania swojej SUW przekazać nadmiary wody do Żółwina i Owczarni.
 2. Podkowa Leśna zobowiązała się do zasilenia ze swoich wodociągów części osiedla Borki i wybudowania dodatkowej spinki z Żółwinem na potrzeby rozbudowy szkoły podstawowej w Żółwinie.
 • 12.1999 r Rada Miasta Podkowa Leśna podejmuje uchwałę w/s partycypacji w kosztach budowy oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim
 • 03.2000 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podejmuje uchwałę ws upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia umowy z gminą Brwinów o wzajemnej dostawie wody.
 • 05.2000 r. umowa dotycząca ustalenia ceny za 1 m³ wody dostarczonej z Brwinowa do Podkowy Leśnej
 • 05.2000 r. umowa o dostawie z SUW w Brwinowie wody do sieci Podkowy Leśnej do 800 m³ wody/dobę.
 1. zobowiązanie ze strony Podkowy Leśnej o dostarczeniu do sieci Brwinowa (Żółwin i Owczarnia) 850 m³ wody/dobę
 2. gminy ustalają płatność za 1 m³ wody po cenach obowiązujących na terenie gmin. Tracą moc wszystkie poprzednie umowy.
 • 07.2000 r starosta grodziski wydaje Podkowie Leśnej pozwolenie wodnoprawne na pobór max 1112,2 m³ wody na dobę do 31 grudnia 2010 r.

Podkowa Leśna wykonuje odwiert wód oligoceńskich – 3 studnia i w 2001 roku buduje swoją Stację Uzdatniania Wody.

W czerwcu 2001 r wchodzi w życie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 • 12.2001 r. umowa, na podstawie której miasto Podkowa Leśna zapewni wodę wsi Żółwin i Owczarnia z własnego SUW z 1 stycznia 2002 r.
 1. Gmina Brwinów wprowadzi do sieci Podkowy Leśnej taką ilość wody jaką potrzebuje Żółwin i Owczarnia. Ilość wody ma być określana na podstawie wskazań wodomierzy na „wejściu” i „wyjściu” z Podkowy Leśnej. Woda ma być rozliczona na zasadzie barteru w kolejnym miesięcznym okresie rozliczeniowym po odczycie.
 2. Jeśli Brwinów zaliczy awarię, zwróci Podkowie Leśnej wodę w ciągu 3 dni od usunięcia awarii.
 1. Brwinów może sprzedać większą ilość wody Podkowie Leśnej na zasadach komercyjnych.
 • 07.2003 r. Podkowa Leśna przesyła do Brwinowa nową umowę, której Brwinów nie podpisuje mimo poczynionych ustaleń. Na mocy draftu umowy Brwinów miał odpłatnie dostarczyć Podkowie Leśnej do 30.11.2006 r 120.000 m³ wody.
 • 12.2003 r. zostaje podpisane porozumienie o partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjne gminy Brwinów w ulicach granicznych w tym należącej w całości do gminy Brwinów – Brwinów nigdy nie wywiązuje się z umowy.
 • 01.2007 r. starosta grodziski wydaje decyzję na pobór wód dla SUW w Podkowie Leśnej w ilości 950 m³ wody na dobę, max 1380 m³/dobę. Pozwolenie wodnoprawne obowiązuje do 14 stycznia 2027 r.
 • 05.2007 r Rada Miasta Podkowa Leśna otrzymuje protokół Komisji Rewizyjnej (KR), w którym Burmistrzowi zaleca się:
 1. niezwłocznie sporządzić aneks do umowy z gminą Brwinów.
 2. Zawrzeć okres obowiązywania umowy,
 • określić maksymalne ilości wody z SUW w Podkowie dla gminy Brwinów
 1. określić ciśnienia robocze w sieciach.
 2. Określić warunki przyłączania mieszkańców Brwinowa bezpośrednio do wodociągów w Podkowie Leśnej.

