Zamówienia z wolnej ręki

W obecnej kadencji ( tj. od 1.01.2011 do 22.08.2014 roku ) urząd naszego miasta zlecał 14 krotnie wykonanie usług budowlanych – projektowych z zakresu drogownictwa. Wszystkie – w trybie zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez przetargu. Zlecenia dotyczyły wykonania dokumentacji projektowych, na projekty budowlane dróg i chodników organizacji ruchu oraz koncepcji uspokojenia ruchu.

W 2011 i 2012 roku wszystkie umowy podpisano z firmą A-Pro, a w 2013 z firmą BAUBUD. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że osobą opracowującą wszystkie dokumentacje (w obu firmach), jest osoba zatrudniana w podkowiańskim urzędzie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło – w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego. W zakresie swoich obowiązków miała: zajmować się bieżącym przeglądem ulic i ustalaniem zakresu niezbędnych napraw, analizą układu komunikacyjnego pod kątem ograniczenia ruchu tranzytowego i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, proponowanie rozwiązań projektowych, opiniowanie projektów organizacji ruchu, uzgadnianie projektów pod kątem geometrii i konstrukcji.

Poza tym w/w inspektor w roku 2013, w trybie również bezprzetargowym otrzymał umowy zlecenia lub umowy o dzieło na wykonanie 9 różnych zadań z zakresu drogownictwa: przegląd ulic, ustalanie zakresu niezbędnych napraw, analizowanie układu komunikacyjnego pod kątem ograniczenia ruchu tranzytowego i zapewnienie bezpieczeństwa, proponowanie rozwiązań projektowych, opiniowanie projektów organizacji ruchu, uzgadnianie proj. dróg pod kątem geometrii i konstrukcji drogi, nadzory inwestorskie nad realizacją zadań, aktualizacja kosztorysów.

Mówiąc wprost: ta sama osoba była wykonawcą zlecenia, a potem opiniowała i uzgadniała dokumentację z ramienia urzędu. Mało tego, za ten sam zakres zlecenia lub w dużej części pokrywający się, dostawała wynagrodzenie, bywało, że i cztery razy, np.:

  • wrzesień 2011r. –projekt stałej organizacji ruchu na                              ul.Kwiatowej,
  • październik 2012r. – koncepcja przebudowy ul. Kwiatowej,
  • luty 2013r. –  koncepcja uspokojenia ruchu na ul. Kwiatowej,
  • maj 2013r. – wykonanie dokumentacji projektowej na    przebudowę ul Kwiatowej.

Przy czterech zleceniach na podobny zakres jednej opracowującej i ponad trzech latach nie ma nadal dokumentacji wg. której można zrealizować przebudowę ulicy Kwiatowej.

Z mojego punktu widzenia takie praktyki, w których gołym okiem widać konflikt interesów, są niedopuszczalne i szkodzą miastu. Dobro wspólne i interes publiczny pozostają w sferze abstrakcji i anachronicznych ideałów. Ocenę etyczną i moralną zarówno zleceniobiorców, jak i Burmistrza Miasta jako zleceniodawcy pozostawiam Państwu.

Do wglądu załącznik, jako materiał źródłowy: Informacja publiczna OSO 62

oraz jeden z przykładów zapytania dot. usług na projekty z zakresu drogownictwa.

P1000710

 

Dotacje zewnętrzne w mieście

W artykule pt.” DOTACJE UE NIE U NAS (RPO)” , cytowałem dane dotyczące środków pozyskanych przez samorządy w naszym regionie w ramach programów RPO. W artykule pt. ”Wieloletnie planowanie leży” podałem część przyczyn, które determinują mizerne efekty działań Urzędu Miasta na polu poszukiwania dodatkowych środków dla naszego budżetu.