Protokół zawiera uwagę „ w 2006 roku miasto Podkowa Leśna dostarczyło wsiom Żółwin i Owczarnia około 60.000 m³ wody, tj. ok. 41% produkowanej z naszego IV-rzędowego ujęcia, do czego (nie do ilości) zobowiązywała nas umowa” oraz „poza zobowiązaniem określonym w umowie, w 2006 roku dostarczono ok. 6.000 m³ wody mieszkańcom miasta Brwinów zamieszkałym przy ulicach granicznych, zatem w celu zmniejszenia okresowej intensywności eksploatacji z tego ujęcia – zasadnym staje się zwrot ilości wody (w rozumieniu finansowym) od gminy Brwinów za pobraną wodę przez ich mieszkańców z ulic granicznych.”

 • 11.2008 r. Rada Miasta Podkowa Leśna otrzymuje protokół KR z kontroli zaleceń pokontrolnych KR z 2007 r., w którym stwierdzono, że nie zaktualizowano umowy z Brwinowem.
 1. W związku z nierozliczeniem się Brwinowa z partycypacji w kosztach budowy sieci wod.-kan. w ulicach granicznych (w tym w całości znajdujących się na terenie gminy Brwinów) należy ponownie zwrócić się do Brwinowa o regulację należności na podstawie porozumienia z 30.12.2003 r.
 2. KR zaleciła zaprzestanie realizacji budowy sieci wodociągowej w ulicach Brwinowa (Młochowska i Łosia)

W 2008 r Podkowa Leśna kończy budowę sieci wodociągowych na terenie Miasta. Inwestycja została sfinansowana wyłącznie ze środków budżetu miasta Podkowa Leśna (na ten cel sprzedano część mienia miasta), z zaciągniętych kredytów (między innymi w roku 2003 i dwukrotnie 2005), z pożyczek WFOŚiGW (w roku 2000, dwukrotnie w roku 2001, 2002 i 2004 roku) oraz z wpłat mieszkańców miasta Podkowa Leśna.

W kadencji 2006-2010 działa komisja społeczna ds. wzajemnych rozliczeń z Brwinowem której celem jest pomoc w negocjacjach z władzami Brwinowa.

 • Uchwałą XII.125.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Rada Miejska w Brwinowie przekazuje realizację zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków utworzonej spółce BPWiK sp. zoo. z wyłącznym udziałem gminy Brwinów.
 • 11.2011 r. ma miejsce spotkanie burmistrzów (burmistrzem był już Arkadiusz Kosiński), na którym omówiono kwestie odłączenia się Brwinowa od sieci Podkowy Leśnej. 28 grudnia 2011 burmistrz Brwinowa zostaje powiadomiony o powołaniu zespołu do spraw wypracowania porozumienia. Ze strony Brwinowa zespół zostaje powołany w styczniu 2012 r. Zespoły spotykają się co najmniej 12.02.2012 r i 26.03.2012 r. oraz 2.07.2013 r
 • 04.2012 i 10.05.2012 r. Miasto Podkowa Leśna „ponagla gminę Brwinów” w/s przedstawienia propozycji Brwinowa dotyczącego rozwiązania kwestii zaopatrzenia w wodę Owczarni i Żółwina.

23.05.2012 gmina Brwinów „zapewnia”, że prowadzi prace nad analizą.

Po wymianie korespondencji dochodzi do spotkań burmistrzów w dniu 8.10.2012 r i 18.12.2012 r. – bez rezultatu. Sprawa ciągnie się przez cały 2013 i 2014 rok

 • 08.2012 r. Gmina Brwinów zmienia postanowienia umowy spółki BPWIK sp. z o.o., zabierając jej możliwość zawierania umów „zewnętrznych”.
 • 11.2013 r. Rada Miasta Podkowa Leśna otrzymuje protokół KR z kontroli działań urzędu miasta zmierzających do uregulowania gospodarki woda na terenie Miasta.
 1. KR wskazała konieczność regulacji rozliczeń i umów z Brwinowem dotyczącym dostarczania i przesyłu wody za który Brwinów nie ponosi opłat.
 2. Powołano zespół przy burmistrz Podkowy Leśnej ds. negocjacji z Brwinowem.
 • W czasie kontroli stwierdzono, że: na Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w 2013 roku zostały podjęte uchwały o wykonaniu koncepcji alternatywnego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Żółwin i Owczarnia.
 1. Nie zostały zrealizowane zalecenia KR z 2001 i poprzednich kadencji w/s uregulowania rozliczeń za dostawę wody i tranzyt do Żółwina, Owczarni i Tereni.