Według przywoływanych tak chętnie przez Urząd Miasta rankingów pisma samorządu terytorialnego Wspólnotahttp://www.wspolnota.org.pl/uploads/media/ranking_srodki_unijne_miasta_inne.pdf w kategorii wydatków finansowanych ze środków unijnych w latach 2009-2012 zajęliśmy niechlubną 567 pozycję na 575 sklasyfikowanych miast. Przypomnijmy; jest to kwota 57,19zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Poniżej prezentuję zestawienie wszystkich pozyskanych środków zewnętrznych ( środki unijne, z budżetu państwa i inne dotacje ) w obecnej kadencji tj. od 8 grudnia 2010 r. ( wybory samorządowe ) do 30 czerwca 2014 r. na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej zamieszczonych na stronie BIPW sprawozdaniach zatem powinny znaleźć się wszystkie składniki budżetu, także dotacje unijne, pochodzące z budżetu państwa czy innych podmiotów. Nie uwzględniłem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (np.wybory), które determinują różne ustawy a na pozyskanie ich nie ma wpływu lokalna władza samorządowa. W zestawieniu ograniczyłem się do sytuacji w których trzeba było zdiagnozować potrzebę, znaleźć źródło finansowania, napisać projekt, przejść weryfikację, podpisać umowę, aby w końcu otrzymać środki.

Od początku obecnej kadencji burmistrz miasta udało się pozyskać samodzielnie tylko ponad 32 668 złotych. Z czego blisko 20 tysięcy złotych to środki na „Pakiet promocyjny”

Środki uzyskane dzięki staraniom i operatywności poprzedniego burmistrza, umowy podpisane o dotacje przed 8 grudnia 2010 r., a rozliczone w obecnej kadencji oraz środki pozyskane przez obecną burmistrz:

rok dotacja kwota wnioskodawca
2011 Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody 134.597,47 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta i gminy Podkowa Leśna 10.628,64 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Jaskółczej 154.795,57 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
Budowę hali sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury   Fizycznej 315.000,00 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
2012 

 

Budowę hali sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury   Fizycznej 207.800,00 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
Pakiet promocyjny dla Podkowy Leśnej, którego celem jest promocja gminy Podkowa Leśna oraz jej walorów kulturowych i środowiskowych…. PROW 19.920,00 Wniosek złożony przez burmistrz Przygodę
 2013 Budowę hali sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury   Fizycznej 177.200,00 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
I półrocze 2014 Czysta Podkowa z Samorządu Woj. Mazowieckiego (PROW) 12.748,00 Wniosek złożony przez burmistrz Przygodę

 

Biuletyn Miasta z lutego 2011 roku. Szczególnie ciekawa jest strona 6 – http://podkowalesna.pl/pliki/miasto-ogrod/biuletyny/biuletyn_1_42_2011.pdf

Poniżej tabela ze środkami pozyskanymi dzięki staraniom instytucji kultury i szkoły w/g sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury, zamieszczanych na stronie BIP Urzędu Miasta:

rok CKiO Biblioteka Szkoła
2011 Narodowego Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski – 38 606,48 Dotacja z budżetuBiblioteki Narodowej-4.100,00 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :Otwarty umysł -28.198,87 UENowe szanse małego ucznia – 29.778,00 UE + 5.500,00 z budżetu Państwa
2012 Fundusz PROW, Fundacja WspółpracyPolsko-Niemieckiej, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców,Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – 114.087 Dotacja z budżetuBiblioteki Narodowej-7.000,00 Nowe szanse małego ucznia – 33.226,95
2013 dotacje na realizację projektów – 183.492,21Źródeł dotacji nie podano. Dotacja z budżetuBiblioteki Narodowej-8.000,00Dotacja z Instytutu Książki – 11.660,99 Radosna Szkoła Mazowieckie KuratoriumOświaty- 85.083,40

I półrocze

2014

Modernizacja budynku CKiIO przy ul. Świerkowej 1 do 30.06. 2014 r. nie została rozliczona.dotacje na realizację projektów – 109.916,43Źródeł dotacji nie podano.

 

Czas na bezpieczne drogi

Drogi w Podkowie są codziennym tematem rozmów mieszkańców, którzy zwracają uwagę na ich bezpieczeństwo, estetykę, oznakowanie i jakość.

Z raportów opracowanych przez ekspertów Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego i twórców Narodowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego czy programu Gambit wynika, że główną przyczyną wypadków na naszych drogach jest prędkość. Nadużywanie prędkości jest szczególnie brzemienne w skutki na drogach lokalnych o charakterze dróg tranzytowych. W Podkowie to z pewnością ciąg ulic: Jana Pawła II i Brwinowskiej, Lipowej z Bukową, Kwiatowej, Paproci i Parkowej oraz Gołębiej wraz z Zachodnią.