Cytaty z protokołu: Brwinów od lat „zbywa” Podkowę Leśną, „ciągle przesuwa terminy spotkań”, „wyłania się obraz całkowitej braku chęci współpracy ze strony Brwinowa”, padają zapewnienia „ustne”, powstają „sprzeczne notatki” ze spotkań. „Mimo zapewnień burmistrza Brwinowa, że pieniądze zostały zabezpieczone w budżecie gminy Brwinów na dokumentacje” nic się nie dzieje. Radni podnosili kwestie braku opłat za przesył wody. Występuje „brak woli” ze strony Brwinowa, do Urzędu Miasta w Podkowie wpływają tylko kolejne obietnice podjęcia działań ze strony burmistrza Kosińskiego.

 • 07.2014 r. Rada Miasta Podkowa Leśna otrzymuje kolejny protokół KR w/s gospodarki wodą na terenie miasta, w którym zwraca uwagę, że mimo upływu lat kwestia dostawy wody i ponoszenia kosztów tranzytu wody z Brwinowem jest nieuregulowana. KR zwraca się do Burmistrza Podkowy Leśnej o sporządzenie analizy prawnej dotyczącej relacji pomiędzy umowami z 2000 i 2001 roku. Możliwości ich wypowiedzenia i ewentualnych konsekwencji.
 • 11.2017 r. Rada Miasta Podkowa Leśna otrzymuje kolejny protokół KR dotyczący kwestii zaopatrzenia w wodę i rozliczeń z Brwinowem
 • 11.2020 r Rada Miasta Podkowa Leśna wyraża zgodę na dzierżawę części działki pod wodociąg z Brwinowa do Owczarni.
 • 12.2020 r. Rada Miasta Podkowa Leśna otrzymuje kolejne podsumowanie prac KR dotyczącej systemu gospodarki wodą.
 • 10 listopada 2020 r. skierowałem pismo do Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i wiadomości Burmistrza Brwinowa o konieczności uregulowania prawnych kwestii zarówno tranzytu wody jak i wsparcia wodą z podkowiańskiego SUW sieci wodociągowej Brwinowa w przypadku jej czasowej niewydolności. Pismo pozostało bez odpowiedzi.
 • Pod koniec stycznia 2021 r. z ostrożności procesowej, umowa z 2001 roku została wypowiedziana gminie Brwinów przez Podkowę Leśną, to działanie dopiero wywołuje reakcje włodarza Brwinowa. 9 lutego 2020 r ma miejsce spotkanie w podkowiańskim urzędzie. Brwinów nadal odrzuca propozycje uregulowania stanu prawnego nowymi umowami i porozumieniami.
 • Pod koniec marca 2021 r. zostaje uruchomiony wodociąg łączący sieć wodociągową gminy Brwinów z siecią Owczarni przebiegający przez teren miasta Podkowa Leśna.
 • 14 kwietnia BPWiK zwraca się do miasta Podkowa Leśna z prośbą o zamknięcie zasuw na sieciach Podkowy Leśnej. Do mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni nieprzerwanie płynęła woda, w górnych częściach Żółwina ciśnienia było niskie.
 • 22 kwietnia „dług” Brwinowa wynosi 2695 m³ wody co odpowiada zapotrzebowaniu w wodę południowych sołectw na kolejne 6-8 dni, w sieci Podkowy Leśnej jest wyższe ciśnienie wody, tym samym woda z Brwinowa nie wpływa do Żółwina i Owczarni.
 • 30 kwietnia 2021 r. zostaje podpisana umowa między Miastem Podkowa Leśna a Gminą Brwinów, która reguluje współpracę w zakresie świadczenia usług, polegających na przesyle wody dostarczanej przez gminę Brwinów do miejscowości ościennych poprzez sieć, której właścicielem jest Podkowa Leśna. Umowa została zawarta na czas określony – do końca listopada 2022 r.

Podsumowanie:

Od roku 2007 zapotrzebowanie na wodę na terenie południowych sołectw gminy Brwinów wzrosło niemal trzy krotnie z ok. 50.000 m³ wody do ponad 140.000 m³ w zeszłym roku, czyli ok. 240%, gdy w Podkowie Leśnej w analogicznym okresie ok. 45%. Wzrosła także znacznie sezonowa nierównomierność rozbiorów sięgająca ponad 130% średniomiesięcznych rozbiorów wody, gdy w Podkowie Leśnej są one o połowę mniejsze.

Na przestrzeni tylko ostatnich pięciu lat z podkowiańskich ujęcia wody (w tym wody z ujęcia z pokładów oligocenu) do sieci wodociągowej gminy Brwinów trafiło 183.378 m³ wody, co daje średnią z ww. pięciolecia na poziomie 36.675,6 m³ wody. W zależności od lat, od trochę ponad 10.000 m³ wody do trochę ponad 90.000 m³ wody rocznie.

Obecnie woda „Brwinowa” to 80% przepływającej przez sieć podkowiańską wody, gdy w 2012 roku było to 43%.

Rozliczenie ilościowe wody nastąpiło, jednak koszty wytworzenia tej wody nigdy nie zostały rozliczone. Przez lata mieszkańcy Żółwina, Tereni i Owczarni korzystali z wody „wyprodukowanej” przez Podkowę Leśną.

Koszty te ponieśli tylko mieszkańcy Podkowy Leśnej. Koszty przesyłu wody także od momentu zawarcia umowy z 2001 roku ponoszą wyłącznie mieszkańcy Podkowy Leśnej. Wartość tych usług wstępnie szacujemy na minimum ok. 1 mln złotych, kwota dotyczy tylko okresu ostatnich 5 lat. To wymierna strata finansowa dla Podkowy Leśnej.

Na koniec czerwca 2017 deficyt po stronie Brwinowa sięgał 70.107 m³ wody.

2017 65 644 111 663 – 46 019 – 43 675
2018 129 237 132 669 – 3 432 – 47 107
2019 165 459 144 236 21 223 – 25 884
2020 166 856 140 733 26 123 239

Podkowa Leśna od momentu uruchomienia kolektora ściekowego i włączenia go do sieci Milanówka, wnosi opłaty na rzecz Miasta Milanówek za tranzyt ścieków przez jej sieć (później spółki zarządzającej siecią na jej terenie).

Nigdy nie sądziłem, że przez wiele lat można tak lekceważąco traktować partnera, jak robią to władze Brwinowa, że można własnym mieszkańcom nie zagwarantować podstawowego dobra, jakim jest woda, a jednocześnie realizować masę innych inwestycji, że można nie wywiązywać się z umów, zobowiązań, wzajemnych ustaleń. To jest ponad moje wyobrażenie. To rujnuje zaufanie. Przyjęta retoryka burmistrza Brwinowa w obliczu faktów jest zwyczajnie nieprzyzwoita. To nie jest poziom, na którym chcę dyskutować.

Natomiast na pewno będę podejmował decyzje, które służą przede wszystkim mieszkańcom Podkowy Leśnej i są najlepsze dla naszego miasta. Takie, w których nie można mi zarzucić braku gospodarności, równowagi, wzajemności, uczciwości.

Wszystkie powyższe informacje zostały przekazane radnym Podkowy Leśnej podczas Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, z udziałem radnych Brwinowa i przedstawicieli rady sołeckiej Żółwina, w dniu 5 maja 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

Temat wody – umowa z Brwinowem

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w imieniu Miasta Podkowa Leśna podpisałem umowę z Gminą Brwinów, która reguluje współpracę w zakresie świadczenia usług, polegających na przesyle wody dostarczanej przez gminę Brwinów do miejscowości ościennych poprzez sieć, której właścicielem jest Podkowa Leśna. Umowa została zawarta na czas określony – do końca listopada 2022 r.