Oczywiste jest, że metody i środki uspokojenia ruchu mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich poruszających się po drogach. Od lat w Podkowie Leśnej mieszkańcy wnioskują o to, aby rozwój naszej infrastruktury drogowej był nakierowany na niechronionych jej użytkowników: pieszych i rowerzystów, o spowolnienie ruchu samochodowego, o zakaz poruszania się samochodów ciężarowych (ewentualnie o egzekwowanie istniejących przepisów). Będąc mocno zaangażowany w poprawę bezpieczeństwa  na naszych drogach, z uwagą obserwuję europejskie i światowe tendencje w tej dziedzinie. W Europie Zachodniej, ale już i w Polsce to nie samochód, lecz rower stał się symbolem przyjaznego miasta. Obecnie proponowane rozwiązania drogowe w naszym mieście nie są dostosowane do jego specyfiki ani do oczekiwań mieszkańców, nie są też nowoczesne, no i uwzględniają wygodę głównie kierowców. Jestem zdania, że powinniśmy sięgać do sprawdzonych, efektywnych sposobów na uspokojenie ruchu. Drogi mogą być przyjazne dla środowiska (natural drainage system), estetyczne, z elementami małej architektury spełniającej funkcje społeczne. Fietsstrook_Herenweg_Oudorp

Na pewno muszą być zaprojektowane w powiązaniu z całym układem komunikacyjnym miasta, potrzebami środowiskowymi, warunkami wodnymi i oczekiwaniami mieszkańców. Ograniczenie prędkości tylko znakami drogowymi (jak to ma miejsce do tej pory) jest nieskuteczne; już sam wygląd drogi powinien być spójny z ograniczeniem prędkości i wskazywać kierowcy, jaka prędkość jazdy jest od niego oczekiwana. Rzeczywiste i postrzegane zagrożenia zniechęcają ludzi do poruszania się pieszo i jeżdżenia na rowerze, co pogarsza ich stan zdrowia i sprawność fizyczną. Obawa przed zagrożeniami w ruchu drogowym jest również jedną z przyczyn odwożenia dzieci do szkoły samochodem. Niedopuszczalne są bezład, chaos i brak troski o bezpieczeństwo dzieci, jakie panują wokół obu podkowiańskich szkół (pomimo wyremontowania ulicy Bluszczowej) i przedszkola. Priorytetem w projektowaniu i modernizacji naszych dróg powinno być zapewnienie bezpiecznej prędkości pojazdów za pomocą odpowiedniego kształtowania geometrii jezdni i elementów organizacji ruchu, które fizycznie uniemożliwiają rozwijanie prędkości nadmiernych oraz zapobiegają innym niebezpiecznym manewrom, na przykład wyprzedzaniu. Widzę również potrzebę zaangażowania społeczności lokalnej w proces decyzyjny i wprowadzenie standardu rzetelnie przeprowadzanych konsultacji społecznych. Aprobata mieszkańców powinna być kluczowa dla podejmowanych przedsięwzięć i rozwiązań drogowych. Obecnie rozwiązania proponowane przez Urząd Miasta wywołują niezadowolenie (bądź konflikty) i nie rozwiązują wieloletnich bolączek mieszkańców. Najczęstszą przyczyną jest nieuwzględnianie propozycji i postulatów oraz niechlujnie, z błędami, przygotowywana dokumentacja projektowa, co powoduje niemożność uzyskania uzgodnień w Starostwie. Innym czynnikiem jest brak odpowiedniego nadzoru nad wykonawcami (patrz: wykonanie chodnika na ul. Bukowej), jak też stosowanie materiałów mocno pylących do utwardzania nawierzchni dróg.daresbury20_3

Układ urbanistyczny naszego miasta jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Wąskie, wymagające uwagi i wyobraźni użytkowników ulice stanowią o niepowtarzalnym charakterze tego miejsca. Proponowane rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa ruchu powinny być także wyjątkowe, dostosowane do specyfiki Podkowy, a przede wszystkim oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Ale do tego potrzeba pomysłu, odwagi i determinacji w dążeniu do zrealizowania założeń.Crosswalk_tx700