Zgodnie z prawem, władze samorządowe Podkowy Leśnej są zobowiązane zapewnić wystarczającą ilość wody i ciśnienie w sieci tylko swoim mieszkańcom. Jest to zadanie własne gminy, które regulują stosowne ustawy. I rolą gospodarza jest świadczenie takiej usługi na jak najwyższym poziomie. Również rolą władz jest uregulowanie poza sprawami formalnymi, spraw finansowych, jeżeli gminy świadczą sobie wzajemnie usługi. Do tej pory koszty przesyłu, amortyzacji i produkcji chwilowych nadwyżek wody dla mieszkańców gminy ościennej były w całości ponoszone przez mieszkańców Podkowy Leśnej.

Umowa podpisana w dniu dzisiejszym określa w sposób jednoznaczny odpowiedzialność za ewentualny brak wody na terenie Żółwina, Owczarni i Tereni, jeżeli taki wystąpi.

Podkowa Leśna zobowiązuje się do przesyłu tylko takiej ilości wody, jaka zostanie wprowadzona do jej sieci przez Brwinów. Gmina Brwinów zobowiązała się dostarczyć do wodociągu Podkowy Leśnej wodę w ilościach umożliwiających pełne zaspokojenie potrzeb mieszkańców południowych części gminy. Co nie zmienia faktu, że w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania mieszkańców Podkowy Leśnej, nasza gmina ma prawo regulować tak ciśnienie, aby zapewnić wystarczającą  ilość wody swoim mieszkańcom wedle ich potrzeb. W takich przypadkach, może zdarzyć się, że zawory zwrotne na wejściu do Podkowy Leśnej zamkną się automatycznie i jedynym źródłem zasilania w wodę na terenie Żółwina, Owczarni i Tereni będzie nowo wybudowany wodociąg biegnący przez terytorium Podkowy Leśnej, na budowę  którego została wyrażona zgoda. Umowa przewiduje ciągłość wzajemnego świadczenia usług w sytuacjach nadzwyczajnych (np. skażenie wody, awaria).

Zadeklarowałem, że gdyby na terenie Żółwina, Owczarni i Tereni nadal występowały deficyty wody, zarekomenduję Radzie Miasta Podkowa Leśna przyjęcie uchwały – porozumienia, na mocy którego Podkowa Leśna wesprze na zasadach komercyjnych, jak to jest regulowane w innych gminach, brwinowską sieć wodociągową – wodą z naszych ujęć, w ilości, w jakiej bez straty dla mieszkańców Podkowy możemy dostarczyć. Oczywiście, jak będzie taka wola gminy Brwinów.

Podpisana umowa nie zamyka roszczeń Miasta Podkowa Leśna do dochodzenia należności z tytułu bezumownego korzystania z przesyłu brwinowskiej wody przez podkowiańską sieć.

Miasto Podkowa Leśna nie miało żadnych zobowiązań wobec gminy Brwinów i nie ma dalej, w zakresie hurtowego dostarczenia wody z naszego ujęcia. Podpisane umowy w 2000 i 2001 były ułomne. Praktyka ostatnich lat, co pokazuje tabela nr 1 link tab-1 wskazuje, że bilans wzajemnych rozliczeń wody był ujemny dla Brwinowa przez większy okres czasu, to znaczy, że Podkowa Leśna wtłaczała więcej wody, niż wchodziło do jej sieci. Oddawanie wody przez gminę Brwinów nie następowało w sposób bieżący, co w dużej mierze wynika z przyrostu liczby mieszkańców na terenie gminy. W momencie zamknięcia zasuw 22 kwietnia br. gmina Brwinów była winna Podkowie Leśnej 2695 m³ wody. Dodatkowo lata suche spowodowały większe zapotrzebowanie na utrzymanie zieleni w obu gminach. Tabela nr 2 pokazuje wzrost zapotrzebowania na wodę – porównanie obu gmin  link tab-2-1,   w Podkowie wzrosło o ok. 45%,  na terenie sołectw ok. 240%.

10 listopada 2020 r. skierowałem pismo do Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i wiadomości Burmistrza Brwinowa  o konieczności uregulowania prawnych kwestii zarówno tranzytu wody jak i wsparcia wodą z podkowiańskiego SUW sieci wodociągowej Brwinowa w przypadku jej czasowej niewydolności. Pismo pozostało bez odpowiedzi, w związku z tym pod koniec stycznia 2021 r. z ostrożności procesowej umowy zostały skutecznie wypowiedziane gminie Brwinów przez Podkowę Leśną. Po rozwiązaniu umowy, gmina Brwinów w marcu br., zaproponowała porozumienie, którego warunki były nie do zaakceptowania przez stronę podkowiańską.

Władze samorządowe Podkowy Leśnej podejmują próby uregulowania kwestii dostawy wody i jej tranzytu co najmniej od 2007 r. W kadencji 2010-2014 był powołany zespół, który prowadził rozmowy z władzami Brwinowa – bezskutecznie. Przykładowy protokół http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/pliki/kontrole/6_kadencja_rm/wod_kan////zalaczniki_do_protokolu_wod_kan_2013.– właściwy fragment str. 45-46 Komisje rewizyjne kolejnych kadencji zobowiązywały burmistrzów Podkowy Leśnej do uregulowania kwestii świadczenia usług na rzecz gminy Brwinów (protokoły BIP https://bip.podkowalesna.pl/inne-dokumenty/kontrole-i-audyty/kontrole-komisji-rewizyjnej-rady-miasta-podkowy-lesnej/106/ ). Sytuacja, w której mieszkańcy Podkowy Leśnej finansują i utrzymują usługi, które z mocy prawa powinien zapewnić samorząd innej gminy ( w dodatku, całkiem zamożnej), jest nieakceptowalny – a jak praktyka pokazuje, trwał latami. Uznałem, że to był właściwy moment na uporządkowanie tej sprawy.

W dniu dzisiejszym udało się uregulować te kwestie w części.

Podsumowując, jako burmistrz Podkowy Leśnej, reprezentuję mieszkańców mojego miasta. Zawsze będę stał na straży, przede wszystkim interesów mojej gminy, zgodnie z mandatem, który sprawuję. Podpisana umowa zabezpiecza i mieszkańców Podkowy i miasto we właściwym stopniu.

To jedna z najtrudniejszych spraw, jaką nasz podkowiański samorząd miał do uregulowania.

Po podpisaniu umowy niezwłocznie poleciłem otworzyć zasuwy, którymi popłynęła woda do naszych sąsiadów po południowej stronie miasta.

Innowacyjny Samorząd 2021

Mam przyjemność poinformować, że w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej Podkowa Leśna zajęła II miejsce w kraju w kategorii gmin miejskich. W konkursie oceniono 396 projektów z 226 samorządów.

Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.

Podkowa Leśna otrzymała nagrodę za przyjęte rozwiązania małej retencji zatrzymującej wodę opadową i wody roztopowe, co wspomaga walkę z negatywnymi następstwami zmian klimatu. Dzięki systemowi drenaży i studzienek chłonnych w obszarze drogowym woda trafia do podziemnych zbiorników i skrzynek rozsączających i filtrujących i pozostaje w miejscu opadu.

To kolejna nagroda dla stosowanych przez miasto rozwiązań projektowych – w październiku 2020 r.  wyróżnienie za działania innowacyjne w dziedzinie ekologii, a w szczególności za rozwiązania w zakresie retencjonowania wód w obszarze budownictwa drogowego otrzymaliśmy w międzynarodowym konkursie Innovation in Politics.

Zwycięzców wybrała kapituła konkursu, w której zasiedli: Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich; prof. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa; Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech; dr Tomasz Pilewicz, Szkoła Główna Handlowa; Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich; Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP oraz Anna Banasik – redaktor naczelny Serwisu Samorządowego PAP.

fot. PAP

Wracając do wczorajszego wpisu…

I dziecku i podkowiańskiej szkole teraz potrzebny jest spokój. Oraz powrót do normalności. Warto napisać, że pani Krystyna Pawłowicz usunęła swój wpis, a także zamieściła przeprosiny. To cieszy, podobnie jak to, że media szeroko wyraziły swoją głęboką dezaprobatę dla treści tweeta, a nawet te skrajnie prawicowe przynajmniej zachowały daleko posuniętą powściągliwość przedstawiając sprawę. Oburzenie osób z lewej i prawej strony daje nadzieję, że nigdy podobna sytuacja nie będzie miała miejsca.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował nas, że prowadzi postępowanie wyjaśniające m.in. w sprawie podjętych działań przez kuratorium wobec szkoły. W piśmie czytamy też: „Rzecznik Praw Obywatelskich z satysfakcją odnosi się do wszelkich działań podejmowanych przez placówki oświatowe zmierzających do zagwarantowania wolności od dyskryminacji, bezpieczeństwa, komfortu psychicznego umożliwiającego prawidłowy rozwój oraz poszanowania życia prywatnego uczniów i uczennic należących do społeczności LGBTI, w tym osób transpłciowych. Z aprobatą Rzecznik przyjął więc informacje- wynikające z doniesień medialnych – o podjętych w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej działaniach mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania w społeczności szkolnej, w tym decyzji o uszanowaniu imienia żeńskiego uczennicy, zgodnie z jej płcią odczuwaną”. To bardzo ważny przekaz dla wszystkich jednostek oświatowych.

Dziękuję za płynące zewsząd słowa wsparcia. Państwa reakcje na to co się wydarzyło są bardzo budujące; jestem przekonany, że wspólnie możemy sprawić, że nie będzie przyzwolenia na hejt. Z satysfakcją odnotowałem, że wśród tych tysięcy komentarzy pod moim oświadczeniem może 20-30 łamało zasady szacunku, kultury osobistej czy dobrego smaku. Język w życiu społecznym, w debacie publicznej jest bardzo ważny. Walka z hejtem przyniesie korzyści tylko wtedy, kiedy stanowczo będziemy stawiali opór, ale bez obelg i pogardy. Część z tych wulgarnych  komentarzy dotyczyło K. Pawłowicz. Proszę Was, nie zniżajmy się do tego poziomu. Zmieniajmy świat na lepszy – otwarty, tolerancyjny, z poszanowaniem godności drugiego człowieka.

/fot. Sahani Madihage/

Mówmy stop!

Wczoraj pisałem ile hejt może zrobić złego. I także wczoraj ukazał się obrzydliwy tweet sędzi TK Krystyny Pawłowicz uderzający w dobro dziecka naszej szkoły i dyrektora Agnieszkę Hein.
Dzisiaj  (7.04.21) odbyła się narzucona „z góry” kontrola szkoły przez kuratorium, od wczoraj dobijają się dziennikarze. Ze względu na małą społeczność i dobro dziecka staraliśmy się uniknąć rozgłosu, niemniej jednak stało się, mamy już dyskusje w przestrzeni publicznej, także na lokalnych grupach.
Z całą odpowiedzialnością informuję, że władze naszej szkoły, ale także miasta Podkowa Leśna są i będą otwarte na potrzeby każdego ucznia, także uczniów transpłciowych. Podstawowym warunkiem dobrostanu psychicznego człowieka jest integracja jego psychiki z ciałem oraz możliwość ekspresji zgodnie z tym, jak się czuje. To oczywiste dla ludzi światłych. Rolą dyrekcji i grona pedagogicznego w szkole jest stworzenia przyjaznego środowiska, wspierającego edukację i zdrowy rozwój dzieci. I taka właśnie jest nasza szkoła – wspierająca i otwarta.
Dziecko ma mądrych rodziców, przyjaciół, zrozumienie w szkole, jest otoczone opieką psychologiczną. Od wczoraj wiemy także, że ma ogromne wsparcie w organizacjach działających na rzecz dyskryminowanych mniejszości.
Obowiązkiem dorosłych jest ochrona dzieci, o czym zdaje się zapomina posłanka Pawłowicz i osoba, która wyniosła informację poza szkołę. Nie ma naszej zgody na cyniczne wykorzystywanie dzieci do politycznych rozgrywek. I na koniec – szczegóły z tweeta niewiele mają wspólnego z faktami.
%d bloggers like this: